Symbol PF Opatření proděkana č. 1/2013

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2013
k postupu při naplňování opatření děkana č. 6/2012

 

 1. Termíny odevzdání kvalifikační práce jsou orientační (doporučené), katedra může stanovit datum odevzdání odlišně v závislosti na svých provozních podmínkách.

  Kvalifikační práce se odevzdává ve dvou samostatných exemplářích, oba svázané v pevné vazbě. Součástí každého exempláře musí být elektronická verze práce uložená na záznamovém médiu (viz Opatření rektora R156). Po obhajobě katedra jeden výtisk předá do Akademické knihovny JU a jeden výtisk archivuje. Před pozdější případnou skartací (viz Spisový řád JU) tohoto na katedře archivovaného výtisku katedra ověří, že v akademické knihovně JU tato kvalifikační práce fyzicky existuje.

  Pro vkládání kvalifikační práce do systému IS STAG platí příloha Opatření rektora R156.

 2. Katedra pedagogiky a psychologie může pro obory, které garantuje - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH a UOP - stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek (dále jen SZZ), než která jsou v Opatření děkana uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
 3. Katedry vyvěsí harmonogramy SZZ na svých nástěnkách a v kopii je zašlou studijnímu oddělení k rozesílání protokolů SZZ a webmasterovi k zveřejnění na webových stránkách fakulty.
 4. Studenti oborů Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) a Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání skládají státní zkoušku v režimu dvouoborových bakalářských studií "... se zaměřením na vzdělávání".
 5. Podzimní (srpnový) termín SZZ se bude konat ve všech bakalářských studijních oborech strukturovaného studia učitelství pro základní a střední školu (obory "... se zaměřením na vzdělávání", resp. "... (dvouoborové)").

  Podzimní termín SZZ se nebude konat v těch ostatních bakalářských a magisterských studijních oborech, jejichž garantující katedry to do 30. dubna 2013 oznámí studijnímu proděkanovi a zároveň tuto skutečnost sdělí dostupnými prostředky a v dostatečném časovém předstihu svým studentům.

 6. Organizace SZZ na Pedagogické fakultě JU je uvedena v Opatření děkanky č. 3/2010.
 7. SZZ z oboru může mít formu ústní zkoušky nebo může mít formu písemnou.
 8. Pokud má SZZ písemnou formu, musí být její výsledek vložen katedrou do IS STAG do 3 pracovních dnů. Student po zveřejnění hodnocení může do 2 pracovních dnů nahlédnout do své písemné práce. Vznesení námitek proti hodnocení je možné provést písemně děkanovi fakulty během následujících 30 kalendářních dnů. Po přezkoumání děkan s konečnou platností rozhodne.

 

V Českých Budějovicích 21. ledna 2013

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF