Anotace diplomových prací - 2001 - Katedra fyziky

Anotace diplomových prací - 2001

Katedra fyziky

Jan Novotný

Metody měření elektrických veličin při revizích elektrických zařízení a hromosvodů

Bakalářská práce se zabývá problematikou měření elektrických veličin při revizích elektrických zařízení a hromosvodů.

Obsahem jsou příklady jednotlivých revizních zpráv (zpráva o revizi hromosvodů, elektrické instalace, elektrického nářadí a elektrických spotřebičů), bakalářská práce seznamuje s jednotlivými metodami měření, osvětluje problematiku chyb měření, popisuje principy revizních měřících přístrojů, kterými byly naměřeny uvedené hodnoty.

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s problematikou revizí, upozornění na jejich důležitost a zpracování hodnot naměřených v praxi.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Josef Tichý

Využití PC ve strojírenství
(se zaměřením CNC systémy)

V této práci se zabývám využitím PC ve strojírenství. Zaměřil jsem se na jednu část využití a to na CNC systémy. Úkolem mé práce je blíže seznámit čtenáře s využitím CNC strojů, jejich konstrukcí, ovládáním a programováním. V části seznámení je uveden popis mechanické části a ovládací části (elektronická část). Dále je uveden nástin postupu programování těchto strojů.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Miroslav Tichák

Využití PHP a ASP pro tvorbu WWW stránek

Bakalářská práce pojednává o skriptovacích internetových jazycích PHP (PHP: Hypertext Preprocesor) a ASP (Active Server Pages). Používají se pro tvorbu dynamicky generovaných HTML stránek a to na straně www serveru. Jsou to revoluční skriptovací jazyky. Pomocí skriptů je možné udělat z vašich stránek dynamické, tedy proměnlivé, WWW stránky. Např. můžete velmi jednoduše udělat webovský chat, ankety, napojovat se na různé databázové systémy, atd. Můžete si naprogramovat vlastní WWW počítadlo, vlastní návštěvní knihu nebo i třeba profesionální internetový obchod.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Jiří Tomek

Užití programu Famulus při rozboru a řešení fyzikálních úloh

Tato práce se zabývá užitím programu Famulus při modelování a simulaci vybraných fyzikálních úloh a experimentů. V práci jsou uvedeny možnosti aplikace VT ve fyzice a to zejména při tvorbě modelů a simulaci. Dále jsou zde popsány paramerty systému Famulus a možnosti jeho použití. Největší pozornost je věnována rozboru vybraných fyzikálních témat a následné tvorbě modelů v programu Famulus.

Vedoucí práce: RNDr. František Špulák

 

Lukáš Valenta

Kontrolní zkoušky asfaltových směsí

Cílem této bakalářské práce je snaha alespoň částečně poukázat na složitost kontroly zpracovávaného materiálu používaného na výrobu kvalitní asfaltové směsi z hlediska fyzikálního a mechanického, i na složitost kontroly směsi materiálů jako takovou. Hlavní náplní tématu je získávání naměřených hodnot pomocí měřících přístrojů a zařízení akreditované laboratoře, zpracovávání výsledků a porovnávání těchto výsledků s ČSN a diskuse o vhodnosti měřených materiálů.

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Kříž

 

Petr Macek

Užití programu ISES při zpracování měření

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s využitím výpočetní techniky ve fyzice, konkrétně ve spojení PC s experimentálními měřícími systémy. Zde je použit systém ISES. Počítač je zde využíván jako ON-LINE systém, pomocí něhož můžeme nejen zpracovávat naměřené hodnoty experimentů, ale také pomocí něho řídíme celý experiment, tzn. počítač je součástí měřící aparatury. Následně je uvedena realizace a konstrukce měřícího zařízení, které bezpochyby zvýší možnosti systému ISES při provádění vybraných fyzikálních experimentů a jejich následná demonstrace je přínosem pro výuku fyziky.

Vedoucí práce: RNDr. František Špulák

 

Marek Weyda

Využití LabVIEW

Tato bakalářská práce se zabývá využitím grafického programovacího jazyka LabVIEW pro přístup k sériovému rozhraní. Programovací jazyk LabVIEW je určen pro vytváření vědeckých a technických aplikací, zejména z oblasti měření a řízení. Je vynikajícím řešením pro vytváření těchto aplikací a to nejen kvůli jeho určení, ale i díky jednoduchosti programování v něm. První kapitola této bakalářské práce podává základní popis vývojového prostředí LabVIEW a vysvětluje rozdíl mezi grafickým programovacím jazykem a textově orientovaným programovacím jazykem. V první kapitole jsou také popsány prvky vývojového prostředí, které jsou využity ve vytvořených programech, jenž jsou součástí bakalářské práce. U popisu většiny prvků je přiložen i obrázek, na kterém je zobrazena ikona zastupující v blokovém diagramu příslušný prvek. Blokový diagram je ve vývojovém prostředí LabVIEW zdrojovým kódem. Druhá kapitola se zabývá hardwarem sériového rozhraní a přenosem znaků po sériové lince. Je zde popsána jednosměrná i dvojsměrná komunikace, využití vodičů podle normy RS-232-C, hardwarový a softwarový handshaking, synchronní a asynchronní komunikace, vytváření rámců při asynchronní sériové komunikaci, přenosová rychlost a podobně. Velká část popisů je doplněna obrázkem nebo tabulkou. Třetí kapitola popisuje první vytvořený program, který slouží k odposlechu komunikace dvou sériových zařízení. Je popsán princip činnosti tohoto programu a jeho jednotlivé funkce. Na základě výsledků tohoto programu byl vytvořen druhý program, který je určen k ovládání digitálního fotoaparátu firmy Olympus po sériové lince. O tomto programu a o jeho jednotlivých funkcích pojednává čtvrtá kapitola. V ní je podrobně popsáno použití programu při ovládání digitálního fotoaparátu. Oba vytvořené programy jsou přiloženy k bakalářské práci na CD médiu.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Pavel Vaňas

Fyzikální aspekty bioniky
(Bionika)

Slovo bionika je akronymem ze slov biologie a technika. Biologie (řec. bios = život) je souhrn věd o živé přírodě. Ve starověké filozofii znamenal pojem "fyzika" (starořec. fyzis = příroda) nauku o celé přírodě. Dnes znamená vědu o základních vlastnostech látek a polí. Slovo bionika je staré 40 roků.

Bionika je věda, která se zabývá přeměnou a použitím konstrukcí, projevů a vývojových zásad biologických systémů. Je tedy hraničním oborem mezi biologií a technikou. Využívá poznatků o stavbě a funkcích živých systémů k řešení technických a technologických problémů.

Člověk ji může využít ke konstrukci originálních výtvorů s výhodnými parametry, např. výzkumem nervové soustavy živočichů s použitím v elektronice a informační technice, studiem smyslových orgánů s využitím v lékařství, zkoumáním struktur a stavby organismů s využitím pro návrh stavebních konstrukcí atd.

Vedoucí práce: RNDr. František Špulák

 

Miroslav Hazuka

Měření času a sluneční hodiny

V bakalářské práci jsem se v první části zabýval problematikou času. Byly zde uvedeny základní názory na čas a postupný vývoj měření času. Druhá část mé práce pojednává o kalendářích. V této části jsem se zaměřil na sluneční kalendáře, měsíční kalendáře, lunisolární kalendáře a jiné kalendářní soustavy. Hlavním cílem této práce byla vlastní konstrukce slunečních hodin a proto jsem se v poslední kapitole věnoval tomuto tématu.

Vedoucí práce: RNDr. František Špulák

 

Petr Votruba

Kmity a vlnění v experimentech

Obsahem mé bakalářské práce je fyzikální popis vlnění a jeho demonstrace a návrh Kundtovy trubice s vodou. V první části je popsáno vlnění jako takové, druhá část obsahuje pokusy, které demonstrují kinematiku a dynamiku postupného vlnění, interferenci vlnění, stojaté vlnění, Dopplerův jev, vznik a šíření zvuku ve vzduchu a výšku tónu. V poslední části je popsána Kundtova trubice klasická, elektronická a návrh Kundtovy trubice s vodou.

S klasickou Kundtovou trubicí, která má reproduktor jako zdroj zvuku, můžeme měřit rychlost síření zvuku ve vzduchu. Použijeme-li jako zdroj zvuku tyč, dá se změřit rychlost šíření zvuku v materiálu, z kterého je tyč vyrobena, známe-li rychlost šíření vlnění v plynu, který obsahuje trubice. Posledním bodem mé bakalářské práce byl návrh Kundtovy trubice s vodou, na které se dá demonstrovat stojaté vlnění vznikající pod povrchem vodní hladiny a měřit rychlost šíření vlnění ve vodě.

Vedoucí práce: RNDr. František Špulák

 

Ing. Petr Šimek

Současné principy snímání a záznamu obrazu a trendy dalšího vývoje ve videotechnice

Principy snímání a záznamu obrazu. Vývoj elektronického snímání a zpracování obrazové informace. Digitální technika pro zpracování a ukládání obrazových dat. Přehled a parametry jednotlivých systémů záznamu. Úvod do problematiky techniky snímání a záznamu obrazu s vysvětlením principů a specifikací jednotlivých systémů, které jsou nebo v dohledné době budou využívány v oblasti neprofesionální videotechniky.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Aleš Faust

Měření průtoku proudícího plynu

V první části této bakalářské práce jsem v jednotlivých kapitolách popsal a porovnal různé druhy měření průtoku plynu.

Další část práce je věnována zvolení nejvhodnější z popsaných metod měření průtoku plynu, který proudí do plazmachemické komory, určené k holografické interferometrii a optické diagnostice plazmatu.

Vedoucí práce: RNDr. Jiří Kalčík, Dr.

 

Ondřej Novák

Základy a praktický význam audiometrie

V této bakalářské práci se zabývám audiometrií jak ze stránky teoretické, tak z praktické. Jsou zde popsány základní teoretické znalosti z audiometrie. Dále tato práce obsahuje popis stavby a funkce sluchového orgánu. Nakonec je zde popsána práce při audiometrických měřeních, zpracování a vyhodnocení jejich výsledků, příčiny vzniku odchylek měření. V příloze je uvedeno několik konkrétních audiogramů vyšetřovaných osob získaných během praxe na oddělení hygieny práce OHS v Táboře. Taktéž je zde popis složení a práce s audiometrem AS 53.

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Kříž

 

David Borecký

Měření základních charakteristik a parametrů vysokovakuové aparatury AV63 s příslušenstvím

Teoretická část začíná úvodem do vakuové fyziky, jejím využitím a procesy probíhajícími ve vakuovém systému. Dále se zabývá zdroji plynu ve vakuovém systému, získáváním nízkých tlaků a metodami jejich měření.

V Části praktické je potom přímo popsána vysokovakuová aparatura AV63 a jsou zde uvedeny výsledky měření poklesu a nárůstu tlaku v evakuovaném prostoru, porovnání skutečné a efektivní čerpací rychlosti a výpočet proudu molekul plynu do vakua.

Vedoucí práce: RNDr. Jiří Kalčík, Dr.

 

Pavel Martínek

Měření tepelných deformací

Tato bakalářská práce popisuje některé základní senzory pro měření teploty a posuvu a to jak pro kontaktní, tak i bezkontaktní snímání dané veličiny, dále popisuje dynamické i statické vlastnosti těchto senzorů. V dalším bodě je práce zaměřena na potřebný hardware a software, který je potřebný k vlastnímu měření. V posledním bodě jsou výsledky vlastního měření oteplování a tepelných deformací spolu s chybami měření, které jsou u měření obecně nejčastější.

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Kříž

 

Tomáš Chadim

Využití technologie Flash pro tvorbu WWW stránek

Bakalářská práce pojednává o programu Macromedia Flash. V této práci jsem se zaměřil na podrobné popsání pracovního prostředí programu, jeho možností a využití jeho aplikací na Internetu. V každé důležité kapitole jsem na konci uvedl příklad. Praktickou část mé práce tvoří internetová prezentace katedry fyziky.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Petr Němeček

Obrazový záznam pohybových jevů

Práce je věnována zobrazení a rozfázování pohybových jevů, tj. výtok kapaliny z ústí trubice včetně rozpadu sloupce vytékající kapaliny, odtrhávání kapky od hrdla trubice a jejímu dopadu na vodní hladinu, vzniku a pohybu bubliny vodní páry směrem k vodní hladině ve vroucí kapalině.

Práce popisuje a vysvětluje základní funkce analogové a digitální videokamery, dále popisuje teoretické poznatky o již zmíněných dějích, obsahuje i soubor obrázků zachycující některé vybrané pohybové fáze sledovaných dějů a to v časovém sledu. Jevy byly studovány pomocí digitální videokamery a získané záznamy zpracovány s využitím výpočetní techniky.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel David, CSc.

 

Petr Kornatovský

Měření intenzity magnetického pole

V této bakalářské práci je popsáno teoretické měření intenzity magnetického pole. Jak teorie magnetického, tak i geomagnetického pole. Je zde popsána kompletní konstrukce přístrojového zesilovače, A/D měřícího systému a Hallovy sondy. Dle zadání bakalářské práce byla provedena kalibrace měřícího systému, výpočet citlivosti, dále proměření magnetického pole v okolí dlouhého přímého vodiče, měření plochy 120×120 cm, rozrastrované po 5 cm a nakonec tříhodinové měření vertikální složky magnetického pole v laboratoři číslo 224.

Bakalářská práce obsahuje též tabulky naměřených hodnot a jejich grafické zobrazení.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Roman Adam

Konstrukce karty analogově-digitálního převodníku pro sběrnici ISA

Práce se zabývá A/D převodníky, popisem počítačové sběrnice modelu XT i AT. Z těchto částí vychází řešení problematiky spojené s vlastním návrhem a konstrukcí měřící karty pro sběrnici ISA. Dále řeší problematiku adresace a softwarové obsluhy této měřící karty. Zkonstruovanou kartou byla pomocí autorova obslužného programu provedena jednoduchá měření, jejichž výsledky jsou v práci uvedeny. Tato práce má tedy spíše charakter návrhové příručky a technické dokumentace obsahující vše podstatné pro návrh, konstrukci a použití výše zmíněného zařízení.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Mgr. Petr Jiřík

Šíření a rozložení akustického signálu v nahrávacím studiu

Obsahem bakalářské práce je proměření hlasitosti vybraných frekvencí ve stanovených místech místnosti nahrávacího studia a délky dozvuku v tomto prostoru, za účelem určení akustických vlastností místnosti studia. Výsledky měření jsou tabelárně a graficky zpracovány. Na základě výsledků jsou navrženy některá technická řešení, sloužící ke zlepšení akustických vlastností prostoru nahrávacího studia.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel David, CSc.

 

František Matas

Návrh a konstrukce manuálního ovládání čerpací rychlosti difúzní vývěvy vysokovakuové aparatury AV 100

V první části práce jsou uvedeny potřebné teoretické informace z vakuové fyziky. Jsou zde vyloženy: kinetická teorie plynů, objemové procesy, povrchové procesy a procesy probíhající ve stěnách vakuových systémů.

V druhé praktické části práce je uvedena činnost vakuové aparatury AV 100 a podrobně popsáno manuální ovládání s rozborem jeho funkce. Součástí jsou schémata zapojení.

Vedoucí práce: RNDr. Jiří Kalčík, Dr.

 

Bohuslav Vyroubal

Dvoudobé spalovací motory

V úvodní části je popsáno základní rozdělení spalovacích motorů. Od 3. kapitoly je práce zaměřena na dvoudobé vozidlové motory, přičemž v části pojmenované jako "Zapalovací jednotky" jsou vysvětleny některé výhody, nevýhody a funkční principy jednotlivých systémů. V kapitole "Válec a píst" najdeme rozdělení pracovních válců podle technologií, pomocí kterých se válec vyrábí. 6. kapitola obsahuje základní požadavky na palivo potřebné k vytvoření kvalitní zápalné směsi. Dále jsou vysvětleny některé problémy symetrického rozvodu, které nastávají při použití pístu jako hlavního rozvodového orgánu. V práci jsou také zahrnuty alternativy, které z části řeší nevýhody symetrického rozvodu. V závěrečné části je nastíněna problematika týkající se emisních složek výfukových plynů, jejich dodatečné úpravy a metod s přístroji, kterými se koncentrace jednotlivých komponent zjišťují.

Vedoucí práce: RNDr. Jiří Kalčík, Dr.

 

Petr Florián

Využití digitálních technologií pro vizualizaci

Tato bakalářská práce obsahuje podrobné informace o technických zařízeních jako jsou digitální fotoaparáty, skenery a digitální kamery. Pro každé zařízení je zde přiblížen princip činnosti, jeho funkce a práce s ním, dále jsou zde celkem podrobně popsány technické možnosti a nejvhodnější oblast jeho použití v běžné i profesionální praxi. Většina moderních přístrojů staví na základech, které jsou uvedeny v této bakalářské práci. Každý, kdo má alespoň částečné znalosti z tohoto oboru, zde může najít informace, které jsou i nad rámec jen pouhého základního přehledu.

Dalším přínosem je multimediální aplikace, která je přiložena k této bakalářské práci. Spolu s ukázkou možností, jak využít materiálu získaného pomocí výše uvedených zařízení, je zde přiblíženo prostředí, v němž tato multimediální aplikace byla vytvořena.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Kamil Capůrka

Měření hlučnosti na různých typech škol

V úvodních kapitolách této bakalářské práce jsou objasněny základní principy měření a vyhodnocování hladin hluku a poukázáno na negativní důsledky vlivu hluku na zdraví člověka. V praktické části je popsáno měření hlučnosti před budovami a v prázdných třídách vybraných českobudějovických škol. Na ně navazuje experimentální měření hlučnosti během výuky se zaměřením na jednotlivé typy práce vyučujícího s žáky (výklad, frontální výuka apod.) Tato měření jsou v závěru srovnávána s různými hlukovými situacemi ze školní (hlavní přestávka, hlášení rozhlasu) i mimoškolní praxe (městský park, silnice).

Vedoucí práce: PaedDr. Jiří Tesař, Dr.

 

Hudec Václav

Využití technologie FLASH ve fyzice a při měření

Úkolem této bakalářské práce bylo zjistit uplatnění technologie FLASH ve fyzice. FLASH se ukazuje jako dobrý nástroj pro tvorbu fyzikálních prezentací, výukových aplikací i uživatelského prostředí fyzikálních informačních systémů. Praktická část této práce demonstruje jednu z možností využití. Dokazuje, že v animačním prostředí FLASH není problém vytvořit plnohodnotnou aplikaci například pro vykreslení grafů, tvorby tabulek či vykreslení schémat elektrických obvodů.

