Symbol PF Opatření děkana č. 3/2004

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2004
KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Tímto opatřením se upravují podmínky poskytování a stanovení nároku zaměstnanců Pedagogické fakulty JU na příspěvek zaměstnavatele na stravování. Opatření vychází z § 140 zákoníku práce.

Pedagogická fakulta poskytne svým zaměstnancům příspěvek na jedno hlavní jídlo v průběhu jedné hlavní směny. Příspěvek je poskytován přímo provozovateli stravování při stravování v menzách Jihočeské univerzity ve výši provozních nákladů těchto zařízení mimo hodnoty potravin nebo formou prodeje stravenek za cenu sníženou o příspěvek zaměstnavatele. Příspěvek bude poskytován ve výši 55 % ceny stravenky.

Počet stravenek i počet hlavních jídel v menze je však vázán na podmínky pro přiznání nároku na příspěvek stanovené tímto opatřením děkana, a to:

  1. příspěvek náleží zaměstnanci, který je na PF JU v hlavním pracovním poměru a odpracuje v jedné "směně" minimálně 3 hodiny;
  2. příspěvek na stravování nenáleží zaměstnanci na služební cestě trvající déle než 5 hodin, v době dovolené, pracovní neschopnosti a neplaceného pracovního volna.

 

Ustanovení ad 1. bude na PF JU uplatněno následujícím způsobem:

U akademických pracovníků se zkráceným pracovním úvazkem bude počet stravenek i počet hlavních jídel v menze vydáván s ohledem na týdenní rozvrh výuky, který určuje výši pracovního úvazku. To znamená, že tito pracovníci budou mít nárok na takový počet stravenek v měsíci, který odpovídá výši jejich pracovního úvazku. Výpočet nároku provede pokladna PF JU a sdělí zaměstnanci na požádání.

U ostatních zaměstnanců fakulty, kteří mají zkrácený úvazek, nebude počet stravenek, resp. počet hlavních jídel v menze omezen, bude-li splněna podmínka, že tito zaměstnanci odpracují v jedné "směně" minimálně 3 hodiny. Při výpočtu nároku se bude vycházet z evidence pracovní doby.

Na základě ustanovení ad 2. se stanovuje povinnost ekonomickému oddělení PF JU:

  • Vést přehled o počtu dní dovolené, neplaceného pracovního volna (na základě hlášení personálního oddělení), pracovní neschopnosti a pracovních cest zaměstnanců PF JU - a z toho vyplývajícího počtu odpracovaných dní podle jednotlivých měsíců.
  • Provádět jednou ročně u každého zaměstnance, vždy k 30. 11., srovnání počtu odpracovaných dní a počtu čerpaných příspěvků na stravování, tj. počtu odebraných stravenek nebo jídel v menze JU či jiných jídelnách. Odebere-li zaměstnanec více stravenek, než činí jeho nárok, vrátí neoprávněně poskytnutý příspěvek v hotovosti na pokladně PF JU do 31. 12. daného roku.
  • Toto opatření má charakter následné kontroly a řeší zpětně vyrovnání nároku na výši příspěvku na stravování. Zaměstnanec však i nadále má možnost svůj nárok sledovat sám, pokud jsou mu dopředu známy skutečnosti, které počet stravenek v měsíci ovlivní.

 

Závěrečné ustanovení

Stravenky budou prodávány v pokladně Pedagogické fakulty JU vždy pouze na aktuální měsíční období (ne na období měsíce předcházejícího nebo následujícího).

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004 a nahrazuje opatření děkana ke stravování zaměstnanců ze dne 19. 9. 2001.

V Českých Budějovicích 8. března 2004

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF