Symbol PF Opatření děkana č. 1/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2001
O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA POSLUCHAČŮ UČITELSTVÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KTEŘÍ STUDUJÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2000/2001 ČTVRTÝ ROK STANDARDNÍ DOBY STUDIA

(ZŠ dobíhající)

  1. Výše jmenovaní studenti byli přijati ke čtyřletému studiu v dvoupředmětových kombinacích. (Viz § 44, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. a čl. 4, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu JU.)

  2. Celkový počet kreditů, který musejí tito studenti získat, je 240. Je to šedesátinásobek počtu roků standardní doby studia. (Viz čl. 24, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu JU.)

  3. Pro tyto studenty platí, že v posledním, (zpravidla v 8.) semestru studia neskládají žádné zkoušky a příslušná látka se prověřuje přímo v rámci SZZ.

  4. Všem studentům posledního semestru zapsaných v magisterských studijních oborech zapíše vyučující příslušného předmětu, jenž je ukončen zkouškou, do výkazu o studiu (indexu) disciplína splněna a připojí aktuální datum. Studenta nezkouší! Zkouškový katalog tedy nevyplní známkami, nýbrž výše uvedeným záznamem, a v termínu odešle na studijní oddělení (nejpozději do 11. 5. 2001), kde jeho vedoucí upraví databázi tak, aby studentovi nebyla započtena známka "nevyhověl".

  5. Studenti konají v 8. semestru souvislou pedagogickou praxi, takže vlastní výuka v letním semestru začíná dne 19. 3. a končí dne 4. 5. 2001 (viz Harmonogram akademického roku 2000/2001).

  6. Student si může své studium "rozvolnit" na 5 let (standardní doba studia zvětšená o jeden rok), avšak stále je považován za studenta studujícího ve čtyřletém režimu, tzn. že i pro něj platí body 2 a 3 tohoto opatření.

V Českých Budějovicích 7. 2. 2001

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF