Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Dluhopisy

Dluhopis je cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta (dlužníka) vůči oprávněnému majiteli (věřiteli) dluhopisu. Jedná se zpravidla o dlouhodobé úvěrové cenné papíry, jejichž splatnost je pevně stanovena. Majitel dluhopisu má právo na splácení dlužné částky ve jmenovité (nominální) hodnotě a na vyplácení výnosů (kuponová platba) z dluhopisu k určitému datu. Emitent dluhopisu je naopak povinen splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný úrok. Jmenovitá hodnota je splácena buď jednorázově ke stanovenému datu nebo splátkami v několika termínech.

1.   Dělení dluhopisů

 • Z hlediska doby splatnosti
  • krátkodobé : splatnost do 1 roku,
  • střednědobé: splatnost od 1 do 4 let,
  • dlouhodobé: splatnost delší než 4 roky,
  • věčné renty nebo konzoly : nedochází nikdy ke splacení nominální hodnoty, jsou vypláceny pouze úroky.

  Se zvláštními právy:
  a)  Dluhopisy s call opcí - držitel má právo koupit a upisovatel povinnost prodat dluhopis za předem sjednaných podmínek
  b)  Dluhopisy s put opcí - držitel má právo prodat a upisovatel povinnost koupit dluhopis za předem sjednaných podmínek

 • Podle formy a způsobu stanovení výnosu
  • dluhopisy s pevnou kuponovou úrokovou sazbou: úroková sazba stanovena fixně
  • dluhopis s pohyblivou kuponovou úrokovou sazbou: úroková sazba je vázána na tržní referenční úrokovou sazbu (PRIBOR, LIBOR) (PRIBOR je pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu.   LIBOR je aritmetickým průměrem úrokových mír z depozit nad 10 mil. GBP na určitou dobu, které nabízí v 11 hod. dopoledne londýnské referenční banky (běžně National Westmister, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris a Morgan Guaranty Trust) londýnským clearingovým bankám. )
  • dluhopisy s nulovou kuponovou úrokovou sazbou (zerobondy): nedávají majiteli žádný úrokový výnos

 • Podle emitenta
  • státní obligace: emitovány vládou, např. k řešení nesouladu mezi příjmy a výdeji ve státním rozpočtu
  • komunální obligace: vydávají obce a města, k financování rozvojových potřeb měst a obcí
  • bankovní obligace: vydávají banky
   • poukázky emitované Českou národní bankou- regulace množství peněz v oběhu
   • dlouhodobé bankovní dluhopisy - k získání zdrojů ke krytí aktivních obchodů bank
   • hypotéční zástavní listy - zdroje z nich banka může použít pouze na poskytování hypotéčních úvěrů
   • vkladní listy depozitní certifikáty
  • podnikové obligace: vydávají podniky, je s nimi spjato vyšší riziko
  • euroobligace: obligace emitenta ze země A znějící na měnu země B a prodává se v zemi C.

 • Z hlediska převoditelnosti
  • dluhopisy na majitele - převáděny pouhým předáním dluhopisu
  • dluhopisy na řad převádí se indosamentem a předáním
  • dluhopisy na jméno: postoupením (cesí) - na základě písemné smlouvy

 • Z hlediska formy
  • dematerializované: jsou vedeny pouze na účtech příslušné instituce
  • listinné cenné papíry: jsou fyzicky vydány, obsahují:
   • plášť: údaje o emitentovi, nominální hodnota dluhopisu, datum splatnosti, výši a termín vyplácení úrokových výnosů
   • kuponový arch s talonem: kupony k inkasu splatných úrokových výnosů, talon slouží k získání nového kuponového archu

2.   Typy dluhopisů

Dále máme
 • indexová obligace: protiinflační ochrana, zvyšuje kuponové sazby na základě vývoje cenových indexů
 • hybridní obligace: obsahuje kuponovou sazbu s pevnou a pohyblivou složkou
 • obligace kryta majetkem emitenta: krytí nemovitým majetkem
 • naturální obligace:opravňuje majitele k určitým naturálním požitkům
 • vypověditelná obligace
 • prolongová obligace: umožňuje prodloužení doby splatnosti
 • konvertibilní obligace: majitel obligace ji v době splatnosti může vyměnit za stanovený počet akcií emitenta
 • opční obligace: obsahují opční list(warrant) -majitel má právo na nákup určitého cenného papíru za stanovených podmínek

3.   Náležitosti dluhopisu

Dluhopis vydávaný v listinné podobě má tyto náležitosti:

 • údaje o emitentovi,
 • název dluhopisu, ve kterém musí být obsaženo slovo "dluhopis", nebo u zvláštního druhu dluhopisu označení tohoto druhu podle § 14, 18, 20, 21a, jakož i jeho ISIN, je-li přidělen,
 • jmenovitou hodnotu,
 • údaj o schválení emisních podmínek,
 • výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše,
 • datum emise,
 • způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho,
 • formu dluhopisu,
 • prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách,
 • data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotu dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem,
 • číselné označení dluhopisu,
 • u dluhopisu znějícího na jméno i jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název jeho prvního vlastníka,
 • podpis nebo otisk podpisu osob oprávněných k datu emise jednat jménem emitenta, anebo podpis nebo otisk podpisu emitenta.

Zaknihovaný dluhopis má náležitosti stejné jako dluhopis v listinné podobě, s výjimkou náležitostí uvedených pod písmeny k), l) a m).

4.   Investice do dluhopisů

 • Investice do dluhopisů mají v porovnání s akciemi tu výhodu, že u dluhopisů dochází v průměru k menším výkyvům tržních cen, takže méně kolísají i jejich výnosy a tudíž jsou jako investiční aktivum méně rizikové.
 • Další výhodou dluhopisů jsou pravidelné platby předem známých (v případě dluhopisů s pevným kupónem) nebo předem odhadnutelných (v případě dluhopisů s pohyblivým kupónem) kupónových plateb.
 • Nevýhodou investic do dluhopisů jsou obvykle vyšší minimální investice, neboť jmenovité hodnoty dluhopisů se pohybují v řádech deseti-, častěji však statisíců korun.

Možnosti investování

Pokud se rozhodneme investovat do dluhopisů, můžeme investovat buď sami a nebo prostřednictvím podílového fondu. Pokud nemáme žádné znalosti ohledně investování, je lepší investovat prostřednictvím podílového fondu a postupně se učit investování.

I.  Investujeme sami

Při samostatném investování se rozhodujeme jaké cenné papíry chceme koupit, kolik kusů a za jakou cenu. Také se rozhodujeme, kdy dané cenné papíry prodáme. Ne u všech trhů můžeme být přímými účastníky prodeje (viz kapitola Finanční trhy). Na některých trzích lze nakupovat a prodávat jen prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry. To ale neznamená, že sami neinvestujeme. Licencovaní obchodníci pouze plní naše příkazy. Seznam licencovaných obchodníků nalezneme na stránkách České národní banky (ČNB).

II.  Investování prostřednictvím podílových fondů

Zúčastnit se dluhopisového trhu lze taky prostřednictvím podílových fondů. Na rozdíl od fondů investičních nejsou podílové fondy samostatnými právními subjekty, takže musí být vždy spravovány investiční společností. Proto proces investování probíhá tak, že drobní investoři nakupují od investiční společnosti, která příslušný fond spravuje, nikoli akcie, ale podílové listy. Tím se nestávají akcionáři ani investiční společnosti, ani podílového fondu, ale jsou pouze podílníky na majetku příslušného podílového fondu, do kterého vložili svoje prostředky. Investiční společnost jim tento majetek za úplatu spravuje rovněž v souladu se statutem fondu.

Podílové fondy jsou sice ve srovnání s fondy akciovými všeobecně považovány za bezpečnější, ale je třeba věnovat pozornost skladbě jejich portfolia, a to ze dvou pohledů. V první řadě je třeba zjistit, zda v portfoliu fondu převažují méně volatelní dluhopisy s variabilními kupony, nebo naopak volatilnější dluhopisy s fixní úrokovou sazbou. Za druhé je třeba zhodnotit, jak velké nesou tyto dluhopisy riziko insolvence, neboli riziko jejich nesplacení příslušným emitentem. Velmi významným faktorem je totiž to, že i mezi dluhopisovými fondy existuje řada fondů vysoce rizikových, majících ve svém portfoliu sice vysoce úročené, ale zároveň i vysoce rizikové obligace.

Seznam investičních společností můžeme najít na stránkách ČNB.

Zdroje informací

 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, č.378/2005, 56/2006, 57/2006, 288/2006
 • Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou . Nakladatelství HZ, Praha 1995
 • Rejnuš, O.: Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. Computer Press, 2001
 • www.penize.cz
 • www.sfinance.cz


Cena dluhopisu

 • tržní cena: dána stavem nabídky a poptávky na trhu
 • teoretická cena: současná hodnota všech budoucích plateb plynoucích z daného dluhopisu

1.   Dluhopis s pevnou úrokovou sazbou a jeho teoretická cena


Teoretická cena dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou

kde

Teoretická cena dluhopisu s pevnou úrokovou 
sazbou - proměnné

po úpravách obdržíme

Teoretická cena dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou

2.   Teoretická cena dluhopisu s nulovým kuponem

- současná hodnota nominální hodnoty splatné v době splatnosti


Cena dluhopisu s nulovým kuponem

3.   Teoretická cena dluhopisu bez splatnosti

n se blíží nekonečnu
Cena dluhopisu bez splatnosti

4.   Kotace ceny dluhopisu

-kurz dluhopisu je stanoven v % z nominální hodnoty


Kotace ceny dluhopisu

kde

Kotace ceny dluhopisu - proměnné

5.   Cena dluhopisu mezi kupónovými platbami

Při odhadu ceny mezi kupónovými platbami postupujeme následovně:

 1. odhad ceny dluhopisu k datu minulé a příští platby,
 2. interpolace těchto odhadů "sousedních" cen k danému datu,
 3. přičtení poměrné části příští kupónové platby za období od minulé kupónové platby do oceňovacího data (tj.přičtení alikvotního úrokového výnosu).

Alikvotní úrokový výnos - část kuponového úrokového výnosu


Alikvotní úrokový výnos

kde

Alikvotní úrokový výnos - proměnné

Absolutní výše alikvotního úrokového výnosu


Alikvotní úrokový výnos - absolutní výše

Výnos z dluhopisů a jeho měření

 • kuponový úrokový výnos nebo
 • rozdíl mezi cenou, za kterou jsme dluhopis koupili a cenou, za kterou dluhopis prodáme (nominální hodnota)

Ukazatelé výnosnosti dluhopisu

1.  Kuponová výnosnost

- vyjadřuje vztah mezi kuponovou úrokovou platbou a nominální hodnotou, jde o kuponovou úrokovou sazbu dluhopisu


Kuponová výnosnost dluhopisu

kde

Kuponová výnosnost dluhopisu - proměnné

2.  Běžná výnosnost

- vyjadřuje vztah kuponové úrokové platby k aktuální tržní ceně dluhopisu


Běžná výnosnost dluhopisu

kde

Běžná výnosnost dluhopisu - proměnné

3.  Výnosnost do doby splatnosti

- roční výnosnost, kterou dosáhne investor kupující dluhopis od jeho zakoupení do jeho splatnosti


Výnosnost dluhopisu do doby splatnosti

kde

Výnosnost dluhopisu do doby splatnosti - proměnné

4.  Výnosnost za dobu držby

- kratší než doba do splatnosti


Výnosnost dluhopisu za dobu držby

kde

Výnosnost dluhopisu za dobu držby - proměnné

Speciálně

Dluhopis s nulovým kuponem - výnosnost do doby splatnosti


Dluhopis s nulovým kuponem

kde

Dluhopis s nulovým kuponem - proměnné

Dluhopis bez splatnosti - výnosnost do doby splatnosti


Dluhopis bez splatnosti

kde

Dluhopis bez splatnosti - proměnné

5.  Rendita

- zjednodušení výnosnosti do doby splatnosti


Rendita

kde

Rendita - proměnné

6.  Čistá výnosnost do doby splatnosti


Čistá výnosnost do doby splatnosta

Čistá výnosnost do doby splatnosta - proměnné

Zdanění výnosů z dluhopisu

 • Kuponové úrokové výnosy - ve výši 25%
 • Kapitálové výnosy - jsou od daně osvobozeny

Výnosová křivka

 • Spotová úroková míra - okamžitě platná úroková míra, platí pro sjednanou dobu od současného okamžiku.
 • Forwardová úroková míra - je platná v nějakém budoucím termínu. Jestliže je sjednána na určitou dobu v rámci nějaké finanční transakce, platí pro sjednanou dobu od sjednaného budoucího okamžiku.

Vztah mezi spotovými a forwardovými úrokovými mírami


Vztah mezi spotovými a forwardovými úrokovými mírami

kde

Vztah mezi spotovými a forwardovými úrokovými mírami - proměnné

Výnosová křivka - posloupnost úrokových měr (spotových nebo forwardových), uspořádaných podle rostoucí doby půjčky (doby splatnosti).

Vztah mezi cenou obligace a spotovými úrokovými mírami


Vztah mezi cenou obligace a spotovými úrokovými mírami

kde

Vztah mezi cenou obligace a spotovými úrokovými mírami - proměnné

Durace

 • Průměrná doba splatnosti
 • Doba, za kterou se nám náš investovaný kapitál vrátí zpět
 • Matematicky - vážený aritmetický průměr jednotlivých plateb, ve kterých plyne z dluhopisu určitá platba

Durace

kde

Durace - proměnné

Durace vyjadřuje míru citlivosti tržní ceny daného dluhopisu na změnu tržní úrokové míry


Durace - míra citlivosti tržní ceny dluhopisu

Durace - míra citlivosti tržní ceny dluhopisu - proměnné

Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009