PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Přijímací řízení 2015/2016

 

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací zkoušky se konají v termínech 3. 6. 2015 - 9. 6. 2015 a 10. 6. 2015 - 16. 6. 2015. Uchazeč si jeden z termínů vybere (bez povinnosti jej fakultě předem hlásit), pokud příslušná katedra nestanoví jinak. Pokud by se uchazeč pokusil vykonat tutéž zkoušku v obou termínech, tj. opakovaně, bude z přijímacího řízení vyloučen.

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500 Kč.

 

Důležité termíny a údaje

Den otevřených dveří: 16. 1. 2015

Termín podání přihlášky: 15. 3. 2015

Termín přijímací zkoušky: 3. 6. - 09. 06. 2015 a 10. 06. 2015 - 16. 6. 2015

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 104725778/0300

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 6020103

Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou (v případě CŽV uveďte rodné číslo bez lomítka)

 

Podmínkou pro přijetí k prezenčnímu a kombinovanému studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a kopií Protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých oborů.

Podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských studijních oborů je ukončený bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání v příslušném studijním oboru nebo v kombinaci studijních oborů. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých oborů.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech je ukončené vysokoškolské magisterské nebo inženýrské vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží úředně ověřenou kopií magisterského nebo inženýrského diplomu. Dále musí splnit podmínky uvedené u jednotlivých oborů.

Podmínkou pro přijetí do programu celoživotního vzdělávání je ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a vykonání přijímací zkoušky, pokud je stanovena.

 

Uchazeč podává elektronickou přihlášku, která je dostupná na webové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp. Toto neplatí pro programy CŽV.

Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní případné požadované dokumenty a zašle prostřednictvím České pošty na adresu:

Pedagogická fakulta JU
studijní oddělení
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

 

Uchazeč o studium na Pedagogické fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek a musí vzít na vědomí, že:

 • podáním přihlášky vyslovuje souhlas s nakládáním se svými osobními údaji, které jsou nezbytné pro evidenci přihlášky a případného následného studia na vysoké škole; těmito údaji je zejména jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, rodné číslo atd.
 • přijímací zkoušky probíhají v termínech 3. června 2015 - 16. června 2015
 • v případě, že se uchazeč o studium na PF JU nebo uchazeč o program celoživotního vzdělávání přijímacího řízení nezúčastní, nebo se hlásí na navazující magisterský obor, který je odlišný od předchozího bakalářského studia, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací
 • fakulta nepřevádí přihlášky na jiné studijní obory nebo na jiné vysoké, resp. vyšší školy
 • žádný další náhradní termín není z kapacitních důvodů možný
 • do navazujících magisterských studijních oborů se konají přijímací zkoušky, pokud není uvedeno jinak; podmínky pro vykonání těchto zkoušek jsou uvedeny též na webových stránkách příslušných kateder, resp. na webových stránkách fakulty, resp. na úřední desce fakulty
 • u oborů Učitelství pro mateřské školy, Psychologie, Sociální pedagogika a Arteterapie se přijímací zkouška koná jen v jednom termínu, který je zapotřebí dodržet nebo se na jeho změně domluvit s kontaktní osobou na garantující katedře
 • Pedagogická fakulta nemůže zajišťovat ubytování pro uchazeče zúčastňující se přijímacího řízení
 • pozvánky a informace k přijímacímu řízení jsou rozesílány na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu nejméně 4 týdny před započetím období přijímacích zkoušek (na stejnou adresu jsou rozesílána rozhodnutí děkana PF JU o výsledku přijímacího řízení); pokud uchazeč z jakéhokoliv důvodu pozvánku neobdrží, má povinnost do začátku přijímacích zkoušek kontaktovat studijní oddělení
 • podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení je možnépo obdržení písemného rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí ke studiu; na dřívější žádosti nebude brán zřetel
 • pokud bude uchazeč o studium bakalářských oborů, resp. magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v přijímacím řízení úspěšný, avšak bude maturovat z nejrůznějších důvodů až v září 2015, bude moci být přijat ke studiu až po předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2015/2016; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty
 • pokud úspěšný uchazeč o studium navazujících magisterských oborů neodevzdá potřebné doklady o absolvování příslušného bakalářského oboru na vysoké škole na garantující katedru do 19. června 2015, bude moci být ke studiu přijat až po jejich předání na studijní oddělení fakulty, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2015/2016; o závažnosti důvodu takového neodevzdání a o přijetí ke studiu v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty
 • uchazeči, kteří na PF JU nebo na jiné fakultě či VŠ v posledních dvou letech studovali, resp. studují, a kteří se hlásí ke studiu téhož nebo příbuzného studijního programu a oboru, mohou do 7. 5. 2015 zvláštním dopisem požádat děkana fakulty o prominutí přijímacích zkoušek; k této žádosti připojí ověřené doklady o dosavadních výsledcích studia, na jejichž základě děkan definitivně rozhodne
 • uchazeči budou zařazováni do jednotlivých pořadí podle kritérií stanovených u jednotlivých oborů; pořadí uchazečů se sestavují k 19. červnu 2015; na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel
 • v průběhu přijímacího řízení se o dílčích výsledcích a pořadí nepodávají žádné informace
 • uchazečům, jejichž pobyt není znám, bude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení doručeno náhradním způsobem formou vyvěšení na úřední desce Pedagogické fakulty JU
 • zahraniční uchazeči u přijímací zkoušky doloží znalost českého jazyka na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce; případné dotazy u paní Jitky Pečlové (tel. 387 773 222, e-mail: peclova@pf.jcu.cz)
 • uchazeči se zdravotním handicapem mohou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, které je zřízeno na rektorátu JU.
ECTS Label
Průvodce prváka
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání