Symbol PF AS - zápis ze zasedání 24. 6. 2003

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 24. 6. 2003

Přítomni (bez titulů):
Alexová, Bago, Binterová, Florián, Jílková, Jirásek, Junková, Krejčí, Kubička, Martinek, Nováková, Pexa, Sapík, Šerý, Váňa, Vobr, Zbudilová, celkem 17 členů, 4 členové se ze zasedání omluvili.

Průběh:

 1. Dodatečné přijímací zkoušky na obor Španělský jazyk.

  Z důvodů úspěšné reakreditace oboru navrhl p. děkan prof. Papáček vypsat dodatečné přijímací zkoušky pro magisterské studium pro ZŠ od šk. roku 2003/2004.
  Výsledek hlasování: 21 členů senátu pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
  Návrh byl jednomyslně přijat.

 2. Pan děkan prof. Papáček předložil ke schválení Výroční zprávu PF JU za rok 2002 a Zprávu o hospodaření PF JU za rok 2002. Současně podrobněji informoval o některých bodech a zdůvodnil prodlevu předkládání těchto dokumentů způsobenou opakováním voleb do AS JU.
  Výsledek hlasování o přijetí Výroční zprávy PF JU za rok 2002: 17 členů pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
  Výsledek hlasování o přijetí Zprávy o hospodaření PF JU za rok 2002: 17 členů pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 3. Pan děkan prof. Papáček spolu s paní tajemnicí Ing. Čížkovou předložili ke schválení Rozpočet PF JU pro rok 2003. Pan děkan upozornil na změny v rozpočtu pro příští rok způsobené především zvýšením finančních prostředků určených na mzdy způsobené navýšením mzdových tarifů na JU. V zásadě se jedná o plošné navýšení tarifní mzdy o 3 až 4 tisíce korun (dle platového zařazení) za současného snížení objemu mzdových prostředků určených na osobní ohodnocení (zhruba na 1/3 stávající výše). Paní tajemnice podrobněji seznámila s jednotlivými položkami rozpočtu.
  Výsledek hlasování: 16 členů pro, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 4. Pan děkan prof. Papáček předložil ke schválení inovované znění organizačního řádu PF JU.
  Výsledek hlasování: 17 členů pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 5. Na základě návrhu studentské komory navrhl pan děkan prof. Papáček složení Disciplinární komise PF JU z řad studentů. Návrh komise ve složení:
  Jakub Krafka, 4. M-VT/SŠ
  David Kubů, 3. M-TVT/ZŠ
  Zdeňka Motlová, 4. ČJ-D/SŠ
  Výsledek hlasování: 17 členů pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 6. Pan děkan prof. Papáček předložil ke schválení aktualizaci Dlouhodobého záměru rozvoje PF JU na rok 2004.
  Výsledek hlasování: 17 členů pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 7. Pan děkan prof. Papáček seznámil senát s přípravou publikace Akademický rok. Publikace je připravena do tisku bez výraznějších změn ve studijních programech. (bez hlasování)

 8. Pan děkan prof. Papáček přednesl několik možných způsobů uvolnění školnického bytu v budově v Dukelské ulici. Ze všech možných dosavadních způsobů řešení (soudní cesta, žádosti na město o přidělení bytu, přestěhování do družstevního bytu v podnájemním vztahu) nebyl žádný úspěšný. Jako jediné navrhované řešení zůstalo přenechání družstevního bytu se zachováním nájemního vztahu.
  Výsledek hlasování: 10 členů pro, 4 se zdrželi hlasování, 3 proti.

 9. Pan děkan prof. Papáček seznámil se strategií "personální a mzdové politiky" na PF JU v období 2004-2005 v souvislosti se změnou mzdových tarifů od 1. 9. 2003 (bez hlasování, pouze předběžný dotaz na názor AS PF JU).

 10. Pan děkan prof. Papáček předložil ke schválení Přijímací řízení pro studijní program Specializace v pedagogice (učitelství MŠ) - forma kombinovaná.
  Výsledek hlasování: 16 členů pro, nikdo se nezdržel hlasování, 1 člen proti.

 11. Paní předsedkyně Mgr. Binterová přednesla návrh na schválení zástupce PF JU - PhDr. Radka Vobra, Ph.D.do vysokoškolské rady.
  Výsledek hlasování: 16 členů pro, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

 12. Paní předsedkyně Mgr. Binterová a člen studentské komory Martinek informovali o možnostech projednávání a začátku platnosti nového volebního řádu.

 

Zapsal: Vobr

V Českých Budějovicích 24. 6. 2003