Symbol PF DVPP – Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503

Zkratka oboru: KZV/RZŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku výchovy ke zdraví na 2. stupni základní školy, nebo absolventi DPS (pedagogické minimum).

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 33496/2019-4-1042.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek, seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství výchovy ke zdraví na druhém stupni ZŠ. Těžiště přípravy je v oblasti oborové a oborově didaktické. Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese. Za stěžejní pedagogické kompetence absolventa učitelství 2. stupně ZŠ jsou pokládány kompetence v oblasti aprobačních předmětů, psychodidaktické, diagnostické, komunikativní, sebereflektivní a osobnostně rozvíjející.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin, z toho 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Didaktika výchovy ke zdraví pro učitele 12 12     Zk
Výchova ke zdravému životnímu stylu 12 12     Zp
Výživa a zdraví 20 20     Zk
Anatomie a fyziologie člověka 20 20     Zk
Pedagogické aspekty rizikového chování a prevence sociálně patologických jevů 12 12     Zk
Etické aspekty výchovy ke zdraví 12 12     Zp
  88      
Výživa a kvalita potravin 12   12   Zk
Seminář k závěrečné práci (metodologie) 10   10   Zp
Pedagogická praxe souvislá 20   20   Zp
Zdravotní propedeutika a základy první pomoci 20   20   Zk
Adekvátní pohybové aktivity a režimy 20   20   Zp
    82    
Environmentální výchova a související průřezová témata ve výchově ke zdraví 12     12 Zk
Problematika nadváhy a obezity ve školské praxi 12     12 Zk
Etiopatogeneze civilizačních chorob 12     12 Zk
Psychologie zdraví 12     12 Zk
Regenerace, revitalizace a volnočasové aktivity podporující zdraví 12     12 Zp
Motivace podpory zdraví, programy podpory zdraví v ČR a možnosti aplikace výchovy ke zdraví ve školním prostředí 12     12 Zp
Seminář k závěrečné práci a prezentaci 8     8 Zp
Celkem 250     80 10 Zk/8 Zp

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: bude otevřen od 1. 11. 2022

 

Zahájení studia: ZS AR 2023/2024

Odborný garant: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., e-mail: zkornatovska@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 219

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.