Symbol PF Opatření děkana č. 12/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 12/2001
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2001

V souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 65/1965 ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 85/2001), § 136, odst. 4, a v souladu s opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2001, ukládám provést na všech pracovištích PF JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • doc. Ing. Jiří Slipka, CSc. - předseda prověrkové komise
  • Ing. Ivana Čížková - organizace prověrek
  • Antonín Farkota - člen komise
  • Václav Hálek - člen komise

Hlavní zaměření prověrek na rok 2001:

  • Kontrola technického stavu pracovišť.
  • Prověření stanovených interních postupů a návodů k obsluze technických a laboratorních zařízení z hlediska bezpečnosti práce obsluhy.
  • Kontrola zajišťování školení zaměstnanců autorizovanou osobou pro výkon činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění (obsah školení, evidence, periodicita 1× ročně).
  • Kontrola zajišťování preventivních prohlídek zaměstnanců z rizikových pracovišť, zdravotních prohlídek řidičů z povolání a řidičů - referentů starších 60ti let.
  • Kontrola základního protipožárního vybavení objektů a pracovišť PF JU.

Prověrky budou provedeny v termínu od 15. 10. 2001 do 26. 10. 2001.

Rektorátu JU bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 31. 10. 2001, zajistí odd. RaIV PF JU.

V Českých Budějovicích 10. 10. 2001

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF