PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Zde si můžete stáhnout formuláře související s Vaším studiem

(lze je obdržet i na studijním oddělení):

 1. formulář ŽÁDOSTI - každá žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
  • vyplněné záhlaví (informace o žadateli)
  • předmět žádosti
  • musí být datována a podepsána vlastní rukou
  • po vyplnění můžete odevzdat na studijním oddělení PF JU u své referentky, resp. vhodit do dřevěné schránky, která se nachází před hlavním vchodem na studijní oddělení, nebo v podatelně fakulty, nebo poslat poštou
 2. formulář ŽÁDOSTI O DODATEČNÝ ZÁPIS / ODZÁPIS STUDIJNÍHO PŘEDMĚTU
  • v období mimo předzápis či zápis stanovený harmonogramem PF JU
 3. formulář pro UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ - chcete-li požádat o uznání předmětů (všechny náležitosti - viz ŽÁDOST), při vyplňování postupujte následovně:
  • Vypíšete v prvním sloupci všechny disciplíny Vašeho oboru z programu, k jehož studiu jste zapsán, o jejichž uznání usilujete.
  • Ve druhém sloupci vypíšete jim odpovídající disciplíny z Vámi absolvovaného oboru a ve třetím sloupci vypíšete Vaše výsledky v tomto studijním oboru.
  • V čtvrtém sloupci potvrdí potom vedoucí příslušné katedry, že s takovým uznáním disciplín souhlasí. Pokud toto vedoucí katedry nepotvrdí, jste povinen disciplínu absolvovat.
 4. formulář VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ VŮČI FAKULTĚ
  • vyplňuje student, který zanechává, přerušuje či absolutoriem ukončuje studium na fakultě
 5. formulář potvrzení o studiu
  • v položce "od ...... do ......" v části "od" vyplňte datum zápisu (jste-li studentem prvního roku studia), resp. začátek akad. roku (tj. 1. 9. současného kalendářního roku), v části "do" vyplňte konec akad. roku (tj. 31. 8. následujícího roku)
 6. formulář potvrzení o studiu pro potřeby Úřadu práce
  • student, který se z jakýchkoli důvodů dostává do evidence Úřadu práce, přinese s sebou k registraci toto (razítkem a podpisem studijní referentky opatřené) potvrzení
 7. formulář pro doložení zdravotní neschopnosti
 8. plná moc
 9. zápisový list - pro zápis do akademického roku
 10. formulář změn v zápisovém listě - se používá v případě jakýchkoliv změn oproti informacím, které student uvedl na zápisovém listě při zápisu do akademického roku
  • Student je povinen tyto změny nahlásit do tří dnů své studijní referentce
 11. žádost o změny v zadání bakalářské/diplomové práce
 12. formulář pro jednorázové předměty - předměty získané v cizině, které nebyly uznány za předměty našeho studijního plánu
  • formulář je třeba vytisknout oboustranně, na jeden list!
 13. přihláška k doktorskému studiu
 14. formuláře ke studiu v doktorském studijním programu:
  1. Formulář zápisu o přijímací zkoušce
  2. Formulář ISP
  3. Formulář výročního hodnocení plnění ISP
  4. Formulář přihlášky ke SDZ
  5. Formulář zápisu o SDZ
  6. Formulář přihlášky k obhajobě DP
  7. Formulář zápisu o obhajobě DP
  8. Vzor titulního listu DP
  9. Vzor titulního listu autoreferátu
ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka