Symbol PF Opatření proděkanky č. 6/2015

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 6/2015
o zásadách a pravidlech konání státní závěrečné zkoušky
na Pedagogické fakultě JU 1)

 

I. Úvodní ustanovení

 1. K státní závěrečné zkoušce nebo její části (SZZ) se student dostaví v čase, který je určen pro její zahájení; po zahájení vlastní SZZ již nebude studentovi umožněn vstup do učebny, aby nerušil průběh zkoušky ostatních studentů.
 2. Pokud není výslovně povoleno, je v průběhu SZZ nepřípustné:
  1. používat jakékoli psané poznámky a tištěné materiály včetně slovníků a příruček;
  2. používat jakékoli elektronické přístroje včetně mobilních telefonů a jiných komunikačních přístrojů, přenosných PC všech typů. Výjimkou je použití PC osobami se specifickými potřebami, které o to předem požádaly v rámci žádosti o modifikaci SZZ z důvodu svého znevýhodnění.
  3. komunikovat s dalšími účastníky SZZ.
 3. Během SZZ student přesně dodržuje pokyny členů zkušební komise.
 4. Má-li student k zahájení nebo průběhu SZZ námitky, je nutné, aby tyto námitky uplatnil bezprostředně po skončení této zkoušky u zkušební komise jmenované pro SZZ. K pozdějším námitkám nebude přihlíženo. O případných námitkách předseda této komise vyhotoví písemný záznam, který bude založen do spisu studenta.

II. Zahájení a průběh SZZ

 1. Zkušební komise nebo její člen, který je za průběh zkoušky odpovědný, seznámí studenty s podmínkami a s organizací zkoušky, případně s obsahem a způsobem vypracování písemného testu SZZ.
 2. Zkušební komise, nebo její člen, odpovědný za průběh zkoušky, zjistí, zda všichni studenti mají stejné podmínky pro vykonání SZZ a zda některý z nich není zdravotně indisponován a nemůže proto SZZ konat. Svým podpisem všichni přítomní studenti potvrdí, že neexistují žádné objektivní či subjektivní potíže, které by vykonání SZZ znemožňovaly.

 

V Českých Budějovicích 13. listopadu 2015

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium PF JU

Příloha 1 (Prezenční listina)

Příloha 2 (Protokol o námitkách ke státní závěrečné zkoušce)

 

1) k provedení čl. 30 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

stáhnout dokument: PDF