Doktorské studium

Informace o doktorském studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám.

Teorie vzdělávání v matematice

Charakteristika oboru:

Čtyřleté prezenční i kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

Přijímací zkouška:

Podmínkou přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu, který byl zaměřen na učitelství matematiky, příp. na matematiku, a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Podrobné informace naleznete zde.

Profil absolventa:

Absolventi oboru by měli být schopni samostatné výzkumné práce v didaktice matematiky. Tato kvalifikace pro ně bude dobrým předpokladem pro uplatnění se ve vzdělávání učitelů matematiky pregraduálním (na vysokých školách) i postgraduálním (na vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích), ve školském managementu a státní správě, protože studiem získají dostatečnou kvalifikací k navrhování, vytváření i realizaci vzdělávacích programů. Mohou se uplatnit jako výzkumníci v oblasti didaktiky matematiky.

Cíle studia:

Cílem studijního programu předkládaného k akreditaci je vybavit studenty schopností orientovat se v oblasti zkoumání vzdělávání v matematice, metodách získávání a zpracování dat a interpretace výsledků a vytvořit předpoklady pro uskutečňování jejich dalšího samostatného výzkumu. Vzhledem k dlouhodobé zkušenosti pracovníků katedry je program zaměřen na přípravu odborníků, kteří budou zejména zkoumat různé vlivy informačních a komunikačních technologií na (a) výukové obsahy a jejich zpracování pro žáky a studenty různého věku, (b) vyučování a učení se konkrétním učebním obsahům, (c) interakce při vyučování matematice ve školních třídách a další související témata (např. učení se a vyučování ve vztahu k porozumění, výzkum učitelů a učitelského vzdělávání, kultura vyučování matematice, hodnocení a mezinárodní srovnání).

Studijní předměty:

Podrobný seznam studijních předmětů naleznete zde.

Státní doktorská zkouška:

Státní doktorská zkouška se skládá ze 3 částí: teorie vzdělávání v matematice, matematika, rozprava k tezím disertační práce. Konkrétní tématické oblasti zkoušky budou plánovány v souvislosti s předpokládanou disertační prací.