PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Zde si můžete stáhnout formuláře související s Vaším studiem

(lze je obdržet i na studijním oddělení):

 1. formulář ŽÁDOSTI - každá žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
  • vyplněné záhlaví (informace o žadateli)
  • předmět žádosti
  • dle Sazebníku úhrad za mimořádné úkony a služby poskytované pro studenty PF musí být opatřena dokladem o zaplacení administrativního poplatku ve výši 60 Kč
   • platba v hotovosti v pokladně PF JU,
   • nebo poštovní poukázkou typu A na č.ú. 104725778/0300 (ČSOB), v.s. 1003, k.s. 379,
  • musí být datována a podepsána vlastní rukou
  • po vyplnění můžete odevzdat na studijním oddělení PF JU u své referentky, resp. vhodit do dřevěné schránky, která se nachází před hlavním vchodem na studijní oddělení, nebo v podatelně fakulty, nebo poslat poštou
 2. formulář pro UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ - chcete-li požádat o uznání předmětů (všechny náležitosti - viz ŽÁDOST), při vyplňování postupujte následovně:
  • Vypíšete v prvním sloupci všechny disciplíny Vašeho oboru z programu, k jehož studiu jste zapsán, o jejichž uznání usilujete.
  • Ve druhém sloupci vypíšete jim odpovídající disciplíny z Vámi absolvovaného oboru a ve třetím sloupci vypíšete Vaše výsledky v tomto studijním oboru.
  • V čtvrtém sloupci potvrdí potom vedoucí příslušné katedry, že s takovým uznáním disciplín souhlasí. Pokud toto vedoucí katedry nepotvrdí, jste povinen disciplínu absolvovat.
 3. formulář VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ VŮČI FAKULTĚ
  • vyplňuje student, který zanechává, přerušuje či absolutoriem ukončuje studium na fakultě
 4. formulář potvrzení o studiu
  • v položce "od ...... do ......" v části "od" vyplňte datum zápisu (jste-li studentem prvního roku studia), resp. začátek akad. roku (tj. 1. 9. současného kalendářního roku), v části "do" vyplňte konec akad. roku (tj. 31. 8. následujícího roku)
 5. formulář potvrzení o studiu pro potřeby Úřadu práce
  • student, který se z jakýchkoli důvodů dostává do evidence Úřadu práce, přinese s sebou k registraci toto (razítkem a podpisem studijní referentky opatřené) potvrzení
 6. plná moc
 7. zápisový list - pro zápis do akademického roku
 8. formulář změn v zápisovém listě - se používá v případě jakýchkoliv změn oproti informacím, které student uvedl na zápisovém listě při zápisu do akademického roku
  • Student je povinen tyto změny nahlásit do tří dnů své studijní referentce
 9. formulář pro jednorázové předměty - předměty získané v cizině, které nebyly uznány za předměty našeho studijního plánu
  • formulář je třeba vytisknout oboustranně, na jeden list!
 10. přihláška k doktorskému studiu
 11. formuláře ke studiu v doktorském studijním programu:
  1. Formulář zápisu o přijímací zkoušce
  2. Formulář ISP
  3. Formulář výročního hodnocení plnění ISP
  4. Formulář přihlášky ke SDZ
  5. Formulář zápisu o SDZ
  6. Formulář přihlášky k obhajobě DP
  7. Formulář zápisu o obhajobě DP
  8. Vzor titulního listu DP
  9. Vzor titulního listu autoreferátu
ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
Hledáme instruktory sportovních kurzů