Symbol PF DVPP – Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503

Zkratka oboru: TV/ZŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s §6, odst. 1, písmene a) a b), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele tělesné výchovy 2. stupně základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Studium je určeno vysokoškolsky vzdělaným učitelům 1. a 2. stupeň ZŠ.
Vzdělávací program je určen absolventům vysokoškolského magisterského studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o kvalifikaci učit další předmět – tělesnou výchovu na 2. stupni ZŠ a pro učitele 1. stupně základní školy, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy, nebo absolventy DPS (pedagogické minimum).

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční i distanční.
Z každého předmětu bude studentům umožněno po dohodě s vyučujícím nastudovat si třetinu materiálů distančně.
Studijní opory pro distanční studium jsou dostupné na https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti tělesné výchova a sportu pro základní školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Znalosti a dovednosti získané studiem tělesné výchovy a sportu umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na základní škole.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 260 hodin, z toho 160 hodin přímé výuky a 80 hodin výuky distanční. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem)
1 2 3
Pedagogika a psychologie – povinně volitelné předměty        
Obecná pedagogika (pro absolventy Učitelství 2. stupně ZŠ) 10 10    
Pedagogicko psychologický blok (pro absolventy Učitelství 1. stupně ZŠ) 20 20    
Povinné předměty        
Didaktika TV pro ZŠ 7     7
Psychologie TV pro ZŠ 7     7
Antropomotorika a sportovní trénink 14     14
Anatomie člověka 14 14    
Fyziologie tělesných cvičení 14   14  
Názvosloví 7 7    
Dějiny tělesné výchovy a sportu 7 7    
Zimní výcvikový kurz 30 30    
Gymnastika 14 14    
Atletika 14 14    
Plavání 14   14  
Sportovní hry 14     14
Zdravotní TV 7   7  
Hygiena TV a první pomoc 7   7  
Letní výcvikový kurz 30   30  
Pedagogická praxe 20     20
Seminář k závěrečné práci 10     10
Celkem 260 86 72 72

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude ukončeno ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou:

  1. prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran zaměřenou především na didaktiku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů;
  2. znalostní komisionální zkouškou z předmětu didaktika tělesné výchovy a sport.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 5. 2021 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.

Pro programy CŽV zájemce nevyplňuje do přihlášky údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: do 31. 5. 2021 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Bc. Anežka Pořízková
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: ZS AR 2021/2022

Odborný garant: PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D., e-mail: tomtlusty@pf.jcu.cz, tel. 387 773 176

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.