Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 2/2010

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 2/2010
o bakalářských pracích ve studijních oborech garantovaných katedrou pedagogiky a psychologie

 

  1. Zadávání bakalářských prací se řídí Opatřením děkanky č. 3/2010 o organizaci SZZ na PF JU a jeho odst. 3.
  2. Podle tohoto opatření je možné, aby si studenti bakalářských oborů zadávali bakalářskou práci na dalších katedrách PF JU, které garantovaly povinné nebo povinně volitelné předměty studijního plánu oboru. Student bakalářského oboru garantovaného KPE, který má tento zájem, vstoupí v jednání s příslušnou odbornou katedrou. Vedoucí této katedry stanoví vedoucího bakalářské práce a společně se studentem stanoví její téma.
  3. Vedoucí bakalářské práce vypracuje podklady pro zadání bakalářské práce a předá je sekretářce katedry pedagogiky a psychologie. Ta vloží jednotlivé části podkladů do IS STAG, zadání vytiskne a naloží s ním standardním způsobem.
  4. Student si v následujícím semestru zapíše seminář k bakalářské práci, který má zkratku začínající písmeny KPE/... Výjimkou tu je obor Učitelství pro mateřské školy, kde si student zapisuje semináře k bakalářské práci tak, aby splnil blok povinně volitelných předmětů.
  5. Zápočty za tyto semináře uděluje vedoucí bakalářské práce. Do výkazu o studiu zapíše datum, slovo "započteno" a připojí svůj podpis. Datum udělení zápočtu neprodleně oznámí sekretářce katedry pedagogiky a psychologie, která zápočet vloží do IS STAG. Výjimkou je obor Učitelství pro mateřské školy, kde udělený zápočet i do IS STAG vkládá vedoucí bakalářské práce.
  6. Obhajoba bakalářské práce probíhá vždy jen na katedře pedagogiky a psychologie. Vedoucí bakalářské práce se této obhajoby účastní. Posudek zasílá v elektronické podobě sekretářce KPE. Ta jej vloží do IS STAG.

 

V Českých Budějovicích 26. března 2010

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF