Symbol PF Opatření děkana č. 11/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 11/2017
ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

Část I
Obecná ustanovení

Čl. 1
Celoživotní vzdělávání uskutečňované fakultou

 1. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen "PF JU") uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání (dále též jen "CŽV") akreditované podle § 25 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"), jako vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tyto programy uskutečňuje PF JU v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"). Předmětem programů CŽV zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen "DVPP") je
  1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§ 2 až § 6b vyhlášky),
  2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§ 7 až § 9 vyhlášky), nebo
  3. studium k prohlubování odborné kvalifikace (§ 10 vyhlášky).
 2. Dále PF JU uskutečňuje programy CŽV zaměřené na další zájmové vzdělávání, které jsou určené všem zájemcům bez ohledu na jejich dosažené vzdělání nebo kvalifikaci. Další zájmové vzdělávání může mít podobu
  1. programů realizovaných v rámci dětské a juniorské univerzity,
  2. programů realizovaných v rámci univerzity třetího věku, nebo
  3. samostatných programů zájmového vzdělávání.
 3. Informace o uskutečňovaných programech CŽV, včetně jejich popisů, zveřejňuje PF JU na svých webových stránkách a dalším přiměřeným způsobem. Nabídka programů CŽV je též centrálně zveřejňována na veřejně přístupném internetovém portálu CŽV Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 4. CŽV poskytuje PF JU za úplatu. Její výši stanoví na základě cenové kalkulace a návrhu vedoucího Centra dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen "Centrum DVPP") děkan PF JU.
 5. V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vysokých školách"), vzdělávání v programu CŽV nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách.
 6. Základní pravidla CŽV stanovuje § 60 zákona o vysokých školách, bližší podmínky potom v souladu s ním Řád celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen "Řád CŽV JU"), který je vnitřní předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen "JU"), a toto opatření vydané v souladu s čl. 1 odst. 3 Řádu CŽV JU (dále jen "opatření").
 7. Výkladem tohoto opatření je pověřen proděkan pro CŽV.

 

Čl. 2
Centrum dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 1. Na PF JU je zřízeno Centrum DVPP, které administrativně zabezpečuje realizaci CŽV a plní další úkoly podle tohoto opatření a dalších opatření či jiných předpisů fakulty či JU.
 2. Centrum DVPP zejména organizuje a řídí procesy související s přijímáním ke vzdělávání v programech CŽV, s jeho průběhem a ukončováním, a dále poskytuje poradenské služby účastníkům CŽV, jako i zájemcům o vzdělávání v programech CŽV (dále jen "zájemci") uskutečňované PF JU.
 3. Centrum DVPP též přijímá podněty a stížnosti týkající se CŽV, zejména pak procesů podle odstavce 2, prověřuje je a informuje o výsledku svých zjištění proděkana pro CŽV. Pokud o to autor podnětu či stížnosti požádá, Centrum DVPP jej přiměřeně informuje o vyřešení jeho podnětu či stížnosti.
 4. Centrum DVPP zajišťuje tvorbu, udržování a řízení systému komunikačního, informačního, vzdělávacího a koordinačního zázemí pro rozvoj CŽV a DVPP. Vytváří koncepce a plány programů CŽV a DVPP v dlouhodobém plánování.

 

Část II
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Hlava I
Společná ustanovení

Čl. 3
Působnost této části

 1. Část II tohoto předpisu upravuje vzdělávání v těch programech CŽV zaměřených na DVPP, jejichž předmětem je
  1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů [čl. 1 odst. 1 písm. a)] nebo
  2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů [čl. 1 odst. 1 písm. b)].
 2. Vzdělávání v ostatních programech CŽV upravuje část III.

 

Čl. 4
Popis programu CŽV podle části II

 1. Zveřejňovaný popis programu CŽV zaměřeného na DVPP, jehož předmětem je studium ke splnění kvalifikačních předpokladů nebo studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů [čl. 1 odst. 1 písm. a) a b)], zahrnuje
  1. název programu CŽV;
  2. typ programu CŽV;
  3. specifikaci cílové skupiny nebo kategorie programu CŽV;
  4. profil programu CŽV, tj. zda se jedná o program CŽV orientovaný na výkon povolání, nebo zájmově a zda se případně jedná o program CŽV uskutečňovaný v rámci akreditovaných studijních programů uznatelný pro další studium v akreditovaných studijních programech podle § 60 odst. 2 zákona;
  5. pokud se jedná o program CŽV orientovaný na výkon povolání, údaje o účelu vzdělávání z hlediska získání nebo rozšíření kvalifikace, odborné způsobilosti a výkonu povolání;
  6. údaje o udělovaném osvědčení, zejména zda se jedná o program CŽV akreditovaný některým uznávacím orgánem;
  7. formu CŽV, tj. zda se program CŽV uskutečňuje ve formě prezenční, kombinované nebo distanční;
  8. cíle studia, tj. stanovení profilu absolventa programu CŽV;
  9. obsah studia;
  10. studijní plán programu CŽV;
  11. základní a doporučenou studijní literaturu nebo jiné typy studijních opor;
  12. požadavky, které musí účastník CŽV splnit v průběhu studia v programu CŽV a při jeho řádném ukončení;
  13. rozsah studia;
  14. úplata za program CŽV uskutečňovaný v daném období, platební podmínky;
  15. minimální kapacitu programu CŽV nezbytnou pro uskutečnění programu CŽV a maximální kapacitu programu CŽV uskutečňovaného v daném období;
  16. požadavky podmiňující zápis do programu, pokud je takový požadavek nad rámec požadavků vyplývajících z bodů c) a n) stanoven;
  17. jméno odborného garanta programu CŽV;
  18. jméno organizačního garanta programu CŽV s kontaktními údaji a
  19. další organizační informace.
 2. Popis programu CŽV zpracovává Centrum DVPP ve spolupráci s jeho garanty, kteří jsou povinní mu k tomu poskytovat součinnost.

 

Čl. 5
Garant programu CŽV

 1. Každý program CŽV má svého odborného a organizačního garanta. Odborného garanta schvaluje děkan v žádosti o akreditaci programu na návrh vedoucího katedry, která akreditaci příslušného programu CŽV připravuje. Organizačního garanta navrhuje Centrum DVPP v popisu programu, který schvaluje vedoucí katedry a odborný garant podílející se na realizaci příslušného programu CŽV.
 2. Odborný garant odpovídá za odbornou stránku programu CŽV, tedy zejména za jeho koncepci, lektorské zajištění, obsahovou a metodickou úroveň vzdělávání v programu CŽV a volbu vhodných didaktických prostředků, zejména studijních opor, využívaných při uskutečňování programu CŽV.
 3. Organizační garant odpovídá za organizační zajištění programu CŽV, tedy zejména za přípravu, organizaci, evidenci a další administrativní úkony související s řádným uskutečňováním programu CŽV, včetně řádné evidence a archivaci dokladů souvisejících s uskutečňováním programu CŽV.

 

Hlava II
Přijímání ke vzdělávání a úplata

Čl. 6
Podmínky pro přijetí

 1. Ke studiu v programu CŽV podle této části může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil poplatek za přihlášku stanovený ve vyhlášce o přijímacím řízení.
 2. Další podmínky pro přijetí, způsob a termín jejich ověřování, jako i termín uzavření přijímacího řízení, a další informace o přijímacím řízení, stanoví zveřejněný popis programu CŽV.

 

Čl. 7
Přijímací řízení

 1. Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky na formuláři dostupném na webové stránce Centra DVPP. Přihlášku je nutné podat podle pokynů v ní uvedených, a to před termínem uzavření přijímacího řízení; k později podaným přihláškám se nepřihlíží.
 2. Děkan formou sdělení rozhodne, zda byl zájemce přijat ke studiu v rámci CŽV (dále jen "studium CŽV"), do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení stanoveného v popisu programu CŽV.
 3. Sdělení je všem zájemcům ve stejném programu odesíláno současně, a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Jeho součástí je text tohoto opatření, který tvoří smluvní podmínky CŽV. Další jeho součástí je pozvánka k zápisu a pokyny pro úhradu zápisného. Neobdrží-li zájemce sdělení do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení, bude mu na žádost odesláno opětovně nebo po domluvě na jinou e-mailovou adresu, na poštovní adresu nebo mu bude předáno osobně v prostorách Centra DVPP. O opětovné odeslání lze požádat nejpozději do 30 dnů od termínu ověřování, po jejich uplynutí se má za to, že byl zájemce se sdělením děkana seznámen.
 4. Přijme-li děkan zájemce ke studiu CŽV, stanoví mu ve sdělení termín pro úhradu zápisného (čl. 9 odst. 2) a termín pro zápis k CŽV. Zájemce se stává účastníkem CŽV provedením zápisu k CŽV; tím mu vznikají práva a povinnosti podle tohoto předpisu. Zápis k CŽV je podmíněn úhradou zápisného v termínu stanoveném ve sdělení děkana, zájemce je povinen ji před zápisem prokázat. Marným uplynutím termínu pro úhradu zápisného (tj. uplynutím termínu pro úhradu zápisného, aniž by zájemce zápisné uhradil) sdělení o přijetí pozbývá své účinnosti a na zájemce se tak hledí, jako kdyby k CŽV přijat nebyl.
 5. Nepřijme-li děkan zájemce, sdělí mu důvody nepřijetí. Má-li zájemce za to, že důvody nepřijetí se zakládají na nesprávných informacích, může proti sdělení podat námitky, v nichž uvede zejména argumenty a důkazy na podporu svých tvrzení. Námitky lze podat nejpozději do 30 dnů od termínu ověřování podmínek pro přijetí, po jejich uplynutí se má za to, že zájemce proti sdělení děkana nic nenamítá. Pokud zájemce námitky podá, děkan v jejich rozsahu přezkoumá přijímací řízení k CŽV a uzná-li je za rozhodné pro změnu jeho stanoviska, zájemce ke studiu přijme. Zároveň mu stanoví lhůtu pro úhradu zápisného (čl. 9 odst. 2). V opačném případě sdělí zájemci důvody setrvání na svém dřívějším sdělení o nepřijetí k CŽV. Sdělení je doručováno postupem podle odstavce 3.

 

Čl. 8
Upuštění od uskutečňování programu CŽV v daném období

 1. Děkan rozhodne o upuštění od uskutečňování programu CŽV v daném období zejména v případě, že
  1. počet zájemců, kteří podali přihlášku ke studiu v programu CŽV v daném období před termínem uzavření přijímacího řízení, nebo
  2. počet účastníků CŽV zapsaných k CŽV v daném období je nižší než minimální kapacita programu nezbytná pro jeho uskutečnění stanovená v popisu programu CŽV.
 2. Zájemce, kteří podali přihlášku ke studiu v programu CŽV v daném období, jako i účastníky CŽV zapsané k CŽV v daném období, o tom PF JU vhodným způsobem vyrozumí.
 3. Dojde-li k upuštění od uskutečňování programu CŽV v daném období, vrátí PF JU zaplacené zápisné nebo uhrazenou úplatu. To neplatí, dohodne-li se účastník CŽV s PF JU na jiném postupu.

 

Čl. 9
Úplata za celoživotní vzdělávání

 1. Výše úplaty za CŽV je uvedena v popisu programu CŽV.
 2. Pokyny k úhradě úplaty za CŽV v prvním semestru studia CŽV (dále jen "zápisné") jsou zasílány společně se sdělením o přijetí a též zveřejněny na webových stránkách PF. Zájemce je povinen uhradit zápisné v termínu stanoveném ve sdělení o přijetí k CŽV.
 3. Účastník je povinen uhradit úplatu za každý semestr, v němž je zapsán do programu CŽV, a to bez ohledu na to, zda se v něm účastní výuky, zkoušek či plnění jiných povinností programu CŽV, či zda má zapsané předměty, které by mohl plnit. To neplatí v semestru studia, v němž měl účastník přerušeno po dobu více než 5 měsíců.
 4. V každém dalším semestru studia bezprostředně následujícím po semestru, v němž účastník splnil všechny povinnosti programu CŽV, avšak neodevzdal závěrečnou práci (tzv. čekatelský/é semestr/y), je výše úplaty za CŽV stanovena na 2 500,- Kč.
 5. Zápisné a úplata za CŽV se hradí na účet PF JU. Konkrétní pokyny k úhradě úplaty jsou zveřejňovány na internetových stránkách PF JU.
 6. Zápisné je splatné v den stanovený ve sdělení o přijetí ke studiu CŽV (čl. 7 odst. 4). Jeho nezaplacením sdělení o přijetí pozbývá své účinnosti a na účastníka se tak hledí, jako kdyby k CŽV přijat nebyl.
 7. Úplata za CŽV v dalších semestrech vzdělávání je splatná k 15. 3. v letním semestru a k 31. 10. v zimním semestru. Měl-li účastník CŽV v den splatnosti přerušeno, je úplata splatná do 15 dnů od ukončení přerušení. Neuhrazení úplaty za další semestr studia CŽV je důvodem k ukončení studia CŽV (čl. 27 odst. 4).
 8. Na základě žádosti podané prostřednictvím Centra DVPP přede dnem splatnosti může děkan ze závažných doložených důvodů povolit rozložení úplaty do splátek.

 

Hlava III
Organizace a průběh vzdělávání

Čl. 10
Lektor předmětu

 1. Každý předmět uskutečňovaný v rámci programu CŽV podle této části má nejméně jednoho svého lektora, který odpovídá za kvalitní provedení výuky, stanovuje požadavky ke splnění předmětu, respektive požadavky na udělení zápočtu či splnění zkoušky, jako i odpovídá za zadávání výsledků klasifikace do IS STAG.
 2. Lektora schvaluje děkan na návrh odborného garanta programu po předchozím schválení vedoucím příslušné katedry.

 

Čl. 11
Práva a povinnosti účastníků CŽV

 1. Účastníci CŽV mají právo na využívání knihoven JU, dalších informačních služeb a vybavení JU potřebných ke vzdělávání a v souladu s daným programem CŽV, jako i účastnit se Studentského hodnocení výuky (SHV) za uplynulý semestr.
 2. Účastníci CŽV jsou povinni zejména
  1. dodržovat podmínky stanovené programem CŽV,
  2. dodržovat pravidla stanovená řádem CŽV JU a tímto předpisem, zejména pak řádně uhradit zápisné a úplatu za CŽV,
  3. podávat žádosti prostřednictvím příslušných formulářů dostupných na webové stránce Centra DVPP. Není-li pro určitou žádost vytvořen odpovídající formulář, podává se žádost na univerzálním formuláři uvedeném na prvním místě. Všechna tvrzení uvedená v žádosti musí být prokázána, nejedná-li se o skutečnosti obecně známé, anebo o skutečnosti, které jsou PF JU známé z její vlastní činnosti a evidence. Žádosti se podávají v listinné podobě, a to osobně prostřednictvím Centra DVPP nebo podatelny nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu PF JU. Není-li součástí žádosti žádná příloha, může být žádost podána v podobě elektronické, a to prostřednictvím e-mailu specifikovaného v písmenu d) na adresu příslušné studijní referentky pro CŽV; k elektronickým žádostem odeslaným z jiné e-mailové adresy nebo na jinou e-mailovou adresu, se nepřihlíží, a
  4. využívat ke komunikaci v rámci PF JU pouze e-mailové adresy, které jim byly automaticky vytvořeny PF JU a mají formát username@pf.jcu.cz, dále jsou povinni obsah e-mailové schránky pravidelně kontrolovat. Podrobnosti o využívání fakultních e-mailových adres, včetně přístupového rozhraní a možnosti nastavit přeposílání na soukromé e-mailové adresy, jehož případných nedostatků se však nemohou dovolávat, jako i další související povinnosti, stanoví opatření děkana č. 4/2015 k zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na PF JU.

 

Čl. 12
Rozhodování o účastnících CŽV

 1. V souladu s pravidly stanovenými v této části děkan jednostranně rozhoduje o právech a povinnostech účastníků CŽV. Činí tak formou sdělení, které se vyhotovuje písemně a doručuje se v elektronické podobě. Sdělení obsahuje
  1. stanovení práv nebo povinností účastníka CŽV,
  2. odůvodnění; to neplatí v rozsahu, v němž děkan vyhověl žádosti účastníka CŽV, a
  3. je-li přípustné podat námitky, tak též poučení k možnosti jejich uplatnění.

  Stanoví-li sdělení účastníkovi CŽV povinnost, musí být jeho součástí informace potřebná pro její splnění, existuje-li taková. Stanoví-li sdělení účastníkovi CŽV právo, kterému odpovídá povinnost, resp. součinnost, zaměstnance PF JU, zajistí Centrum DVPP, aby byl daný zaměstnanec o své povinnosti, resp. povinné součinnosti, bezodkladně informován.

 2. Účastníci CŽV jsou povinni podávat žádosti prostřednictvím příslušných formulářů dostupných na webové stránce Centra DVPP. Není-li pro určitou žádost vytvořen odpovídající formulář, podává se žádost na univerzálním formuláři. Všechna tvrzení uvedená v žádosti musí být prokázána, nejedná-li se o skutečnosti obecně známé, anebo o skutečnosti, které jsou PF JU známé z její vlastní činnosti a evidence.
 3. O žádosti rozhodne děkan bez zbytečného odkladu poté, kdy účastník doložil všechny náležitosti a přílohy žádosti. Podklady pro rozhodnutí připravuje proděkan pro CŽV nebo jím pověřený pracovník.
 4. Sdělení se doručuje na e-mailovou adresu účastníka CŽV specifikovanou v čl. 11 odst. 2 písm. d). Není-li stanoveno jinak, nelze proti sdělení podat námitky.

 

Čl. 13
Organizace akademického roku

 1. Akademický rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 2. Akademický rok se dělí na zimní semestr a letní semestr. Semestr se člení na výukové období, zkouškové období a období prázdnin.
 3. Harmonogram akademického roku pro programy CŽV realizované na fakultě stanoví děkan v souladu s opatřením rektora o organizaci akademického roku, a to nejpozději 30. dubna pro následující akademický rok.
 4. Celková délka prázdnin v akademickém roce je minimálně osm týdnů. Po dobu prázdnin lze konat v blocích povinná soustředění, odborné praxe a jiné formy výuky, pokud je nelze konat ve výukovém období.

 

Čl. 14
Organizace výuky

 1. Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení, semináře a konzultace. Účast na cvičeních a seminářích je povinná v rozsahu určeném sylabem předmětu. Není-li povinnost účasti na těchto formách výuky sylabem předmětu a popisem programu specifikována, je účast na výuce nepovinná. Účastník CŽV je kromě stanovené účasti na výuce povinen plnit další požadavky předmětu uvedené v sylabu předmětu, a to průběžně nebo v termínech stanovených lektorem, včetně samostatného studia nebo samostatné tvůrčí práce a přípravy na aktivní účast na výuce.
 2. Při konzultacích jsou účastníci CŽV usměrňováni v obsahu a metodách studia, metodice výzkumné, umělecké a jiné tvůrčí činnosti. Není-li rozsah konzultací stanoven sylabem předmětu a nejsou-li konzultace rozvrhovány nebo organizovány formou pravidelných konzultačních hodin, které vyučující zveřejní na začátku semestru, je lektor povinen poskytnout konzultace na požádání.
 3. Forma výuky je stanovena v jednotlivých popisech programů, je závislá na cíli, obsahu a profilu absolventa programu. Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení, semináře, exkurze, praxe, kurzy, konzultace a samostatné studium.
 4. Anotace předmětů programů a kurzů je obsažena v sylabech předmětů uvedených ve STAGU.
 5. Každý lektor předmětu poskytne nejpozději při zahájení výuky předmětu informace o předmětu či kurzu, která obsahují
  1. rozpracované základní pojmy a činnosti potřebné ke zvládnutí látky předmětu, kurzu,
  2. stručný obsah předmětu, kurzu s rámcovým časovým rozvržením,
  3. požadavky na účastníka v průběhu semestru, podmínky pro udělení zápočtu, rámcové podmínky a charakteristiku konání zkoušky, a
  4. seznam literatury ke studiu.
 6. Tímto způsobem vyhlášené podmínky pro udělení zápočtu a konání zkoušky nelze pak v průběhu semestru měnit.

 

Čl. 15
Kreditní systém

 1. JU k hodnocení studia v rámci CŽV zpravidla užívá evropský kreditní systém ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System, dále jen "ECTS"). Každý předmět daného programu CŽV je ohodnocen určitým počtem kreditů vyjadřujícím míru studijní zátěže směřující k dosažení očekávaných výsledků učení definovaných pro daný předmět (dále jen "kredit").
 2. Jeden kredit odpovídá průměrné celkové studijní zátěži v obvyklém rozsahu 25 až 30 hodin práce účastníka CŽV zahrnující jak účast na organizované výuce, tak samostudium a další činnosti účastníka CŽV, jimiž je podmíněno splnění požadavků předmětu. Jednomu semestru standardní doby studia daného studijního programu odpovídá v součtu 30 kreditů.
 3. Účastník CŽV získává kredity absolvováním předmětu, tj. u předmětů zakončených zápočtem získáním zápočtu, u předmětů zakončených kolokviem úspěšným absolvováním kolokvia, u předmětů zakončených zkouškou získáním zápočtu a zkouškou nebo zkouškou. Za daný předmět lze v průběhu jednoho studia získat kredity pouze jednou. Toto ustanovení neplatí pro předměty, které mají v IS STAG povolen opakovaný zápis, tj. pro předměty, které mohou být úspěšně absolvovány opakovaně.

 

Čl. 16
Plnění studijních požadavků

 1. Účastník CŽV musí předmět, který si zapsal, absolvovat nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem příslušného akademického roku jako poslední den zkouškového období daného semestru. V odůvodněných řádně doložených případech hodných zvláštního zřetele může děkan na žádost účastníka CŽV tento termín pro daný předmět prodloužit. Jednou z podmínek vyhovění žádosti je souhlas lektora nebo odborného garanta.
 2. Nesplnění požadavků předmětu ve stanovených termínech může být důvodem vylučujícím absolvování předmětu a získání příslušných kreditů. Není-li sylabem předmětu stanoveno jinak, považuje se za poslední termín pro splnění požadavků předmětu příslušný termín podle odstavce 1.
 3. Účastníkovi CŽV, který se ze závažných, například zdravotních důvodů nemohl zúčastnit povinné výuky, může vyučující určit náhradní způsob splnění studijních povinností, jehož předmětem je výhradně tematika obsahu příslušného předmětu, a to v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem akademického roku.

 

Čl. 17
Kontrola studia CŽV

 1. Základními formami kontroly studia CŽV jsou zápočet, zkouška, závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
 2. Pokud je kontrola prováděna písemnou formou, má účastník CŽV právo podat námitky k opravené práci, a to nejpozději do zápisu výsledku kontroly studia do Výkazu o studiu v programu CŽV na vysoké škole (dále jen "výkazu o studiu CŽV"). Postup podle čl. 31 odst. 8 se pro posouzení námitek uplatní obdobně.
 3. V průběhu semestru mohou provádět lektoři kontrolu studia kontrolními otázkami, písemnými pracemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi apod. V souladu se sylabem předmětu mohou být výsledky těchto kontrol příslušným způsobem respektovány při zkoušce.
 4. V předmětu, v němž je učebním plánem předepsán zápočet i zkouška, je získání zápočtu nutnou podmínkou pro konání příslušné zkoušky.
 5. Centrální evidence o studijních výsledcích účastníků CŽV je v systému STAG, jednotliví lektoři jsou povinni do systému průběžně vkládat hodnocení účastníků CŽV a její správnost kontroluje příslušná studijní referentka pro CŽV.
 6. Na zápočty nebo zkoušky nezapsané do výkazu o studiu CŽV nejpozději k datu kontroly splnění studijních povinností se pohlíží jako na nevykonané, pokud účastník neprokáže opak.

 

Čl. 18
Zápočet

 1. Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které stanoví sylabus předmětu.
 2. Zápočet uděluje lektor daného předmětu, pokud odborný garant nestanoví jinak. O udělení zápočtu lektor nebo zaměstnanec určený vedoucím příslušné katedry provede záznam do IS STAG a případně také do výkazu o studiu CŽV slovem "splněno", k záznamu připojí datum udělení zápočtu a v případě záznamu do výkazu o studiu CŽV také podpis. Neudělení zápočtu se do IS STAG zapíše slovem "nesplněno" k datu provedení kontroly splnění stanovených požadavků, nebo k datu posledního termínu, kdy účastník CŽV mohl zápočet získat. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu CŽV nezapisuje.
 3. Pokud to umožňuje povaha požadavků stanovených pro udělení zápočtu a není-li možnost opravných pokusů sylabem předmětu vymezena jinak, jsou pro splnění stanovených požadavků k dispozici dva opravné pokusy.
 4. V případě neudělení zápočtu odborný garant na žádost účastníka CŽV případ komisionálně přezkoumá; v případě, že zápočet podle odstavce 2 uděluje odborný garant, komisionální přezkoumání případu přísluší děkanovi.

 

Čl. 19
Zkouška

 1. Zkoušejícím je lektor nebo odborný garant, pokud vedoucí příslušné katedry nestanoví jinak. Podle podmínek na katedře může vedoucí katedry nebo odborný garant pověřit zkoušením téhož předmětu více zkoušejících. Účastník CŽV koná zkoušku i případné opravné zkoušky u téhož zkoušejícího, pokud vedoucí příslušné katedry nestanoví jinak.
 2. Zkoušející určí a vypíše termíny konání zkoušky v dostatečném počtu nejpozději tři týdny před koncem výukového období v semestru. Případně také stanoví, které termíny jsou řádné a které opravné. Další opravné termíny může zkoušející vypsat i později.
 3. Účastníci CŽV se ke zkoušce přihlašují prostřednictvím IS STAG. Případný náhradní způsob přihlašování a odhlašování stanoví odborný garant. Účastník CŽV, který se z termínu zkoušky včas odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. Účastník CŽV se může z vážných důvodů, zejména zdravotních, omluvit i dodatečně, nejpozději do pátého pracovního dne od termínu zkoušky. Podrobný postup pro omluvy stanoví článek 21.
 4. Odstoupí-li účastník CŽV od zkoušky po jejím začátku, poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, nedostaví-li se bez řádné omluvy na termín, ke kterému se přihlásil, nebo nedostaví-li se ani na jeden z vypsaných termínů zkoušky, je klasifikován známkou "nevyhověl/-a" (4). O hodnocení výkonu účastníka CŽV v ostatních případech rozhodne zkoušející.
 5. Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející těmito známkami: "výborně" (1), "výborně minus" (1,5), "velmi dobře" (2), "velmi dobře minus" (2,5), "dobře" (3) a "nevyhověl/-a" (4). Klasifikační stupně "výborně" (1) až "dobře" (3) odpovídají po řadě klasifikačním stupňům "A" až "E" stupnice ECTS. Klasifikační stupeň "nevyhověl/-a" (4) odpovídá klasifikačnímu stupni "F" stupnice ECTS.
 6. O výsledku zkoušky zkoušející nebo zaměstnanec určený vedoucím příslušné katedry provede záznam do IS STAG, případně do výkazu o studiu CŽV, dále k záznamu připojí datum konání zkoušky a v případě záznamu do výkazu o studiu CŽV také podpis. Známka 4, respektive "nesplněno", se do IS STAG zapíše k datu konání zkoušky, nebo k datu posledního termínu, kdy účastník mohl zkoušku absolvovat. Výsledná známka "nevyhověl/-a", respektive "nesplněno" se do výkazu zapíše, až když ji není možné opravit.
 7. Pokud účastník CŽV u zkoušky nevyhověl, má právo na konání první opravné zkoušky. Pokud účastník CŽV nevyhověl ani při první opravné zkoušce, má právo v rámci vypsaných termínů konat druhou opravnou zkoušku.
 8. Zkoušky i opravné zkoušky mají stejnou formu určenou sylabem předmětu.
 9. Na žádost účastníka CŽV nebo zkoušejícího děkan určí konání druhé opravné zkoušky před komisí, kterou jmenuje. Pokud je zkoušejícím děkan, postoupí žádost o zkoušku před komisí k rozhodnutí a jmenování komise rektorovi.
 10. Je-li zkouška konána před zkušební komisí, je o průběhu zkoušky pořízen záznam.
 11. Komisionální zkouška je přezkoumatelná pouze po stránce procesní, nikoli po stránce obsahové nebo po stránce adekvátnosti hodnocení výkonu účastníka CŽV. Klasifikace zkoušky je výsledkem hodnocení účastníka CŽV, které náleží pouze zkušební komisi a nepodléhá dalšímu přezkumu.

 

Čl. 20
Odložení plnění studijních povinností ze zdravotních důvodů

 1. Účastník CŽV je povinen účastnit se výuky ve cvičeních a seminářích, jako i plnit další průběžné či závěrečné studijní povinnosti, a to v rozsahu určeném lektorem.
 2. Nastanou-li na straně účastníka CŽV zdravotní okolnosti znemožňující mu účast ve výuce nebo průběžné či závěrečné plnění studijních povinností, rozhodne děkan na žádost účastníka CŽV podle závažnosti onemocnění, charakteru studijních povinností, a povahy plnění, které má být odloženo, o
  1. odložení plnění průběžných studijních povinností nebo
  2. odložení ukončení předmětu,

  a to o dobu, po kterou z doložené zdravotní neschopnosti (článek 22) vyplývá nemožnost účastníka CŽV plnit, zvětšenou o přiměřenou dobu k realizaci plnění. Odložení podle tohoto odstavce nemá vliv na povinnost účastníka CŽV veškeré odložené studijní povinnosti splnit.

 3. Žádost se podává na stanoveném formuláři. Její povinnou přílohou je dokument prokazující zdravotní neschopnost (článek 22).
 4. Děkan žádosti nevyhoví, zejména pokud
  1. účastník CŽV nedoloží zdravotní neschopnost postupem podle článku 22 nebo nebude možné ji ověřit (čl. 22 odst. 3 až 5), nebo
  2. by doba odložení stanovená podle odstavce 2 přesáhla nejzazší termín zkouškového období nebo jiný termín, v němž je možné a účelné povinnosti splnit, zejména pak přesáhla-li by termín ukončení kurzu.
 5. Vyhoví-li děkan žádosti účastníka CŽV a rozhodne o odložení, Centrum DVPP o tom neprodleně vyrozumí garanta programu, a to e-mailem. Součástí vyrozumění je stanovení období, v němž musí být účastníkovi CŽV umožněno odložené splnění.
 6. Garant předmětu je povinen zajistit, aby účastníkovi CŽV bylo umožněno odložené splnění, a to buď jím, nebo jiným vyučujícím předmětu. Za tím účelem je povinen stanovit, resp. domluvit, termín či termíny pro odložené splnění a prokazatelně o nich informovat účastníka CŽV, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení vyrozumění podle odstavce 5. Změnit oznámený termín lze jen se souhlasem účastníka CŽV, změnu vyučujícího, resp. zkoušejícího, lze provést i bez jeho souhlasu.
 7. Zhorší-li se po rozhodnutí děkana o odložení zdravotní stav účastníka CŽV, může požádat o prodloužení odložení. Povinnou přílohou žádosti je novější dokument podle článku 22 prokazující zdravotní neschopnost. Ustanovení odstavců 3 až 6 platí v takovém případě obdobně.

 

Čl. 21
Omluvy neúčasti u zkoušky

 1. Účastník CŽV je povinen zúčastnit se zkoušky, na níž je přihlášen v IS STAG; odhlásit se z ní může nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Nedostaví-li se účastník CŽV ke zkoušce, je klasifikován známkou "nevyhověl/a" (4), není-li dále stanoveno jinak.
 2. Účastník CŽV, který se nedostaví ke zkoušce, může být z vážných důvodů, zejména zdravotních, doložených postupem podle článku 22, omluven, a to za podmínky, že své doložené důvody sdělí zkoušejícímu nejpozději do 5. dne od určeného termínu pro konání zkoušky. Neúčast z důvodu hospitalizace lze ve stejné lhůtě doložit též propouštěcí zprávou ze zdravotnického zařízení, pakliže z ní jednoznačně vyplývá hospitalizace v době konání zkoušky.
 3. O důvodnosti omluvy podle odstavce 2 rozhoduje zkoušející. Uzná-li omluvu za důvodnou, hodnocení podle odstavce 1 vymaže, a zároveň účastníkovi CŽV nabídne jiný termín vyzkoušení; přihlíží přitom k možnostem účastníka CŽV termín absolvovat. Jiný termín nemusí nabídnout v případě, že jsou v budoucnu vypsány zkouškové termíny, na něž se účastník CŽV může ještě přihlásit. Neuzná-li zkoušející důvody za vážné nebo za prokázané, zejména pak, nejsou-li doloženy v souladu s odstavcem 2, účastníka CŽV neomluví a hodnocení podle odstavce 1 mu ponechá.

 

Čl. 22
Doložení zdravotní nezpůsobilosti

 1. Uvádí-li účastník CŽV jako důvod své žádosti nebo omluvy zdravotní důvody, je povinen je řádně doložit postupem podle tohoto článku.
 2. Zdravotní neschopnost dokládá účastník CŽV buď prostřednictvím
  1. rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti podle § 60 zákoníku práce (tzv. neschopenky), anebo
  2. stanoveného formuláře (Potvrzení zdravotní neschopnosti) dostupného na webové stránce Centra DVPP.
 3. V části B Potvrzení zdravotní neschopnosti potvrzuje odborný nebo praktický lékař zdravotní neschopnost účastníka CŽV účastnit se výuky, zkoušky, státní závěrečné zkoušky nebo plnění jiné studijní povinnosti, a to s ohledem na nároky na jeho rekonvalescenci. Účastník CŽV předloží potvrzení jako nezbytnou součást příslušné žádosti nebo omluvy, a to jako doklad o zdravotních potížích, které k podání žádosti nebo k omluvě vedly.
 4. PF JU je oprávněna ověřit údaje v Potvrzení zdravotní neschopnosti uvedené, pročež je účastník CŽV povinen odevzdáním vyplněné části A lékaři zprostit jeho nebo jinou osobu povinnou zachovávat mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb mlčenlivosti. Údaje a skutečnosti uvedené v části B nebudou považovány za doložené, nebude-li možné je ověřit.
 5. Odevzdání části B s nepravdivými nebo pozměněnými údaji bude považováno za podvod, a tedy též za disciplinární prohřešek podle tohoto opatření, za který může být dle okolností případu uložena též sankce vyloučení ze studia CŽV. Každý, kdo se o odevzdání části B s nepravdivými nebo pozměněnými údaji dozví, je povinen podat děkanovi podnět k zahájení řízení o disciplinárním prohřešku.

 

Čl. 23
Zápis předmětů a zápis do dalšího semestru vzdělávání

 1. Účastník CŽV si v období stanoveném harmonogramem pro zápis předmětů zapisuje všechny předměty předepsané pro daný semestr jeho vzdělávání. Společně s nimi si zapisuje všechny dosud nesplněné předměty, a to za předpokladu, že se v daném semestru akademického roku k zápisu nabízejí.
 2. Zápis účastníka CŽV do prvního semestru studia provádí Centrum DVPP v souvislosti se zápisem k CŽV (čl. 7 odst. 4); během zápisu k CŽV Centrum DVPP instruuje účastníka CŽV, jak se zapisují předměty.
 3. Zápis do dalšího semestru studia CŽV provádí účastník CŽV v termínu stanoveném harmonogramem pro zápis do dalšího semestru. Příslušná studijní referentka mu k tomu na vyžádání poskytne součinnost.
 4. Pro zápis do dalšího semestru nejsou stanoveny žádné jiné podmínky. Bude proveden i v případě, že účastník CŽV nesplnil všechny předepsané předměty.
 5. Maximální doba studia není stanovena, účastník CŽV může být zapisován do dalšího semestru až do doby, kdy úspěšně ukončí vzdělávání (čl. 27 odst. 1). Platí však, že při prodloužení vzdělávání nad standardní dobu studia [(čl. 4 odst. 1 písm. i)] nese účastník riziko, že program CŽV, v němž je zapsán, přestane být uskutečňován, pročež mu vzdělávání bude ukončeno (čl. 27 odst. 6), anebo že v jeho uskutečňování nastanou změny, které budou vyžadovat splnění dalších předmětů nebo jiných studijních povinností pro úspěšné absolvování. Účastník CŽV má kdykoli v průběhu vzdělávání právo informovat se na Centru DVPP o předpokládaném vývoji při uskutečňování vzdělávacího programu.

 

Čl. 24
Přerušení vzdělávání

 1. Účastník CŽV může studium kdykoli přerušit, a to i opakovaně, nejdéle však na souhrnnou dobu jednoho roku.
 2. Nejvhodnější dobou pro přerušení je zkouškové období, a to zejména po splnění všech zapsaných předmětů. Riziko, že program CŽV, v němž účastník CŽV studium přerušil, nebude již v roce, v němž bude žádat o ukončení přerušení realizován, popř. že v jeho uskutečňování nastanou změny, které budou vyžadovat splnění dalších předmětů pro úspěšné absolvování, nese účastník CŽV. Účastník CŽV má kdykoli v průběhu studia, jako i v období, v němž má studium přerušeno, právo informovat se na Centru DVPP o předpokládaném vývoji při uskutečňování vzdělávacího programu.
 3. Přerušení nastává doručením oznámení účastníka CŽV o přerušení studia CŽV; na uhrazenou úplatu nemá přerušení studia CŽV vliv.
 4. O ukončení přerušení rozhoduje děkan na žádost účastníka CŽV podanou nejpozději 30 dní před navrhovaným termínem ukončení přerušení. Děkan vyhoví žádosti o ukončení přerušení v případě, že jsou splněny následující podmínky
  1. navrhovaný termín ukončení přerušení umožní účastníkovi CŽV plynule navázat ve vzdělávání v té fázi akademického roku, v níž vzdělávání přerušil, a
  2. PF JU uskutečňuje v roce, v němž účastník CŽV žádá o ukončení přerušení, stejný ročník vzdělávání, v němž účastník své vzdělávání přerušil.
 5. Nevyhoví-li děkan žádosti účastníka CŽV podle odst. 3, podle okolností rozhodne o jiném termínu ukončení přerušení.
 6. Nebrání-li tomu organizační překážky na straně PF JU, může děkan v průběhu přerušení výjimečně rozhodnout o prodloužení maximální doby přerušení, a to pouze ze závažných řádně doložených důvodů znemožňujících pokračování ve studiu, zejména zdravotních. Žádost o prodloužení přerušení podává účastník CŽV, jehož studium je přerušeno, nejpozději 30 dní před uplynutím maximální doby přerušení podle odstavce 1.

 

Čl. 25
Disciplinární prohřešek

 1. Zaviněné nesplnění povinnosti podle čl. 11 odst. 2, jako i jiné zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními či jinými předpisy JU nebo PF JU, vztahující se k CŽV účastníka, je disciplinárním prohřeškem.
 2. Za disciplinární prohřešek lze uložit některou z následujících sankcí:
  1. napomenutí,
  2. podmíněné vyloučení ze vzdělávání se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
  3. vyloučení ze vzdělávání.
 3. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního prohřešku vede k nápravě.
 4. Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární prohřešek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování účastníka CŽV, který se disciplinárního prohřešku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků. Vyloučit z CŽV lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního prohřešku.
 5. Projednání disciplinárních prohřešků účastníků CŽV se svěřuje disciplinární komisi fakulty (§ 31 zákona o vysokých školách). Ustanovení § 66 a § 69 zákona o vysokých školách platí pro řízení o disciplinárním prohřešku obdobně.
 6. Sankci za disciplinární prohřešek ukládá děkan, a to formou sdělení. Sdělení obsahuje kromě uložení sankce také identifikaci povinnosti, kterou účastník CŽV nesplnil nebo porušil, popis skutku, kterým účastník CŽV disciplinární prohřešek spáchal, jako i informaci o tom, na základě jakých podkladů tak bylo usouzeno. Má-li účastník CŽV za to, že se identifikace nesplněné, resp. porušené, povinnosti nebo skutková zjištění, zakládají na nesprávných informacích, může proti sdělení podat námitky, v nichž uvede zejména argumenty a důkazy na podporu svých tvrzení. Námitky lze podat nejpozději do 15 dnů od doručení sdělení, po jejich uplynutí se má za to, že účastník CŽV proti sdělením děkana nic nenamítá.
 7. Podá-li účastník CŽV námitky, přezkoumá děkan v jejich rozsahu řízení o disciplinárním prohřešku a uzná-li je za důvodné, své předchozí sdělení podle povahy změní nebo zruší. V opačném případě sdělí účastníkovi důvody setrvání na svém dřívějším sdělení. Sdělení je doručováno postupem podle čl. 12 odst. 4.
 8. Uloží-li děkan sankci vyloučení ze vzdělávání, je vzdělávání ukončeno dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání námitek, nebo dnem, kdy bylo účastníkovi studia CŽV odesláno sdělení o setrvání na dřívějším sdělení děkana (podle odstavce 7). Vyloučení z CŽV nemá žádný vliv na již uhrazenou úplatu.

 

Čl. 26
Uznávání předmětů v CŽV

 1. Účastník CŽV může požádat o uznání předmětu splněného dříve v rámci studia v akreditovaném studijním programu na PF JU nebo v rámci vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu CŽV na PF JU, a to za předpokladu, že od absolvování předmětu neuplynulo 5 let.
 2. Uznat nelze předmět, který byl hodnocen hůře než stupněm 2. Dále nelze uznat kvalifikační nebo závěrečnou práci nebo jinou část státní závěrečné zkoušky nebo závěrečné zkoušky.
 3. Uznání předmětu nemá žádný vliv na výši nebo úhradu úplaty za CŽV.
 4. Žádost se podává na předepsaném formuláři. Žádá-li účastník CŽV v rozhodném období o uznání více předmětů zároveň (tzv. hromadné uznání), vyplní pouze jeden formulář, v němž uvede předměty, o jejichž uznání žádá. Prokazuje-li účastník CŽV svou kvalifikaci předmětem, který splnil v dřívějším studiu nebo CŽV, tedy předmětem, jehož úspěšné hodnocení bylo uděleno dříve, než se účastník CŽV zapsal k CŽV na PF JU, je povinen podat žádost o uznání do 31. 10. akademického roku, v němž studuje v prvním ročníku studia. V ostatních případech, tedy prokazuje-li účastník CŽV svou kvalifikaci předmětem, který splnil v souběžném studiu akreditovaného studijního programu nebo CŽV, je povinen podat žádost o uznání nejpozději v semestru, v němž si účastník CŽV předmět, o jehož uznání žádá, zapsal, a to do
  1. 31. 10., je-li žádáno o uznání předmětu zapsaného v zimním semestru, a
  2. 31. 3., je-li žádáno o uznání předmětu zapsaného v letním semestru.
 5. Součástí žádosti je stanovisko lektora, který realizuje výuku daného předmětu, a ten, podle zjištění shody předmětu, uvede
  1. uznání se doporučuje
  2. uznání se nedoporučuje.
 6. Lektor zaujímá stanovisko na základě informací dostupných mu v IS STAG. Před přijetím stanoviska je lektor povinen konzultovat svůj záměr s vedoucím katedry, na které se program realizuje, nebo s garantem programu CŽV. Má-li lektor, který svým stanoviskem uznání nedoporučuje, za to, že by účastník CŽV mohl splnit podmínky pro uznání jiného předmětu vyučovaného PF JU, vyznačí tuto informaci na formuláři.
 7. O uznání předmětu rozhoduje děkan, podklady pro rozhodnutí připravuje proděkan pro CŽV. Děkan žádost zamítne, jsou-li dány překážky pro uznání předmětu podle odstavce 1 nebo 2. Není-li dán důvod k zamítnutí, rozhodne děkan s přihlédnutím k dodržení lhůty pro podání žádosti (odstavec 4) a ke stanovisku lektora k žádosti. Odchýlí-li se od něj, je povinen uvést důvody v odůvodnění sdělení.

 

Hlava IV
Ukončování vzdělávání

Čl. 27
Ukončení vzdělávání

 1. Vzdělávání v programu CŽV podle této části se úspěšně ukončuje složením závěrečné zkoušky (dále jen "ZZ") (článek 28); úspěšnému účastníkovi se vydává osvědčení obsahující náležitosti stanovené akreditací a příslušnou metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT).
 2. Neúspěšně se vzdělávání v programu CŽV ukončuje
  1. zanecháním CŽV (odstavec 3),
  2. ukončením CŽV pro nezaplacení poplatku za CŽV (odstavec 4), pro uplynutí maximální doby přerušení (odstavec 5), nebo pro ukončení uskutečňování vzdělávacího programu PF JU (odstavec 6), nebo
  3. vyloučením z CŽV za disciplinární prohřešek (článek 25);

  neúspěšnému účastníkovi se na jeho žádost vydá potvrzení obsahující údaje o průběhu studia.

 3. Zanecháním CŽV jeho účastník vyjadřuje vůli již dále v započatém vzdělávání nepokračovat. Činí se písemně a je účinné ke dni, kdy bylo doručeno PF JU. Zanechání CŽV nemá žádný vliv na již uhrazenou úplatu za CŽV.
 4. Neuhradí-li účastník CŽV úplatu za CŽV (článek 9), rozhodne děkan po uplynutí splatnosti o ukončení jeho studia CŽV; je-li účastník CŽV v prodlení s úhradou poplatku poprvé, PF JU ho na prodlení nejdříve upozorní. Má-li účastník CŽV za to, že úplatu za CŽV uhradil, může proti sdělení o ukončení vzdělávání podat námitky, k nimž přiloží důkazy na podporu svého tvrzení o uhrazení poplatku. Námitky lze podat nejpozději do 15 dnů od doručení rozhodnutí o ukončení vzdělávání, po jejich uplynutí se má za to, že účastník CŽV proti rozhodnutí děkana nic nenamítá. Pokud účastník CŽV námitky podá, děkan na základě předložených důkazů věc přezkoumá a dojde-li k závěru, že úplata za CŽV uhrazena byla, sdělení o ukončení vzdělávání zruší. Jinak účastníkovi sdělí důvody setrvání na svém dřívějším sdělení.
 5. Nepožádá-li účastník CŽV o ukončení přerušení před uplynutím maximální doby přerušení podle čl. 24 odst. 1, popř. prodloužené doby přerušení podle čl. 24 odst. 6, rozhodne děkan o ukončení jeho CŽV. Na blížící se uplynutí maximální doby přerušení je PF JU povinna nejdříve ho upozornit a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k podání žádosti o ukončení přerušení, ne kratší než 15 dní.
 6. Přestane-li PF JU uskutečňovat program CŽV, ať již z vlastního podnětu či na základě zániku akreditace podle § 25 zákona o pedagogických pracovnících, rozhodne děkan bez zbytečného odkladu o ukončení vzdělávání účastníka. Stane-li se tak ve standardní době studia účastníka CŽV, vrátí PF JU všechny poplatky podle článku 9 tomu, kdo je za jeho CŽV zaplatil; to neplatí, dohodne-li se účastník CŽV s PF JU na jiném postupu.
 7. Osoba, která úspěšně nebo neúspěšně ukončila vzdělávání, nebo jejíž vzdělávání bylo neúspěšně ukončeno, je povinna vypořádat všechny své závazky vůči PF JU a dalším součástem JU nejpozději do osmi kalendářních dnů po dni ukončení vzdělávání.

 

Čl. 28
Závěrečná zkouška

 1. Studium v programu CŽV se ukončuje závěrečnou zkouškou (dále jen "ZZ"), která zahrnuje oborovou část a obhajobu závěrečné práce.
 2. ZZ nebo její část se koná před nejméně tříčlennou komisí jmenovanou děkanem na návrh odborného garanta programu CŽV předložený Centru DVPP. Centrum DVPP návrh předkládá děkanovi. Forma ZZ je přesně specifikována v příslušném popisu programu CŽV.
 3. Účastník CŽV může konat ZZ, jestliže splnil podmínky stanovené programem CŽV.
 4. Průběh ZZ upravuje článek 30 tohoto opatření.
 5. ZZ a její části se klasifikují klasifikací: "uspěl/a", "neuspěl/a".
 6. ZZ nebo její část lze v případě neúspěchu jednou opakovat.

 

Čl. 29
Organizační zabezpečení závěrečné zkoušky

 1. ZZ se konají v termínech stanovených harmonogramem, a to tak, aby jednotlivé části byly zařazovány ve zkouškovém období letního i zimního semestru.
 2. Termíny ZZ vypisují katedry prostřednictvím aplikace pro zkoušky v IS STAG nejpozději 2 měsíce před konáním ZZ v termínu stanoveném harmonogramem, a to v počtu přiměřenému počtu účastníků CŽV studujících v posledním ročníku vzdělávání v programu CŽV; informaci o počtu účastníků CŽV poskytne na žádost Centrum DVPP. Katedry při vypsání nastaví položku "mezní dat/čas odzápisu" tak, aby reflektovala termín stanovený harmonogramem pro přihlášení (a odhlášení). Ve stejném termínu může vedoucí katedry navrhovat děkanovi změnu ve složení komise pro ZZ, a to bez udání důvodu. Později lze změnu ve složení komise povolit jen z vážných prokázaných důvodů, zejména pak v případě pracovní neschopnosti.
 3. Ve věcech neupravených v odstavcích 1 až 2 odpovídá za organizaci ZZ Centrum DVPP v součinnosti s garantem programu CŽV. Vedoucí garantující katedry je oprávněn podrobněji upravit povinnosti členů katedry ve směrnici vedoucího katedry (článek 40).

 

Čl. 30
Oborová část ZZ

 1. Oborovou část ZZ jako i jednotlivé zkoušky z předmětů ZZ, člení-li se na ně oborová část, stanoví v souladu s akreditací vedoucí katedry svou směrnicí (článek 40).
 2. Průběh oborové části ZZ, resp. zkoušky z předmětu ZZ, je upraven v článku 32.

 

Čl. 31
Závěrečná práce

 1. Závěrečná práce je na PF JU samostatnou a zvlášť hodnocenou částí ZZ ve všech akreditovaných programech CŽV podle této části. Není-li dále stanoveno jinak, účastník CŽV si ji zadává na katedře garantující ZZ, jím studovaného programu CŽV kdykoliv v průběhu studia tak, aby mohl ve zbývající části studia získat zápočty za předměty seminářů závěrečné práce.
 2. Katedry zveřejní seznam témat závěrečných prací a jejich vedoucích na nástěnkách kateder, a to včetně webových, do 30. 11., a to v počtu přiměřeném počtu účastníků CŽV; informaci o počtu účastníků CŽV v požadovaném ročníku studia CŽV poskytne na žádost Centrum DVPP. Témata mohou být zveřejněna i jako volná či částečně volná (volné téma ve stanovené oblasti) otevřená ke stanovení, resp. upřesnění, na základě návrhu účastníka CŽV; návrh účastníka CŽV může být respektován jen v míře, v níž reflektuje odbornost vedoucího práce a charakter studovaného programu CŽV. Vedoucí katedry rozhodne o minimálním počtu témat vypsaných jednotlivými členy katedry. Účastníci CŽV provedou výběr tématu v souladu s pravidly podle odstavce 1, a to tak, že sami osloví odborného konzultanta se svým záměrem o jím vedené téma.
 3. Účastník CŽV, který odevzdal závěrečnou práci ve svém dřívějším neúspěšně ukončeném CŽV nebo který odevzdal kvalifikační práci ve svém dřívějším akreditovaném studiu, může bez ohledu na vykonání obhajoby či její případný výsledek, požádat vedoucího katedry o souhlas se zpracováním stejného nebo obdobného tématu. Ke své žádosti přiloží zadání dřívější závěrečné nebo kvalifikační práce a její úvod. Vedoucí katedry posoudí vhodnost tématu ve vztahu ke studovanému programu CŽV a je-li dána, žádosti účastníka CŽV vyhoví. V takovém případě vypíše téma a určí pro něj vhodného odborného konzultanta. Zadáním původní práce není určený konzultant při postupu podle odstavce 4 vázán. Účastník CŽV je oprávněn při zpracování nově zadané závěrečné práce na stejné nebo obdobné téma využít text zpracovaný v rámci dřívější závěrečné práce, a to aniž by to bylo posuzováno jako plagiátorství. Skutečnost, že nová práce obsahuje dříve odevzdaný text, je však účastník CŽV povinen zřetelně uvést v úvodu práce, a to i s vymezením, které části nové práce jsou tímto způsobem převzaty. Nová závěrečná práce musí vždy reflektovat aktuální odborné poznatky, tedy zejména musí vycházet z nejnovějších zdrojů a případně i z aktuálního výzkumu účastníka CŽV.
 4. Odborný konzultant po projednání obsahu práce s účastníkem CŽV a v termínu stanoveném harmonogramem vypracuje podklady pro zadání práce, které následně předá k registraci v Centru DVPP.
 5. Vzhledem k širokému spektru programů CŽV podle této části akreditovaných na PF JU jsou stanoveny pouze následující obecné zásady závazné pro předkládání závěrečných prací v CŽV:
  1. V závěrečné práci autor prokazuje schopnost samostatně teoreticky a prakticky zpracovat zadané téma. Autor při tvorbě závěrečné práce provede rešerši relevantních publikovaných výsledků, v níž posoudí stav zkoumaného problému.
  2. Konkrétní obsahové a formální požadavky na závěrečnou práci vycházející ze specifik oboru stanoví vedoucí katedry svou směrnicí (článek 40). Uvedeným požadavkům je účastník CŽV povinen svou práci přizpůsobit.
  3. Závěrečné práce se vypracovávají v jazyce českém nebo, po domluvě s odborným konzultantem a se souhlasem vedoucího katedry, v jazyce slovenském. Účastníci CŽV studující jeden z programů zaměřeného na výuku cizího jazyka mohou, se souhlasem odborného konzultanta, vypracovat závěrečnou práci v jazyce studovaného programu.
  4. Všechny zdroje informací, které budou v práci jakýmkoli způsobem použity, nebo pouze zmíněny, musí být v práci citovány zřetelnou standardizovanou formou. Jinak se jedná o hrubé porušování pravidel vědecké etiky - plagiátorství. Etika vědecké a tvůrčí práce také vyžaduje citovat ústní sdělení, pokud je takto získána pro práci zásadní a důležitá informace, myšlenka nebo konzultace. U závěrečných prací nelze bez podrobné citace uvádět ani vlastní text použitý v jiné práci. Za plagiát je považována práce, která obsahuje práci převzatou jako celek od jiného autora či autorů, nebo její část bez uvedení řádné citace, a to v původním stavu nebo pouze stylisticky upravenou, nebo práce, která využívá cizích myšlenek, konstrukcí, postupů, patentů, užitných vzorů, obrázků, grafů, nebo jakýchkoli dalších odcizených dat. To se týká i prací dosud nepublikovaných a určených k publikaci. Porušování autorských práv je trestné a v ČR je ošetřeno zákonem č. 121/2000 Sb. Autor je povinen ve své práci uvést následující prohlášení (doplněné dle skutečnosti): "Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své [typ] práce, a to v nezkrácené podobě/v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných Pedagogickou fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu závěrečné práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky vedoucího a oponentů práce i záznam i o průběhu a výsledku obhajoby závěrečné práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé závěrečné práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů." Toto prohlášení je doplněno datem a vlastnoručním podpisem autora. Tímto autor též prohlašuje, že se nedopustil plagiátorství.
  5. Odborný konzultant, kromě metodického vedení práce, průběžně dohlíží, zda nedochází k plagiátorství v jakékoli formě. K tomu může využívat elektronické systémy (např. Theses). V případě zjištění plagiátorství, a to i v dokončené práci, nedoporučí práci k obhajobě s uvedením zjištěné skutečnosti. Při zjištění plagiátorství zahájí děkan PF JU s autorem řízení o disciplinárním prohřešku. Autor závěrečné práce usvědčený z plagiátorství, nebyl-li z CŽV pro disciplinární prohřešek vyloučen, musí tuto práci přepracovat, resp. doplnit. Přitom termín obhajoby, k němuž byl autor závěrečné práce přihlášen nebo v němž proběhla obhajoba s negativním výsledkem, je jedním z platných termínů ve smyslu příslušného článku SZŘ JU v platném znění.
 6. Závěrečnou práci vloží účastník CŽV elektronicky na příslušné místo v IS STAG a následně ji v nezměněné podobě odevzdává pověřenému referentovi Centra DVPP, kterého určí vedoucí Centra DVPP (dále jen "referent Centra"), a to v tištěné podobě v počtu dvou výtisků. Práce musí být svázána, postačuje prostřednictvím kroužkové vazby; může být vytištěna jednostranně. Práce se považuje za odevzdanou okamžikem, kdy ji účastník CŽV doručí v počtech podle vět předchozích referentovi Centra DVPP. Na žádost účastníka CŽV mu referent Centra DVPP, převzetí práce písemně potvrdí, nejlépe na účastníkem CŽV pořízenou kopii titulní strany práce.
 7. Na řádně odevzdanou závěrečnou práci (postupem podle odstavce 6) vyznačí referent Centra DVPP datum odevzdání. Po odevzdání práce bude provedena kontrola plagiátorství, její výsledek bude součástí hodnocení ZZ.
 8. Odborný konzultant vypracovává posudek ZZ, se kterým má autor práce právo se seznámit. Posudek odborný konzultant zašle nejpozději 3 pracovní dny před termínem ZZ autorovi v elektronické verzi na mailovou adresu, kterou má jako účastník CŽV vygenerovánu. Podepsaný posudek odborného konzultanta je součástí protokolu o ZZ.
 9. Obhajoba probíhá na katedře, kde byla práce zadána. Její průběh je upraven v článku 32.
 10. Předseda zkušební komise ZZ odpovídá za předání jednoho výtisku tištěné podoby obhájené závěrečné práce k archivaci Centru DVPP. Druhý výtisk tištěné závěrečné práce je vrácen účastníkovi CŽV, a to bezodkladně po vykonání obhajoby.

  Účastník CŽV je povinen dostavit se k obhajobě závěrečné práce bez ohledu na navržené hodnocení.

 

Čl. 32
Průběh oborové části a obhajoby

 1. Průběh ZZ je veřejný. Za jeho řádnost, zejména pak za dodržení níže stanovených pravidel a pravidel stanovených směrnicí vedoucího katedry podle článku 40, jako i za rovné podmínky pro jednotlivé účastníky, a za řádnou protokolaci odpovídá předseda zkušební komise ZZ.
 2. Oborová část, resp. zkouška z předmětu ZZ, může mít ústní nebo písemnou formu. Člení-li se na dílčí součásti, z nichž některé mají ústní formu a jiné písemnou, má kombinovanou formu. Obhajoba závěrečné práce má vždy ústní formu.
 3. K vykonání ZZ se účastník CŽV dostaví v termínu uvedeném v IS STAG, který je určen pro její zahájení; po zahájení ZZ již nebude účastníkovi CŽV umožněn vstup do učebny, aby nerušil průběh ZZ ostatních účastníků CŽV. Přihlášený účastník CŽV, který se k ZZ nedostaví, je hodnocen známkou "neuspěl/a"; předseda komise pro ZZ do protokolu zároveň vyznačí, že se účastník CŽV nedostavil. Pro možnost omluvy platí čl. 20 odst. 2 přiměřeně; omluva se v takovém případě adresuje děkanovi, ten též rozhoduje o její důvodnosti. Rozhodne-li děkan o důvodnosti omluvy, hledí se na účastníka CŽV, jako kdyby přihlášen nebyl; děkan v takovém případě zajistí, aby bylo do protokolu vyznačeno, že byl následně omluven, a to včetně jména a podpisu osoby, která záznam provedla, jako i uvedení data, kdy se tak stalo. Další možnost vykonat ZZ vzniká omluvenému účastníkovi CŽV až na základě přihlášení k ZZ pro další období.
 4. Jestliže se účastník CŽV k ZZ dostaví, má se za to, že mu v jejím vykonání nebrání žádné relevantní důvody. Po zahájení ZZ se tak již nemůže domoci omluvy nebo následného anulování výsledku, a to ani ze zdravotních důvodů, tedy ani omluvy podle odstavce 3. Svým podpisem na prezenční listině stvrzuje, že byl o této skutečnosti poučen, a že neexistují žádné objektivní či subjektivní potíže, které by vykonání ZZ znemožňovaly.
 5. Předseda komise seznámí účastníky CŽV s podmínkami a s organizací konané ZZ, jako i s důsledky jejího zahájení podle odstavce 4, a případně s obsahem a způsobem vypracování písemné součásti oborové části SZZ.
 6. Během ZZ účastník CŽV přesně dodržuje pokyny předsedy a ostatních členů komise. Pokud není dále stanoveno jinak či výslovně povoleno předsedou, je v průběhu konání ZZ nepřípustné
  1. používat jakékoli psané poznámky a tištěné materiály včetně slovníků a příruček,
  2. používat jakékoli elektronické přístroje včetně mobilních telefonů a jiných komunikačních přístrojů, přenosných PC všech typů; výjimkou je použití PC osobami se specifickými potřebami, které o to předem požádaly v rámci žádosti o modifikaci ZZ z důvodu svého znevýhodnění,
  3. komunikovat s dalšími účastníky ZZ.
 7. Během obhajoby závěrečné práce je přípustné používat psané poznámky a tištěné materiály, jako i používat prezentační či obdobnou techniku.
 8. Má-li účastník CŽV k zahájení nebo průběhu ZZ námitky, je nutné, aby je uplatnil bezprostředně po vykonání ZZ u zkušební komise jmenované pro ZZ. Předseda zkušební komise nebo jím pověřený člen námitky zaznamená do protokolu a předloží je k podpisu účastníkovi CŽV. Svým podpisem účastník CŽV stvrzuje, že obsah zápisu odpovídá jím uplatněným námitkám. Předseda zkušební komise nebo jím pověřený člen pod podepsané námitky zaznamená vyjádření komise k nim, a to zejména relevantní okolnosti namítaných skutečností. Při nedostatku místa lze vložit do protokolu samostatný list, na který musí být v protokolu odkázáno. K pozdějším námitkám účastníka CŽV nebude přihlíženo. Vznesení námitek proti hodnocení písemné součásti oborové části ZZ je možné provést písemně děkanovi fakulty do 5 dnů ode dne konání ZZ. Děkan přezkoumá námitky do 14 dnů od obdržení protokolu, v němž jsou obsaženy, nebo od obdržení písemných námitek učiněných přímo účastníkem CŽV podle věty předchozí; předtím může požádat předsedu komise nebo účastníka CŽV o doplnění informací. Dojde-li děkan k závěru, že namítané skutečnosti měly nebo mohly mít vliv na výsledek ZZ, rozhodne o jejím anulování a o zařazení účastníka CŽV na nejbližší vyhlášený termín obsahově odpovídající části ZZ, resp. zkoušce z předmětu ZZ, jíž se námitky týkají. Vztahují-li se námitky jen k dílčí součásti zkoušky z předmětu ZZ, rozhodne děkan o anulování a opakování pouze té součásti, jíž se námitky týkají. V opačném případě rozhodne o potvrzení výsledku ZZ, a to též namítá-li účastník CŽV zdravotní nebo obdobné důvody (srov. odstavec 4). Rozhodnutí děkana je konečné.
 9. Zápis o průběhu ZZ vyplní zkušební komise tak, že vepíše datum, známku (převzatou z event. písemky) a její stručné odůvodnění a podepíší se všichni členové komise. V případě písemné součásti oborové části ZZ bude na protokolu uveden text: viz příloha. Komise v tom případě do protokolu vloží opravenou, ohodnocenou a všemi členy komise podepsanou písemnou práci. Po obhajobě závěrečné práce vloží komise do protokolu o ZZ posudek (posudky) práce a zajistí pořízení záznamu o průběhu obhajoby, který se stanoveným způsobem zveřejňuje v IS STAG obdobně jako samotná práce a posudky. Je-li účastník CŽV ze ZZ hodnocen jako "neuspěl", musí být odůvodnění známky podrobné, typicky musí být uvedeno, které položené otázky nedokázal účastník CŽV správně odpovědět, nebo jakými jinými způsoby prokázal své nedostatečné schopnosti nebo vědomosti.
 10. Bezprostředně po ukončení ústní formy ZZ provede komise ústní vyhlášení, které je veřejné. Pokud má součást oborové části ZZ písemnou formu, musí být výsledek zkoušky z předmětu ZZ vložen Centrem DVPP do IS STAG do 3 pracovních dnů. Účastník CŽV po zveřejnění hodnocení může po dobu 2 pracovních dnů nahlédnout do své písemné práce.
 11. Neprodleně po ústním vyhlášení výsledků ústní formy ZZ nebo po zadání hodnocení zkoušky z předmětu ZZ mající písemnou nebo kombinovanou formu do IS STAG podle odstavce 9 postoupí předseda komise ZZ nebo jím pověřený člen komise protokoly o ZZ včetně všech jejich podkladů Centru DVPP, které zajistí tisk osvědčení. Obsahuje-li protokol námitky, předá katedra ještě před předáním podkladů kopii protokolu děkanovi k rozhodnutí podle odstavce 8.
 12. Každou zkoušku z předmětu ZZ jako i obhajobu závěrečné práce lze v případě neúspěchu jednou opakovat. Neúspěch u některé části ZZ, resp. u zkoušky z předmětu ZZ, neanuluje výsledek dalších částí nebo zkoušek z předmětu ZZ. V případě takového neúspěchu opakuje účastník CŽV pouze tu část ZZ, resp. zkoušku z předmětu ZZ, ve které byl hodnocen jako neuspěl.

 

Část III
Studium k prohlubování odborné kvalifikace a další zájmové vzdělávání

Čl. 33
Působnost

 1. Část III. tohoto předpisu upravuje
  1. vzdělávání v programech CŽV zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků, jejichž předmětem je studium k prohlubování odborné kvalifikace nebo
  2. další zájmové vzdělávání,

  dále jen "kurzy".

 2. Vzdělávání v ostatních programech CŽV upravuje část II.

 

Čl. 34
Vymezení základních pojmů a cílových skupin

 1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace je průběžným vzděláváním zaměřeným na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků.
 2. Další zájmové vzdělávání seznamuje zájemce z řad veřejnosti zejména s poznatky z vědních, technických a uměleckých oborů. V jeho rámci platí, že
  1. kurzy realizované v rámci dětské a juniorské univerzity jsou zájmově orientovanými kurzy určenými dětem, žákům či studentům mateřských, základních či středních škol,
  2. kurzy univerzity třetího věku jsou zájmově orientovanými kurzy zaměřenými na vzdělávání osob v postproduktivním věku, a
  3. samostatné kurzy zájmového vzdělávání jsou zájmově orientovanými kurzy zaměřenými na vzdělávání široké veřejnosti, tedy bez určení pro specifickou cílovou skupinu, není-li v popisu programu CŽV stanoveno jinak.
 3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a další zájmové vzdělávání je uskutečňováno formou kurzů a seminářů. Délka trvání vzdělávacího programu je nejméně 4 vyučovací hodiny.
 4. Dokladem o absolvování kurzu je osvědčení.

 

Čl. 35
Popis kurzu podle části III

 1. Zveřejňovaný popis kurzu podle této části zahrnuje
  1. název kurzu CŽV;
  2. typ kurzu CŽV;
  3. specifikaci cílové skupiny nebo kategorie kurzu CŽV;
  4. profil kurzu CŽV, tj. zda se jedná o kurz CŽV orientovaný na výkon povolání, nebo zájmově;
  5. pokud se jedná o kurz CŽV orientovaný na výkon povolání, údaje o účelu vzdělávání z hlediska získání nebo rozšíření kvalifikace, odborné způsobilosti a výkonu povolání;
  6. údaje o udělovaném osvědčení, zejména zda se jedná o kurz CŽV akreditovaný některým uznávacím orgánem;
  7. formu CŽV, tj. zda se kurz CŽV uskutečňuje ve formě prezenční, kombinované nebo distanční;
  8. cíle studia, tj. stanovení profilu absolventa kurzu CŽV;
  9. obsah studia;
  10. studijní plán kurzu CŽV;
  11. základní a doporučená studijní literatura nebo jiné typy studijních opor;
  12. požadavky, které musí účastník CŽV splnit v průběhu kurzu CŽV a při jeho řádném ukončení;
  13. rozsah studia;
  14. úplata za kurz uskutečňovaný v daném období, platební podmínky, storno podmínky;
  15. minimální kapacitu kurzu nezbytnou pro jeho uskutečnění v daném období a maximální kapacitu kurzu;
  16. požadavky podmiňující zápis do kurzu, pokud je takový požadavek nad rámec požadavků vyplývajících z bodů c) a  n);
  17. jméno odborného garanta programu CŽV;
  18. jméno organizačního garanta kurzu CŽV s kontaktními údaji, a
  19. další organizační informace.
 2. Popis kurzu zpracovává Centrum DVPP; jedná-li se o akreditovaný kurz, jehož předmětem je studium k prohlubování odborné kvalifikace, činí tak ve spolupráci s jeho garanty, kteří jsou povinní mu k tomu poskytovat součinnost.

 

Čl. 36
Garant kurzu

 1. Každý kurz má svého odborného a organizačního garanta. Odborného garanta kurzu schvaluje děkan na návrh vedoucího příslušné katedry, organizačního garanta navrhuje Centrum DVPP, schvaluje jej vedoucí katedry, která se podílí na realizaci příslušného kurzu.
 2. Odborný garant odpovídá za odbornou stránku kurzu, tedy zejména za jeho koncepci, obsahovou a metodickou úroveň vzdělávání v kurzu a volbu vhodných didaktických prostředků, zejména studijních opor, využívaných při uskutečňování kurzu.
 3. Organizační garant odpovídá za organizační zajištění kurzu, tedy zejména za přípravu, organizaci, evidenci a další administrativní úkony související s řádným uskutečňováním kurzu, včetně řádné evidence a archivaci dokladů souvisejících s uskutečňováním kurzu.

 

Čl. 37
Podmínky pro přijetí a přijetí do kurzu

 1. Zájemce bude přijat do kurzu, pokud
  1. doručí přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu,
  2. v termínu stanoveném v popisu kurzu uhradí cenu kurzu [čl. 35 odst. 1 písm. n)], a
  3. splní další podmínky pro přijetí stanovené v popisu kurzu.
 2. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím webového rozhraní integrovaného informačního systému VERSO; odkaz na webovou stránku, z níž lze přihlášku podat, se zveřejňuje společně s informacemi o kurzech, do nichž je přijímáno.
 3. Zájemce, který splnil podmínky pro přijetí, obdrží po uzávěrce přihlášek a úhradě účastnického poplatku na e-mail uvedený v přihlášce potvrzení o zařazení do kurzu se shrnutím organizačních pokynů k účasti.
 4. Organizační garant programu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu podle čl. 35 odst. 1 písm. o). Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazená úplata v plné výši.

 

Čl. 38
Úplata za účast v kurzu, storno podmínky

 1. Výše úplaty za účast v kurzu a způsob její úhrady je součástí popisu příslušného kurzu.
 2. Úplata za účast v kurzu je splatná, pokud popisem kurzu není stanoveno jinak, desátý pracovní den předcházející termínu zahájení kurzu.
 3. Není-li popisem kurzu stanoveno jinak, v případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.
 4. Rušení účasti musí být provedeno e-mailem nebo písemnou formou.

 

Čl. 39
Průběh a ukončování vzdělávání

 1. Průběh vzdělávání je evidován v integrovaném informačním systému VERSO, který zajišťuje přístup k informacím o programech CŽV a evidenci účastníků a absolventů CŽV pro účely vykazování podle platné právní úpravy.
 2. Po ukončení studia k prohlubování odborné kvalifikace a dalšího zájmového vzdělávání vydá PF JU účastníkům osvědčení obsahující náležitosti stanovené akreditací a příslušnou metodikou MŠMT, a to na základě účasti, případně po splnění dalších podmínek, které jsou součástí popisu konkrétního kurzu.

 

Část IV
Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 40
Zmocňující ustanovení

 1. Vedoucí katedry vydá k provedení tohoto opatření směrnici, v níž stanoví:
  1. dílčí součásti jednotlivých ZZ, skládají-li se jednotlivé ZZ z dílčích součástí,
  2. povinné předměty a požadovaný okruh povinně volitelných předmětů, které obsahově ústí do součásti ZZ uskutečňované katedrou,
  3. tematické okruhy jednotlivých dílčích součástí, popř. jednotlivých ZZ, pokud se neskládají z dílčích součástí,
  4. u dílčích součástí nebo u ZZ majících písemnou formu čas pro jejich vypracování a kritéria jejich hodnocení,
  5. u ZZ majících více dílčích částí též kritéria a postup pro stanovení výsledné známky ZZ, zejména pravidla pro rozhodování komise ZZ,
  6. popis průběhu zkoušky,
  7. počet otázek a způsob jejich zadávání,
  8. poskytnutí času na přípravu,
  9. minimální, případné též maximální, rozsah závěrečné práce, a jiné formální požadavky na ni kladené, zejména pak požadavky na citace,
  10. obsahové a formální požadavky na závěrečnou práci vycházející ze specifik oboru,
  11. kritéria hodnocení závěrečné práce; tento požadavek lze nahradit zveřejněním formulářů, které katedra používá pro posudky, jsou-li v nich stanovena,
  12. další důležité okolnosti týkající se ZZ, existují-li, a
  13. účinnost směrnice k 8. 2. 2018.
 2. Vedoucí katedry je za účelem realizace postupů podle tohoto opatření oprávněn ukládat členům katedry další povinnosti, a to zejména povinnost vložit v jím určeném termínu data udělení zápočtů, resp. data a hodnocení zkoušek, do IS STAG, nebo povinnost konzultovat s ním nebo s garantem programu CŽV stanovisko k uznání předmětu podle čl. 26 odst. 6.
 3. Vydáním směrnice se rozumí doručení jejího textu podepsaného vedoucím katedry proděkanovi pro CŽV. Proděkan pro CŽV směrnici bez zbytečného odkladu posoudí a není-li v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy JU nebo PF JU, tímto nebo jiným opatřením děkana nebo proděkana pro CŽV, nebo se zájmy a strategií PF JU, neprodleně ji zveřejní prostřednictvím webových stránek fakulty. V případě, že shledá rozpor, vedoucímu katedry směrnici vrátí i s uvedením výhrad. Ty je vedoucí katedry povinen zapracovat bez zbytečného odkladu a neprodleně doručit proděkanovi pro CŽV opravenou směrnici.
 4. Pravidla obsažená ve směrnici jsou závazná pro všechny, jichž se týkají. Změny v pravidlech lze činit jen vydáním nové směrnice, a to postupem podle odstavce 3; účinnost nové směrnice v takovém případě stanoví proděkan pro studium, a to tak, aby změny nezasáhly do právní jistoty účastníků CŽV, na něž směrnice dopadá.

 

Čl. 41
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 8. 11. 2017.

 

V Českých Budějovicích 8. 11. 2017

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF