Symbol PF Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1.12.2012 do 30.11.2014

Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU
na funkční období od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2014

 

V souladu se zněním Volebního a jednacího řádu AS PF JU a AS JU vyhlašuje Akademický senát PF JU dne 30. 10. 2012, podle čl. 3 Volebního a jednacího řádu AS PF JU,

volby do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2012 do 30 11. 2014.

 

Akademický senát PF JU vydává následující vyhlášku o organizaci a průběhu voleb:

Volby organizuje a řídí volební komise ve složení:

předseda: Ing. Michal Šerý

členové: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Mgr. Lukáš Rokos, Mgr. Václav Šimandl a Mgr. Michaela Křížová, Mgr. Kateřina Dvořáková, Vendula Kulhanová, Jan Pešek, Barbora Lojíková, Adéla Řabková, Aneta Filová

 

 1. Vyhlášení volby AS PF JU dne 30. 10. 2012.
 2. Návrhy na kandidáty do AS PF JU může podat do pondělí 12. 11. 2012 do 12:00 hod. kterýkoli člen akademické obce PF JU písemně a s vlastnoručním podpisem předsedovi volební komise osobně nebo v zalepené obálce na podatelnu v budově PF Jeronýmova 10 (přízemí č. dv. 109). V případě návrhu kandidátů z řad studentů je nutné uvést do návrhu aktuální spojení na navrhovaného studenta - funkční e-mailovou adresu a/nebo číslo mobilního telefonu. Na anonymní návrhy nebude brán zřetel, stejně jako na návrhy, ve kterých nebude funkční kontakt na kandidáta.
 3. Volební komise nejpozději do pátku 16. 11. 2012 uvědomí navržené kandidáty a vyžádá si jejich písemné stanovisko k přijetí nebo odmítnutí kandidatury.
 4. Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu, bude zveřejněn v abecedním pořadí na informačních tabulích PF a na www stránkách fakulty dne 20. 11. 2012.
 5. Volební komise do 26. 11. 2012 připraví seznamy voličů.
 6. Volby proběhnou dne 27. 11. 2012 od 9:00 do 13:00 hod. a dne 28. 11. 2012 od 10:00 do 14:00 hod. v budově PF Dukelská, v místnosti studovny, a v budově Jeronýmova v přízemí v místnosti č. J113.
 7. Volební lístky si členové akademické obce po prokázání své totožnosti vyzvednou před vlastní volbou ve volební místnosti. Volba je tajná. Za platný volební lístek bude považován ten, který bude upraven následujícím způsobem: z navrhované kandidátky křížkem u jména označit voleného kandidáta, a to nejvýše 14 kandidátů z řad akademických pracovníků a nejvýše 7 kandidátů z řad studentů fakulty.
 8. Dne 29. 11. 2012 do 12:00 hod. zveřejní volební komise informaci o výsledcích voleb na informačních tabulích v budovách PF a na www stránkách PF JU.
 9. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb je možné podat stížnost volební komisi do 3 pracovních dnů. Volební komise stížnost prošetří a odpoví do 5 dnů od jejího obdržení.
 10. V případě nezvolení AS PF JU vyhlásí volební komise nové volby.
 11. Ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu PF JU se koná dne 11. 12. 2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti J204.

 

Jan PETR
předseda AS PF JU