Symbol PF Opatření proděkana č. 2/2007

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 2/2007
o dodatečném zápisu předmětu do semestru

  1. Podle čl. 19, odst. (1) Studijního a zkušebního řádu JU je každý student povinen provést v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku předzápis do následujícího semestru, resp. školního roku. Podle odst. (5) Studijního a zkušebního řádu JU se porušení tohoto ustanovení posuzuje, jako by student nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách v platném znění. Nesplnění těchto požadavků má podle čl. 29 Studijního a zkušebního řádu JU za následek ukončení studia.

  2. Na Pedagogické fakultě JU se studenti předzapisují vždy na celý akademický rok (zapisují tedy zimní i letní semestr). Protože není v této době znám rozvrh letního semestru následujícího akademického roku, upraví zapsané předměty letního semestru při korekci zápisu v únoru příslušného akademického roku.

  3. Pokud si student chce zapsat další předměty do akademického roku nebo semestru mimo období předzápisu, může tak učinit pouze v době, kdy je to Harmonogramem AR povoleno.

  4. Zcela výjimečně a pouze pro studenty prvního roku studia je možno požádat o dozapsání předmětů do letního semestru i po termínu předzápisu uvedeného v Harmonogramu AR, nejpozději však do data, kterým končí zápis do letního semestru na studijním oddělení.

  5. Studenti končících ročníků mohou požádat o dozapsání předmětu do letního semestru pouze v případě, kdy by jim chyběly kredity pro úspěšné ukončení studia.

  6. Poplatek za každý předmět, o jehož dozapsání student požádá mimo období předzápisů stanovených Harmonogramem příslušného AR, se řídí sazebníkem úhrad za administrativní úkony, který je zveřejněn na úřední desce PF JU.*)

  7. Toto opatření ruší Opatření proděkana č. 1/2007.

  8. Toto opatření nabývá platnosti dnem 11. června 2007.

 

V Českých Budějovicích 8. června 2007

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF