Anotace diplomových prací - 2001 - Katedra biologie

Anotace diplomových prací - 2001

Katedra biologie

Erika Apostolová

Zkušenosti pedagogů s výukou a znalost žáků z pěstitelských disciplin na II. stupni ZŠ ve vybrané oblasti

Práce se zabývá zkušenostmi pedagogů s výukou pěstitelských prací a hodnocením úrovně znalostí žáků z tohoto předmětu v okrese České Budějovice. Na základě průzkumu byly porovnávány znalosti tří vybraných škol: ZŠ Nerudova, ZŠ Rožnov a ZŠ Zliv. Zkušenosti pedagogů byly zjišťovány dotazníkovou metodou na všech školách v okresu Č. Budějovice.

Průzkum znalostí žáků byl prováděn metodou didaktického testu a byl zadáván žákům osmých tříd. Výsledky byly zpracovány a zaznamenány na grafech a v tabulkách.

Vedoucí práce: Ing. Jiří Peterka

 

Tomáš Bohdal

Inventarizace obratlovců se zaměřením na drobné savce v revitalizované pramenné oblasti Senotín

Cílem této práce bylo zjištění druhového složení společenstev drobných zemních savců v lokalitě Senotín (okr. J. Hradec). Terénní průzkum probíhal v období od 2. 7. do 4. 8. 1998 a od 2. 7. do 1. 8. 1999 na sedmi odlišných biotopech.

Celkem bylo položeno 50 (sezóna 1998), resp. 70 (sezóna 1999) zemních padacích pastí a odchyceno 335 jedinců. Byl prokázán výskyt 5 druhů hmyzožravců - krtka obecného (Talpa europea), rejska obecného (Sorex araneus), rejska malého (Sorex minutus), rejsce černého (Neomys anomalus) a rejsce vodního (Neomys fodiens), a 7 druhů hlodavců - hraboše polního (Microtus arvalis), hraboše mokřadního (Microtus agrestis), hryzce vodního (Arvicola terrestris), norníka rudého (Clethrionomys glareolus), myšky drobné (Micromys minutus), myšice lesní (Apodemus flavicollis) a myšice křovinné (Apodemus sylvaticus).

Kromě determinace ulovených druhů byly vypočítány základní kvantitativní (dominance a abundance) a strukturální znaky taxacenózy (frekvence, druhová diverzita, ekvitabilita a identita).

Nejvyšších hodnot diverzity dosahovaly biotopy břehového porostu, rašelinných luk a lesa. Stabilně nízké hodnoty diverzity vykazoval biotop revitalizovaný a meliorovaný.

Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Matěnová. Ph.D.

 

Kamila Filípková

Ekofyziologie vybraných druhů vyšších rostlin obnaženého dna sádek Šaloun u Lomnice nad Lužnicí

Diplomová práce by měla řešit příčiny současného stavu výskytu některých kriticky ohrožených druhů vyšších rostlin obnaženého dna na Třeboňsku. V souvislosti se změnou hospodaření na rybnících dochází k rapidnímu ústupu některých vzácných druhů, které pro svou existenci potřebují v určitých intervalech obnažené půdy. Hlavními úkoly této práce bylo zhodnocení stavu kriticky ohrožených druhů v nádržích sádek Šaloun, zhodnocení hydrologického režimu nádrží (výška hladiny vody, kolísání během roku, chemismus vody, chemismus substrátu), u vybraných druhů zjistit jejich klíčivost a po přezimování za různých podmínek a navržení managementu pro sádky Šaloun k udržení stávajících populací vzácných druhů.

Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Černý, CSc.

 

Stanislava Holá

Některé aspekty úspěšného velkochovu králíků

Předpokladem úspěšného výkrmu a ekonomické rentability velkochovu brojlerových králíků je optimalizace systému technologie, veterinární péče, výživy a plemenářské práce. Hlavním cílem této diplomové práce bylo sledování některých aspektů úspěšného velkochovu králíků.

Sledováním úrovně reprodukčních vlastností samic brojlerových králíků kombinace Hyla a Stamm v závislosti a pořadí vrhu byl zjištěn kladný (téměř přímkový) trend u všech ukazatelů plodnosti, včetně ukazatele počtu odstavených mláďat od 1. do 5. vrhu. Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že samice obou kombinací dosahují nejlepších výsledků v 5., resp. 4. vrzích. Rozdíly v ukazatelích plodnosti byly zjištěny i v závislosti na měsíci porodu mláďat. Nejlepších ukazatelů plodnosti bylo docíleno v měsíci červenci, srpnu a listopadu. Z těchto výsledků je patrno, že vnější klimatické podmínky nemají v podstatě vliv na dosahování výsledků v užitkovosti. Výkrm je prováděn v halách, kde je mikroklima řízeno automaticky počítačem.

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Slipka, CSc.

 

Kateřina Janochová

Taxacenózy vodních a semiakvatických ploštic (Insecta, Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) rybníků v oblasti Nových Hradů

Hlavním úkolem diplomové práce bylo zjistit druhové spektrum akvatických a semiavatických ploštic na vybraných lokalitách v oblasti Novohradských hor. Dalším úkolem bylo posoudit vazby nalezených druhů na okolní prostředí a vyhodnotit je v podobě fenologických výsledků. Neboť se jedná o území navrhované pro CHKO, šlo i o zhodnocení významu jednotlivých biotopů pro zachování a ochranu vodní fauny sledované oblasti.

Terénní práce byly prováděny v letech 1999/2000.

Na sledovaných lokalitách byli nalezeni zástupci pěti čeledí z podřádu Nepomorpha (Nepidae, Corixidae, Naucoridae, Notonectidae a Pleidae) a čtyř čeledí z podřádu Gerromorpha (Gerridae, Hydrometridae, Veliidae a Mesoveliidae).

Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

 

Dana Krůšková

Tělesný vývoj a výskyt obezity u dětí mladšího školního věku v závislosti na některých výživových a sociálních faktorech

Práce se zabývá souborem žáků základní školy ve věku od 7 do 10 let. Obsahuje výsledky měření některých somatometrických znaků v jednotlivých věkových kategoriích (7, 8, 10 let). Výsledky jsou statisticky zpracovány, porovnány s dosavadními výzkumy a předkládány v tabulkách a grafech. Dále práce sleduje stravovací a pohybové zvyklosti žáků.

Průřezové antropometrické šetření probíhalo od měsíce listopadu roku 1999 do měsíce dubna roku 2000 na šesti základních školách: v Českých Budějovicích, v Třeboni a blízkém okolí. Celkem výzkum zahrnul 199 probandů obojího pohlaví.

Bylo sledováno celkem 8 tělesných rozměrů: tělesná hmotnost, tělesná výška, obvod paže, obvod pasu, obvod břicha, obvod gluteální, obvod stehna gluteální a obvod stehna střední, kožní řasa nad dvojhlavým svalem pažním (biceps), kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (triceps), kožní řasa břicho, kožní řasa stehno.

Cílem této práce byl monitoring výskytu obezity u dětí, v součinnosti s Evropskou skupinou pro dětskou obezitu.

Vedoucí práce: RNDr. Jarmila Kobzová, Ph.D.

 

Jitka Lavičková

Vybrané faktory ovlivňující výnos máku

Tato práce se zabývá vlastnostmi ovlivňující výnos máku setého (Papaver somniferum). Pro ověření těchto vlastností byl v letech 1999 a 2000 založen pokus. Za výnosotvorné ukazatele byly považovány: výška rostlin, hmotnost plné makovice, hmotnost prázdné makovice, počet makovic na jedné rostlině a zejména hmotnost semen máku z jedné rostliny a průměrná hmotnost semen máku v jedné makovici v závislosti na odrůdě, sponu a době výsevu. Z odrůd máku byly prověřovány bělosemenný Albín a modrosemenné Gerlach a Opal. Rostliny máku byly pěstovány ve sponech 5, 10, 15 a 20 cm. Mák byl vyset v polovině března a na začátku dubna.

Materiál získaný z obou vegetačních období byl změřen, zvážen, byly vypočteny základní statistické údaje (x, s, v) a byl proveden Studentův test významnosti rozdílu mezi dvěma aritmetickými průměry hmotnosti semen máku z jedné rostliny.

S rostoucím sponem se zvětšují makovice, roste i jejich počet. Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se sponem roste výnos z jedné rostliny. Spon 5 má nízkou hmotnost semen v jedné makovici. Bylo prokázáno, že výnos semene máku na jednotku plochy má při zvyšování sponu sestupnou tendenci. Lépe se projevila dřívější doba setí ve všech zjišťovacích údajích.

Odrůda Albín měla většinou nižší hodnoty ve sledovaných faktorech než další odrůdy. Z modrosemenných odrůd se lépe projevila odrůda Gerlach.

Byla také zjišťována závislost hmotnosti semen máku z jedné rostliny na výšce rostliny pomocí regresní a korelační analýzy. Byla zjištěna kladná korelace výnosu semene máku a výšky rostliny.

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Slipka, CSc.

 

Marcela Marvanová

Některé aspekty tvorby výnosů u rajčat

Tato diplomová práce má za úkol vyhodnotit vliv některých vybraných aspektů na tvorbu výnosů u indeterminantních odrůd rajčat. Ověřování vlivů jednotlivých aspektů bylo prováděno metodou biologického pokusu. Pro pokus byly vybrány tři různé odrůdy (Tornádo, Domino, Cristina), každá odrůda byla pěstovaná na jeden a dva stonky. Pokus probíhal na 90 ks rajčatech tj. 15 ks rostlin na jeden faktor, po dobu dvou vegetačních období, abychom vyloučili vliv klimatických faktorů. Během pokusu byly získávány údaje o počtu, množství plodů a výšce jednotlivých rostlin. Získané údaje byly zaznamenány do pracovního deníku a poté sloužily pro další zpracování a vyhodnocování. Výsledky byly přehledně uspořádány do tabulek a grafů. Vyhodnocení bylo prováděno základními statistickými metodami: x, v, s, sx. Výsledné hodnoty x byly testovány t-testem. Ze získaných výsledků vyplývá, že nejvyšších výnosů na rostlinu dosahovala odrůda Tornádo pěstovaná na jeden výhon (5756 g). Průměrná hmotnost plodů byla největší u odrůdy Cristina s jedním stonkem, činila 74,928 g a největší průměrné množství plodů připadající na jednu rostlinu poskytla odrůda Tornádo s jedním stonkem 91,2 ks. Závěrem lze konstatovat, že vyšších výnosů dosahovaly rajčata drůdy Tornádo a Domino pěstované na jeden stonek, před rajčaty týchž odrůd se dvěma stonky. Vyjímkou byla rajčata odrůdy Cristina, kdy výnosy dvoustonkových rostlin předčily výnosy jednostonkových rajčat.

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Slipka, CSc.

 

Lenka Marešová

Nerosty hald starovožického rudního revíru

Práce přináší přehled o současném fyzickém stavu hald starovožického rudního revíru a jejich mineralogickým výzkumem.

Z mineralogického hlediska byly zpracovány pouze haldy vhodné pro odběr vzorků označované podle Ouředníkové (1988) Hlavní, Kateřina, a Marie.

Součástí práce je charakteristika zájmového území: poloha, geologické poměry, hydrologické poměry a historie.

V příloze jsou přiloženy: geologická mapa oblasti, přehled současné podoby montánních útvarů na podkladu topografické mapy, nákresy současného stavu dochovaných hald, předpokládaný průřez šachet dolu "Dobré naděje".

Vedoucí práce: PaedDr. Václav Pavlíček

 

Michaela Matějková

Historie a současnost těžby zlata v okolí Kašperských hor

Kašpersko zlatorudný revír bývá již od roku 1836, kdy hrabě Kašpar Štenberk - spoluzakladatel Národního muzea - stručně popsal dějiny dolování v Kašperských Horách, považován za druhé po Jílovém u Prahy nejslavnější, to znamená historicky nejbohatší ložisko zlata v Čechách. Kašperskohorské dolování zlata v minulých přibližně 2200 letech patřilo k ložiskům třetího řádu. Všechna vylepšení způsobů těžby a úpravárenství dorážela do Čech až po delší době po jejich uplatnění ve světě. Přesto však tvoří historie získávání zlata na Kašperskohorsku jednu z důstojných kapitol naší národní historie, i když se na ní podíleli příslušníci tří etnik, Keltové, Němci a Češi.

Snažila jsem se vystihnout krizové a rozhodující momenty města, trvající přes 2200 let.

Vedoucí práce: PaedDr. Václav Pavlíček

 

Jana Merhautová

Vegetace chráněné lokality Třemešný vrch u Rožmitálu pod Třemšínem

Práce přináší přehled o květeně a vegetaci chráněného území Třemešný vrch. Zabývá se pouze výskytem cévnatých rostlin. Celkem bylo nalezeno 111 rostlinných druhů, které náleží pěti životním formám podle Raunkiaera. V práci jsou dále uvedeny dominantní druhy každého vegetačního patra s krátkou charakteristikou. Práce je rovněž zaměřena na charakteristiku vegetace zájmového území, která je doložena vegetačními snímky. Dále se zabývá ochranou území do budoucna.

Součástí práce je také charakteristika zájmového území: fyzicko - geografické údaje, geologická a pedologická charakteristika, geomorfologické, klimatické a vegetační poměry.

V přílohách je obsaženo několik map a fotografií týkajících se mapovaného území. Dále je zde uváděn floristický průzkum z roku 1962.

Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Černý, CSc.

 

Karel Myška

Netradiční drahé kameny jižních Čech

Snahou této diplomové práce na téma "Netradiční drahé kameny jižních Čech je podat informace nejen o nalezených nerostech, ale i o těžbě a využití hornin v této oblasti.

Práce je zaměřena na oblast jižních Čech, která je pojata v souvislostech spolu geografickými, pedologickými, hydrologickými a klimatickými poměry zájmového regionu.

Jednotlivé kapitoly jsou postupně věnovány vymezení pojmu netradiční drahý kámen, tradiční drahý kámen a jejich rozdělení. Samostatná kapitola je věnována zpracování a významu drahých kamenů v minulosti až po současnost.

Tedy náplní mé práce je uvedení obrazu výskytu, těžby a možného využití netradičních drahých kamenů v oblasti jižních Čech, jejich uvedení do jednotlivých skupin hornin popř. v nerostných asociacích.

Vedoucí práce: PaedDr. Václav Pavlíček

 

Monika Perutková

Kvalita vod a její indikace prostřednictvím bezobratlých živočichů - téma v rámci enviromentálně pojaté výuky biologie

Diplomová práce se zabývá analýzou středoškolských učebnic a hydrobiologických publikací, obsahující problematiku bioindikací ve vodách. Další úloha řeší provedení faunistického výzkumu konkrétního toku na zvolených stanovištích. Výsledky faunistického výzkumu jsou konfrontovány s údaji obsaženými v učebnicích, odborné literatuře a aplikací vlastního zjištění v podobě návrhu učebního textu s obsahem navržených didaktických pomůcek (pracovní listy, didaktické testy, didaktický klíč, obrazové přílohy, praktická cvičení a pokusy). Součástí návrhu učebního textu je i hydrobiologická exkurze na vybrané lokality, k praktickému uskutečnění faunistického výzkumu. Doporučená hydrobiologická exkurze má za cíl demonstrovat žákům bioindikující živočichy, vysvětlit a praxí pochopit pojmy bioindikace, ekologická valence, biodiverzita a samočistící schopnost vody. Konečným cílem doporučené hydrobiologické exkurze je také celkové pochopení a praktické využití metod biologické kvality vody.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

 

Martina Pospíšilová - Svobodová

Ontogeneze vnitřních samičích pohlavních orgánů splešťule blátivé (Nepa cinerea L.), (Insecta, Heteroptera: Nepomorpha)

Diplomová práce se zabývá stavbou a vývojem vaječníků a vývodných pohlavních cest larev a různě starých dospělců splešťule blátivé (Nepa cirenea).

Výsledky studia této diplomové práce jsou zdokumentovány písemnou i grafickou formou.

Vývoj samičí pohlavní soustavy, včetně procesu oogeneze, byl srovnán s vývojem samičí pohlavní soustavy jehlanky válcovité (Rantra linearis) z čeledi Nepidae.

V práci jsou rovněž navrhovány a zhodnoceny možnosti didaktického využití výsledku při výuce přírodopisu a biologie.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

 

Radka Smejkalová

Výskyt vodních a semiakvatických ploštic (Insecta, Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) v bývalých klauzurách Novohradských hor

Hlavním úkolem této diplomové práce byl výzkum taxacenóz vodních a semiakvatických ploštic ve vybraných nádržích Novohradských hor. Dalším úkolem bylo posouzení jejich společenstev z hlediska faunistických prvků, složení cenź a vazeb na konkrétní habitaty. Terénní práce byly prováděny v roce 1999 a v roce 2000.

