Anotace diplomových prací - 2001 - Katedra chemie

Anotace diplomových prací - 2001

Katedra chemie

Vladislav Chrastný

Vlivy vodního prostředí na sorpci mědi, olova a kadmia v sedimentech vodních nádrží

Cílem práce bylo testování některých faktorů vodního prostředí, které se významně podílejí na uvolňování vybraných těžkých kovů v disperzní soustavě voda-sediment na reálných vzorcích z prostředí. Sestavený literární přehled se týká problematiky obsahu těžkých kovů ve vodách a sedimentech vodních toků a nádrží, se zaměřením na zkoumání sorpce v laboratorních experimentech a mobility těchto kovů v pórové vodě. Experimentální část popisuje pracovní postupy modelových laboratorních pokusů a jejich výsledky. V provedených laboratorních pokusech byl zjišťován vliv pH, teploty a obsahu rozpuštěného kyslíku na sorpci sedimentu odebraného z jihočeského rybníku Naděje a vodárenské nádrže Římov. Uvedené laboratorní pokusy podmínkami simulovaly přirozený systém tak, aby v závěru mohl být shrnut vliv a významnost těchto faktorů na uvolňování vybraných kovů ze sedimentů. Jak se ukazuje Pb a Cu vykazují podobné chování při sorpci podle pH gradientu, pokles koncentrace v roztoku v rozmezí pH 4,5 - 9. Z výsledků dále vyplývá, že nárůst teploty vede k většímu uvolňování kovů ze sedimentů, ale současně při vyšší teplotě dochází k větší sorpci kovů. Vliv rozpuštěného kyslíku spočívá ve zvýšení desorpce (vyluhovatelnosti) většiny vybraných kovů, s výjimkou Al. Frakcionační pokusy s Cu dokazují, že se Cu při, přídavku kovu k sedimentu, přednostně váže na organickou hmotu. Práce byla rozšířena o testování a srovnání průběhu sorpce dalších rizikových kovů v závislosti na uvedených faktorech. Na základě získaných dat bylo možno sestavit empirické řady kovů s podobným chováním v daných podmínkách. Využití poznatků práce by mělo přispět jednak k teoretickým úvahám o vlivu prostředí na kontaminované sedimenty vodních toků a následně i k vyřešení otázek týkajících se aplikace sedimentů v zemědělství, či jejich bezpečného uložení.

Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Švehla, CSc.

 

Bohumila Kudláčková

Návrh semináře z chemie na ZŠ

Diplomová práce se zabývá problematikou efektivity motivačních prvků ve výuce chemie na střední škole. Jako objekt výzkumu byly zvoleny prvky "chemie všedního dne", které posunují učivo z abstraktní roviny ke konkrétní názorné představě, což má za následek přechod k vnitřní aktivitě studentů.

Byl vytvořen soubor "Pracovních listů", které ve zvýšené míře obsahovaly výše uvedené motivační prvky. Sestavené "Pracovní listy" byly odzkoušeny v podmínkách školní praxe a jejich efektivita byla ověřena statistickou metodou.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Čipera, CSc.

 

Helena Zemanová - Zelenková

Využití učebních úloh z "chemie všedního dne" jako motivačního prvku výuky chemie na střední škole

Diplomová práce se zabývá problematikou zařazení semináře z chemie na základní škole. S ohledem na specifické podmínky výuky byl vytvořen návrh náplně tohoto semináře. Součástí návrhu je vytvoření pracovních listů, které zefektivňují plnění vytyčených pedagogických cílů. Pracovní listy byly ověřeny v podmínkách školní praxe a jejich efektivita vyhodnocena statistickou metodou.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Čipera, CSc.

 

Lukáš Hartmann

Motivační prvky v hodinách chemie

Diplomová práce se zabývá problematikou motivačních prvků v hodinách chemie.

Výsledkem diplomové práce je soubor her, soutěží a pokusů, které mají díky své atraktivitě významný energizující účinek na proces osvojování chemického učiva. Sbírka her a soutěží je doplněna praktickými zkušenostmi, které byly řešitelem diplomové práce získány v průběhu pedagogické praxe.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Čipera, CSc.