Anotace diplomových prací - 1998 - Oddělení ruského jazyka a literatury

Anotace diplomových prací - 1998

Oddělení ruského jazyka a literatury

Ondřej Valeš

Budoucnost některých malých národů ruského Severu a Sibiře (geografický aspekt)

Předkládaná práce má 32 stran psaného textu, obsah, přílohy a seznam použité literatury. Diplomant se pokusil o nový pohled na historii, současnost a perspektivy některých sibiřských národů a národností. Veškerý materiál má solidní geografický rámec. Vývojové aspekty historické, geografické, etnografické aj. jsou organicky spojeny do jednoho rámce. Devět kapitol obsahuje vyváženě teoretické otázky - formulace tématu, vymezení základních pojmů, i praktické údaje ze života a historie národů Sibiře. Za sympatický srovnávací pokus lze považovat kapitolu sedmou, kde autor opouští vymezené hranice Sibiře a pokouší se o komparaci s jinými etniky v rámci Ruska a za jeho hranicemi. Práce je s ohledem na značný nedostatek literatury o této problematice vhodným doplňkovým materiálem nejen pro studenty příslušného bakalářského oboru, ale také pro všechny zájemce o nové ruské reálie.

Vedoucí práce: Jiří Korostenski, CSc.

Josef Matoušek

K perspektivám česko-ruských ekonomických kontaktů

38 stran psaného textu, seznam literatury, obsah. Přílohy, poznámky a mapy nejsou uvedeny. Práce je věnována především praktickým aspektům nových možností hospodářské spolupráce mezi českými podnikatelskými subjekty a ruskými protějšky. Kromě nových faktických údajů o ekonomických změnách v Rusku uvádí diplomant praktické rady i své osobní postřehy na základě osobní zkušenosti z opakovaného pobytu v Rusku v posledních letech. Do popisu zařadil i některé další ekonomicky významné státy, které vznikly po rozpadu bývalého SSSR, jako Kazachstán a Uzbekistán. Práce může posloužit nejenom studentům příslušného studijního oboru, ale také ostatním zájemcům o možnosti podnikání na území současného Ruska a některých dalších států bývalého SSSR.

Vedoucí práce: Jiří Korostenski, CSc.

Andrea Nováková

Využití přístavku v současné ruštině v porovnání s češtinou

64 stran, obsah, poznámkový aparát, seznam použité literatury a pramenů. V teoretické části práce je charakterizován přístavek jako větný člen a jeho typy v ruské a české syntaxi. V praktické části jsou na vzorku 220 těsných přístavků vyexcerpovaných ze současného ruského tisku zkoumány především možnosti jejich překladu do češtiny, frekvence využití přístavkových spojení tohoto typu v současné ruštině v porovnání s češtinou, využití těsných přístavků pro pojmenování určitých skupin osob, jevů, předmětů, apod. Součástí práce je rusko-český překladový slovníček přístavkových spojení.

Vedoucí práce: Mgr. Marta Vágnerová

Radka Pavlíčková

Frekventovanost slov cizího původu v současném ruském tisku

35 stran, obsah, seznam použité literatury a pramenů. V teoretické části práce jsou uvedeny typy ruské slovní zásoby z hlediska jejího původu a naznačeny oblasti, ve kterých se v současné době objevuje nejvíce nových slov a termínů. V praktické části je zkoumán vzorek slov cizího původu získaný excerpcí ze současného ruského tisku, a to z hlediska chronologického, hlediska tématických oblastí, v nichž se daná slova cizího původu vyskytují, dále z hlediska frekventovanosti jednotlivých slovních druhů mezi slovy cizího původu a z hlediska podílu nových slov ve sledovaných tiskovinách. Součástí práce je rusko-český slovníček aktuálních pojmů přejatých do ruštiny z cizích jazyků, v němž jsou k přejatým pojmům (pokud byla zjištěna) uváděna i synonyma původem ruská.

Vedoucí práce: Mgr. Marta Vágnerová

Ivana Červinková

Ruská dramatická a hudebně-scénická díla na scéně Jihočeského divadla v Českých Budějovicích

Diplomová práce pojednává o česko-ruských vztazích v oblasti dramatické a hudebně-scénické tvorby (činohra, opera, balet) tak, jak se projevovaly ve zpracování a konkrétním ztvárnění na scéně Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Tematika je zpracována na základě chronologického principu. Jednotlivé divadelní sezóny jsou řazeny po desetiletích - od čtyřicátých let po léta devadesátá. Stěžejním záměrem, který byl v konečném výsledku splněn, bylo sumarizovat a provést celkový přehled inscenací ruských a rusky píšících tvůrců v uvedených uměleckých oblastech. Součástí diplomové práce jsou dokumentární přílohy, které obsahují dobové fotografie a archivní materiály.

Vedoucí práce: PaedDr. Zdeňka Matyušová