Symbol PF AS - zápis ze zasedání 22. 3. 2004

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 22. 3. 2004

Přítomni (bez titulů):
Alexová, Bago, Binterová, Ditrich, Florián, Jílková, Jirásek, Junková, Kubička, Martinek, Nováková, Sapík, Skála, Šerý, Švejda, Tesař, Váňa, Vobr, Zbudilová
Nepřítomni (bez titulů): Krejčí
Omluveni (bez titulů): Pexa
 
Hosté (bez titulů): Papáček, Tureček
 

Program zasedání:

 1. Senát zrušil výsledky hlasování per rolam ze dne 11. 3. 2004 (vzhledem k právoplatnosti této volby viz článek 16 volebního a jednacího řádu AS PF JU)

 2. Hlasování o vědecké radě
  s. Vobr poukázal na fakt, že do vědecké rady jsou navrhováni vyučující bez odpovídajících titulů.
  s. Švejda zase naopak došel k závěru, že ačkoliv jsme pedagogická fakulta, tak není navrhován pedagogický pracovník.
  p. děkan však vše vysvětlil - za pedagogiku je navrhována externistka doc. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
  p. Tureček oznámil, jako odpovědný pracovník, že vědecká rada by měla být sestavována podle jejích cílů. Vzhledem k tomu, že v současnosti vědecká rada nemá právo vést habilitační řízení, tak je podle toho sestavována.
  Po klidné diskusi následovalo hlasování:
  18 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel - Vědecká rada byla schválena v předloženém návrhu.

 3. Cizí jazyky
  Po krátké výměně informací jsme dospěli k dohodě, že na příští zasedání budou pozváni odpovědní proděkani a komise pro zlepšení jazykové úrovně na PF (Vobr, Zbudilová, Skála) připraví jasné a přesné požadavky.

 4. Týden neklidu
  Všichni se zachovají podle prostudovaných materiálů, které každý senátor obdržel mailem. Týden neklidu bude klidný. Vytvoří se diskusní kroužky a bude se diskutovat o dlouhotrvajícím špatném financování Vysokých škol. Vlastním iniciativám v rámci jasných mezí se překážky nekladou (různé happeningy, informační akce, atd...)

 

Zapsal: Martinek

V Českých Budějovicích 23. 3. 2004