Symbol PF Opatření děkanky č. 3/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 3/2007
VYMEZUJÍCÍ KOMPETENCE A PŮSOBNOST PRODĚKANŮ
VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2007-2010

I. Obecná ustanovení

 1. Fakulta má 4 proděkany se statutem akademických funkcionářů; obecné otázky jejich činnosti a řídících vztahů jsou vymezeny § 28, odst. (5) zákona č. 111/1998 Sb., blíže jsou jejich kompetence a působnost vymezeny tímto dokumentem.

 2. Proděkani zastupují děkanku v rozsahu jím určeném, plní i jednotlivé dílčí úkoly uložené děkankou a za svou činnost děkance odpovídají.

 3. Proděkani na vymezeném úseku činnosti jednají jménem fakulty se součástmi Jihočeské univerzity i s vnějšími subjekty ve věcech spolupráce, věcech administrativně správních a vystupují v řídících a jiných pracovně právních vztazích v rozsahu stanoveném v dalších ustanoveních nebo pro jednotlivé případy děkankou jmenovitě.

 4. V rámci schválených koncepcí, programů a pokynů děkanky metodicky řídí činnost fakulty, tj. i činnost vedoucích kateder, ústavů, ateliérů (atd.) a účelových zařízení na úseku svěřené činnosti. V této souvislosti ukládají úkoly, kontrolují jejich plnění a navrhují děkance opatření k odstranění případných nedostatků a zlepšení stavu.

 5. Všichni proděkani garantují přípravu a prezentaci informací za svěřený úsek činnosti na WWW stránkách fakulty.

 6. Všichni proděkani garantují přípravu podkladových dat a jejich souborů pro přípravu zpráv, statistik, hlášení a pro účely rozhodovacích procesů za svěřený úsek činnosti.

 7. Všichni proděkani se v rámci svých kompetencí podílejí na tzv. "public relations" tak, aby o dění na fakultě byla informována akademická obec, odborná i laická veřejnost.

 8. Všichni proděkani řeší nebo se podílejí na řešení mimořádných úkolů vzniklých "ad hoc" a uložených k řešení děkankou.

II. Kompetence a působnost proděkanů

Proděkan pro studium
(PaedDr. Jan Holec, Ph.D.)

Zastupuje děkanku v oblasti studia.

 • Organizuje a odpovídá za realizaci harmonogramu akademického roku, studijních programů vymezených Statutem PF JU a oficiální pedagogickou dokumentací a zabezpečuje koordinaci studia uvnitř fakulty i vně při studiu mezifakultním.

 • Organizuje průběh a garantuje realizaci přijímacího řízení a související informační agendu.

 • Zodpovídá za vyřizování žádostí studentů týkajících se studia.

 • Předkládá návrhy na úpravy studijního řádu.

 • Připravuje podklady pro edici publikace "Studijní rok" zahrnující harmonogram, studijní předpisy a studijní programy; je odpovědný za edici publikace "Studijní rok".

 • Garantuje přípravu informací o studiu a souvisejících fakultních aktivitách pro informační síť resortu školství i pro veřejnost.

 • Je odpovědný za edici a distribuci informací o studiu na fakultě.

 • Má garanční supervizi nad ukládáním a aktualizací informací do databáze STAG a matriky studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Do jeho působnosti rovněž spadá:

 • formulace úkolů pro vedoucí studijního oddělení souvisejících se studijní agendou, hodnocení jejich plnění a spolupráce s vedoucí studijního oddělení v oblasti metodik zpracování studijní agendy,

 • příprava návrhů kritérií pro přijímání studentů a metodiky přijímacího řízení,

 • příprava návrhů kritérií pro přiznání stipendií a návrhy na znění stipendijního řádu,

 • projednávání otázek ubytování studentů a spolupráce v těchto otázkách s ředitelem kolejí a menz JU,

 • garance a supervize přípravy rozvrhu.

Metodicky řídí činnost a v souvislosti se svými kompetencemi ukládá úkoly a vznáší požadavky na spolupráci: vedoucí Studijního oddělení PF JU, sekretářce proděkanů, rozvrhářům fakulty, pracovníkům rektorátního útvaru správy informačních systémů.

 

Proděkanka pro zahraniční vztahy
(PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.)

Zastupuje děkanku v oblasti zahraničních vztahů a mezinárodních mobilit i vztahů s regionálním školstvím, dále v oblasti koncepce a rozvoje studijních programů pregraduálního i celoživotního vzdělávání a v oblasti pedagogických praxí.

 • Navrhuje, koordinuje a rozvíjí programy zahraniční spolupráce, připravuje návrhy dohod o mezinárodní spolupráci a napomáhá vytváření podmínek jejich financování z mimorozpočtových zdrojů rozvojovými projekty v rámci programů SOCRATES, ERASMUS, COMENIUS, Evropské rámcové programy, aj.

 • Připravuje a zpracovává podněty ke koncepci studia učitelů a celoživotního vzdělávání občanů.

 • Navrhuje a připravuje transformační změny programů studia učitelství.

 • V rámci svých kompetencí navrhuje a koordinuje přípravu nových studijních oborů nebo kurzů.

 • Odpovídá na fakultní úrovni za "formální akceptovatelnost" programů předkládaných k akreditaci i případných úprav akreditovaných studijních programů z oblasti humanitní a studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

 • Řídí organizaci pedagogické praxe studentů a spolupráci se školami v regionu a dalšími pracovišti orientovanými na školní praxi.

 • Je odpovědná za rozvoj, přípravu a realizaci dalšího vzdělávání učitelů i organizaci všech typů a forem celoživotního vzdělávání občanů.

 • Podněcuje rozvoj tvůrčích aktivit v oblasti pedagogiky, psychologie a oborových didaktik (v této oblasti spolupracuje zejména s alternující členkou kolegia doc. PaedDr. Ivou Stuchlíkovou, CSc.).

Do její působnosti rovněž spadá:

 • spolupráce při formulaci úkolů pro vedoucí studijního oddělení souvisejících se studijní agendou, hodnocení jejich plnění,

 • spolupráce při přípravě návrhů kritérií pro přijímání studentů a metodik přijímacího řízení.

Metodicky řídí činnost a v souvislosti se svými kompetencemi ukládá úkoly: referentce oddělení vědy a zahraničních styků1 - v oblasti zahraničních vztahů, mezinárodních mobilit, referentu oddělení celoživotního vzdělávání a praxe PF JU, sekretářce proděkanů.

Řídí Akreditační komisi PF JU a navrhuje děkance ke jmenování její členy.

Pro výkon funkce využívá spolupráce zejména s následujícími poradními orgány: Oborová rada pro 1. stupeň ZŠ; Oborová rada pro 2. stupeň ZŠ; Oborová rada pro kombinované a distanční studium.

 

Proděkanka pro rozvojové programy
(RNDr. Vladimíra Petrášková, CSc.)

Zastupuje děkanku v oblasti rozvojových programů, oblasti analýzy efektivity a organizace činnosti akademických pracovišť.

 • Garantuje stimulaci, rozvoj, koordinaci a metodickou podporu grantových aktivit jednotlivých pracovišť v oblasti rozvojových programů mimo oblast výzkumu (FRVŠ, transformační projekty, další projekty rozvíjející oblast výuky, studia a technického zázemí činnosti fakulty; v této oblasti spolupracuje i s proděkankou pro zahraniční vztahy).

 • Odpovídá za oblast rozvoje e-learningu a řídí ji.

 • Navrhuje a organizuje zajištění rozvoje: programu informačních sítí (společně s tajemnicí, s vedoucími OSIS a CTPV a v koordinaci s rektorátním oddělením CIT); získávání dat; materiálního vybavení učeben, laboratoří a ostatních výukových prostor výukovou technikou.

 • Hodnotí výukové vytížení pracovišť, efektivitu a racionalitu organizace výuky (využití možností kreditního systému studia vzhledem ke kreditně chápanému rozvrhu, dělení skupin aj.).

 • Spolupracuje s tajemnicí na přípravě podkladů týkajících se analýz personální, prostorové a ekonomické náročnosti aktivit pro rozhodování o návrzích nově otvíraných oborů studia, nových pracovišť, popř. v souvislosti s útlumovými programy.

 • Zpracovává podklady pro koncepci personální strategie fakulty z hlediska efektivity a spolupracuje při navrhování metodik přidělování pohyblivých složek mezd a rozpočtu pracovištím.

 • Vyhledává finanční a prostorové rezervy a zdroje v souvislosti s možnostmi rozvoje fakulty.

 • Má supervizi nad technickou úpravou a formálním obsahem WWW stránek fakulty.

Metodicky řídí činnost a v souvislosti se svými kompetencemi ukládá úkoly: referentce oddělení vědy a zahraničních styků1 - v oblasti rozvojových projektů; vedoucímu centra technologické podpory vzdělávání2 (CTPV), sekretářce proděkanů.

Pro výkon funkce využívá spolupráce zejména s následujícími poradními orgány: Poradní sekce VR PF JU (biologie, chemie, geografie, fyzika, informatika, matematika, technická výchova) jmenovaná z profesorů a docentů daných oborů a svolávaná v případě potřeby "ad hoc".

 

Proděkan pro vědu
(prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.)

Zastupuje děkanku v oblasti vědecké a další tvůrčí práce, obecných otázek rozvoje doktorských studií.

 • Navrhuje a po schválení rozvíjí rámcové koncepce a priority výzkumu, badatelské, umělecké a další tvůrčí činnosti.

 • Garantuje stimulaci, rozvoj, koordinaci a technickou podporu vědeckých grantových aktivit jednotlivých pracovišť a začínajících akademických pracovníků v "doktorské" a "postdoktorské" fázi jejich působení na fakultě.

 • Garantuje přípravu podkladů evidence o tvůrčí činnosti jednotlivých pracovišť i jednotlivců zejména v rámci systému RIV a OBD (ale např. i pro účely konkursních řízení, akreditací atd.).

 • Navrhuje a po schválení garantuje realizaci hodnocení i zveřejnění výsledků aktivit spadajících do jeho působnosti, a to jak ve vztahu k jednotlivým akademickým pracovníkům, tak k pracovištím fakulty.

 • Provádí analýzy kvalifikační struktury akademických a vědeckých pracovníků fakulty a garantuje v tomto směru přípravu podkladů ke kvalifikovanému rozhodování děkanky v oblasti personální práce.

 • Předkládá návrhy na stanovování principů personální práce v oblasti tvůrčí činnosti ve vztahu k akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty a v rámci své působnosti spolupracuje při navrhování metodik přidělování pohyblivých složek mezd a rozpočtu pracovištím.

 • Předkládá návrhy finančního zajištění aktivit v oblasti svěřené působnosti z vnitřních, fakultním rozpočtem přidělených zdrojů.

 • Navrhuje a garantuje realizaci ediční činnosti, zejména sestavení edičního plánu.

 • Garantuje průběžné vedení a archivace agendy vědecké rady PF JU.

 • Garantuje vedení agendy prodejnosti skript a dalších titulů vydávaných PF JU.

 • Odpovídá na fakultní úrovni za "formální akceptovatelnost" programů předkládaných k akreditaci i případných úprav některých studijních programů (jmenovitě fyzika, matematika, informatika, biologie).

 • Odpovídá na fakultní úrovni za technickou stránku studentského hodnocení výuky.

Metodicky řídí činnost a v souvislosti se svými kompetencemi ukládá úkoly: referentce oddělení vědy a zahraničních styků1 - v oblasti vědy a tvůrčí činnosti, vedoucí knihovny PF JU, sekretářce proděkanů.

Pro výkon funkce využívá spolupráce zejména s následujícími poradními orgány: (a) Ediční rada; (b) Komise pro hodnocení tvůrčí činnosti;

 

1 Poznámka k vymezení působnosti oddělení vědy a zahraničních styků PF JU: oddělení vědy a zahraničních styků PF JU přímo realizuje úkoly proděkanů v rovině administrativní agendy, evidenční práce a přípravy souborů dat, a to zejména v oblastech vyhledávání informací o vyhlašovaných projektech podporovaných granty, agendy grantových žádostí, evidence přidělených grantových projektů, zahraniční spolupráce, vyhledávání, registrace a informací o možnostech vyhlašovaných stipendií, zahraničních stáží a výměnných pobytů, jakož i sociálního zabezpečení zahraničních lektorů, evidence výsledků odborné činnosti a v oblasti ediční. Koordinace jeho činnosti a plnění termínovaných úkolů je zajišťována na základě dohody zainteresovaných proděkanů a referentky oddělení na základě principů projednaných kolegiem děkana 2. 3. 2004.

2 Delegování řídící pravomoci: Tímto opatřením zároveň deleguji pravomoc řízení vedoucího centra technologické podpory vzdělávání (CTPV) z řídící pravomoci děkanky do řídící pravomoci proděkanky pro rozvojové programy, a to na zkušební období od 1. 9. 2006 nejdéle do 31. 8. 2007. Viz řídící schéma a znění Organizačního řádu PF JU. Povinnosti vedoucího CTPV definované v souvislosti s jeho jmenováním (zejména odpovídat tajemnici PF JU za oblast ekonomiky a hospodaření CTPV a spolupracovat s ní) se tímto aktem nemění.

III. Garance Poradní sekce VR PF JU pro studia učitelství

Garantem Poradní sekce VR PF JU pro studia učitelství jmenované z profesorů a docentů a svolávané v případě potřeby "ad hoc" ustanovuji alternující členku kolegia děkanky doc. PaedDr. Ivu Stuchlíkovou, CSc.

Jejím úkolem je zejména podílet se na přípravě a zpracování podnětů ke koncepci studia učitelů a celoživotního vzdělávání občanů. Podněcuje rozvoj tvůrčích aktivit v oblasti pedagogiky, psychologie a oborových didaktik (v této oblasti spolupracuje zejména s proděkankou pro zahraniční vztahy).

IV. Přechodné ustanovení

Tímto opatřením se ruší Opatření děkanky č. 5/2006.

V Českých Budějovicích 15. března 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF