Symbol PF Program GeoGebra ve výuce matematiky I

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na druhém stupni základních škol, na středních školách a na vyšších odborných školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 970/2018-1-67.
Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).

 

Termín konání kurzu:

6. 10. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin.

 

Místo konání kurzu:

Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J327.

 

Úplata za kurz:

950,- Kč

Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu.
Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení.

 

Příjem přihlášek: od 15. 4. 2018 do 14. 9. 2018

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=10943

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po splnění požadavků pro absolvování programu je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – seminář.

 

Cíle studia:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti, které mu umožní smysluplné využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na základní a střední škole. Absolvent kurzu pozná jednotlivá prostředí programu a bude schopen aplikovat jejich základní funkce a nástroje při vytváření vlastních materiálů i při použití a případné modifikaci materiálů převzatých, které se naučí vyhledávat. Seznámí se také s funkcemi webového online prostředí, které je s programem spojeno a s možnostmi jeho využití při výuce matematiky.

 

Rozsah studia:

8 vyučovacích hodin

 

Studijní plán:

 • Prvotní seznámení s programem GeoGebra [1 hod.]
  Webová stránka geogebra.org a její obsah. Online spuštění programu dle způsobu jeho využití. Verze programu pro dotyková zařízení. Instalace programu na různé platformy. Uchování souborů a jejich správa v online i offline režimu.
 • Pracovní prostředí programu GeoGebra [2 hod.]
  Jednotlivá pracovní prostředí programu (Algebraické okno, Nákresna, Grafický náhled 3D, Tabulka, CAS, Pravděpodobnostní kalkulačka). Možnosti přizpůsobení prostředí a jeho obsahu potřebám výuky. Způsoby ovládání programu. Vkládání dynamického textu.
 • Geometrická a algebraická reprezentace objektů. Dynamické a interaktivní konstrukce [2 hod.]
  Dynamická provázanost reprezentací objektu a její využití ve vzdělávacím procesu. Dynamické konstrukce. Možnosti změny vlastností objektů. Využití příkazového řádku. Interaktivní prvky programu (Posuvník, Zaškrtávací políčko, Tlačítko, Textové pole).
 • Výstupy z programu GeoGebra [0,5 hod.]
  Uložení materiálu ve formátu ggb nebo na web ve formě dynamického apletu. Export obrázků.
 • GeoGebra jako demonstrační a prezentační nástroj [1,5 hod.]
  Tvorba animace, krokování konstrukce. Webové prostředí pro sdílení materiálů. Využití jak existujících, tak i vlastnoručně vytvořených materiálů. GeoGebra Kniha, kolekce materiálů.
 • Zadávání a organizování práce žáků [1 hod.]
  Možnosti využití webového prostředí geogebra.org pro zadávání a organizování práce žáků.

 

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Po ukončení každého kurzu bude provedeno dotazníkové šetření mezi absolventy. Vybrané materiály, vytvořené v rámci kurzu budou vystaveny na webové stránce kurzu.

 

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků

Maximální kapacita kurzu: 20 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.

 

Odborný garant: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.