Symbol PF Opatření děkanky č. 16/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 16/2020
DEFINUJÍCÍ METODIKU PŘIŘAZENÍ KONKRÉTNÍHO MZDOVÉHO TARIFU ZAMĚSTNANCŮM PF JU

 

V souladu se Mzdovým předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 16. srpna 2017, Opatřením rektora č. R 362 ze dne 10. října 2017 a Opatřením rektora č. R 454 ze dne 9. prosince 2020 vydávám toto opatření definující metodiku přiřazení konkrétního mzdového tarifu zaměstnancům Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „Metodika PF JU“).

 

Část I
Všeobecná ustanovení

Metodika upravuje a dále zpřesňuje mzdové podmínky zaměstnanců PF JU.

 

Část II
Odměňování akademických a vědeckých pracovníků

Zaměstnanci, který je akademickým či vědeckým pracovníkem, přísluší mzdový tarif stanovený dle následující stupnice podle příslušné skupiny prací a mzdové třídy.

(v Kč)

Skupina prací Mzdová třída Rozpětí dle MP JU Tarif
MIN MAX
7 9 ÚZM* 30 030 28 800
7 10 ÚZM* 32 400 29 500
8 11 ÚZM* 35 500 32 000
8 12 24 500 42 800 38 500
8 13 27 700 48 720 44 000

 

* Aktuální Úroveň nejnižší Zaručené Mzdy dle nařízení vlády

 

Část III
Odměňování neakademických zaměstnanců

Zaměstnanci, který není akademickým nebo vědeckým pracovníkem (dále jen „neakademický zaměstnanec“), přísluší mzdový tarif stanovený dle následující stupnice podle příslušné skupiny prací, mzdové třídy a délky praxe.

(v Kč)

Skupina prací Mzdová třída Délka praxe
do 6 let do 12 let do 23 let do 32 let nad 32 let
1 1 15 200
2 2 16 800
3 3 18 500
4 4 20 500
5 5 22 600 23 200 24 000
6 6 24 900 25 000 26 000
7 7 27 500 28 000
8 8 30 400 33 000
8 9 40 000

 

 

Část IV
Výkonnostní prémie

Výkonnostní prémie může být přiznána v následujících horních hranicích:

  1. ve výši maximálně 100 % nejvyššího možného mzdového tarifu pracovníka/zaměstnance, je-li zařazen do 1. až 6. mzdové třídy,
  2. ve výši maximálně 150 % nejvyššího možného mzdového tarifu pracovníka/zaměstnance, je-li zařazen do 7. až 13. mzdové třídy.

 

Část V
Závěrečná ustanovení

  1. Tímto opatřením se ruší Opatření děkanky č. 6/2020 ze dne 31. 7. 2020.
  2. Toto opatření je účinné od 1. 1. 2021.

 

 

V Českých Budějovicích dne 23. 12. 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF