Symbol PF AS - zápis ze zasedání 24. 4. 2001

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 24. 4. 2001

Přítomno: 17 členů (11 zaměstnanecká komora, 6 studentská komora)
Omluveni: Krejčí, Novotný, Švejda, Střeštík
Hosté: děkan PF JU, členové katedry španělského jazyka a literatury

Program:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení členů vědecké rady PF JU
 3. Organizační změny (týkající se kateder francouzského jazyka a literatury, klasické filologie, španělského jazyka a literatury)
 4. Projednání a schválení členů disciplinární komise
 5. Projednání základních úkolů vedení PF JU ve funkčním období 2001-2003
 6. Různé

ad 1)
Schválení zápisu z posledního zasedání AS PF 30. 1. 2002. Schválení programu pro jednání 24. 4. 2001.

ad 2)
K navrhovaným interním a externím členům vědecké rady PF JU nebyly žádné dotazy ani připomínky.
Závěr: Akademický senát schvaluje složení vědecké rady PF JU Č. Budějovice.
Hlasování: schváleno všemi hlasy.

ad 3)
Děkan PF JU zdůvodnil navrhované organizační změny:

 • pracoviště (katedry francouzského jazyka a literatury, španělského jazyka a literatury, klasické filologie) jsou malá a během uplynulých deseti let zde přetrvávají problémy: akreditace, tvůrčí činnost, interpersonální problémy, problémy se studenty - zejména španělštiny a francouzštiny;
 • v případě schválení navrhovaných změn bude následovat odvolání všech vedoucích kateder, jichž se změny týkají - na katedru romanistiky bude vypsán řádný konkurs, v případě katedry klasické filologie by se jednalo o převedení menší katedry pod větší celek (Historický ústav JU), proto není potřebná změna vedoucího.

Připomínky členů AS a hostů:
Pavličíková: Bude začleněna katedra klasické filologie pod HÚ JU, pokud získá akreditaci?
Odpověď děkana: Ano, neboť navrhovaný krok neřeší pouze akreditaci.
Chodura: Jaký je hlavní důvod navrhovaných změn?
Odpověď děkana: Dosud existovala 3 atomizovaná pracoviště, ale k očekávanému zlepšení situace nedošlo.

Z připomínek hostů:

 • interpersonální vztahy nejsou natolik špatné, jak je interpretováno;
 • naznačeny obavy z budoucí práce sekretářky (v tom smyslu, aby nepracovala např. pouze pro francouzštinu);
 • rovněž stížnosti studentů jsou ojedinělé;
 • položen dotaz, zda konkurz na vedoucího katedry romanistiky bude vypisován i mimo PF JU.

Z připomínek studentů:

 • u studentů se objevuje strach ze zkoušek na katedře španělského jazyka a literatury z důvodů nemožnosti stihnout v požadovaných termínech požadavky.

Závěr:

 1. AS schvaluje sloučit k 1. 10. 2001 katedru francouzského jazyka a literatury a katedru španělského jazyka a literatury; sloučením vytvořit katedru romanistiky;
 2. AS schvaluje začlenit k 1. 10. 2001 katedru klasické filologie do struktury Historického ústavu JU jako jedno z oddělení tohoto ústavu.

Hlasování:

studentská komora:   pro   5
  proti 0
  zdržel se hlasování 1
zaměstnanecká komora: pro 10
  proti 0
  zdržel se hlasování 1

ad 4)
K základním úkolům vedení PF JU ve funkčním období 2001-2003 má AS PF JU tyto připomínky:

 • zlepšení výuky informatiky;
 • potřeba zavést výuku informačních technologií pro všechny studenty;
 • otázka rozvrhu při dvouaprobačním studiu se nadále jeví jako problematická;
 • řada učitelů není připravena na konkrétní dopady kreditního systému;
 • jako výhodná se jeví bloková výuka.

Závěr:
AS bere na vědomí "Základní úkoly vedení PF JU na období 2001-2003" s připomínkami uvedenými v zápise výše.

ad 5)
Další zasedání AS PF JU se bude konat 7. května 2001 od 14.00 hodin na J 204.

České Budějovice 25. 4. 2001

Zapsal: O. Bretšnajdr

Helena Pavličíková
předsedkyně AS PF