Symbol PF AS - zápis ze zasedání 10. 11. 2015

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 10. 11. 2015

 

Přítomni (abecedně, bez titulů): Bago, Bílková, Curko, Ditrich, Drška, Dvořák, Hašek, Kouřilová, Kříž, Malátová, Pecka, Pešlová, Petrášková, Pexa, Plassová, Rokos, Šebková

Nepřítomni: Burdová, Janda

Omluveni: Karvánková, Šebeš

Hosté: Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích), doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. (proděkanka pro studium), doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (KPE), PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. (KPE), Jitka Pečlová (předsedkyně ZO VOS)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

 1. Akreditace studijního oboru Speciální pedagogika - poradenství.
 2. Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017.
 3. Mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016.
 4. Jednací řád Vědecké rady PF JU.
 5. Různé.

 

 

První bod jednání: Schválení zapisovatele pro zasedání AS PF JU.

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (předsedkyně AS PF JU)

 • Navržení Lukáše Rokose jako zapisovatele pro toto zasedání AS PF JU.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: Mgr. Lukáš Rokos byl zvolen jako zapisovatel pro zasedání AS PF JU konající se 10. 11. 2015.

 

Druhý bod jednání: Schválení změny v programu Zasedání AS PF JU.

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (předsedkyně AS PF JU)

 • Schválení změny programu Zasedání AS PF JU ve smyslu změny pořadí jednotlivých bodů z důvodu přítomnosti proděkanky pro studium doc. Binterové a hostů doc. Jošta a dr. Havlisové.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: Schválení změny v programu Zasedání AS PF JU.

 

Třetí bod jednání: Vyjádření AS PF k Žádosti o akreditaci studijního oboru Speciální pedagogika - poradenství.

 • doc. Jiří Jošt a dr. Helena Havlisová představili žádost o akreditaci navazujícího magisterského oboru "Speciální pedagogika - poradenství". Dr. Havlisová následně zdůvodnila počet povinných předmětů, který je ovlivněn standardy nutných v daném studijním oboru dodržet.

Závěr: AS PF JU záležitost projednal, nikdo z přítomných nevyjádřil žádné připomínky, z tohoto důvodu AS PF JU bere na vědomí Žádost o akreditaci navazujícího magisterského oboru Speciální pedagogika - poradenství.

 

Čtvrtý bod jednání: Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017.

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. (proděkanka pro studium)

 • Proděkanka pro studium představila finální verzi vyhlášky k přijímajícímu řízení pro AR 2016/2017. Uvedla a objasnila změny, které byly ve vyhlášce provedeny. Zdůraznila změny provedené oproti předchozí vyhlášce, zejména doplnění bodu věnujícímu se chování studentů při přijímacím řízení. Zdůraznila také, že na PF JU se nelze dostat mimo pořadí - vždy, včetně odvolacího řízení, je ctěno pořadí z přijímacího řízení.
 • Dr. Malátová požádala o drobnou změnu ve vyhlášce na s. 61, kde bude změněn text "Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol" na "Učitelství tělesné výchovy pro základní školy".

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU schválil vyhlášku k přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017.

 

Pátý bod jednání: Mimořádné přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016.

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan), doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. (proděkanka pro studium)

 • Děkan dr. Vančura vysvětlil situaci, která vedla k přípravě této vyhlášky. PF JU nabídne kombinovanou formu studia studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol pro určitý počet uchazečů z UJAK.
 • Proděkanka pro studium doc. Binterová uvedla, že je vyhláška stejná jako vyhláška projednávaná v předchozím bodě, pouze upravena pro konkrétní obor. Odlišností je začátek akademického roku v letním semestru. Obor bude otevřen minimálně při 15 účastnících.
 • Dr. Petrášková informovala, že v rámci Unie akademických senátů PedF ČR obdržela zprávy od předsedů ostatních akademických senátů s jejich stanoviskem a že přepošle stanovisko AS PF JU i ostatním členům Unie.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU schválil vyhlášku k mimořádnému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017.

 

Šestý bod jednání: Jednací řád Vědecké rady PF JU.

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan)

 • Děkan dr. Vančura představil nejvýznamnější změny v jednacím řádu Vědecké rady PF JU, které vyplynuly zejména z obdržení akreditace pro habilitační řízení oboru Pedagogická psychologie.

Hlasování: (před hlasováním dr. Pexa opustil zasedání z důvodu výuky)
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU schválil nový Jednací řád Vědecké rady PF JU.

 

Sedmý bod jednání: Různé.

 1. Mzdový předpis JU.
  • Dr. Petrášková seznámila členy AS PF JU s výsledky jednání v AS JU, kde došlo k zamítnutí nového mzdového předpisu. Uvedla i hlavní výtky, které AS JU k tomuto předpisu měl (např. vágní stanovení kritérií pro jednotlivé platové třídy, příliš velké pravomoci vedoucích pracovníků při zařazování zaměstnanců atd.). Dále uvedla, že Ing. Cihlář (ZO VOS) zaslal AS JU stanovisko odborů, které korespondovalo s názorem senátorů. Dr. Petrášková nabídla zájemcům přeposlání tohoto stanoviska.
  • Děkan dr. Vančura přislíbil spolupráci s odbory při vydávání interních předpisů k platovým výměrům v rámci PF JU.
  • Dále bylo uvedeno, že první rok HAPu (hodnocení akademických pracovníků) byl testovací verzí a nyní budou získávána další data. Případné připomínky k HAPu je možné zaslat Mgr. Lence Činčurové (oddělení vědy a zahraničních vztahů).
 2. Přivítání nové členky AS PF JU - Bc. Bohumily Pešlové.
  • dr. Petrášková přivítala jako novou členku studentské komory AS PF JU B. Pešlovou, která vystřídala Luďka Vebera, který ukončil studium.
 3. Mgr. Plassová tlumočila stížnost studentů na krytí "A" předmětů, zejména povinných seminářů s přednáškami dalších předmětů.
  • Děkan objasnil složitou situaci při sestavování rozvrhu a uvedl, že východiskem by bylo protažení výuky i do večerních hodin.
  • Dr. Bago dodal, že je možné v dostatečném předstihu poslat požadavky na rozvrh dr. Havelkové (rozvrhářka PF JU)
 4. Dr. Ditrich požádal vedení fakulty, zda by bylo možné avizovat vyhlášení děkanského volna v dostatečném předstihu.
  • Děkan dr. Vančura slíbil, že příště bude děkanské volno vyhlášeno v dostatečném předstihu.

 

 

Zápis provedl Mgr. Lukáš Rokos

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU