Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2018/19

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2018/19

Informace pro absolventy (leden/únor 2019)

 

Vážení absolventi z ledna a února 2019,

promoce se budou konat ve dnech 25., 26. a 27. června 2019 v koncertní síni O. Jeremiáše v Č. Budějovicích. Přesný harmonogram bude zveřejněn na www.pf.jcu.cz do 7. června 2019.

Z tohoto důvodu si můžete diplom a dodatek k diplomu vyzvednout u svojí studijní referentky na studijním oddělení od 1. do 15. března. Jestliže si diplom a dodatek k diplomu nevyzvednete, budou Vám zaslány poštou doporučeně do vlastních rukou.

Pokud se chcete zúčastnit slavnostní promoce, oznamte tuto skutečnost do 30. 4. svojí studijní referentce a do 31. 5. jí dodejte svůj diplom a dodatek k diplomu (včetně desek).

Sazebník úhrad za administrativní úkony platný pro akademický rok 2018/2019 stanovuje poplatek za služby spojené s konáním promocí (akademických obřadů podle § 57 odst. 7 zákona) na částku ve výši 500,- Kč. Splatnost částky je do 14. 6. Název banky: ČSOB, číslo účtu: 104725778/0300, variabilní symbol: 100403, do poznámky napište: promoce, svoje jméno a příjmení.

Podle čl. 33 odst. 1) Studijního a zkušebního řádu JU je povinností všech absolventů PF JU vypořádat všechny své závazky vůči fakultě a dalším součástem JU nejpozději do osmi kalendářních dnů po dni ukončení studia.

Podle § 55 odst. 1, 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) se za den ukončení studia považuje den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.