Přijímací řízení 2016/2017

 

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení se řídí § 48 - 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 a opatřeními děkana, která budou vydána v průběhu akademického roku 2015/16 a týkají se organizace a průběhu přijímacích zkoušek a přijímacího řízení.

Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na úřední desce fakulty a na internetové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html.

 

Přijímací zkoušky se konají v termínech od 1. 6. 2016 do 15. 6. 2016.

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500 Kč.

 

Důležité termíny a údaje

 
Den otevřených dveří: 15. 1. 2016

Termín podání přihlášky: 15. 3. 2016 31. 3. 2016
Termín podávání přihlášek do studijních programů CŽV do 27. 5. 2016

Termín přijímací zkoušky: 1. 6. - 7. 6. 2016 a 8. 6. 2016 - 15. 6. 2016

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 104725778/0300

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 6020103

Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou

 

Přijímání ke studiu podle § 48 zákona o vysokých školách

Podmínkou pro přijetí k prezenčnímu a kombinovanému studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a současně kopií Protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých studijních oborů.

Podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských studijních oborů je ukončený bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání v příslušném studijním oboru nebo v kombinaci studijních oborů. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých studijních oborů.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech je ukončené vysokoškolské magisterské nebo inženýrské vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží úředně ověřenou kopií magisterského nebo inženýrského diplomu. Dále musí splnit podmínky uvedené u jednotlivých oborů.

Podmínkou pro přijetí do programu celoživotního vzdělávání je ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a vykonání přijímací zkoušky, pokud je stanovena.

Podle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách fakulta může stanovit další podmínky ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu z předchozího studia. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v sestupném pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení. Toto pořadí je sestaveno v den ukončení přijímacích zkoušek na jednotlivých katedrách na základě výsledků přijímacího řízení.

 

Přihláška

Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je dostupná na webové adrese:
http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp.

Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:

Pedagogická fakulta JU
studijní oddělení
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

 

Uchazeči o CŽV na adresu:

Pedagogická fakulta JU
oddělení celoživotního vzdělávání
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

 

Uchazeč o studium na Pedagogické fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek a musí vzít na vědomí, že:

 • podáním přihlášky vyslovuje souhlas s nakládáním se svými osobními údaji, které jsou nezbytné pro evidenci přihlášky a případného následného studia na vysoké škole; těmito údaji je zejména jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, rodné číslo atd.
 • přijímací zkoušky probíhají od 1. června 2016 - 15. června 2016
 • v případě, že se uchazeč o studium na PF JU nebo uchazeč o program celoživotního vzdělávání přijímacího řízení z jakéhokoli důvodu nezúčastní, nebo si podal přihlášku na navazující magisterský obor, který nenavazuje na jeho předchozí bakalářské studium, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací
 • fakulta nepřevádí přihlášky na jiné studijní obory nebo na jiné vysoké, resp. vyšší školy
 • žádný další náhradní termín přijímacího řízení není možný
 • přijímací řízení u některých studijních oborů je podmíněno přijímací zkouškou; podmínky pro vykonání těchto zkoušek jsou uvedeny ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/17, též na webových stránkách příslušných kateder, resp. na webových stránkách fakulty, resp. na úřední desce fakulty
 • uchazeči o studium studijních oborů v navazujícím studiu vedoucím k učitelství musí prokázat absolvování státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo absolvovat přijímací zkoušku z pedagogicko-psychologických disciplín
 • Pedagogická fakulta nemůže zajišťovat ubytování pro uchazeče zúčastňující se přijímacího řízení
 • pozvánky a informace k přijímacímu řízení jsou rozesílány na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu nejméně 4 týdny před započetím období přijímacích zkoušek (na stejnou adresu jsou rozesílána rozhodnutí děkana PF JU o výsledku přijímacího řízení); pokud uchazeč z jakéhokoliv důvodu pozvánku neobdrží, má povinnost do začátku přijímacích zkoušek kontaktovat studijní oddělení, kde mu referentky sdělí podrobnosti o konání přijímací zkoušky
 • termín, místo a další nutné informace o konání přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu fakulty nejdéle jeden měsíc před termínem konání zkoušky
 • uchazeči jsou v průběhu konání přijímací zkoušky povinni dodržovat pravidla pro jejich konání (tato pravidla jsou zveřejněna na adrese http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/ a jsou uchazečům rozesílána s pozvánkou k přijímacímu řízení)
 • uchazeči budou po skončení přijímacího řízení zařazeni do jednotlivých pořadí podle kritérií stanovených u jednotlivých oborů a úspěšnosti u přijímacích zkoušek; pořadí uchazečů se sestavují k 20. červnu 2016; na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel
 • v případě dvouoborových studií se pořadí uchazečů stanovuje podle výsledků dosažených v přijímacím řízení na obou zvolených oborech
 • v průběhu přijímacího řízení se o dílčích výsledcích a pořadí nepodávají žádné informace
 • uchazečům, jejichž pobyt není znám, bude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení doručeno náhradním způsobem formou vyvěšení na úřední desce Pedagogické fakulty JU
 • zahraniční uchazeči u přijímací zkoušky doloží znalost českého jazyka na úrovni B2 (viz Opatření proděkanky č. 2/2015 o přijímání cizinců http://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2015/oprod15-02.php) podle evropského referenčního rámce; případné dotazy u paní Jitky Pečlové (tel. 387 773 222, e-mail: peclova@pf.jcu.cz)
 • uchazeči se zdravotním handicapem zaškrtnou v elektronické přihlášce "zohlednění zdravotních specifik - ANO"; studijní oddělení bude následně kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, které je zřízeno na rektorátu JU s požadavkem o podporu tohoto uchazeče při přijímacím řízení
 • podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení je možnépo obdržení písemného rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí ke studiu; na dřívější žádosti nebude brán zřetel
 • pokud nepřijatý uchazeč chce vyjádřit pouze svůj zájem o studium a podá žádost děkanovi fakulty o přezkum rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, pak je tato žádost bezpředmětná; v případě, že se do studia nezapíše dostatečný počet uchazečů, fakulta případné adepty (podle získaného pořadí v přijímacím řízení) na přijetí osloví sama
 • pokud bude uchazeč o studium bakalářských oborů, resp. magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v přijímacím řízení úspěšný, avšak bude maturovat z nejrůznějších důvodů až v září 2016, bude moci být přijat ke studiu až po předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2016/2017; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty
 • pokud úspěšný uchazeč o studium navazujících magisterských oborů neodevzdá potřebné doklady o absolvování příslušného bakalářského oboru na vysoké škole na garantující katedru do 20. června 2016, bude moci být ke studiu přijat až po jejich předání na studijní oddělení fakulty, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2016/2017; o závažnosti důvodu takového neodevzdání a o přijetí ke studiu v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty
 • uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termíny nahlížení jsou stanoveny od 4. 7. - 15. 7. 2016. I po tomto termínu je nahlížení do materiálů možné, a to na základě předchozí domluvy se studijním oddělením.

 

Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

 1. podání řádně vyplněné elektronické a tištěné přihlášky ve stanoveném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,
 2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního, resp. bakalářského, resp. magisterského vzdělání,
 3. složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena) a umístění se podle počtu dosažených bodů v celkovém počtu uchazečů a děkanem stanoveným počtem přijímaných uchazečů,
 4. případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.