Pomocí tzv. third-party 3D aplikací, jenž pracují s SWF formátem, jakým je například Swif.t3D, se dají vytvářet prostorové animace. To umožňuje autorům těchto aplikací neomezovat se jen na plochu, ale užívat ve svých schématech či fyzikálních prezentacích i prostoru.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Vendula Pfeiferová

Soubor demonstračních experimentů na tlak par a plynů

V práci je popsán návrh, realizace a metodický postup nově navržených pokusů demonstrujících: 1. tlak sytých par kapalin (např. vody, lihu, benzinu apod.) v závislosti na teplotě, 2. skupenského kondenzačního tepla vody pomocí navržené tzv. tepelné trubice. V úvodní kapitole je popsána teoretická problematika demonstrovaných jevů a zákonitostí.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel David, CSc.

 

Miroslav Pýcha

Komparace různých druhů učebnic fyziky pro ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá komparací vybraných učebnic fyziky pro Základní školy. Jedná se o učebnice fyziky pro sedmý ročník. Autorem první učebnice je RNDr. Martin Macháček, CSc. Druhou z učebnic zpracovala autorská dvojice PaedDr. František Jáchim, PaedDr. Jiří Tesař, Dr. Třetí učebnice je zpracovaná autorskou dvojicí PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. Mimo to, diplomová práce rovněž porovnává filozofii výuky fyziky v různých projektech vzdělávání. Konkrétně jde o Základní školu, Občanskou školu a Waldorfskou školu.

Vedoucí práce: PaedDr. Jiří Tesař, Dr.

 

Lukáš Kostohryz

Geometrická optika a její užití v optických přístrojích, zejména v lékařství

Tato diplomová práce měla za svůj cíl shrnout a hlouběji proniknout do problematiky fyziologie oka, refrakčních vad a jejich možné korekce. Tato oblast je velice široká, proto jsme se zaměřili v první části na základy optického zobrazování, dále na anatomii oka a korekci refrakčních vad pomocí brýlových skel a kontaktních čoček. Práce rozšiřuje klasický pohled na problematiku lidského oka s užitím moderních výsledků studované problematiky.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc.

 

Josef Konopa

Komparace učebnic fyziky pro ZŠ v ČR a Rakousku

Tato DP srovnává pojetí výuky fyziky na ZŠ v ČR a Rakousku. Podává přehled a srovnání vzdělávacího systému v obou zemích. Srovnává zvolený tematický celek v obou pojetích výuky fyziky, zaměřuje se na formální grafické zpracování učebnic, rozsah a obsah probíraného učiva, experimenty, kvantitativní a kvalitativní úlohy, aplikace na praxi, mezipředmětové vztahy. Hlavní částí této práce je návrh vlastního pojetí výuky daného tematického celku na základě provedené komparace.

Vedoucí práce: PaedDr. Jiří Tesař, Dr.

 

Martin Mendel

Vznik a vývoj hvězd

Diplomová práce "Vznik a vývoj hvězd" je pojata jako populárně naučný text, který by měl nepříliš náročnou formou prezentovat nejnovější znalosti a objevy z kosmologie a příbuzných oborů. Obsahem práce je nahlédnutí do historie vesmíru, vzniku a vývoje hvězd a ostatních vesmírných objektů. Velká část práce je také věnována aplikaci poznatků z moderní fyziky.

Z didaktického hlediska je práci možno využít jako základní ucelený zdroj informací na jejichž základě lze zejména na středních školách vybudovat komplexní představu o vzniku a vývoji vesmíru.

Vedoucí práce: RNDr. František Špulák

 

Jaroslav Koreš

Učební text na téma vnitřní energie, teplo

Obsahem diplomové práce je učební text na téma Vnitřní energie, teplo, v rozsahu pro základní školy a gymnázia. Učební text pro gymnázia je doplněn učivem, navazujícím a prohlubujícím již probranou látku. Při návrhu textů byl brán zřetel na využití modelů při výuce.

Rozsah a hloubka probírané látky a výběr témat odpovídá rozsahu učiva na příslušném stupni, nejde o vědeckou práci. Totéž platí i o prohlubujícím učivu - jde jen o jednoduchý nástin a úvod do problematiky.

V učebním textu je vzhledem k jeho povaze zohledněno didaktické hledisko.

Vedoucí práce: RNDr. František Špulák

 

Antonín Šálek

Elektronika v řízení hnacího agregátu silničních motorových vozidel

Tato diplomová práce se zabývá využitím elektroniky a výpočetní techniky při řízení přípravy zápalné směsi u zážehových motorů a jejich vlivem na snížení emisí škodlivých plynů především u silničních motorových vozidel.

Cílem práce je srovnání složení výfukových plynů motorů starších typů vozidel s novějšími typy motorů, vybavenými elektronickým řízením přípravy zápalné směsi a katalytickou úpravou výfukových plynů.

Vedoucí práce: RNDr. Jiří Kalčík, Dr.

 

Petr Křížovský

Aplikace Modulární stanice DIAMO-S na vodní cestě JETE

Důvodem stále rostoucích požadavků na průmyslovou výrobu vede k hledání možností jak produkci zefektivnit a zlevnit. Jednou z možností jak toho lze dosáhnout je zdokonalit výrobní procesy.

V této diplomové práci je přiblížen řídící systém DIAMO-S, který je nasazen na vodní cestě Jaderné Elektrárny Temelín. V práci jsou řešeny technické a programové prostředky s ukázkou efektivního řízení malého technologického celku.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Jan Jeremiáš

Metody analýzy a syntézy lineárních regulačních obvodů a jejich aplikace na řídicí systém DASOR 601 JR

Tato práce by měla být úvodem do problematiky lineárních regulačních systémů. Tvoří přehled základních vlastností systémů a některé návody k jejich využití pro další studium. Není zde řešen problém nelineárních systémů ani problém digitálních (číslicových) regulátorů.

Vzhledem k tomu, že praxe vychází při návrhu regulačních systémů ve většině případů z přechodové charakteristiky, je zde kladen důraz na její využití jak k sestrojování frekvenční charakteristiky v polárních souřadnicích, tak v logaritmických a návazně na posuzování obvodu z těchto charakteristik.

Věřím, že tento materiál splní svoji funkci a poslouží k přehledu o problematice regulačních systémů.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Martin Janovský

Řídicí a informační systémy Westinghouse na JETE

Účelem této knihy, je nastínit jednotlivé vazby mezi použitými systémy SKŘ a zdůvodnění jejich nasazení v řídícím procesu jaderné elektrárny. Dále pak na jednom vybraném zařízení je podrobněji popsána jeho činnost a způsob komunikace s okolím.

V závěru je proveden výpočet časového úseku, který je nutno vyčlenit procesoru aby mohl svá data bezpečně odvysílat na sběrnici.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Jiří Kodad

Nasazení řídicího a automatizačního systému DPU na JETE

Tato práce by měla sloužit jako přehledná informace o všech technických prostředcích Westinghouse použitých na JE Temelín, se zaměřením na funkci řídicího a automatizačního systému WDPF realizovaného pomocí stavebnice DPU. Snahou tohoto textu není pochopit veškeré detaily použité při řízení a regulaci, ale seznámit se s celkovou strukturou a strategií těchto řídicích systémů.

Věřím, že tento materiál splnil svoji funkci a poslouží k širšímu pohledu na řízení technologických celků jako takových.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Petr Polák

Softwarové vybavení a jeho kontrola u ochranných systémů v energetice pro JETE

Důvodem stále většího využití digitálních systémů je rychlost a přesnost s jakou zpracovávají potřebná data. S vysokým tempem rozvoje roste i jejich složitost. Je mnoho odvětví, kde je základním požadavkem společně s využitím digitální techniky zajištění stability a spolehlivosti.

V této diplomové práci je řešena problematika vývoje a kontroly programového vybavení rozsáhlých počítačových systémů s ohledem na platné mezinárodní normy a bezpečnostní požadavky.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Tomáš Strouhal

Montážní zařízení pro lisování konektorové zásuvky do příruby OPEL

Tato diplomová práce na téma "Lisování konektorové zásuvky do příruby OPEL" se zaobírá návrhem poloautomatu pro Zalisovávání konektorových zásuvek do příruby palivových čerpadel. V úvodu práce je nastíněna charakteristika současného stavu a stanoveny cíle řešení.

V dalších kapitolách jsou zpracovány základní body návrhu poloautomatického montážního systému jako je návrh mechanické, pneumatické, řídicí a silové části a s tím související zhodnocení použitého typu řízení SIEMENS S7-200. Některé z nich jsou doplněny výkresovou dokumentací. Práce dále obsahuje pracovní podklady důležité pro správné fungování montážního systému a opatření pro zlepšení stupně využití. V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení navrženého montážního systému a vlastní význam.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Jiří Rada

Výpočetní technika v bezpečnostních systémech jaderné elektrárny

Tato práce se zabývá problematikou nasazení technických prostředků na bázi digitální techniky do bezpečnostních systémů jaderné elektrárny. Vysvětluje specifické požadavky na tyto prostředky a jejich výhody. Popisuje tyto systémy jak komplexně, tak i jednotlivé větve podsystémů a jejich nutné vazby.

Zdůvodňuje nutnost řešení bezpečnostních systémů za použití výpočetní techniky z různých hledisek, bezpečnostních především.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Václav Prošek

Kalibrace odporových snímačů teploty

Cílem této práce je v souladu se schváleným Řádem podnikové metrologie ČEZ-ETE stanovit metodické postupy kalibrace provozních kovových odporových snímačů teploty, a odporových snímačů teploty - sekundárních etalonů druhého řádu. Protože pro kalibraci je nezbytná znalost mezinárodní teplotní stupnice ITS-90 je tato popsána v kapitole 3. Postup stanovení nejistot, který je nedílnou součástí kalibrace je pro provozní i etalonové teploměry shodný a je popsán v kapitole 4.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Václav Čížek

Návrh složité prostorové součásti s využitím CAD/CAM systému CATIA

Cílem této diplomové práce je ukázat využití CAD/CAM systému při návrhu složité objemové součásti.

Vedoucí práce: Ing. Michal Šerý

 

Luděk Vojta

Kontrola přesnosti hladinového snímače paliva osobních automobilů

Diplomová práce předkládá řešení pro měření fyzikálních a elektrických veličin odporového snímače paliva, návrh na vhodný měřicí přístroj hodící se pro všechny druhy vyráběných snímačů pro výběrovou kontrolu v požadované přesnosti měření.

Vedoucí práce: PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.

 

Vojtěch Tantoš

Řídicí systém DASOR 601J a jeho nahodilá a pravidelná diagnostika

Diplomová práce se zabývá globální diagnostikou číslicového systému, je zaměřena na řídicí systém DASOR, především na jeho centrální řídicí část, kterou tvoří elektronická ústředna ADT 4750.1.

V části teoretické diagnostiky jsou rozebrány problémy kolem druhů diagnostických testů a forem diagnostiky. V informační části o funkci řídicího systému DASOR a jeho částí, práce podává informace o konstrukčních prvcích a přístrojových jednotkách.

Kapitola zavedení programového vybavení do řídicího systému DASOR přesně popisuje a vysvětluje pravidla a způsob oživování elektronické ústředny ADT 4750.1 ve spojení s uživatelským počítačem PC.

V poslední kapitole diplomová práce podrobně rozebírá problematiku a strojovou přesnost zavádění a praktické provádění jednotlivých diagnostických testů. Jednotlivé testy jsou prováděny ve všech modulech ADT 4750.1, a na všech přídavných zařízeních, včetně jednotky pro styk s prostředím DASIO 600J.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc.