Symbol PF Opatření děkanky č. 7/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 7/2007
O UKONČENÍ STUDIA

Děkanka rozhodne o ukončení studia:

  1. jestliže se student nezúčastnil imatrikulace, nepřevzal výkaz o studiu a do 5 dnů se neomluvil (čl. 27, odst. 1, písm. l) Studijního a zkušebního řádu JU),

  2. na návrh vedoucího katedry garantující studovaný obor v případech, kdy se student neúčastní povinné výuky (cvičení a seminářů) v rozsahu určeném vyučujícími předmětů (čl. 7, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu JU), tj. v situaci, která indikuje nemožnost dosažení minimálního předepsaného počtu kreditů.

Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 4/2005.

V Českých Budějovicích 23. 10. 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF