Symbol PF Přijímací řízení 2018/2019

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Přijímací řízení se řídí § 48 - 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 a opatřeními děkana, která budou vydána v průběhu akademického roku 2017/18 a týkají se organizace a průběhu přijímacích zkoušek a přijímacího řízení.

 

Důležité termíny a údaje

 
Den otevřených dveří: 12. 1. 2018

Termín podání přihlášky: do 16. 3. 2018

Termíny přijímacích zkoušek: 2. 6. - 15. 6. 2018

 

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500 Kč.

 

Administrativní poplatek za podání přihlášky ke studiu programu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen "CŽV") činí 500 Kč.

 

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 104725778/0300

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 6020103

Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou

Upozornění: platba za každou přihlášku musí být připsána na uvedený účet nejpozději do 20. 3. 2018

 

Platba za přihlášku ke studiu programu v rámci CŽV musí být připsána na uvedený účet nejpozději do termínu uzavření přijímacího řízení.

 

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  1. podání řádně vyplněné elektronické a tištěné přihlášky ve stanoveném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh, zaplacení administrativního poplatku
  2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního, resp. bakalářského, resp. magisterského vzdělání,
  3. složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena)
  4. případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.
  5. uchazeči budou přijímáni dle kapacity zvoleného oboru (stanovené děkanem) a dle dosaženého pořadí v přijímacím řízení

 

Přijímání ke studiu podle § 48 zákona o vysokých školách

Podmínkou pro přijetí k prezenčnímu a kombinovanému studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých studijních oborů.

Podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských studijních oborů je ukončený bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání v příslušném studijním oboru nebo v kombinaci studijních oborů. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých studijních oborů.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech je ukončené vysokoškolské magisterské nebo inženýrské vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží úředně ověřenou kopií magisterského nebo inženýrského diplomu. Dále musí splnit podmínky uvedené u jednotlivých oborů.

Podmínkou pro přijetí do programu CŽV je ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a vykonání přijímací zkoušky, pokud je stanovena. U vzdělávacích programů a kurzů DVPP pro rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků je podmínkou pro přijetí absolvování předepsaného vzdělání podle specifikace u jednotlivých oborů/programů.

Podle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách fakulta může stanovit další podmínky ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu z předchozího studia, též podmínky týkající se příbuznosti studijních programů. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v sestupném pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení. Toto pořadí je sestaveno v den ukončení přijímacích zkoušek na jednotlivých katedrách na základě výsledků přijímacího řízení.

 

Přihláška

Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je dostupná na webové adrese:
http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp.

Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:

Pedagogická fakulta JU
studijní oddělení
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

 

Zájemce o CŽV je povinen podat elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je dostupná v rámci konkrétního popisu programu na webové adrese:
http://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/programy.php.

Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, podepíše, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice