Symbol PF AS - zápis ze zasedání 10. 6. 2015

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 10. 6. 2015

 

Přítomni - Bago, Bílková, Burdová, Dvořák, Hašek, Karvánková, Kouřilová, Kříž, Malátová, Pecka, Petrášková, Pexa, Rokos, Šebeš, Šebková

Nepřítomen - Drška, Plassová

Omluven - Curko, Ditrich, Janda, Veber

Hosté - Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích), Ing. Ivana Čížková (tajemnice fakulty)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

 1. Schválení rozpočtu PF JU na rok 2015.
 2. Schválení Výroční zprávy o hospodaření PF JU za rok 2014.
 3. Vyjádření AS PF k Žádosti o rozšíření akreditace studijního programu Tělesná výchova a sport o bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport, o navazující magisterský studijní obor Tělesná výchova a sport.
 4. Různé

 

 

První bod jednání: Schválení rozpočtu PF JU na rok 2015

Ing. Ivana Čížková:

 • Ing. Čížková představila Srovnání vývoje počtu studentů a zdrojů ukazatele A+K na PF JU od roku 2009-2015. Pan děkan doplnil predikci vývoje do dalších let.
 • Byl představen rozpočet PF JU na rok 2015 včetně investičních plánů pro rozvoj PF JU v roce 2015. Např. úprava pozemků mezi OD Prior a budovou PF JU, vznik klidové zóny pro studenty, navýšení parkovacích míst pro zaměstnance PF JU; rekonstrukce sportovní haly a vznik nových sportovišť; rekonstrukce půdních prostor budovy u Tří lvů aj.
 • Schválení rozpočtu PF JU na rok 2015 AS PF JU.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU schválil rozpočet PF JU na rok 2015.

 

Druhý bod jednání: Schválení Výroční zprávy o hospodaření PF JU za rok 2014

Komentář ke zprávě podala Ing. Ivana Čížková.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU schválil Výroční zprávu o hospodaření PF JU za rok 2014.

 

Třetí bod jednání: Vyjádření AS PF k Žádosti o rozšíření akreditace studijního programu Tělesná výchova a sport o bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport, o navazující magisterský studijní obor Tělesná výchova a sport.

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.:

Dr. Malátová představila rozšíření akreditace studijního programu Tělesná výchova a sport o bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport, o navazující magisterský studijní obor Tělesná výchova a sport.

Závěr: Senát bere na vědomí a rozšíření akreditace kvituje kladně.

 

Čtvrtý bod jednání: Různé

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 • Stanovení ekonomické komise PF JU

  Ekonomická komise PF JU je 3členná a funguje jako kontrolní a poradní orgán při přípravách rozpočtu PF JU.

  Návrhy AS PF JU na členy této komise byly následující:
  PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.
  RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.
  RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.
  Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

  Hlasování AS PF JU o souhlasu s navrženými členy ekonomické komise PF JU:

  Hlasování:
  Pro: 15
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

  Hlasování AS PF JU pro členy ekonomické komise PF JU:

  1. RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.   13 hlasů
  2. PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.   11 hlasů
  3. RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.   11 hlasů
       
  Náhradník Mgr. Roman Hašek, Ph.D.   10 hlasů

  Závěr: AS PF JU zvolil dne 10. 6. 2015 ekonomickou komisi PF JU ve složení RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D., PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. a náhradník Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

 • Studentka Bc. Veronika Burdová vystoupila s požadavkem studentů na nedostatek B a C kapacit předmětů na Katedře pedagogiky a psychologie.

  Požadavek vyslechl AS PF JU i dr. Vančura (děkan PF JU), který si vyžádal písemnou zprávu od studentů s jejich požadavky a přislíbil řešení.

 • Rozšíření povědomí o studentské petici žádající o zapsání 17. listopadu jako Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.

  Mgr. Lukáš Rokos se dobrovolně přihlásil k rozšíření povědomí o této petici mezi studenty PF JU.

 • Sdělení Mgr. Jany Kouřilové, Ph.D. (místopředsedkyně AS PF) a RNDr. Vladimíry Petráškové, Ph.D. (předsedkyně AS PF JU) o proběhnutí jednání s doc. RNDr. Dagmar Popjakovou, PhD. a doc. RNDr. Janem Kubešem, CSc. A vyjádření dr. Kouřilové, že daná problematika nepřísluší k řešení AS PF JU.

 

 

Zápis provedla dr. Karvánková

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU