PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Přijímací řízení 2014/2015

 

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací zkoušky se konají v termínech 04. 06. 2014 - 10. 06. 2014 a 11. 06. 2014 - 17. 06. 2014. Uchazeč si jeden z termínů vybere (bez povinnosti jej fakultě předem hlásit). Pokud by se uchazeč pokusil vykonat tutéž zkoušku v obou termínech, tj. opakovaně, bude z přijímacího řízení vyloučen.

Den otevřených dveří se koná 17. 01. 2014.

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500,- Kč.
Číslo účtu: 104725778/0300
Variabilní symbol: 6020103

 

Podmínkou pro přijetí k prezenčnímu a kombinovanému studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých oborů.

Podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských studijních oborů je ukončený bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání v příslušném studijním oboru nebo v kombinaci studijních oborů. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých oborů.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech je ukončené vysokoškolské magisterské nebo inženýrské vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží úředně ověřenou kopií magisterského nebo inženýrského diplomu. Dále musí splnit podmínky uvedené u jednotlivých oborů.

Podmínkou pro přijetí do programu celoživotního vzdělávání je ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a vykonání přijímací zkoušky, pokud je stanovena.

 

Uchazeč podává elektronickou přihlášku, která je dostupná na webové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp. Toto neplatí pro programy CŽV.

Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní případné požadované dokumenty a zašle prostřednictvím České pošty na adresu:

Pedagogická fakulta JU
studijní oddělení
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

 

Uchazeč o studium na Pedagogické fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek a musí vzít na vědomí, že:

 • podáním přihlášky vyslovuje souhlas s nakládáním se svými osobními údaji, které jsou nezbytné pro evidenci přihlášky a případného následného studia na vysoké škole; těmito údaji je zejména jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, rodné číslo atd.
 • přijímací zkoušky probíhají v termínech 4. června 2014 - 17. června 2014
 • výběrové předkolo pro obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) - 24. 4. 2014.
 • v případě, že se uchazeč o studium na PF JU nebo uchazeč o program celoživotního vzdělávání přijímacího řízení nezúčastní, nebo se hlásí na navazující magisterský obor, který je odlišný od předchozího bakalářského studia, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací
 • fakulta nepřevádí přihlášky na jiné vysoké, resp. vyšší školy
 • žádný další náhradní termín není z kapacitních důvodů možný
 • u oborů Učitelství pro mateřské školy, Psychologie, Sociální pedagogika se přijímací zkouška koná jen v jednom termínu, který je zapotřebí dodržet nebo se na jeho změně domluvit s kontaktní osobou na garantující katedře
 • pedagogická fakulta nemůže zajišťovat ubytování pro uchazeče zúčastňující se přijímacího řízení
 • pozvánky a informace k přijímacímu řízení jsou rozesílány na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu nejméně 4 týdny před započetím období přijímacích zkoušek (na stejnou adresu jsou rozesílána rozhodnutí děkana PF JU o výsledku přijímacího řízení); pokud uchazeč z jakéhokoliv důvodu pozvánku neobdrží, má povinnost do začátku přijímacích zkoušek kontaktovat studijní oddělení
 • podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení je možné až po obdržení písemného rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí ke studiu; na dřívější žádosti nebude brán zřetel
 • pokud bude uchazeč o studium bakalářských oborů, resp. magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v přijímacím řízení úspěšný, avšak bude maturovat z nejrůznějších důvodů až v září 2014, bude moci být přijat ke studiu až po předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2014/2015; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty
 • pokud úspěšný uchazeč o studium navazujících magisterských oborů neodevzdá potřebné doklady o absolvování příslušného bakalářského oboru na vysoké škole na garantující katedru do 20. června 2014, bude moci být ke studiu přijat až po jejich předání na studijní oddělení fakulty, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2014/2015; o závažnosti důvodu takového neodevzdání a o přijetí ke studiu v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty
 • uchazeči, kteří na PF JU nebo na jiné fakultě či VŠ v posledních dvou letech studovali, resp. studují a kteří se hlásí ke studiu téhož nebo příbuzného studijního programu a oboru, mohou do 2. 5. 2014 zvláštním dopisem požádat děkana fakulty o prominutí přijímacích zkoušek; k této žádosti připojí ověřené doklady o dosavadních výsledcích studia, na jejichž základě děkan definitivně rozhodne
 • uchazeči o navazující magisterské studium podávají přihlášku jen do takových oborů a kombinací, které před tím studovali v bakalářském studijním programu; pokud uchazeč podá přihlášku k odlišné kombinaci studijních oborů, nesplní podmínky přijímacího řízení; uchazeči o studium oboru Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol mohou být též absolventy technicky zaměřených oborů;
 • uchazeči budou zařazováni do jednotlivých pořadí podle kritérií stanovených u jednotlivých oborů; pořadí uchazečů se sestavují k 20. červnu 2014; na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel
 • v průběhu přijímacího řízení se o dílčích výsledcích a pořadí nepodávají žádné informace
 • uchazečům, jejichž pobyt není znám, bude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení doručeno náhradním způsobem formou vyvěšení na úřední desce Pedagogické fakulty JU
ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS