Symbol PF AS - zápis ze zasedání 30. 1. 2001

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 30. 1. 2001

Přítomno: 16 členů (10 zaměstnanecká komora, 6 studentská komora)
Omluveni: Novotný, Štursa, Tlustý, Štumbauer, Vítková
Hosté: děkan PF JU

Program:

  1. Zahájení
  2. Vyjádření AS PF k záměru děkana odvolat stávající proděkany
  3. Vyjádření AS PF k záměru děkana jmenovat nové proděkany
  4. Projednání a schválení členů disciplinární komise
  5. Projednání a schválení garantů studentského hodnocení výuky
  6. Různé

ad 1/
Seznámení s programem a jeho odsouhlasení.

ad 2/
Akademický senát PF JU bere na vědomí záměr děkana odvolat stávající proděkany k 1. 2. 2001.
Hlasování: schváleno všemi hlasy

ad 3/
Děkan v úvodu informoval AS o rámcovém vymezení funkcí budoucích proděkanů, kteří budou jmenováni s účinností od 1. 2. 2001. Charakterizoval okruh problematiky jejich činností a naznačil komplex spolupráce proděkanů na společných a navazujících nosných tématech.

Diskuse k tomuto bodu se týkala kreditního systému, zajišťování a organizace pedagogických praxí a problematiky distančního studia.

Akademický senát PF bere na vědomí záměr děkana jmenovat s účinností od 1. 2. 2001 proděkany:

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium
doc. Ing. Jiří Slipka, CSc.
proděkan pro rozvoj fakulty a mimořádné úkoly
doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
proděkanka pro učitelství a aplikovaná studia
doc. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
proděkan pro vědu a zahraničí (neučitelská humanitní studia, PhD. studia)

Hlasování: schváleno všemi hlasy

ad 4/
Děkan předložil AS PF k projednání a schválení návrh na jmenování členů disciplinární komise PF JU na funkční období 1. 2. 2001 až 1. 2. 2003.

Výsledky hlasování pro proti zdrželi se
Mgr. R. Černý, CSc. 16 0 0
doc. RNDr. P. David, CSc. 14 0 2
Mgr. Petr Grinninger 0 9 7
Z. Marková 15 0 1
S. Střeštík 15 0 1
M. Volný 15 0 1

Vzhledem k neschválení Mgr. P. Grinningera proběhla diskuse k návrhu na dalšího člena disciplinární komise. Děkan se ztotožnil s názory členů AS a navrhl AS ke schválení PaedDr. P. Štursu.

Výsledky hlasování
PaedDr. P. Štursa 14 0 2

ad 5/
Ke studentskému hodnocení výuky proběhla diskuse zaměřená na význam hodnocení, důležitost obsahu a formulace otázek, technické zajištění a způsob zpracování dat.
AS PF schválil jako garanty z řad studentů K. Lojdovou a M. Volného.

Hlasování: 14 hlasů pro, 2 se zdrželi

ad 6/

  • informace o stížnosti studentů k programu výuky předmětu Sociální pedagogika a o řešení nastalé situace
  • M. Krejčí upozornila na problém kouření v chodbách PF JU. AS PF navrhuje dodržování Zákoníku práce v příslušné oblasti.
  • Studenti upozornili na problém zákazu stavění kol před budovou v Dukelské ulici a na druhé straně uzavřeného přístupu do dvora v příslušné budově.

V Českých Budějovicích 1. 2. 2001

Zapsala: V. Matěnová

Helena Pavličíková
předsedkyně AS PF