Symbol PF Anotace diplomovch prac - 2001 - Katedra chemie

Anotace diplomovch prac - 2001

Katedra chemie

Vladislav Chrastn

Vlivy vodnho prosted na sorpci mdi, olova a kadmia v sedimentech vodnch ndr

Clem prce bylo testovn nkterch faktor vodnho prosted, kter se vznamn podlej na uvolovn vybranch tkch kov v disperzn soustav voda-sediment na relnch vzorcch z prosted. Sestaven literrn pehled se tk problematiky obsahu tkch kov ve vodch a sedimentech vodnch tok a ndr, se zamenm na zkoumn sorpce v laboratornch experimentech a mobility tchto kov v prov vod. Experimentln st popisuje pracovn postupy modelovch laboratornch pokus a jejich vsledky. V provedench laboratornch pokusech byl zjiovn vliv pH, teploty a obsahu rozputnho kyslku na sorpci sedimentu odebranho z jihoeskho rybnku Nadje a vodrensk ndre mov. Uveden laboratorn pokusy podmnkami simulovaly pirozen systm tak, aby v zvru mohl bt shrnut vliv a vznamnost tchto faktor na uvolovn vybranch kov ze sediment. Jak se ukazuje Pb a Cu vykazuj podobn chovn pi sorpci podle pH gradientu, pokles koncentrace v roztoku v rozmez pH 4,5 - 9. Z vsledk dle vyplv, e nrst teploty vede k vtmu uvolovn kov ze sediment, ale souasn pi vy teplot dochz k vt sorpci kov. Vliv rozputnho kyslku spov ve zven desorpce (vyluhovatelnosti) vtiny vybranch kov, s vjimkou Al. Frakcionan pokusy s Cu dokazuj, e se Cu pi, pdavku kovu k sedimentu, pednostn ve na organickou hmotu. Prce byla rozena o testovn a srovnn prbhu sorpce dalch rizikovch kov v zvislosti na uvedench faktorech. Na zklad zskanch dat bylo mono sestavit empirick ady kov s podobnm chovnm v danch podmnkch. Vyuit poznatk prce by mlo pispt jednak k teoretickm vahm o vlivu prosted na kontaminovan sedimenty vodnch tok a nsledn i k vyeen otzek tkajcch se aplikace sediment v zemdlstv, i jejich bezpenho uloen.

Vedouc prce: Ing. Jaroslav vehla, CSc.

 

Bohumila Kudlkov

Nvrh semine z chemie na Z

Diplomov prce se zabv problematikou efektivity motivanch prvk ve vuce chemie na stedn kole. Jako objekt vzkumu byly zvoleny prvky "chemie vednho dne", kter posunuj uivo z abstraktn roviny ke konkrtn nzorn pedstav, co m za nsledek pechod k vnitn aktivit student.

Byl vytvoen soubor "Pracovnch list", kter ve zven me obsahovaly ve uveden motivan prvky. Sestaven "Pracovn listy" byly odzkoueny v podmnkch koln praxe a jejich efektivita byla ovena statistickou metodou.

Vedouc prce: doc. RNDr. Jan ipera, CSc.

 

Helena Zemanov - Zelenkov

Vyuit uebnch loh z "chemie vednho dne" jako motivanho prvku vuky chemie na stedn kole

Diplomov prce se zabv problematikou zaazen semine z chemie na zkladn kole. S ohledem na specifick podmnky vuky byl vytvoen nvrh npln tohoto semine. Soust nvrhu je vytvoen pracovnch list, kter zefektivuj plnn vytyench pedagogickch cl. Pracovn listy byly oveny v podmnkch koln praxe a jejich efektivita vyhodnocena statistickou metodou.

Vedouc prce: doc. RNDr. Jan ipera, CSc.

 

Luk Hartmann

Motivan prvky v hodinch chemie

Diplomov prce se zabv problematikou motivanch prvk v hodinch chemie.

Vsledkem diplomov prce je soubor her, sout a pokus, kter maj dky sv atraktivit vznamn energizujc inek na proces osvojovn chemickho uiva. Sbrka her a sout je doplnna praktickmi zkuenostmi, kter byly eitelem diplomov prce zskny v prbhu pedagogick praxe.

Vedouc prce: doc. RNDr. Jan ipera, CSc.