Symbol PF AS - zápis ze zasedání 26. 2. 2002

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 26. 2. 2002

Přítomni (bez titulů):
Bretšnajdr, Horský, Chodura, Krejčí, Marková, Matěnová, Novotný, Pavličíková, Pexa, Sapík, Střeštík, Šerý, Štumbauer, Štursa, Tlustý, Toman, Vítková, Zbudilová
Omluveni:
Aur, Lojdová, Švejda
Hosté (bez titulů):
Čížková, Hoch, Holec, Papáček, Slipka, Stuchlíková, Tureček

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informace děkana o hlavních trendech činnosti vedení JU a ekonomické perspektivy v roce 2002
 3. Projednání změn ve studijních programech učitelství ZŠ, SŠ (proděkani Slipka, Stuchlíková)
 4. Projednání návrhu na změny v organizační struktuře PF JU (děkan Papáček, tajemnice Čížková)
 5. Informace o studentském hodnocení výuky (proděkanka Stuchlíková)
 6. Informace o hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků na PF JU (proděkan Tureček)
 7. Různé, závěr

ad 1.

Program jednání byl schválen všemi hlasy.

ad 2.

Děkan fakulty informoval přítomné o současných hlavních trendech činnosti vedení JU, mezi které patří zejména:

 • akcent na tvůrčí činnost
 • zlepšování kvalifikační struktury pracovišť
 • hodnocení jednotlivých fakult do úrovně jednotlivých kateder
 • zapojování studentů do tvůrčí práce pracovišť

Tyto trendy souvisí rovněž s ekonomickou situací a se snahou o zlepšení finanční situace JU.

ad 3.

S úvodním slovem k projednávanému problému vystoupila proděkanka Stuchlíková. Zdůraznila, že změny v tzv. společném základu vyplývají z potřeby snížit proporci frontální výuky vůči samostatným formám studia a rovněž z potřeby reagovat na závěry akreditační komise MŠMT - posílit pedagogicko psychologickou část přípravy učitelů. Vedle úprav oborových plánů to předpokládá i změny v pojetí společného základu. V nově navrženém pojetí společného základu dochází zejména k těmto změnám:

 • kreditní posílení pedagogicko psychologické přípravy u ZŠ a SŠ
 • posílení zodpovědnosti studenta za svoji jazykovou přípravu (volba, kdy získá patřičný kredit), zároveň posílení možnosti volit jazyk podle osobních preferencí
 • ve výuce informatiky zůstává ve společném základě 1 kredit k ověření počítačové gramotnosti
 • u studijních oborů, které nejsou aprobačním studiem tělesné výchovy nebo učitelstvím pro první stupeň ZŠ, je tělesná výchova přesunuta do výběrových předmětů.

Zejména k problematice tělesné výchovy a jejímu přesunutí mezi výběrové předměty proběhla rozsáhlá diskuse.

Dr. Řepka připomněl, že navrhované řešení se nezdá KTV vhodné, neboť učitelé by měli mít všestranné vzdělání a tělesnou výchovu žádný jiný předmět nesupluje.

Doc. Štumbauer informoval o tom, že povinná TV existuje na českých VŠ od roku 1937, od té doby dochází neustále k redukci hodin.

Prof. Papáček a doc. Tureček zdůraznili potřebu volného času pro tvůrčí práci studentů a také fakt, že studenti, kteří nemají k tělesné výchově sklon, by ji nemuseli absolvovat.

Dr. Pavličíková podala přehled o současném stavu výuky povinné tělesné výchovy na českých VŠ a připomněla, že mírně donucující prostředek - což je povinná TV - slouží k tomu, že převážná část většiny studentů, kteří by v případě absolutní dobrovolnosti na TV nikdy nepřišli, se může zdokonalit ve zvolené specializaci a ve vyšším ročníku v ní pokračovat.

Student Střeštík informoval o tom, že studenti volí tělesnou výchovu spíše jako výběrový předmět.

Z diskuse vyplynuly dva možné závěry pro hlasování:

 1. Akademický senát PF JU navrhuje zachovat povinnou tělesnou výchovu v rámci tzv. společného základu studia učitelství na PF JU.

  Hlasování:
  pro: 7
  proti: 9
  zdrželi se hlasování: 2
 2. Akademický senát bere na vědomí předložený dokument "Změny v tzv. společném základu studia učitelství na PF JU".

  Hlasování:
  pro: 16
  proti: 0
  zdrželi se hlasování: 2

ad 4.

Prof. Papáček a ing. Čížková informovali o důvodech návrhu na:

 1. zrušení Edičního střediska PF JU (část výroba a tisk) za současného zachování ediční činnosti dodavatelským způsobem.
 2. zřízení Centra technologické podpory výuky na PF JU s celouniverzitní působností prostřednictvím transformace dosavadního AVS.

K problematice edičního střediska bylo zejména uvedeno, že z ekonomické analýzy vyplývá, že náklady na ES v roce 2000 převýšily výnosy o 1,1 mil. Kč, že není poptávka po produkci ES a že na rok 2002 je v edičním plánu pouze 8 titulů skript. Navíc ještě existuje problém s prodejností skript, řada skript vychází jinde.

V diskusi se student Horský pozastavil nad situací, kdy je většina tiskáren v Č. Budějovicích zisková, ale fakultní ES disponuje výrazným ekonomickým propadem.

Ing. Šerý připomněl, že některé stroje z ES není možné zachovat pro jejich zastaralost, zdůraznil ale nutnost zachování jednoho pracovního místa pro DTP sazbu.

Dr. Novotný informoval o dobrých zkušenostech Historického ústavu JU s vydáváním publikací OPERA HISTORICA a Čs. časopisu historického v mimofakultních tiskárnách .

Dr. Sapík poznamenal, že jiné univerzity mimo jiné profitují na výrobě skript.

Závěr:
Akademický senát PF JU souhlasí se zrušením Edičního střediska PF JU za současného zachování ediční činnosti dodavatelským způsobem.

Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se hlasování: 1

Ke zřízení "Centra technologické podpory vzdělávání PF JU" prostřednictvím transformace Audiovizuálního studia PF JU uvedl prof. Papáček, že počítačová podpora výuky, vzdělávání a studia se stala nezbytností, fakulta nemá oficiální pracoviště poskytující zázemí. Přitom nezbytností pro další činnost fakulty je rozvoj multimediálních technologií pro didaktické využití, rozvoj počítačové podpory těchto aktivit, propojení těchto technologií s rozvíjejícím se systémem e-learningu. Důležitý je i ten fakt, že rektor JU svěřil garanci za zajištění technického zázemí e-learningu i pro ostatní fakulty.

V diskusi k tomuto tématu vystoupil vedoucí AVS p. Hoch, který hovořil o tom, že jako problematické se mu jeví, jak bude nové pracoviště vykazovat činnost. Dále hovořil o zatím nejasném konkrétním vymezení činností v rámci plánovaného CTPV.

Doc. Tlustý hovořil o přesné evidenci objemu služeb pro jednotlivé katedry.

Závěr:
Akademický senát souhlasí se zřízením "Centra technologické podpory vzdělávání PF JU" prostřednictvím transformace Audiovizuálního střediska PF JU.

Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se hlasování: 1

ad 5.

O studentském hodnocení výuky podala základní informace doc. Stuchlíková:

 • zpracované výsledky byly předány na katedry
 • největším problémem je účast studentů
 • chybí větší aktivita ze strany studentů
 • hodnocení může sloužit jako důležitá zpětná vazba pro učitele

Studentská komora v AS připomněla, že se velice obtížně při zadávání hodnocení vysvětluje studentům jeho samotný účel.

Závěr:
Studentské hodnocení výuky bude přesunuto na příští zasedání AS, pokud o to požádá studentská komora.

ad 6.

Doc. Tureček odpověděl na dotazy členů AS PF týkající se univerzitního a fakultního hodnocení vědecké činnosti.

ad 7.

Závěr

Zapsal: Stanislav Střeštík

České Budějovice 6. 3. 2002

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
předsedkyně AS PF JU