Symbol PF Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2020/2021

 

Zimní semestr

 

Akademický rok 2020/2021 začíná 1. září 2020 a končí 31. srpna 2021

 

Zápis

Zápis předmětů zimního semestru AR 2020/2021

společný termín pro všechny fakulty JU   01. 06. 2020 – 12. 06. 2020
pro studenty PF JU   pokračuje až do 20. 07. 2020
Upřesňující zápis předmětů zimního semestru AR 2020/2021 01. 09. 2020 – 28. 09. 2020

 

Zápis nově přijatých uchazečů:

1. rok standardního průběhu studia   01. 09. 2020 – 18. 09. 2020
1. rok doktorského studia   01. 10. 2020 – 02. 10. 2020
Zápis tzv. „čekatelů“ na SZZ (v úředních hodinách na studijním oddělení) září 2020, nejpozději však do 18. 09. 2020

 

Dozapsání („dozápis“) či odzapsání („odzápis“) studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 9. 10. 2020 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

 

Podání žádosti o uznání předmětů

v případě dalšího studia   do 31. 10. 2020
v případě souběžného studia   za zimní semestr     do 31. 10. 2020
za letní semestr     do 31. 03. 2021

 

Výuka

všichni studenti prezenčního studia (13 týdnů)   29. 09. 2020 – 19. 12. 2020
04. 01. 2021 – 09. 01. 2021
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

 

Imatrikulace studentů zapsaných ke studiu 1. rokem
Výuka studentů prvního ročníku bakalářského studia a oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se tento den nekoná.
  22. 10. 2020
 
Zveřejnění témat kvalifikačních prací na katedrách   do 30. 11. 2020
 
Zimní prázdniny   21. 12. 2020 – 03. 01. 2021
 
Den otevřených dveří na PF JU   21. 01. 2021
Den otevřených dveří na JU   22. 01. 2021

 

Zkouškové období za ZS

studenti posledního roku prezenční formy standardní doby studia
a všichni studenti kombinované formy studia
  11. 01. 2021 – 23. 04. 2021
ostatní studenti prezenčního studia   11. 01. 2021 – 12. 02. 2021

 

Státní závěrečné zkoušky

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie   15. 11. 2020
ostatní katedry   30. 11. 2020
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 25. 01. 2021 – 05. 02. 2021 do 10. 01. 2021 do 08. 01. 2021 do 04. 01. 2021

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují – tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 25. 1. – 31. 1. 2021 v souladu s harmonogramem AR 2020/21 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne razítko katedry a připojí podpis.
Studenti, kteří odevzdávají kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2020/21 FF JU.

 

Mezní termíny

pro získání zápočtů za ZS

  pro letní i srpnový termín SZZ, kombinované studium   23. 04. 2021
 

ostatní studenti

  12. 02. 2021

 

pro vykonání zkoušek

  pro letní termín SZZ   23. 04. 2021
  pro srpnový termín SZZ   09. 07. 2021
 

ostatní studenti (včetně kombinovaného studia)

  31. 08. 2021

 

pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia

  v prezenčním studiu   05. 03. 2021
  v kombinovaném studiu   23. 04. 2021

 

 

Letní semestr

 

Zápis

Zápis předmětů letního semestru AR 2020/2021   11. 01. 2021 – 22. 01. 2021
 
Upřesňující zápis předmětů letního semestru AR 2020/2021   07. 02. 2021 – 14. 02. 2021

 

Dozapsání („dozápis“) či odzapsání („odzápis“) studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 26. 2. 2021 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

 

Výuka

5. rok oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (6 týdnů) 1), 4)   15. 03. 2021 – 23. 04. 2021
3. rok bakalářského studia + 2. rok navazujícího magisterského studia5)
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci) 1)2)3)
  15. 02. 2021 – 01. 04. 2021
3. rok bakalářského studia Speciální pedagogika předšk. věku – Učitelství MŠ
(blokově, časová datace daných předmětů odpovídá 14 týdnům) 6)
  01. 03. 2021 – 16. 04. 2021
ostatní studenti (14 týdnů)   15. 02. 2021 – 22. 05. 2021
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu
Zadání kvalifikačních prací   do 23. 04. 2021

 
1) Studenti ve 2. roce navazujícího magisterského studia ve studijních programech Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy a studenti závěrečného roku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ konají souvislou pedagogickou praxi v týdnech od 8. 2. 2021 do 12. 3. 2021.

2) Pro obory, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF, zůstává výuka podle harmonogramu FF ve standardní hodinové dotaci.

3) S výjimkou oboru Arteterapie, kde se výuka ve 3. ročníku LS koná v nezkrácené podobě.

4) Pedagogická praxe souvislá Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, doporučený termín: 8. 2. 2021 – 12. 3. 2021.

5) Pedagogická praxe souvislá Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – navazující magisterské studium, doporučený termín: 8. 2. 2021 – 12. 3. 2021.

6) Pedagogická praxe souvislá Speciální pedagogika předškolního věku – Učitelství MŠ, doporučený termín: 8. 2. 2021 – 26. 2. 2021.

 

Zkouškové období za LS

pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu   06. 04. 2021 – 23. 04. 2021
ostatní studenti   24. 05. 2021 – 30. 09. 2021

 

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR

pro studenty konající SZZ v 1. termínu   do 23. 04. 2021
pro studenty konající SZZ ve 2. termínu   do 09. 07. 2021
ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia   do 30. 09. 2021

 

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

splnění podmínek   do 26. 02. 2021
přihlášky na příslušné katedře   do 26. 02. 2021
termín konání   22. 03. 2021 – 01. 04. 2021

 

Mimořádné aktivity letního semestru

Soutěž Studentská inovace praxí   22. 04. 2021
Den kateder   05. 05. 2021
Děkanský sportovní den   06. 05. 2021

 

Státní závěrečné zkoušky – 1. termín

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie   28. 02. 2021
ostatní katedry   31. 03. 2021
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 10. 05. – 01. 06. 2021 do 25. 04. 2021 23. 04. 2021 23. 04. 2021

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují – tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 7. 6. – 18. 6. 2021 v souladu s harmonogramem AR 2020/21 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.
Studenti, kteří odevzdávají kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2020/21 FF JU.

 

Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy promocí absolventů PF JU je studijní oddělení od 21. 6. 2021 do 25. 6. 2021 zavřeno.

 

Státní závěrečné zkoušky – 2. termín4)

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

katedra pedagogiky a psychologie   15. 05. 2021
ostatní katedry   31. 05. 2021
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 4) 18. 08. – 03. 09. 2021 do 11. 07. 2021 09. 07. 2021 09. 07. 2021

 
1) Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují – tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách. Termín konání SZZ Katedry pedagogiky a psychologie je možný od 18. 8. do 3. 9. 2020. Katedra pedagogiky a psychologie a Ateliér Arteterapie (s ohledem na nezkrácený LS 3. ročníku studia) zároveň garantují vypsání 2. termínu SZZ v LS).
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu 30. 8. – 3. 9. 2021 v souladu s harmonogramem AR 2020/21 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.
Studenti, kteří odevzdávají kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2020/21 FF JU.

4) 2. termín SZZ není pro katedry obligatorní. O organizování podzimního termínu budou katedry své studenty informovat nejpozději do 23. dubna 2021.

 

Mezní termíny

pro získání zápočtů za LS

  pro 1. termín SZZ v LS   23. 04. 2021
  pro 2. termín SZZ v LS   09. 07. 2021
 

ostatní studenti

  30. 09. 2021

 

pro vykonání zkoušek za ZS i LS

  pro 1. termín SZZ v LS   23. 04. 2021
  pro 2. termín SZZ v LS   09. 07. 2021
 

ostatní studenti (včetně kombinovaného studia)

  30. 09. 2021