Aktuality

Psychologie (PS)

Garant studia

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Místnost: TL 202
Telefon: 387 773 242
E-mail: stuchl@pf.jcu.cz

Informace o studiu:

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.
Místnost: TL 207
Telefon: 387 773 363
E-mail: jkouril@pf.jcu.cz

 

Okruhy k SZZ

 

Studijní plán (.pdf)

Přijímací řízení

Ukázka přijímacího testu - znalosti (.doc)

 

Cíle studijního programu:

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu mohou své odborné psychologické vzdělání využívat převážně ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace apod.), všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň. Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice, ale nejedná se o samostatnou práci odborného psychologa.

 

Profil absolventa studijního oboru:

Profil absolventa je koncipován tak, aby student získal kvalitní teoretický základ pro další studium v tomto nebo příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie bude absolvent získávat kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické i manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi budou připraveni pro další studium psychologie a učitelství psychologie.

V případě profesní specializace v poslední třetině studia mohou absolventi získat kvalitní odbornou i metodickou připravenost pro práci asistentů ve školách, speciálních školských zařízeních a podpůrných organizacích. Absolventi budou schopni pracovat samostatně v pomáhajících týmech, budou schopni realizovat reedukační, stimulační a zdraví podporující metodické postupy doporučené psychologem, resp. speciálním pedagogem.

 

Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:

Splnění všech povinností podle studijního plánu - získání 180 kreditů absolvováním povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, složení bakalářské závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.

 

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:

Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky zahrnují tyto oblasti:

  • znalostní test ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace
  • psychologické posouzení osobnostních předpokladů
  • pohovor o motivaci ke studiu

 

Forma studia: prezenční