Na Sledovaných lokalitách bylo nalezeno 21 druhů ze 7 čeledí řádu Heteroptera: z čeledi Corixidae (Klešťankovití) 7 druhů - Callicorixa praeusta praeusta, Hesperocorixa sahlbergi, Paracorixa concinna, Sigara distinca, Sigara falleni (klešťanka obecná, Sigara stagnalis stagnalis a Sigara striata; z čeledi Nepidae (Splešťulovití) 2 druhy - Nepa cenerea (splešťule blátivá) a Ranatra linearis (jehlanka válcovitá); z čeledi Notonectidae (Znakoplavkovití) 3 druhy - Notonecta glauca (znakoplavka obecná), Notocecta lutea (znakoplavka žlutá) a Notonecta viridis (znakoplavka zelená); z čeledi Gerridae (Bruslařkovití) 6 druhů - Gerris lacustris (bruslařka obecná), Gerris lateralis, Gerris (Limnoporus) rufoscutellatus (bruslařka rzivoštítá) Gerris najas, Gerris odontogaster (bruslařka zubatá) a Gerris paludum (bruslařka rybničná); z čeledi Hydrometridae (Vodoměrkovití) 1 druh - Hydrometra stagnorum (vodoměrka štíhlá); z čeledi Mesoveliidae (Nártnicovití) 1 druh Mesovelia furcata (nártnice evropská) a z čeledi Veliidae (Hladinkovití) také 1 druh - Microvelia reticulata (hladinatka pobřežní).

Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

 

Václav Šelmát

Učební úlohy pro výuku zoologie obratlovců na ZŠ podporující samostatnost a tvořivost žáků

Diplomová práce obsahuje pracovní sešit ze zoologie strunatců pro 2. stupeň ZŠ, který byl vytvořen na základě rozboru školních osnov a učebnic, a práce se žáky a učiteli. Při tvorbě otázek a úkolů byly dodržovány postupy a zásady, jež jsou součástí teoretických rozborů v DP. Pracovní sešit je určen pro samostatnou nebo skupinovou práci žáků, pro zpestření výuky i k opakování nebo testování znalostí žáků. Vedle pracovního sešitu DP obsahuje i metodickou příručku pro učitele, která navrhuje nejvhodnější využití pracovního sešitu. Součástí DP jsou některé výsledky žákovské práce s pracovními sešity.

Vedoucí práce: PaedDr. Radka Závodská

 

Ivana Špimerová

Přírodní zajímavosti Chebska a jejich využití ve výuce přírodovědy

V diplomové práci jsou uvedeny některé zajímavosti Chebska, pozornost je zaměřena na NPR Soos a památné stromy. V první části jsou uvedeny obecné informace o těchto regionálních zajímavostech, v druhé části jsou sestaveny dva projekty - Za paní Přírodou a Památné stromy, kde je ukázáno, jak využít regionální zajímavosti ve výuce přírodovědy, a to pro děti zajímavou formou.

Vedoucí práce: Mgr. Jan Petr, Ph.D.

 

Barbora Šrotová

Zkušenosti pedagogů s výukou a znalosti žáků z pedologických disciplín na II. stupni ZŠ

Práce se zabývá zjišťováním a hodnocením úrovně znalostí žáků z pedologie v současné době a zkušeností pedagogů s výukou pedologických disciplín na II. stupni základní školy. Pro průzkum prováděný dotazníkovou metodou byly vybrány některé ročníky II. stupně tří základních škol v Praze 8 - Bohnicích. Výsledky průzkumu, které poskytly informace o znalostech žáků z pedologie, byly vyhodnoceny a zaznamenány v grafech.

Vedoucí práce: Ing. Jiří Peterka

 

Petra Trýsková

Zájmová přírodovědná činnost a její propojení s výukou prvouky a přírodovědy

V této práci je zpracována náplň přírodovědného kroužku, jehož činnost doplňuje osnovy prvouky a přírodovědy. Může sloužit jako inspirace pro učitele, kteří vedou na škole v rámci mimoškolní činnosti zájmový přírodovědný kroužek, ale i pro ty, kteří pracují s dětmi v této oblasti.

Vedoucí práce: Mgr. Jan Petr, PhD.

 

Jiří Valtr

Taxacenózy vodních a semiakvatických ploštic v rybniční soustavě v okolí Žáru (Novohradsko)

Cílem této diplomové práce byl výzkum taxacenóz vodních a semiakvatických ploštic (nadřády Gerromorpha a Nepomorpha) ve vymezené oblasti Novohradských hor, což je oblast navrhovaná jako CHKO. Práce nezahrnuje pouze výčet zjištěných druhů a jejich charakteristiky, ale i posouzení společenstev z hlediska faunistických prvků, složení cenóz a vazby na konkrétní stanoviště. Výzkum v terénu byl prováděn v letech 1999 až 2000.

Ve sledované oblasti bylo nalezeno 24 druhů: z nadřádu Nepomorpha 15 druhů - z čeledi Nepidae: splešťule blátivá (Nepa cirenea) a jehlanka válcovitá (Ranatra linearis), z čeledi Naucoridae: bodule obecná (Ilyocoris cimicoides), z čeledi Notonectidae: znakoplavka obecná (Notonecta glauca), znakoplavka žlutá (Notonecta lutea) a znakoplavka zelená (Notonecta viridis), z čeledi Corixidae byly nalezeny klešťanky: Cymatia coleoprata, Callicorixa praeusta, Micronecta scholzi, Paracorixa continna, Sigara distincta, Sigara falleni, Sigara lateralis a Sigara striata. Z nadřádu Gerromorpha bylo zachyceno 9 druhů - z čeledi Gerridae druhy bruslařek: Gerris lacistris, Gerris rufoscutellatus, Gerris odontogaster a Gerris paludum, z čeledi Hydrometridae 2 druhy vodoměrek: Hydrometra stagnorum a Hydrometra gracilenta, také 2 druhy z čeledi Veliidae: Microvelia reticulata a Velia saulii, a z čeledi Mesoveliidae 1 druh: Mesovelia furcata.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Papáček. CSc.

 

Lucie Valvodová

Školní přírodovědné exkurze v oblasti Horažďovicka

Diplomová práce obsahuje ucelený soubor vycházek a exkurzí k učebnicím přírodopisu s programem Základní škola v oblasti Horažďovicka.

Vycházky mají regionální charakter. Jsou zaměřeny podle probíraného učiva v jednotlivých ročnících na exkurze botanické, zoologické a geologické. V navržených pracovních listech si žáci ověří své znalosti o přírodninách, které se vyskytují na Horažďovicku a jeho okolí běžně i vzácně.

Vedoucí práce: PaedDr. Radka Závodská

 

Jana Vančurová

Nerosty lomu Bezděčín

Snahou této diplomové práce je podat konkrétní informace nejen o nalezených nerostech, ale i o těžbě a využití horniny z lokality.

Práce je zaměřena na lom Bezděčín, který je pojat v širších souvislostech spolu s horopisnými, hydrogeologickými, klimatickými, pedologickými, biologickými a geologickými poměry zájmové oblasti.

V úvodu je krátce popsán současný stav ložiska a nalezené nerosty posledních let. Samostatná kapitola je věnována typům melafyru vyskytujících se na ložisku, kde je možné seznámit s jejich chemickými a fyzikálními vlastnostmi.

Jádrem práce je obraz o dosud nalezených nerostech lokality, který je přehledně rozdělen na nerosty, které nalezli autoři zabývající se lomem Bezděčín přede mnou, mé vlastní nálezy a popisy nalezených nerostů.

Vedoucí práce: PaedDr. Václav Pavlíček

 

Lucie Ziková

Taxacenózy vodních a semiakvatických ploštic (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) "Veverské soustavy" rybníků v Novohradských horách

Úkolem diplomové práce byl výzkum taxacenóz vodních a semiakvatických ploštic na vymezeném území Novohradských hor v letech 1999/2000.

Práce se nezabývala pouze výčtem zjištěných druhů a jejich systematickým zařazením, ale snažila se najít vazbu druhů na určitý typ lokality z hlediska abiotických a biotických faktorů.

Dále byla hodnocena diverzita společenstev na jednotlivých lokalitách pomocí dominance a u nejpočetnějších druhů popisovány životní cykly.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

 

Petra Zíková

Taxacenózy vodních a semiakvatických ploštic v oblasti Horní Stropnice (Insecta, Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha)

Diplomová práce je zaměřená na taxacenózy akvatických a semiakvatických ploštic Novohradských hor, konkrétně na oblasti Horní Stropnice - Šejby. Zahrnuje výčet nalezených druhů na příslušných lokalitách vymezeného území v sezónách 1999 a 2000. Obsahuje systematické zařazení a charakteristiky druhů. Dále hledá a popisuje vztahy charakteristik druhů vzhledem k charakteru lokalit a stanovuje stupeň dominance výskytu jednotlivých druhů.

V kapitole fenologie jsou předloženy, formou tabulek a grafů, výsledky fenologických pozorování u nejfrekventovanějších druhů s příslušnými komentáři týkajícími se časové periodizace životních cyklů během sezóny.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

 

Martina Zídková

Sexualita a reprodukční strategie živočichů - téma ve výuce biologie vyšších gymnázií

Cílem diplomové práce je na jedné straně analýza současného pojetí výuky tématu rozmnožování živočichů na vyšších gymnáziích a na druhé straně tvorba námětů a didaktických pomůcek pro učitele i jejich studenty, které by měli zvýšit efektivitu a motivaci ve výuce této problematiky.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

 

Lenka Zoubková

Alelopatické vztahy mezi vybranými druhy zeleniny

Pro ověření některých alelopatických vztahů mezi rostlinami byl v letech 1999 a 2000 založen pokus, který zjišťuje ovlivňování výnosotvorných ukazatelů - hmotnost a výška natě v závislosti na vhodném výběru rostlin ve smíšené kultuře.

Materiál byl změřen, zvážen, byly vypočteny základní statistické údaje (x, s, sx, v) a provedeno hodnocení pomocí Studentova testu (t-testu).

Některé metody hodnocení tohoto pokusu a části literárního přehledu mohou být využity v hodinách pěstitelských prací, ekologické výchovy a přírodopisu.

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Slipka, CSc.

 

Jiří Málek

Rozlišovací charakteristiky larev znakoplavek Notonecta glauca a Notonecta viridis

Cílem diplomové práce je nalezení rozlišovacích znaků larev dvou sympatricky se vyskytujících se druhů vodních ploštic Notonecta glauca a Notonecta viridis prostřednictvím jejich morfologie a biometrického studia. Její závěr pak odhaluje možnosti rozlišení těchto druhů pouze podle vybraných morfometrických znaků. Tyto znaky jsou následující: délka oka, maximální a minimální interokulární vzdálenost, maximální šíře oka, minimální šíře oka, minimální šíře oka a délky kyčle, příkyčlí, stehna a chodidla. Konkrétní hodnoty znaků práce uvádí.

Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

 

Lenka Hronová

Botanické vycházky v prvouce a přírodovědě

Diplomová práce se zabývá návrhy botanických vycházek do okolí Strmilova. Vycházky navazují na učivo prvouky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ. Vycházky jsou zaměřeny na jednotlivé biotopy (rybník, zahrada, les, louka, pole).

Vedoucí práce: Mgr. Jan Petr, Ph.D.

 

Aleš Kučera

Výskyt obojživelníků v okolí Žáru

Hlavním cílem této práce bylo provedení základního faunistického výzkumu obojživelníků v severozápadní částí podhůří Novohradských hor. Jednalo se zejména o lokality v katastru obcí Božejov, Chudějov, Žár a Žumberk na Českobudějovicku. Terénní práce byly prováděny v sezónách 1999 a 2000. Na zkoumané ploše bylo nalezeno celkem 8 druhů obojživelníků: čolek obecný, rosnička zelená, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan ostronosý, skokan štíhlý a druhově nerozlišená skupina vodních skokanů (Rana esculenta synklepton), kteří zde početně převažovali. U odchycených jedinců byly na základě měření stanoveny morfometrické charakteristiky.

Dalším cílem bylo vytipování lokalit, které jsou využívány k rozmnožování obojživelníků. Kromě ropuchy obecné, skokana ostronosého a skokana štíhlého byla zaznamenána místa rozmnožování všech nalezených druhů. Byly také vytipovány lokality, které by bylo vhodné dlouhodobě sledovat.

Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Matěnová, Ph.D.