Symbol PF Opatření děkana č. 4/2002

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2002
O PRAVIDLECH POSKYTOVÁNÍ TVŮRČÍHO VOLNA A MZDOVÝCH PODMÍNKÁCH V PRŮBĚHU ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY

I. TVŮRČÍ VOLNO

Tvůrčí volno je jako součást práv akademického pracovníka zakotveno v zákoně o vysokých školách, 172/1998 Sb., § 76, odst. 1 a 2, kde se jeho čerpání určuje intervalem sedmi let a rozsah čerpání vymezuje dobou šesti měsíců při zachovaném nároku pracovníka na mzdu. Jako podmínka se dále stanoví nutnost nenarušit čerpáním tvůrčího volna vzdělávací úkoly vysoké školy.

Znění zákona a praxe jeho využívání si vyžádaly vydání následujícího prováděcího opatření děkana PF JU:

 1. O tvůrčí volno může požádat písemně akademický pracovník děkana fakulty. Předpokládá se, že tento pracovník splňuje podmínku 7 let působení na JU (viz znění zákona) v hlavním pracovním poměru. Žádost musí být podána s takovým časovým předstihem, aby bylo možno řádně zajistit organizační náležitosti vyplývající z čerpání tvůrčího volna, zejména pak kvalifikovaně zabezpečit příslušnou část výuky.

 2. O udělení tvůrčího volna rozhoduje na základě všech dostupných indicií děkan fakulty.

 3. Nezbytnou součástí žádosti je souhlasné stanovisko vedoucího katedry, který zároveň pro dobu čerpání volna dokumentuje způsob zajištění výukových i organizačních činností, které jsou náplní práce žadatele tak, aby nebyla omezena práva a nároky studentů na zajištění a realizaci studijního programu.

 4. Žadatel je povinen konkrétně specifikovat povahu tvůrčí práce, která má být v rámci volna vykonána (např. dokončení knihy, dokončení náročného grantového úkolu, dokončení habilitačního spisu, respektive disertační práce, absolvování badatelské stáže v zahraničí), dále uvede jasný a jednoznačně kontrolovatelný výstup, a doloží související okolnosti (v případě knihy nakladatelskou smlouvu, v případě doktorské disertace dosavadní průběh studia, v případě zahraniční stáže rozhodnutí o přiznání stipendia a pod.). Kolegium děkana posoudí, zda uvedená činnost je v souladu se zájmy organizace, vede k jasnému a kontrolovatelnému odbornému výstupu relevantní povahy a zda naplnění konkrétního uvedeného cíle přispívá k prohloubení odborného profilu příslušného pracoviště, popřípadě k zlepšení kvalifikační struktury fakulty. Stanovisko kolegia bude sloužit děkanovi jako podklad k rozhodnutí o udělení volna.

 5. Volno nemůže být uděleno za účelem dokončení doktorské disertační práce, pokud žadatel překročil stanovenou dobu studia, popřípadě neplní studijní povinnosti, respektive nedoložil jejich zdárné vykonání. Aby mohlo být uděleno volno pro dokončení disertace, musí žadatel také doložit existující publikace související s tématem práce.

 6. V případě žádosti poskytnutí volna za účelem dokončení habilitačního spisu předloží žadatel písemnou strukturu své práce a objasní stav jejího rozpracování; volno bude poskytnuto jen tehdy, když bude sloužit k dokončení jasně strukturovaného a podstatně rozpracovaného habilitačního spisu.

 7. Doba čerpání tvůrčího volna je na PF stanovena intervalem 3-6 měsíců. Při čerpání kratším než šest měsíců nevzniká další nárok na tvůrčí volno před uplynutím lhůty sedmi let; eventuelní další uvolnění z výuky (zejména v případě zahraničních stáží), tedy nepodléhá tomuto režimu a děje se za zvláštních podmínek určených děkanem.

 8. Výsledky tvůrčího volna žadatel průkazně zdokumentuje a v písemné zprávě předloží prostřednictvím resortního proděkana děkanovi; kolegium děkana posoudí náležitost výsledků a své stanovisko v písemné podobě předá personálnímu oddělení: tento zápis se stane součástí osobního spisu žadatele a bude sloužit jako jeden z podkladů pro pracovněprávní řízení (prodlužování pracovní smlouvy, vypisování výběrového řízení, jednání konkurzní komise).

 9. Po dobu čerpání volna náleží akademickému pracovníku jeho mzda včetně osobního příplatku.

 10. Pro finanční krytí instituce tvůrčího volna nebudou v rozpočtu fakulty vytvářeny specifické kapitoly.

Financování výuky nahrazující výuku akademického pracovníka, kterému bylo uděleno tvůrčí volno, se děje dvojím způsobem:

 1. z disponibilních finančních prostředků přidělených katedře, bez navýšení rozpočtu katedry ze společných fakultních prostředků; za strukturu a čerpání financí zodpovídá plně vedoucí katedry, který zároveň vytváří organizační předpoklady k realizaci volna vhodným uspořádáním výuky v kreditním systému.

 2. podle možností ze specifických grantových prostředků z fondu MŠMT, za jejichž získávání je odpovědný proděkan pro vědu a zahraničí, popř. vedoucí katedry nebo daný akademický pracovník.

II. ZAHRANIČNÍ STÁŽE

 1. Za zahraniční stáž podporovanou PF JU se považuje zejména: (a) badatelský pobyt, (b) výzkumná expedice, (c) studijní pobyt a (d) působení v pozici hostujícího profesora, výzkumného (tvůrčího) pracovníka či lektora českého jazyka na zahraniční univerzitě.

 2. Zahraniční stáž schvaluje děkan fakulty na základě znalosti všech dostupných indicií; negativní stanovisko vedoucí(ho) příslušné katedry přitom může být rozhodující kontraindikací pro schválení stáže.

 3. Zahraničních stáže typu (a), (b), (c) (viz odst. 1 kapitoly II), při které akademický pracovník nepobírá od zahraniční instituce mzdu nebo mzdě odpovídající stipendium, se mohou uskutečňovat v rámci tvůrčího volna; mzdové podmínky se pak řídí pravidly stanovenými pro tvůrčí volno.

 4. Zahraniční pobyt s cílem studia ke zvýšení kvalifikace (zejména za účelem realizace doktorského studia), na který je čerpána neplacená dovolená, je považován po dva měsíce od nástupu stáže za pracovní úkol a po tuto dobu akademický pracovník pobírá mzdu odpovídající výši jeho poslední mzdy před nástupem na neplacenou dovolenou. Akademický pracovník uzavírá s PF JU smlouvu o úhradě svého sociálního a zdravotního pojištění v době neplacené dovolené. Situace, zda pracovník pro své zahraniční studium získá či nezíská od zahraniční instituce stipendium, se nerozlišují.

 5. Zahraniční stáž za účelem profesního působení za mzdu poskytnutou zahraniční institucí (např. přednášení v rámci působení hostujícího profesora, mzdou honorovaný badatelský pobyt, popř. mzdou honorované působení v pozici lektora českého jazyka na zahraniční univerzitě) je v celém rozsahu realizována v rámci neplacené dovolené, bez mzdy poskytované PF JU. Akademický pracovník uzavírá s PF JU smlouvu o úhradě svého sociálního a zdravotního pojištění v době neplacené dovolené.

 6. Tvůrčí volno za účelem realizace aktivit, které jsou předmětem obsahu předchozího odstavce za účelem působení jako hostujícího profesora či lektora českého jazyka nemůže být děkanem uděleno. Tvůrčí volno za účelem působení v pozici pracovníka výzkumu může být uděleno zcela výjimečně, a to za podmínky záruky mimořádně významných výstupů tvůrčí práce, které posílí pozici fakulty v národním i nadnárodním kontextu.

III. ÚKOLY ZDŮVODŇUJÍCÍ TVŮRČÍ VOLNO ČI ZAHRANIČNÍ STÁŽ VE VZTAHU K PRACOVNĚ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM

 1. O poskytnutí tvůrčího volna či schválení zahraniční stáže za podmínek vymezených kapitolou II., odst. 1 až 4 tohoto opatření, rozhoduje vždy i definování cílů těchto pracovních aktivit. Pokud je tvůrčí volno nebo zahraniční stáž schválena, jsou definované cíle považovány za stanovené pracovní úkoly.

 2. Za nesplnění pracovních úkolů ve výše uvedeném smyslu následuje sankce ve smyslu znění Zákoníku práce a Pracovního řádu Jihočeské univerzity.

V Českých Budějovicích 19. dubna 2002

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF