Symbol PF Opatření děkana č. 2/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2001
VYMEZUJÍCÍ KOMPETENCE A PŮSOBNOST PRODĚKANŮ VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2001-2003

I. Obecná ustanovení

 1. Fakulta má 4 proděkany se statutem akademických funkcionářů; jejich kompetence a působnost jsou vymezeny tímto dokumentem.

 2. Proděkani zastupují děkana v rozsahu jím určeném, plní i jednotlivé dílčí úkoly uložené děkanem a za svou činnost děkanovi odpovídají.

 3. Proděkani na vymezeném úseku činnosti jednají jménem fakulty se součástmi Jihočeské univerzity i s vnějšími subjekty ve věcech spolupráce, věcech administrativně správních a vystupují v řídících a jiných pracovně právních vztazích v rozsahu stanoveném v dalších ustanoveních nebo pro jednotlivé případy děkanem jmenovitě.

 4. V rámci schválených koncepcí, programů a pokynů děkana metodicky řídí činnost fakulty, tj. i činnost vedoucích kateder, ústavů, ateliérů (atd.) a účelových zařízení na úseku svěřené činnosti. V této souvislosti ukládají úkoly, kontrolují jejich plnění a navrhují děkanovi opatření k odstranění případných nedostatků a zlepšení stavu.

 5. Všichni proděkani garantují přípravu a prezentaci informací za svěřený úsek činnosti na WWW stránkách fakulty.

 6. Všichni proděkani garantují přípravu podkladových dat a jejich souborů pro přípravu zpráv, hlášení a pro účely rozhodovacích procesů za svěřený úsek činnosti.

 7. Všichni proděkani se v rámci svých kompetencí podílejí na tzv. "public relations".

II. Kompetence a působnost proděkanů

Proděkan pro studium
(PaedDr. Jan Holec)

Zastupuje děkana v oblasti studia.

 • Organizuje a odpovídá za realizaci harmonogramu akademického roku, studijních programů vymezených Statutem PF JU a oficiální pedagogickou dokumentací a zabezpečuje koordinaci studia uvnitř fakulty i vně při studiu mezifakultním.

 • Zodpovídá za vyřizování žádostí studentů týkajících se studia.

 • Předkládá návrhy na úpravy studijního řádu.

 • Připravuje podklady pro edici publikace "Studijní rok" zahrnující harmonogram, studijní předpisy a studijní programy; je odpovědný za edici publikace "Studijní rok".

 • Garantuje přípravu informací o studiu a souvisejících fakultních aktivitách pro informační síť resortu školství i pro veřejnost.

 • Je odpovědný za edici a distribuci informací o studiu na fakultě.

 • Má garanční supervizi nad ukládáním a aktualizací informací do databáze STAG a matriky studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Do jeho působnosti rovněž spadá:

 • formulace úkolů pro vedoucí studijního oddělení souvisejících se studijní agendou, hodnocení jejich plnění a spolupráce s vedoucí studijního oddělení v oblasti metodik zpracování studijní agendy,

 • příprava návrhů kritérií pro přijímání studentů a metodiky přijímacího řízení,

 • příprava návrhů kritérií pro přiznání stipendií a návrhy na znění stipendijního řádu,

 • projednávání otázek ubytování studentů a spolupráce v těchto otázkách s ředitelem kolejí a menz JU,

 • garance a supervize přípravy rozvrhu.

Metodicky řídí činnost a v souvislosti se svými kompetencemi ukládá úkoly a vznáší požadavky na spolupráci: vedoucí Studijního oddělení PF JU, sekretářce proděkanů, rozvrhářům fakulty, pracovníkům rektorátního útvaru správy informačních systémů.

 

Proděkan pro rozvoj
(doc. Ing. Jiří Slipka, CSc.)

Zastupuje děkana v oblasti rozvoje technického a provozního zázemí fakulty, v oblasti efektivity a organizace činnosti akademických pracovišť a v oblasti řešení mimořádných úkolů.

 • Navrhuje a organizuje zajištění rozvoje: programu informačních sítí (společně s vedoucím OSIS a tajemníkem v koordinaci s rektorátním oddělením OSIS); získávání dat; využití objektů fakulty; účelových zařízení a program jejich materiálního zajištění a financování; materiálního vybavení učeben, laboratoří a ostatních výukových prostor výukovou technikou.

 • Hodnotí výukové vytížení pracovišť, efektivitu a racionalitu organizace výuky (využití možností kreditního systému studia vzhledem ke kreditně chápanému rozvrhu, dělení skupin aj.).

 • Odpovídá za přípravu podkladů o personální, prostorové a ekonomické náročnosti aktivit pro rozhodování o návrzích nově otvíraných oborů studia, nových pracovišť, popř. v souvislosti s útlumovými programy.

 • Odpovídá na fakultní úrovni za "formální akceptovatelnost" programů předkládaných k akreditaci i případných úprav akreditovaných studijních programů.

 • Společně s proděkanem pro studium navrhuje opatření řešení situací, kdy je o studium některého oboru nedostatek či enormní nadbytek zájmu.

 • Zpracovává podklady pro koncepci personální strategie fakulty a spolupracuje při navrhování metodik přidělování pohyblivých složek mezd a rozpočtu pracovištím.

 • Vyhledává finanční a prostorové rezervy a zdroje v souvislosti s možnostmi rozvoje fakulty.

 • Kontroluje realizaci programů ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany.

 • Má supervizi nad technickou úpravou a formálním obsahem WWW stránek fakulty.

Metodicky řídí činnost a v souvislosti se svými kompetencemi ukládá úkoly: vedoucímu Oddělení správy informačních systémů (OSIS), vedoucímu Audiovizuálního studia (AVS), sekretářce proděkanů.

Pro výkon funkce využívá spolupráce zejména s následujícími poradními orgány: Fakultní akreditační komise, Komise pro hodnocení efektivity výuky

 

Proděkanka pro učitelství a aplikovaná studia
(doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.)

Zastupuje děkana v oblasti koncepce, rozvoje a transformace studia učitelství a neučitelských bakalářských studií, dalšího vzdělávání (zejména učitelů), rozvoje kombinovaného a distančního studia a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, v oblasti pedagogických praxí a vztahů s regionálním školstvím.

 • Připravuje a zpracovává podněty ke koncepci studia učitelů a celoživotního vzdělávání občanů.

 • Navrhuje a připravuje transformační změny programů studia učitelství.

 • V rámci svých kompetencí navrhuje a koordinuje přípravu nových studijních oborů nebo kurzů a v uvedené souvislosti i útlumové programy.

 • Řídí organizaci pedagogické praxe studentů a spolupráci se školami v regionu a dalšími pracovišti orientovanými na školní praxi.

 • Je odpovědná za rozvoj, přípravu a realizaci dalšího vzdělávání učitelů i organizaci všech typů a forem celoživotního vzdělávání občanů.

 • Řídí a organizuje rozvoj tvůrčích aktivit v oblasti pedagogiky, psychologie a oborových didaktik.

Do její působnosti rovněž spadá:

 • spolupráce při formulaci úkolů pro vedoucí studijního oddělení souvisejících se studijní agendou, hodnocení jejich plnění,

 • spolupráce při přípravě návrhů kritérií pro přijímání studentů a metodik přijímacího řízení.

Metodicky řídí činnost a v souvislosti se svými kompetencemi ukládá úkoly: referentu Oddělení celoživotního vzdělávání a praxe PF JU, sekretářce proděkanů, rozvrhářům.

Pro výkon funkce využívá spolupráce zejména s následujícími poradními orgány: Oborová rada pro 1. stupeň ZŠ, Oborová rada pro 2. stupeň ZŠ, Oborová rada pro kombinované a distanční studium, Poradní sekce VR PF JU pro učitelství (pedagogika, psychologie, didaktika, výchovy)

 

Proděkan pro vědeckou práci a zahraniční vztahy
(doc. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.)

Zastupuje děkana v oblasti vědecké a další tvůrčí práce, zahraničních vztahů a rozvoje magisterských a doktorských humanitních neučitelských studií.

 • Navrhuje rámcové koncepce a priority výzkumu a badatelské, umělecké a další tvůrčí činnosti.

 • Navrhuje a koordinuje programy zahraniční spolupráce, připravuje návrhy dohod o mezinárodní spolupráci.

 • Navrhuje a garantuje realizaci hodnocení i zveřejnění výsledků aktivit spadajících do jeho působnosti, a to jak ve vztahu k jednotlivým akademickým pracovníkům, tak k pracovištím fakulty.

 • Provádí analýzy kvalifikační struktury a garantuje v tomto směru přípravu podkladů ke kvalifikovanému rozhodování, a to se zvláštním zřetelem k doktorským studiím akademických pracovníků fakulty.

 • Předkládá návrhy na stanovování principů personální práce ve vztahu k akademickým pracovníkům fakulty a v rámci své působnosti spolupracuje při navrhování metodik přidělování pohyblivých složek mezd a rozpočtu pracovištím.

 • Předkládá návrhy finančního zajištění aktivit v oblasti svěřené působnosti z vnitřních rozpočtových zdrojů.

 • Garantuje stimulaci, koordinaci a technickou podporu grantových aktivit jednotlivých pracovišť.

 • Garantuje systém hodnocení výsledků tvůrčí činnosti akademických pracovníků a pracovišť.

 • Garantuje přípravu podkladů o tvůrčí činnosti jednotlivých pracovišť i jednotlivců (např. pro účely konkursních řízení, akreditací atd.).

 • Navrhuje a garantuje realizaci ediční činnosti, zejména sestavení edičního plánu.

 • Garantuje agendu vědecké rady PF JU.

 • Garantuje agendu prodejnosti skript.

Metodicky řídí činnost a v souvislosti se svými kompetencemi ukládá úkoly: referentce Oddělení vědy a zahraničí, vedoucí Ústřední knihovny PF JU, sekretářce proděkanů.

Poznámka k vymezení působnosti Oddělení vědy a zahraničí PF JU:
Oddělení vědy a zahraničí PF JU přímo realizuje úkoly proděkana v rovině administrativní agendy, evidenční práce a přípravy souborů dat, a to zejména v oblastech vyhledávání informací o vyhlašovaných projektech podporovaných granty, agendy grantových žádostí, evidence přidělených grantových projektů, zahraniční spolupráce, vyhledávání, registrace a informací o možnostech vyhlašovaných stipendií, zahraničních stáží a výměnných pobytů, jakož i sociálního zabezpečení zahraničních lektorů, evidence výsledků odborné činnosti a v oblasti ediční.

Pro výkon funkce využívá spolupráce zejména s následujícími poradními orgány: Poradní sekce VR PF JU pro humanitní studia, Ediční rada, Komise pro hodnocení tvůrčí činnosti

V Českých Budějovicích 20. 2. 2001

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF