Symbol PF Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1.12.2010 do 30.11.2012

Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012

 

V souladu se zněním příslušných právních norem, Statutu JU, Statutu PF JU a Volebního a jednacího řádu akademického senátu PF JU Akademický senát PF JU a volební komise ve složení

předseda: Ing. Michal Šerý

členové: Mgr. Radek Cvach, PhDr. Radek Vobr, Ph.D., Martin Mls, Z-OV/ZŠ, 5.r., Ondřej Záleský, Bi-CH/SŠ, 5.r., Zuzana Bartáčková, BTV, 2.r., Alexandra Jínová, BTV, 2.r., Vendula Fleischmannová, BTV, 2.r., Eliška Boorová, TV-PSYCH, 2.r., Anastázia Lavdovská, BTV-bak, 2.r.

 

vydává následující vyhlášku o organizaci a průběhu voleb:

 

  1. Vyhlášení volby AS PF JU 20. 10. 2010.
  2. Návrhy na kandidáty do AS PF JU může podat kterýkoli člen akademické obce PF JU písemně s vlastnoručním podpisem kterémukoliv členu volební komise do 5. 11. 2010 do 12:00 hod. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, pracoviště respektive ročník, aprobaci navrhovaného a podpis navrhovatele. V případě návrhu studentů je nutné uvést do návrhu aktuální spojení na navrhovaného studenta - funkční e-mailovou adresu a/nebo číslo mobilního telefonu. Na anonymní návrhy nebude brán zřetel.
  3. Volební komise do 12. 11. 2010 uvědomí navržené kandidáty a vyžádá si jejich písemné stanovisko k přijetí nebo odmítnutí kandidatury.
  4. Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu, bude zveřejněn v abecedním pořadí na informačních tabulích PF a na www stránkách fakulty nejpozději dne 12. 11. 2010 do 12:00.
  5. Připomínky k seznamu kandidátů mohou být podány k rukám předsedy volební komise nejpozději do 19. 11. 2010 do 12:00.
  6. Volební komise do 22. 11. 2010 připraví seznamy voličů.
  7. Volby proběhnou dne 23. 11. 2010 od 9:00 do 18:00 hod. a dne 24. 11. 2010 od 9:00 do 14:00 hod. v budově Dukelská v místnosti D109 a v budově Jeronýmova v přízemí v místnosti J113.
  8. Volební lístky si členové akademické obce po prokázání své totožnosti vyzvednou před vlastní volbou ve volební místnosti. Volba je tajná, volební lístky je nutno upravit následujícím způsobem: z navrhované kandidátky křížkem u jména označit voleného kandidáta - nejvýše 14 kandidátů z řad akademických pracovníků a nejvýše 7 kandidátů z řad studentů fakulty.
  9. Dne 26. 11. 2010 do 10:00 hod. zveřejní volební komise informaci o platnosti voleb a výsledky voleb na informačních tabulích v budovách PF a na www stránkách PF JU.
  10. Ustavující zasedání nově zvolených členů AS PF JU se koná dne 7. 12. 2010 v 16:00 hod. v zasedací místnosti J204.

 

Ing. Michal Šerý   PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
předseda volební komise   předseda AS PF JU