Symbol PF Opatření děkanky č. 8/2019

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 8/2019
O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH OPATŘENÍ DĚKANA

 

Část I.
Změna opatření o průběhu studia v doktorském studijním programu

Čl. 1

Opatření děkana č. 7/2015 o průběhu studia v doktorském studijním programu se mění takto:

 1. V bodě 8 písm. d) odrážce šesté se slovo "čtyři" nahrazuje slovem „tři“ a text v závorce nově zní: „dva výtisky pro oponenty a jeden výtisk pro knihovnu katedry“.
 2. V bodě 8 se na konec textu doplňuje nové písmeno u), které zní:

  „u) Předseda oborové rady odpovídá za předání seznamu obhájených disertačních prací vedoucímu studijního oddělení, který seznam za celou PF předá Akademické knihovně JU, kde budou provedeny katalogizační záznamy s uvedením hypertextových odkazů na konkrétní práce v IS STAG.“

 

Část II.
Změna opatření o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech

Čl. 2

Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech se mění takto:

 1. V čl. 1 odst. 1 se za dosavadní text doplňuje text, který zní:

  „Povinnost studenta platit poplatek spojený se studiem v případě, že studuje ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok (do doby studia se započtou též doby předchozích neúspěšně ukončených studií), je stanovena zejména v § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách a čl. 20 Statutu JU. Informaci o aktuální výši poplatku poskytne studijní oddělení.“

 2. V čl. 4 odst. 1 se slovo „povinnost“ nahrazuje slovem „povinnosti“.
 3. V čl. 5 odst. 1 se slova „Student, který studium v uznané době rodičovství nepřeruší, může děkana požádat o přiměřenou úpravu studia spočívající v prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru vyplývající zejména ze SZŘ JU.“ zrušují.
 4. V článku 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

  „(2) Student, který studium v uznané době rodičovství nepřeruší, má právo studovat podle individuálního studijního plánu rodiče (dále jen „ISPR“), který spočívá v přiměřené úpravě studia umožňující plnění studijních povinností příslušného semestru v nižším rozsahu. V rámci ISPR nelze umožnit neplnění žádných studijních povinností v příslušném semestru studia. O ISPR rozhoduje studijní proděkan na základě písemné žádosti podané před ukončením lhůty pro upřesňující zápis. V žádosti student vymezí, zda žádá o ISPR pro následující semestr studia, což lze doporučit vzhledem k možnosti lépe reagovat na aktuální potřeby studenta a možnosti PF JU, anebo pro následující akademický rok. O ISPR je třeba žádat opakovaně pro každé období, v němž student požaduje přiměřenou úpravu studia. Student, který o ISPR pro příslušný semestr studia ve výše uvedené lhůtě nepožádá, anebo není jeho žádosti vyhověno, je povinen plnit studijní povinnosti ve stejném rozsahu jako student, který nestuduje v tzv. uznané době rodičovství.“

  Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 5. Článek 8 včetně nadpisu zní:

  Čl. 8
  Pedagogická praxe

  (1) Student je při realizaci pedagogické praxe ve škole (mateřské, základní, střední, speciální, odborné) povinen

  1. mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při studiu a praktickém vyučování mimo JU a potvrzení o něm před nastoupením na praxi, nejpozději však do 30. 9. daného akademického roku, předložit osobě stanovené vedoucím katedry v jím vydané směrnici; studenti studijního oboru (programu) Učitelství pro 1. stupeň základních škol předloží potvrzení Oddělení pedagogické praxe PF JU.
  2. dodržovat pravidla a pokyny pro realizaci pedagogické praxe stanovené garantem předmětu pedagogická praxe příslušné katedry,
  3. dodržovat právní předpisy související s realizací praxe, vnitřní předpisy školy, pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jako i pokyny ředitele školy a učitele, v jehož výuce pedagogickou praxi vykonává (dále jen „učitel pedagogické praxe„),
  4. přicházet na pedagogickou praxi nebo na schůzku potřebnou pro její naplánování, včas, být vždy řádně připraven a vybaven všemi potřebnými materiály podle pokynů garanta předmětu pedagogická praxe či cvičícího nebo vyučujícího příslušné katedry,
  5. vystupovat aktivně a důstojně reprezentovat PF JU, a
  6. v případě přítomnosti ve výuce realizované učitelem pedagogické praxe nebo jiným studentem nenarušovat svým chováním její průběh.

  (2) Student je dále povinen při realizaci souvislé pedagogické praxe

  1. do termínu stanoveného harmonogramem odevzdat Oddělení pedagogické praxe PF JU řádně vyplněný a podepsaný Souhlas s konáním souvislé pedagogické praxe,
  2. na praxi docházet v termínech a časech určených učitelem pedagogické praxe a vykonat stanovený počet hodin náslechů a výstupů,
  3. po ukončení praxe požádat učitele pedagogické praxe o zpracování Hodnocení souvislé pedagogické praxe a bez zbytečného odkladu jej odevzdat na Oddělení pedagogické praxe PF JU, a
  4. zúčastnit se reflexivní schůzky s garantem předmětu souvislá pedagogická praxe k Hodnocení souvislé pedagogické praxe.

  (3) Garant předmětu průběžná pedagogická praxe je povinen

  1. do termínu stanoveného harmonogramem nahlásit Oddělení pedagogické praxe PF JU název a adresu školy, na níž bude průběžná pedagogická praxe realizována, jako i jméno učitele pedagogické praxe,
  2. být přítomen ve výuce vykonávané studentem v rámci průběžné pedagogické praxe, anebo zajistit, aby byl ve výuce přítomen jiný cvičící předmětu průběžná pedagogická praxe, nestanoví-li vedoucí katedry ve směrnici jinak, a
  3. po skončení průběžné pedagogické praxe potvrdit Výkaz praxe odevzdaný učitelem pedagogické praxe a bez zbytečného odkladu ho odevzdat na Oddělení pedagogické praxe PF JU.

  (4) Garant předmětu souvislá pedagogická praxe je povinen

  1. po obdržení Hodnocení souvislé pedagogické praxe provést reflexní schůzku se studentem a pořídit z ní zápis,
  2. výstupy z Hodnocení souvislé pedagogické praxe a z reflexní schůzky podstatným způsobem zohlednit při udělení nebo neudělení zápočtu z předmětu souvislá pedagogická praxe.

  (5) Zápočty za oba semestry předmětů průběžná pedagogická praxe (zkratka katedry / PZ) ve studijních programech Učitelství pro základní školy, resp. Učitelství pro střední školy (standardně ve 4. roce studia, respektive v navazujícím magisterském studiu), lze zapisovat až do konce zkouškového období příslušného akademického roku.“

 6. Za článek 8 se doplňuje nový článek 8a, který včetně nadpisu zní:

  „Čl. 8a
  Odborná praxe

  Student je při realizaci odborné praxe povinen

  1. mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při studiu a praktickém vyučování mimo JU, které před nástupem odborné praxe předloží garantovi odborné praxe příslušné katedry,
  2. dodržovat pravidla a pokyny pro realizaci odborné praxe stanovené garantem odborné praxe příslušné katedry a obecné pokyny stanovené Oddělením pedagogické praxe PF JU, a
  3. po skončení praxe odevzdat deník praxe garantovi odborné praxe příslušné katedry a účastnit se reflexní schůzky.“
    
 7. V názvu části III. se za slova „Uznávání předmětů“ doplňují slova „a započítávání překrývajících se předmětů a částí SZZ v souběžném studiu“
 8. Za článek 15 se doplňují nové články 15a a 15b, které včetně nadpisů znějí:

  „Čl. 15a
  Započítání předmětu v souběžném studiu

  (1) Student, který na PF JU souběžně studuje více studií, v nichž se překrývají předměty, může požádat o budoucí započítávání totožných předmětů v souběžném studiu. Započítání spočívá v zaznamenání všech (tedy i neúspěšných) hodnocení předmětu, která student získal ve studiu svého hlavního studijního oboru (programu), do hodnocení totožného předmětu zapsaného ve studiu souběžného studijního oboru (programu), a to, aniž by student plnil studijní povinnosti totožného předmětu dvakrát. Podmínkou pro započtení předmětu je jeho paralelní zápis v hlavním i v souběžném studijním oboru (programu) (student si musí předmět zapsat v obou svých studijních programech současně, tedy ve stejné rozvrhové akci předmětu, ve stejném semestru stejného akademického roku); je-li předmět zakončen zkouškou, je dále podmínkou paralelní přihlášení se na zkoušku v hlavním i souběžném studijním oboru (programu).

  (2) Žádost o započítávání předmětů se podává na studijním oddělení. V žádosti student uvede, který studijní program má být pro účely započítávání považován za hlavní a který za souběžný. Má se za to, že student žádá o započítávání všech předmětů splňujících podmínky podle odstavce 1, z nichž ke dni podání žádosti nezískal žádné hodnocení, a to jak zapsaných v aktuálním semestru, tak i v semestrech budoucích. Student je oprávněn stejným postupem požádat kdykoli v průběhu studia o ukončení započítávání; již zaznamenaná hodnocení tím nejsou nijak dotčena. Rozhodnutí o žádosti se pouze poznamená do spisu studenta.

  (3) Student je povinen včas informovat vyučujícího o tom, že mu bylo povoleno započítávání předmětů v souběžném studiu. Vyučující je povinen studentovi, jehož předměty jsou započítávány, zapsat v IS STAG shodné hodnocení totožných předmětů v hlavním i souběžném studijním oboru (programu).

  Čl. 15b
  Započítání části SZZ v souběžném studiu

  (1) Student, který na PF JU souběžně studuje více studií, v nichž se překrývají předměty SZZ, koná zkoušku z překrývajícího se předmětu SZZ pouze v jednom ze svých studií; v dalším studiu se její hodnocení automaticky započítá. Podmínkou pro postup podle věty předchozí je souběžné přihlášení k termínu SZZ. Má se za to, že přihlášení k termínu SZZ je souběžné, byly-li elektronické přihlášky ke zkouškám z překrývajících se předmětů SZZ v IS STAG podány ve stejném mezním termínu stanoveném harmonogramem pro přihlášení k SZZ.

  (2) Student, který na PF JU souběžně studuje více studií, která se překrývají ve studijních oborech (programech), může v překrývajícím se studijním oboru (programu) zpracovat společnou kvalifikační práci; její hodnocení se automaticky započítá do obou, resp. více, souběžných studií. Podmínkou pro postup podle věty předchozí je uvedení obou, resp. více, souběžně studovaných studijních oborů (programů), pro které je kvalifikační práce společná, v jejím zadání (čl. 20 odst. 8).“

 9. V čl. 20 odst. 8 se v poslední větě slovo „učiněné“ nahrazuje slovem „podané“ a za slovo „formuláři“ se doplňují slova „nejpozději 4 měsíce před odevzdáním práce“.
 10. V čl. 20 odst. 9 písm. d) se v předposlední větě za slovo „autora“ doplňuje text: „v případě tištěné verze práce nebo dovětkem „v. r.“ v případě elektronické verze práce“.
 11. Čl. 20 odst. 10 zní:

  „Kvalifikační práci vloží student elektronicky na příslušné místo v IS STAG a bez zbytečného odkladu poté jeden její výtisk svázaný v pevné vazbě odevzdá v nezměněné podobě na katedře, kde byla práce zadána. Vedoucí katedry může svou směrnicí (článek 22) stanovit vyšší požadovaný počet výtisků kvalifikační práce, jako i jiný způsob odevzdání a vazby dalších tištěných verzí práce. Práce se považuje za odevzdanou okamžikem, kdy je vložena v elektronické podobě do IS STAG.“

 12. V Čl. 20 odst. 11 se věta „Na řádně odevzdanou kvalifikační práci (odstavec 10) vyznačí sekretářka katedry datum odevzdání a současně zablokuje v IS STAG další manipulaci, čímž spustí automatickou kontrolu podobnosti s jinými pracemi.“ nahrazuje větou „Sekretářka katedry v termínu stanoveném harmonogramem pro odevzdání kvalifikační práce zablokuje v IS STAG vložené kvalifikační práce pro další manipulaci, čímž spustí automatickou kontrolu podobnosti s jinými pracemi.“
 13. Čl. 20 odst. 16 zní:

  „Vedoucí katedry odpovídá za předání seznamu obhájených kvalifikačních prací vedoucímu studijního oddělení, který seznam za celou PF předá Akademické knihovně JU, kde budou provedeny katalogizační záznamy s uvedením hypertextových odkazů na konkrétní práce v IS STAG.“

 14. V čl. 21 odst. 5 se poslední věta zrušuje.
 15. V čl. 22 odst. 1 písm. m) se slovo „a“ zrušuje.
 16. V čl. 22 odst. 1 se vkládají nová písmena n) a o), která zní:

  „n) osobu evidující splnění povinnosti uzavřít před nastoupením na praxi pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při studiu a praktickém vyučování mimo JU (podle čl. 8 odst. 1 písm. a) opatření),

  o) dle vlastního uvážení též další pravidla, která je v souladu s opatřením oprávněn stanovit (čl. 8 odst. 3 písm. b) a čl. 20 odst. 10), a“

  Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno p).

Čl. 3
Přechodná ustanovení

(1) V rámci ISPR upravujícího studium studenta v uznané době rodičovství lze umožnit neplnění žádných studijních povinností v příslušném semestru studia naposledy v letním semestru akademického roku 2018/2019. ISPR, o nichž bylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, která jsou v rozporu s čl. 5 odst. 2, studijní proděkan bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro upřesňující zápis z moci úřední změní; přihlíží přitom k preferencím studenta.

(2) Vedoucí kateder uvedou své směrnice do souladu s tímto opatřením do 15. 9. 2019.

 

Část III.
Změna Řádu celoživotního vzdělávání

Čl. 4

Opatření děkana č. 11/2017 Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se mění takto:

 1. V čl. 1 odst. 7 se slova „proděkan pro CŽV“ nahrazují slovy „děkan PF JU“.
 2. V čl. 2 odst. 3 se slova „proděkana pro CŽV“ nahrazují slovy „děkana PF JU“.
 3. V čl. 7 odst. 2 se za slova „(dále jen „studium CŽV“),“ vkládá slovo „zpravidla“.
 4. V čl. 7 odst. 3 se slova „30“ nahrazují slovy „60“.
 5. V čl. 7 odst. 3 se poslední věta zrušuje.
 6. Čl. 8 odst. 1 zní: „(1) Děkan rozhodne o upuštění od uskutečňování programu CŽV v daném období
  1. pokud počet zájemců, kteří podali přihlášku ke studiu v programu CŽV v daném období před termínem uzavření přijímacího řízení, anebo počet účastníků CŽV zapsaných k CŽV v daném období, je nižší než minimální kapacita programu nezbytná pro jeho uskutečnění stanovená v popisu programu CŽV, nebo
  2. brání-li v uskutečňování programu CŽV závažné organizační důvody.“
 7. Článek 9 včetně nadpisu zní:

  Čl. 9
  Úplata za celoživotní vzdělávání

  (1) Za každý semestr, v němž je účastník CŽV zapsán do programu CŽV, je povinen uhradit úplatu, a to bez ohledu na to, zda se v něm účastní výuky, zkoušek či plnění jiných povinností programu CŽV, či zda má zapsané předměty, které by mohl plnit. To neplatí v semestru studia, v němž měl účastník přerušeno po dobu více než 5 měsíců.

  (2) Výše úplaty za CŽV je uvedena v popisu programu CŽV.

  (3) Odlišná výše úplaty za CŽV, a to 2.500 Kč, se stanovuje účastníkovi CŽV v tzv. čekatelském semestru. Čekatelský semestr je každý semestr studia CŽV nad rámec standardní doby studia [čl. 4 odst. 1 písm. m)], k jehož prvnímu dni účastník CŽV zatím neodevzdal závěrečnou práci, avšak již splnil všechny ostatní povinnosti programu CŽV.

  (4) Pokyny k úhradě úplaty za CŽV v prvním semestru studia CŽV (dále jen „zápisné“) jsou zasílány společně se sdělením o přijetí. Zájemce je povinen uhradit zápisné v termínu stanoveném ve sdělení o přijetí k CŽV.

  (5) Zápisné a úplata za CŽV se hradí na účet PF JU. Konkrétní pokyny k úhradě úplaty jsou uvedeny v IS STAG, současně jsou účastníkům zasílány na jejich fakultní e-mailovou adresu.

  (6) Zápisné je splatné v den stanovený ve sdělení o přijetí ke studiu CŽV (čl. 7 odst. 4). Jeho nezaplacením sdělení o přijetí pozbývá své účinnosti a na zájemce se tak hledí, jako kdyby k CŽV přijat nebyl.

  (7) Úplata za CŽV v dalších semestrech vzdělávání je splatná k 15. 3. v letním semestru a k 31. 10. v zimním semestru. Měl-li účastník CŽV v den splatnosti přerušeno, je úplata splatná do 15 dnů od ukončení přerušení. Neuhrazení úplaty za další semestr studia CŽV je důvodem k ukončení studia CŽV (čl. 27 odst. 4).

  (8) Na základě žádosti podané prostřednictvím Centra DVPP přede dnem splatnosti může děkan ze závažných doložených důvodů povolit rozložení úplaty do splátek.“

 8. V čl. 10 odst. 1 se za slova „zkoušky,“ doplňují slova „stanovuje a vede evidenci o vypsaných termínech zápočtů a zkoušek v daném období vzdělávání,“.
 9. V čl. 10 odst. 2 se za slovo „děkan“ doplňují slova „v žádosti o akreditaci programu“.
 10. V čl. 11 odst. 1 se slova „Studentského hodnocení kvality výuky (SHV) za uplynulý semestr“ nahrazují slovy „hodnocení kvality výuky“.
 11. V čl. 11 odst. 2 písm. c) se slova „příslušné studijní referentky pro CŽV“ nahrazují slovy „referenta Centra DVPP, kterého určí vedoucí Centra DVPP (dále jen „pověřený referent Centra“)“.
 12. V čl. 11 odst. 2 písm. d) se slova „č. 4/2015“ zrušují.
 13. V čl. 12 odst. 3 se slova „proděkan pro CŽV“ nahrazují slovy „vedoucí Centra DVPP“.
 14. Čl. 14 odst. 1 zní:

  „(1) Základními formami výuky jsou přednášky, semináře, exkurze, praxe, kurzy, konzultace a samostatné studium. Účast na cvičeních a seminářích je povinná v rozsahu 80 %, pokud není popisem programu uvedeno jinak. Není-li povinnost účasti na těchto formách výuky popisem programu specifikována, je účast na výuce nepovinná. Účastník CŽV povinen plnit další požadavky předmětu uvedené v popisu programu, a to průběžně nebo v termínech stanovených lektorem, včetně samostatného studia nebo samostatné tvůrčí práce a jiné přípravy na aktivní účast na výuce.“

 15. V čl. 14 odst. 2 se slova „sylabem předmětu“ nahrazují slovy „popisem programu“.
 16. V čl. 14 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
 17. Čl. 14 odst. 4 zní:

  „Anotace předmětů programů a kurzů je obsažena v akreditačním materiálu, který je na vyžádání dostupný na Centru DVPP.“

 18. Článek 15 se zrušuje.
 19. V čl. 16 odst. 1 první věta zní:

  „Účastník CŽV musí předmět, který si zapsal, absolvovat nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem CŽV jako poslední den pro získání zápočtu nebo zkoušky.“

 20. Čl. 16 odst. 2 zní:

  „(2) Nesplnění požadavků předmětu ve stanovených termínech může být důvodem vylučujícím absolvování předmětu. Není-li garantem programu stanoveno jinak, považuje se za poslední termín pro splnění požadavků předmětu termín podle odstavce 1 věty první.“

 21. V čl. 16 odst. 3 se slova „akademického roku pro“ nahrazují slovem „CŽV“.
 22. V čl. 17 odst. 5 se slova „příslušná studijní referentka pro CŽV“ nahrazují slovy „pověřený referent Centra“.
 23. Čl. 18 odst. 1 zní:

  „(1) Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které stanoví lektor sylabus předmětu v souladu s platnou akreditací.“

 24. V čl. 18 odst. 3 se slova „sylabem“ nahrazují slovy „lektorem“.
 25. Čl. 18 odst. 4 zní:

  „(4) V případě neudělení zápočtu v daném semestru vzdělávání si účastník zapíše předmět opětovně v nejbližším semestru vzdělávání, v němž se předmět k zápisu nabízí (čl. 22 odst. 1).“

 26. V čl. 19 odst. 2 věta první zní:

  „Zkoušející určí a vypíše termíny konání zkoušky v dostatečném počtu, zpravidla v prvních hodinách výuky, nejpozději však tři týdny před koncem výukového období v semestru.“

 27. V čl. 19 odst. 3 se slova „prostřednictvím IS STAG“ nahrazují slovy „podle pokynů zkoušejícího“.
 28. V čl. 19 odst. 4 se slovo „nevyhověl/-a“ nahrazuje slovem „neuspěl/a“.
 29. Čl. 19 odst. 5 zní:

  „(5) Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející těmito známkami: „uspěl/a“ (1) a „neuspěl/a“ (4).“

 30. V čl. 19 odst. 6 se slovo „nesplněno“ nahrazuje slovem „neuspěl/a“ a slova „nevyhověl/-a“, respektive „nesplněno“ se nahrazují slovem „neuspěl/a“.
 31. V čl. 19 odst. 7 se na obou místech výskytu slovo „nevyhověl“ nahrazuje slovem „neuspěl/a“.
 32. V čl. 19 odst. 8 na konci se slova „určenou sylabem předmětu“ zrušují.
 33. V čl. 19 odst. 9 se slovo „rektorovi“ nahrazuje slovy „zástupci děkana“.
 34. V čl. 19 odst. 11 se první slovo vypouští.
 35. V článku 19 se na konec vkládá nový odstavec 12, který zní:

  „(12) V případě neudělení zkoušky v daném semestru vzdělávání si účastník zapíše předmět opětovně v nejbližším semestru vzdělávání, v němž se předmět k zápisu nabízí (čl. 23 odst. 1).“

 36. Čl. 20 odst. 4 písm. b) zní:

  „b) by doba odložení stanovená podle odstavce 2 přesáhla nejzazší termín pro vykonání zkoušky nebo jiný termín, v němž je možné a účelné povinnosti splnit, zejména pak přesáhla-li by termín ukončení vzdělávání“

 37. V čl. 20 odst. 6 se slovo „Garant“ nahrazuje slovem „Lektor“.
 38. V čl. 21 odst. 1 se slova „IS STAG“ vypouští.
 39. V čl. 21 odst. 1 se slovo „nevyhověl/a“ nahrazuje slovem „neuspěl/a“.
 40. V čl. 23 odst. 1 a odst. 3 se za slovo „harmonogramem“ doplňuje slovo „CŽV“.
 41. V čl. 23 odst. 3 větě druhé se slova „Příslušná studijní referentka“ nahrazují slovy „Pověřený referent Centra“.
 42. V čl. 25 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
 43. V čl. 26 odst. 1 se slova „PF JU“ v obou svých výskytech nahrazují slovy „vysoké škole“.
 44. V čl. 26 odst. 1 se na konec textu doplňuje text, který zní:

  „V případě studia mimo PF JU musí účastník CŽV doložit dodatek diplomu a sylaby předmětů, o jejichž uznání žádá.“

 45. V čl. 26 odst. 6 se slova „dostupných mu v IS STAG“ nahrazují slovy „předložených v žádosti o uznání“.
 46. V čl. 26 odst. 7 se slova „proděkan pro CŽV“ nahrazují slovy „pověřený referent Centra“.
 47. V článku 28 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

  „(1) Účastník CŽV je povinen zúčastnit se závěrečné zkoušky, na níž je přihlášen; odhlásit se z ní může nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Nedostaví-li se účastník CŽV k závěrečné zkoušce, je klasifikován známkou „neuspěl/a“ (4), není-li dále stanoveno jinak.

  (2) Účastníci CŽV se k závěrečné zkoušce přihlašují prostřednictvím IS STAG. Případný náhradní způsob přihlašování a odhlašování stanoví odborný garant. Účastník CŽV, který se z termínu závěrečné zkoušky včas odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl k závěrečné zkoušce přihlášen. Účastník CŽV se může z vážných důvodů, zejména zdravotních, omluvit i dodatečně, nejpozději do sedmého pracovního dne od termínu závěrečné zkoušky. Podrobný postup pro omluvy stanoví článek 21.“

  Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.

 48. V článku 28 se odstavec 6 zrušuje. Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
 49. V čl. 29 odst. 1 a 2 se za slovo „harmonogramem“ ve všech jeho výskytech doplňuje slovo „CŽV“.
 50. V čl. 31 odst. 1 se slova "kdykoliv v průběhu studia" zrušují.
 51. V čl. 31 odst. 2 věta první v části před středníkem zní:

  „Katedry zpracují a zašlou Centru DVPP ke zveřejnění seznam témat závěrečných prací a jejich odborných konzultantů do 31. 10. pro ZZ konané v následujícím letním semestru nebo do 15. 3. pro ZZ konané v následujícím zimním semestru, a to v počtu přiměřeném počtu účastníků CŽV“.

 52. V čl. 31 odst. 4 se za slovo „harmonogramem“ doplňuje slovo „CŽV“.
 53. V čl. 31 odst. 5 písm. d) se slovo „vedoucího“ nahrazuje slovem „odborného konzultanta“.
 54. V čl. 31 odst. 5 písm. d) se na konec textu doplňuje text, který zní:

  „Na podporu svého prohlášení autor závěrečné práce zároveň provede a doloží porovnání textu závěrečné práce s databází kvalifikačních prací (např. prostřednictvím systému pro odhalování plagiátů Theses.cz sloužícímu též jako národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací).“

 55. V čl. 31 odst. 5 písm. e) se slova „ve smyslu příslušného článku SZŘ JU v platném znění“ zrušují.
 56. Čl. 31 odst. 6 až 8 zní:

  „(6) Závěrečnou práci vloží účastník CŽV elektronicky na příslušné místo v IS STAG a následně ji v nezměněné podobě odevzdává společně s protokolem o výsledku kontroly systémem na odhalování plagiátů pověřenému referentovi Centra, a to v tištěné podobě v počtu dvou výtisků. Práce musí být svázána, postačuje prostřednictvím kroužkové vazby; může být vytištěna jednostranně. Práce se považuje za odevzdanou okamžikem, kdy ji účastník CŽV doručí v počtech podle vět předchozích pověřenému referentovi Centra. Na žádost účastníka CŽV mu pověřený referent Centra převzetí práce písemně potvrdí, nejlépe na účastníkem CŽV pořízenou kopii titulní strany práce.

  (7) Na řádně odevzdanou závěrečnou práci (postupem podle odstavce 6) vyznačí pověřený referent Centra datum odevzdání.

  (8) Posudek ZZ vypracovává odborný konzultant. U programů CŽV, jejichž absolvováním se rozšiřuje způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy, anebo jejichž absolvováním se získává způsobilost vyučovat další předměty, vypracovává další posudek oponent závěrečné práce určený odborným konzultantem při předání podkladů pro zadání práce Centru DVPP (odstavec 4). Seznam programů CŽV, které splňují podmínku podle věty předchozí, vede a zveřejňuje Centrum DVPP.“

 57. V článku 31 se vkládají nové odstavce 9 až 12, které znějí:

  „(9) Odborný konzultant, jako i případný oponent, vypracovává posudek ZZ tak, aby byl vložen v IS STAG a zpřístupněn účastníkovi nejpozději 6 pracovních dnů před termínem ZZ. Vložení může provést autor posudku sám, anebo o to v přiměřeném předstihu požádat sekretářku katedry, pod kterou je program CŽV garantován (v případě externích zaměstnanců požádá pověřeného referenta Centra). Nedomluví-li se sekretářkou katedry, která zajišťuje obhajobu, nebo s pověřeným referentem Centra jinak, doručí jim autor posudku nejpozději 5 dní před obhajobou vlastnoručně podepsaný posudek k závěrečné práci. Podepsaný posudek odborného konzultanta a oponenta je součástí protokolu o ZZ.

  (10) Účastník je povinen dostavit se k obhajobě závěrečné práce bez ohledu na navržené hodnocení.

  (11) Navrhuje-li odborný konzultant nebo v případě, že se jedná o ZZ hodnocenou též oponentem, alespoň jeden z hodnotitelů, hodnocení „neodpovídá požadované úrovni“, účastní se odborný konzultant obhajoby, i kdyby nebyl členem příslušné komise, a to s hlasem poradním. Není-li účast odborného konzultanta podle věty předchozí z vážných důvodů možná, účastní se v případě, že se jedná o ZZ hodnocenou též oponentem, obhajoby oponent práce, i kdyby nebyl členem příslušné komise, a to s hlasem poradním. Není-li z vážných důvodů možná ani účast oponenta práce, anebo jedná-li se o ZZ hodnocenou toliko odborným konzultantem, má účastník právo z termínu obhajoby odstoupit, přičemž se na něj hledí, jako kdyby nikdy k obhajobě v uvedeném termínu přihlášen nebyl. Další možnost vykonat ZZ mu vzniká až na základě přihlášení k ZZ postupem podle čl. 28 odst. 3 pro další období.

  (12) Navrhují-li v případě, že se jedná o ZZ hodnocenou též oponentem, oba hodnotitelé hodnocení „neodpovídá požadované úrovni“, může účastník požádat o vypracování třetího posudku. O jeho zpracovateli rozhodne vedoucí komise pro obhajoby. Je-li sám odborným konzultantem nebo oponentem, rozhodne namísto něj děkan. Účastník musí být seznámen s posudkem třetího hodnotitele nejpozději 24 hodin před obhajobou. Nepodaří-li se termín dodržet, účastník má právo z termínu obhajoby odstoupit, přičemž se na něj hledí, jako kdyby nikdy k obhajobě v uvedeném termínu přihlášen nebyl. Další možnost vykonat ZZ mu vzniká až na základě přihlášení k ZZ postupem podle čl. 28 odst. 3 pro další období.“

  Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 13 a 14.

 58. V čl. 31 odst. 13 se v první větě na konec textu vkládá text, který zní:

  „, pokud vedoucí katedry nerozhodne jinak“.

 59. V čl. 31 odst. 14 se věta poslední zrušuje.
 60. V čl. 32 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
 61. V čl. 32 odst. 9 čtvrtá věta zní:

  „Po obhajobě závěrečné práce vloží komise do protokolu o ZZ posudek (posudky) práce a zajistí pořízení záznamu o průběhu obhajoby, který se stanoveným způsobem zveřejňuje v IS STAG sekretářka garantující katedry, která ZZ organizuje.“

 62. V čl. 32 odst. 9 se za čtvrtou větu doplňuje věta, která zní:

  „V případě, že ZZ organizuje Centrum DVPP, odpovídá Centrum DVPP také za zveřejnění v IS STAG.“

  Další text se nemění.

 63. Čl. 33 odst. 1 zní:

  „(1) Část III. tohoto předpisu upravuje

  1. vzdělávání v programech CŽV zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků, jejichž předmětem je studium k prohlubování odborné kvalifikace,
  2. kurzy pro zaměstnance JU, nebo
  3. další zájmové vzdělávání.“
 64. V čl. 34 se doplňuje nový odstavec 2, který zní:

  „Kurzy pro zaměstnance JU jsou poskytovány zpravidla za úplatu ve zvýhodněné výši.“

  Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 65. V čl. 37 odstavce 3 a 4 znějí:

  „(3) Zájemce obdrží po uzávěrce přihlášek podklady k úhradě úplaty na e-mail uvedený v přihlášce a potvrzení o zařazení do kurzu se shrnutím organizačních pokynů k účasti.

  (4) Organizační garant programu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu podle čl. 35 odst. 1 písm. o), nebo pokud realizaci kurzu brání závažné organizační důvody. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazená úplata v plné výši.“

 66. Článek 40 včetně nadpisu zní:

  „Čl. 40
  Zmocňující ustanovení

  (1) Vedoucí katedry vydá k provedení tohoto opatření směrnici, v níž stanoví:

  1. dílčí součásti jednotlivých ZZ, skládají-li se jednotlivé ZZ z dílčích součástí,
  2. minimálně 10 tematických okruhů jednotlivých dílčích součástí, popř. jednotlivých ZZ, pokud se neskládají z dílčích součástí,
  3. u dílčích součástí nebo u ZZ majících písemnou formu čas pro jejich vypracování a kritéria jejich hodnocení,
  4. popis průběhu zkoušky,
  5. minimální, případné též maximální, rozsah závěrečné práce, a jiné formální požadavky na ni kladené, zejména pak požadavky na citace,
  6. obsahové a formální požadavky na závěrečnou práci vycházející ze specifik oboru,
  7. další důležité okolnosti týkající se ZZ, existují-li, a
  8. účinnost směrnice k 8. 2. 2018.

  (2) Vedoucí katedry stanoví v této směrnici za účelem zajištění efektivní spolupráce mezi Centrem DVPP a jednotlivými katedrami garanta katedry pro oblast CŽV.

  (3) Vedoucí katedry je za účelem realizace postupů podle tohoto opatření oprávněn ukládat členům katedry další povinnosti, a to zejména povinnost vložit v jím určeném termínu data udělení zápočtů, resp. data a hodnocení zkoušek, do IS STAG, nebo povinnost konzultovat s ním nebo s garantem programu CŽV stanovisko k uznání předmětu podle čl. 26 odst. 6.

  (4) Vydáním směrnice se rozumí její zveřejnění na webové stránce katedry a doručení odkazu na její text vedoucímu Centra DVPP. Vedoucí Centra DVPP směrnici bez zbytečného odkladu zveřejní prostřednictví webových stránek fakulty.

  (5) Pravidla obsažená ve směrnici jsou závazná pro všechny, jichž se týkají. Změny v pravidlech lze činit jen vydáním nové směrnice, a to postupem podle odstavce 4; účinnost nové směrnice v takovém případě stanoví děkan, a to tak, aby změny nezasáhly do právní jistoty účastníků CŽV, na něž směrnice dopadá.“

Čl. 5
Přechodná ustanovení

(1) Posudek ZZ odevzdané před dnem nabytí účinnosti tohoto opatření vypracovává pouze odborný konzultant. Oponenta ZZ podle čl. 31 odst. 8 odevzdané po nabytí účinnosti tohoto opatření, který nebyl ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření určen, určí odborný konzultant bez zbytečného odkladu po dni nabytí účinnosti tohoto opatření.

(2) Vedoucí kateder uvedou své směrnice do souladu s tímto opatřením do 1. 12. 2019.

 

Část IV.
Změna opatření o etice výzkumu a o etické komisi

Čl. 6

Opatření děkanky č. 10/2018 o etice výzkumu a o etické komisi se mění takto:

 1. Název opatření zní: „Opatření děkana č. 10/2018 o etice výzkumu a o etické komisi“
 2. Čl. 1 odst. 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 4 zní:

  „Akademický pracovník Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“) je při realizaci výzkumu, a to zejména, jedná- li se o výzkum zahrnující lidské účastníky, zvířata nebo identifikovatelný biologický materiál či data, povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy České republiky, jako i s dokumentem upravujícím obecné zásady biomedicínského a behaviorálního výzkumu – Belmontskou zprávou1, Helsinskou deklarací Světové lékařské asociace (WMA) – Etickými principy lékařského výzkumu zahrnujícího lidské subjekty2 a Etickým kodexem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích3. Při realizaci výzkumu v oblasti sociálních věd se akademický pracovník řídí Etickým kodexem Americké psychologické asociace (APA)4.

  ___________

  1 https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html

  2 https://www.wma.net

  3 https://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/eticka-komise/eticky-kodex-ju

  4 https://www.apa.org/ethics/code/

 3. Čl. 1 odst. 3 zní:

  „Dodržování etiky, tak jak je popsané v návrhu výzkumného projektu předkládaného akademickým pracovníkem, resp. studentem (jedná-li se o výzkum v rámci projektu, který má být podpořen grantem), posuzuje Etická komise PF JU.“

 4. V čl. 2 odst. 1 se za dosavadní text doplňuje text, který zní:

  „Posláním Etické komise PF JU je zajištění ochrany důstojnosti, svobod, zdraví, kvality života a bezpečnosti všech osob (subjektů), které se těchto aktivit účastní.“

 5. Čl. 2 odst. 2 až odst. 4 zní:

  „(2) Při své činnosti se Etická komise PF JU řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména platnými právními předpisy České republiky, jako i Belmontskou zprávou a Helsinskou deklarací Světové lékařské asociace (WMA), Etickým kodexem Americké psychologické asociace a Etickým kodexem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

  (3) Etická komise PF JU projednává a vyjadřuje se k projektům, které mají výzkumný charakter a které zahrnují etické problémy.

  (4) Předsedu a ostatní členy Etické komise PF JU jmenuje a odvolává děkan. Přijetím členství jmenovaný člen komise vyjadřuje souhlas s mlčenlivostí o obsahu posuzovaných projektů.“

 6. V čl. 3 odst. 1 se slova „, bez souhlasného vyjádření EK“, nahrazují slovy „. Bez souhlasného vyjádření Etické komise PF JU“.
 7. V čl. 3 odst. 3 se za slova „Etické komise“ doplňují slova „PF JU“.
 8. Čl. 3 odst. 7 zní:

  „Etickými standardy projektu, tak jak byly uvedeny v žádosti, k níž Etická komise PF JU vydala souhlasné stanovisko, je žadatel a ostatní členové výzkumného týmu, vázán. V případě, že by v projektu byly provedeny výrazné změny, které podstatně upravují etické aspekty a design projektu, je výzkumník povinen podat opětovnou žádost. Změny v projektu, které jsou v souladu s etickými standardy schváleného projektu, novému posouzení nepodléhají.“

 9. V čl. 4 odst. 1 písm. e) se za slovo „vyplněním“ doplňují slova „, případně jen otevřením textu souhlasu v elektronické podobě,“.
 10. V čl. 4 odst. 2 se za dosavadní text doplňuje text, který zní:

  „PF JU zde není správcem osobních údajů uvedených v Informovaných souhlasech.“

 11. V čl. 4 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

  „(5) V případě, že je při řešení či zadání kvalifikační práce vyžadováno vyjádření Etické komise třetí stranou (např. jinou institucí), pak student prostřednictvím vedoucího kvalifikační práce předloží žádost o vyjádření Etické komise.“

 

Část V.
Závěrečná ustanovení

Čl. 7
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 1. 9. 2019.

 

 

V Českých Budějovicích 19. 7. 2019

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF