Symbol PF Opatření děkanky č. 2/2008

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 2/2008
KE STANOVENÍ PRACOVNÍ DOBY A JEJÍ EVIDENCE NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU

 1. Rozvržení pracovní doby
  • pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně,
  • základní rozvržení pracovní doby v rámci pracovního dne je stanoveno od 7.30 do 16.00 hodin,
  • součástí tohoto rozvržení je povinná přestávka na jídlo a oddech v trvání 30 minut nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce,
  • celková délka pracovní doby nesmí přesáhnout 12 hodin denně.
 2. Způsob evidence
  1. Akademičtí pracovníci

   Formou pracovní doby je tzv. pružný pracovní týden s rovnoměrným rozložením, tzn., že stanovená týdenní pracovní doba musí být naplněna v každém týdnu.

   Evidence pracovní doby se provádí na základě týdenního rozvrhu, aktualizovaného pro každý kalendářní týden. V rozvrhu je zdokumentován rozsah a rozložení přímých výukových povinností, organizační práce, doba určená k tvůrčí činnosti, služební cesty, překážky v práci dle § 199 ZP (např. návštěva lékaře), dovolená, pracovní neschopnost.
   Pro potřeby mzdové účtárny se dovolená prokazuje absenčním listem, pracovní neschopnost potvrzením o pracovní neschopnosti.
   Týdenní pracovní rozvrhy musí být k dispozici u vedoucího pracoviště nebo u sekretářky. V případě, že evidence pracovní doby je zpracovávána elektronicky, musí mít k tomuto dokladu vedoucí pracoviště nebo sekretářka přístup. Z vyplněných týdenních pracovních rozvrhů musí být patrno využití stanovené týdenní pracovní doby.

  2. Ostatní zaměstnanci, včetně vědeckých pracovníků

   Formou pracovní doby je pružný pracovní den s rovnoměrným rozložením, přičemž pro všechny je závazný pobyt na pracovišti od 9.00 do 14.00 hodin. Zbytek pracovní doby si zaměstnanec v témže dni odpracuje podle své volby (před nebo po skončení závazné přítomnosti na pracovišti). Výjimku tvoří kategorie vrátných, u nichž je pracovní doba stanovená jednotlivě.

   Evidence pracovní doby se provádí na tiskopise SEVT - Kniha příchodů a odchodů nebo v elektronické verzi, kterou musí být zaměstnanec kdykoliv schopen doložit.

 3. Způsob uložení evidence pracovní doby

  Evidence pracovní docházky je vedena na jednotlivých pracovištích fakulty, tj. na katedrách a odděleních, v listinné nebo elektronické podobě a lhůta vedení evidence do její skartace je 3 roky. V případě elektronické evidence musí být uložení zajištěno tak, aby pracoviště mohlo evidenci okamžitě předložit případné kontrole.

 4. Odpovědnost za plnění tohoto opatření

  Za pravidelnou evidenci pracovní doby výše uvedenými způsoby a za dodržování odpracované doby odpovídají vedoucí pracovišť.

V Českých Budějovicích dne 19. února 2008

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF