Symbol PF AS - zápis ze zasedání 25. 2. 2003

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 25. 2. 2003

Přítomni (bez titulů):
Alexová, Bago, Binterová, Ditrich, Florián, Jílková, Jirásek, Junková, Kubička, Martinek, Nováková, Pexa, Sapík, Šerý, Švejda, Váňa, Vobr, Zbudilová
studenti

Průběh:

 1. Zpráva o stavu tělocvičny:

  Dr. Vobr informoval o stavu tělocvičny, předložil písemnou zprávu ("Soupis nedostatků tělocvičny v Dukelské ulici", který sestavil na základě písemných a ústních připomínek učitelů KTVS a studentů navštěvujících hodiny VTV) spolu s dalšími podklady (dopis doc. Řepky ve věci doplnění reklamovaných požadavků a zápis z kontroly stavu tělocvičny ze dne 14. 2. 2003).

  Závěr: AS PF JU navrhuje pro budoucí vynaložení investičních prostředků, které podléhají schválení AS PF JU, aby příslušná dokumentace byla přístupná ke vnitřnímu připomínkovému řízení nejméně dva měsíce před zahájením stavby. Tato lhůta neplatí pro mimořádné situace.

  Výsledek hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.

 2. Informace T. Skály o připomínkách k práci studijního oddělení:

  Na jednání byla přizvána Mgr. Hosnedlová, vedoucí studijního oddělení.
  Student Skála shrnul připomínky do následujících bodů:

  • chybějící koordinace informací o studijním programu mezi katedrami a studijním oddělením
  • nedostatečné úřední hodiny studijního oddělení (nejvyšší počet připomínek)
  • zřízení "úřednického okénka", jež by sloužilo k vydávání potvrzení a odbouralo fronty studentů
  • nespokojenost s přístupem referentek studijního oddělení ke studentům
  • návrh na hodnocení studijních referentek
  • dotaz na přístavbu studijního oddělení

  Mgr. Hosnedlová odpověděla na všechny dotazy, představila návrh na rozšíření úředních hodin studijního oddělení a upozornila, že o studijním programu mají být studenti informováni na katedrách pedagogickými poradci.

  Závěr: AS PF JU navrhuje společné jednání s proděkanem Holcem, s vedoucí studijního oddělení a se zástupci studentské komory AS PF JU.

  Výsledek hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.

 3. Volební řád

  Mgr. Binterová informovala senát o stávajícím volebním řádu z roku 1998, který byl novelizován o rok později a jenž je třeba doplnit i přepracovat. Vyzvala členy senátu, aby se seznámili s volebními řády ostatních fakult (např. Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

  Byla navržena komise pro přípravu změn volebního řádu PF JU, která bude shromažďovat jednotlivé připomínky (bez titulů):

  Martinek
  Švejda
  Binterová
  Skála

  Výsledek hlasování:

  Martinek - zvolen jednohlasně
  Švejda - zvolen jednohlasně
  Binterová - zvolena jednohlasně
  Skála - zvolen jednohlasně

  Závěr: Komise byla vyzvána, aby podklady o novém volebním řádu zpracovala do konce dubna 2003, poté je předloží AS PF JU před jeho dalším jednáním na počátku května.

 4. Dopis doc. PhDr. P. Kaliny, CSc.

  Předsedkyně senátu seznámila přítomné s dopisem doc. Kaliny, jenž se týkal volební účasti posluchačů arteterapie.

  Závěr: Dopis doc. Kaliny byl postoupen k projednání volební komisi (viz bod 3), která se bude zabývat změnou volebního řádu PF JU.

  Výsledek hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.

 5. Olomoucká výzva

  Mgr. Binterová stručně seznámila přítomné s materiálem "Olomoucká výzva" a zahájila diskusi.

  Závěr: Text "Olomoucká výzva" bude zaslán všem zaměstnancům PF JU. Vedení PF JU bude požádáno o zveřejnění výše průměrných platů za rok 2002 podle platových zařazení.

  Návrh: AS PF JU se staví za "Olomouckou výzvu" a připraví své písemné stanovisko.

  Výsledek hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.

  Vypracováním a zasláním stanoviska byla pověřena předsedkyně senátu.

 6. Různé:

  1. Předsedkyně senátu vyzvala členy senátu, aby se do příštího zasedání seznámili s podklady studentského hodnocení.
  2. Dr. Pexa upozornil v souvislosti s bodem 3, aby členové studentské komory AS PF JU v případě, že nejsou napojeni na e-mailovou konferenci senat@pf.jcu.cz, kontaktovali: kaisert@pf.jcu.cz
  3. Dr. Junková z katedry bohemistiky tlumočila na zasedání následující stanovisko. Katedra bohemistiky PF JU se nepřipravuje na sloučení s Historickým ústavem Jihočeské univerzity ani neuvažuje o osamostatnění.
  4. Návrhem zpřístupnění vypalovačky CD studentům byl otevřen problém přenosu většího množství dat, u kterého se bude hledat řešení.
  5. Další otázky týkající se kopírování, bufetu apod. budou předneseny na dalším zasedání.

 

Zapsala: Zbudilová

V Českých Budějovicích 25. 2. 2003