Symbol PF Opatření děkana č. 2/2006

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2006
O ORGANIZACI STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 1. Studium bakalářských a magisterských studijních oborů na PF JU se ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Na její průběh a konání se vztahují ustanovení Zákona č. 111/1998 v platném znění a Studijního a zkušebního řádu JU v platném znění.

 2. V bakalářských studijních programech jsou součástmi státní závěrečné zkoušky
  - zkouška z příslušného oboru,
  - obhajoba bakalářské práce.
  Pozn.: Zkouška z příslušného oboru se může dělit na další části. Potom platí, že za samostatnou součást SZZ se považuje ta ucelená část, která je hodnocena známkou.

  Bakalářská práce se zadává na příslušné odborné katedře, resp. katedrách a je hodnocena zpravidla jedním posudkem vypracovaným odborníkem stanoveným vedoucím katedry.

 3. V magisterském programu M 7503 učitelství pro základní školy - ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy má státní závěrečná zkouška čtyři povinné součásti:
  - zkouška z českého jazyka a literatury a jejich didaktik,
  - zkouška z matematiky a její didaktiky,
  - zkouška z pedagogiky a psychologie,
  - obhajoba diplomové práce.

  V magisterském programu M 7503 učitelství pro základní školy - ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy - cizí jazyk pro 1. stupeň základní školy je navíc další součástí státní závěrečné zkoušky zkouška z příslušného cizího jazyka a jeho didaktiky.

  Každou část SZZ lze konat po splnění všech povinných a povinně volitelných předmětů té části studijního programu, kterou část SZZ uzavírá. K časově poslední části SZZ musí student získat předepsaný počet kreditů v předepsané skladbě.

  Diplomovou práci si student těchto oborů může zadat na kterékoli katedře, která se podílela na realizaci jeho studijního programu. Obhajoba této diplomové práce se koná ve vyhlášeném termínu na katedře, kde byla práce zadána. Na diplomovou práci vypracovává posudek vedoucí práce a vedoucím katedry stanovený oponent.

  Každá z uvedených ucelených částí SZZ je samostatně hodnocena známkou.

 4. V magisterském programu M 7503 učitelství pro základní školy - ve studijních oborech učitelství pro 2. stupeň základní školy a v magisterském programu M 7504 učitelství pro střední školy má státní závěrečná zkouška čtyři povinné součásti:
  - zkoušku z prvého aprobačního předmětu a jeho didaktiky,
  - zkoušku z druhého aprobačního předmětu a jeho didaktiky,
  - zkoušku z pedagogiky a psychologie,
  - obhajobu diplomové práce.

  Každá z těchto ucelených částí SZZ je samostatně hodnocena známkou. K časově poslední části SZZ musí student získat předepsaný počet kreditů v předepsané skladbě.

  Diplomovou práci si student těchto oborů může zadat na jedné z kateder garantujících studijní obor, nebo na katedře pedagogiky a psychologie. Přitom neexistuje časová vazba mezi diplomovou prací a ústní státní závěrečnou zkouškou ze studijního oboru, v němž je diplomová práce zadaná. Na diplomovou práci vypracovává posudek vedoucí práce a vedoucím katedry stanovený oponent.

 5. Pokud má student kteréhokoli oboru zájem diplomovou práci řešit na jiném pracovišti, než na katedrách pedagogické fakulty, musí být splněny současně následující podmínky:

  1. téma práce musí být součástí problematiky studovaného oboru, v němž se student uchází o bakalářskou nebo magisterskou graduaci;
  2. k oficiálnímu zadání tématu zadávacím protokolem schváleným podpisem děkana může dojít až po souhlasu vedoucího katedry PF JU, která je garantem oboru, do něhož tematika spadá, - popř., v případě oborů interdisciplinárního charakteru - po schválení studijním proděkanem.
 6. Ústní nebo kombinovanou zkoušku, která je součástí státní závěrečné zkoušky, je možno konat ve vyhlášených termínech bez ohledu na stupeň rozpracovanosti diplomové práce.

 7. Státní závěrečné zkoušky se konají v každém akademickém roce vždy ve zkouškovém období letního a zimního semestru podle harmonogramu, který na základě podkladů z jednotlivých kateder zpracovávají proděkan pro studium a vedoucí studijního oddělení fakulty. Neúspěch u jedné hodnocené části SZZ neanuluje výsledek dalších částí. V případě takového neúspěchu opakuje student pouze tu část SZZ, ve které byl klasifikován stupněm "nevyhověl/a".

 8. Studium je nutno řádně ukončit státní závěrečnou zkouškou v termínech daných Zákonem o VŠ a Studijním a zkušebním řádem JU, tj. nejpozději v akademickém roce následujícím po roce, v němž student splnil všechny podmínky pro konání SZZ (ve 3letém bakalářském studiu získal 180 kreditů, ve 3letém navazujícím studiu získal 190 kreditů, ve 4letém bakalářském, resp. magisterském 240 kreditů a v 5letém magisterském 300 kreditů), a to bez ohledu na skutečnost, zda je v tomto následujícím roce veden jako student či má studium v tomto ("čekatelském") roce přerušené.

 9. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 2/2005.

 10. Toto opatření platí od začátku akademického roku 2006/2007.

V Českých Budějovicích 8. června 2006

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF