Symbol PF Geografické didaktické dny (GEODID) (projekt scienceZOOM2)

Geografické didaktické dny (GEODID)

(projekt scienceZOOM2)

21. 11. - 22. 11. 2014

 

Ve dnech 21. - 22. listopadu 2014 se uskutečnil na katedře geografie PF JU v Českých Budějovicích pod záštitou projektu scienceZOOM2 seminář s názvem Geografické didaktické dny (GEODID). Seminář byl určen pro setkání odborníků geografů/vysokoškolských pedagogů a učitelů (nejenom) zeměpisu ze ZŠ i SŠ a rovněž všem studentů PF JU. Zastřešující téma semináře neslo název "Aktuální výzvy ve výuce zeměpisu".
Diskuze, kulaté stoly a jiné workshopy byly cíleny především na moderní trendy výuky zeměpisu, především badatelsky orientované vyučování a možnosti jeho využití v praktické výuce zeměpisu. Zároveň byly často diskutovány současné překážky a problémy výuky zeměpisu a nastíněny možnosti jejich nápravy a změn v budoucnu.
Hlavní myšlenka semináře byla naplnění a vznik otevřené diskuze učitelů, kteří jsou v přímém kontaktu s "realitou" výuky zeměpisu na ZŠ a SŠ, s odborníky/geografy z českých, slovenských, ale i polských či tureckých VŠ nad geografickými tématy s přihlédnutím k výhodám a nevýhodám badatelsky orientovaného vyučování.

Všechny výukové aktivity učitelů a studentů byly realizovány formou "učení hrou" či skrze využití metod zážitkové pedagogiky a problémového učení. Samotní účastníci semináře se stali aktivními žáky, kteří byli neustále zapojováni do různých výukových aktivit. Snahou bylo především přiblížit studentům a učitelům z praxe, nové vědecké postupy a bádání ve vybraných zeměpisných otázkách a to co nejjednodušší a nejpochopitelnější formou, která by byla snadno aplikovatelná v jejich dosavadní učitelské praxi. Hlavním cílem semináře bylo předat učitelům nové informace a zkušenosti v takové formě, která je ihned či velmi záhy aplikovatelná do reálné výuky. Učitelé si tak vyzkoušeli nové přístupy a metodiky přímo v praxi, sami na sobě a navzájem si předávali získané zkušenosti, stejně jako si je předávají samotní žáci během výuky.

Semináře se účastnilo přibližně 60 odborníků/geografů z vysokoškolských pracovišť z České a Slovenské republiky. Pozvání zároveň přijali i zahraniční hosté z Polska a Turecka. Z českých VŠ pracovišť se semináře účastnili členové Katedry geografie PF MU v Brně, Institutu výzkumu školního vzdělávání při PF MU v Brně, Katedry geografie PřF UPOL v Olomouci, Katedry geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem, Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU v Ostravě, Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze a katedry geografie PF JU v Českých Budějovicích. Slovenská VŠ pracoviště byla zastoupena kolegy z Katedry geografie a geológie PriF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Katedry humánnej geografie a demografie PriF Univerzity Komenského v Bratislavě. Zahraniční hosté přijeli z Uniwersytetu Pedagogiczneho v Krakově z Polska a Eskisehir Osmangazi Univerzity v Turecku.

Semináře se účastnilo také více než 40 pedagogů ze ZŠ a SŠ především z Jihočeského kraje, ale zároveň přijali pozvání rovněž pedagogové i z jiných krajů ČR (Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Středočeského kraje, Plzeňského kraje či Královehradeckého kraje aj.).

V rámci Geografických didaktických dnů bylo všem účastníků nabídnuto během 2 dnů celkem 13 výukových aktivit, kulatých stolů či různých workshopů, doplněných dílčími prezentacemi a doprovodnými akcemi.

 

 

Geografické didaktické dny slavnostně zahájil v pátek 21. listopadu 2014 prorektor Jihočeské univerzity prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., který přivítal všechny účastníky v Českých Budějovicích a na půdě Jihočeské univerzity. Slavnostní zahájení pokračovalo pozdravením účastníků děkanem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Michalem Vančurou, Ph.D., jenž popřál všem účastníků bohatou tvůrčí atmosféru a mnoho inspirace pro odborné diskuze v rámci celého semináře. Na závěr přivítala všechny účastníky vedoucí katedry geografie doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

Páteční program pokračoval společným plenárním zasedáním s vyzvanými přednáškami, které se tématicky pojily ke geografickému vzdělávání. Program zahájil doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. z PF MU v Brně přednáškou na téma "Kurikulární změny ve výuce geografie ve Francii ve vztahu k českému zeměpisnému vzdělávání". V rámci přednášky nastínil hlavní rozdíly v kurikulárních dokumentech obou zemí a představil francouzské výukové a učební materiály. Následně prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. z PriF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zaujal posluchače krátkým vystoupením na téma "Súčasný stav, transformácia a perspektívy geografického vzdelávania v slovenských školách". Vyzvané přednášky v rámci plenárního zasedání patřičně doplnil i prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. z PřF UPOL v Olomouci se svou prezentací na téma "Význam geografie v učebních plánech a studijních programech". Po malé přestávce představil dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP aspekty geografického vzdělávání v Polsku. Zkušenosti s výukou geografie v Turecku a jejími současnými problémy následně nastínil doc. dr. Eyüp Artvinli z Eskisehir Osmangazi Univerzity v Turecku.
Páteční odpolední program byl věnován jednání Sekce geografického vzdělávání České geografické společnosti a paralelně s touto aktivitou probíhalo i jednání Sekce regionálního rozvoje České geografické společnosti. V rámci těchto jednání byla řešena hlavní problémová témata souvisejících se zeměpisným vzděláváním jak na úrovni celorepublikové, tak i regionální a díky účasti zahraničních hostů mnohdy i na úrovni mezinárodní. Jednání se účastnila řada předních obecných didaktiků i oborových didaktiků zabývajících se výukou geografie a geografickým vzděláváním (např. prof. RNDr. Vladimír Baar z PřF OU v Ostravě; doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. z PřF UJEP v Ústí nad Labem; RNDr. Peter Barto, PhD. z PriF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; RNDr. Martin Hanus, Ph.D. z PřF UK v Praze; Mgr. Jan Hercik z PřF UPOL v Olomouci; doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. z PF MU v Brně; RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. z PřF UK v Praze; Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. z PF MU v Brně; RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. z PřF UK v Praze; doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. z PřF UPOL v Olomouci; PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. z PF MU v Brně; doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. z PřF UPOL v Olomouci či prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, Ph.D. z PriF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a řada jiných.
Další z aktivit, jenž zpestřovala páteční program GEODIDu, byl workshop na téma "Globální rozvojové vzdělávání v praxi aneb jak atraktivně pracovat s děním v současném světě" jenž připravila pro účastníky Mgr. Blanka Zemanová z neziskové organizace Člověk v tísni. V rámci workshopu se účastníci seznámili s příklady dobré praxe a ukázkami práce s aktuálním světovým děním přímo v hodinách zeměpisu. Cílem aktivity bylo seznámit účastníky s obsahem, cíli, principy a metodami výuky globálního rozvojového vzdělávání na příkladu ukázkové hodiny.
Paralelně s tímto workshopem probíhal seminář na téma "Google Apps pro vzdělávání" vedený Mgr. Martinem Lánou z Institutu pro další vzdělávání, o.p.s. Účastníci této aktivity si vyzkoušeli praktický pohled na využití cloudových nástrojů ve výuce zeměpisu. Také si představili možnosti, které nabízejí současné mobilní technologie pro výuku zeměpisu v praxi.
Páteční odpoledne uzavíraly dvě aktivity. Velmi plodnou a dalo by se říci "žhavou" diskuzi přinesl kulatý stůl nesoucí název "Problémy výuky regionální geografie a její funkce v současné společnosti". Diskuze se dotýkala otázek současné úlohy regionální geografie ve společnosti. Zároveň byla řešena otázka znalostí a dovedností žáků, resp. byly řešeny slabiny tradiční popisné regionální geografie versus přínos tzv. "nové regionální geografie" aj. Na tuto aktivitu navazoval poslední páteční kulatý stůl, tentokráte věnovaný problematice "Změn demografického chování v 2. polovině 20. století a na začátku 21. století" vedený doc. RNDr. Dagmar Popjakovou, PhD. z PF JU v Českých Budějovic a její kolegyní Mgr. Marcelou Káčerovou, PhD. z PriF UNIBA v Bratislavě.
Celý páteční program Geografických didaktických dnů uzavíral společenský večer v prostorách Menzy JU.

Program Geografických didaktických dnů pokračoval i v sobotu 22. listopadu 2014. Dopolední program zahajovala terénní výuka na téma "Badatelsky orientované vyučování zeměpisu a využití hry geocaching ve výuce zeměpisu". Účastníci se, i vzhledem k nepřízni počasí, věnovali zatloukání půdní sondy a rozpoznávání půdních typů v parku Stromovka, zjišťovali sílu větru pomocí ručního anemometru či úroveň hluku v dopoledních hodinách ve Stromovce pomocí hlukoměru. Věnovali se určování intenzity osvětlení, vlhkosti vzduchu či se učili prakticky pracovat s teodolitem přímo v terénu. Dopolední aktivní "návštěvu" parku Stromovka završili seznámením se s hrou geocaching a hledáním ukrytého pokladu s pomocí GPS navigace. Při závěrečném zhodnocení badatelských aktivit byly diskutovány možnosti jejich zapojení do výuky zeměpisu na ZŠ a SŠ.
Paralelně s touto terénní aktivitou probíhal v prostorách PF JU v Českých Budějovicích seminář na téma "Filozofie pro děti", pod vedením PhDr. Ivy Žlábkové, Ph.D. a jejího kolegy Mgr. Lukáše Laibrta. Lektoři cílové skupině představili tento pedagogický přístup, jenž je rozvíjen od konce 60. let 20. století na základě aktivit Matthew Lipmana. Aktivita obsahovala námět (něco málo z teorie, praktickou ukázku a její reflexi), jak lze využít ve výuce metodu filozofického dialogu spolu s dalšími doplňkovými cvičeními a aktivitami, které rozvíjí u žáků především kritické myšlení. Před obědovou pauzou se účastníci ještě seznámili s aktivitami "Věda nás baví, o.p.s." pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Rajchlové, Ph.D.

Odpolední blok aktivit byl zahájen kulatým stolem na téma "Zeměpisná olympiáda a čeští žáci". V rámci kulatého stolu byly diskutovány otázky týkající se ne/úspěchů našich žáků v mezinárodních geografických soutěžích. Aktivity se účastnil i úspěšný student Filip Hulec, který reprezentoval Českou republiku na řadě mezinárodních geografických soutěžích a podělil se s účastníky aktivity o své zkušenosti a zážitky. Diskutovala se otázka co účast na zeměpisné olympiádě žákům i jejich učitelům přináší? aj. Na tento kulatý stůl navazoval seminář "Projektově orientované vzdělávání" vedený Ing. Petrem Hynkem z Centra pro inovace v inženýrském vzdělávání, o.p.s. Praktická ukázka byla zaměřena na postup definování si projektu ve výuce zeměpisu. Účastníci zjistili, že projektově orientované studium vychází z přirozeného učení a pracuje s vlastní motivací studenta. A jak se tato filozofie výuky liší od známé projektové výuky? aj.
Program GEODIDu završoval praktický workshop na téma "Možnosti využití Arc GIS online ve výuce (nejen) zeměpisu", který vedl Mgr. Vojtěch Blažek z KGE PF JU v Českých Budějovicích. Účastníci se na této aktivitě prakticky seznámili s nástrojem pro vytváření map a mapových aplikací, jenž je skvělým pomocníkem při vytváření si interaktivní výuky.

Seminář byl slavnostně ukončen v sobotu 22. listopadu 2014 předáním Certifikátů DVPP o absolvování semináře všem zúčastněným učitelům ZŠ a SŠ.
Dle pozitivních reakcí a děkovných emailů od řady účastníků můžeme konstatovat, že odborný seminář naplnil hlavní cíl a napomohl tak k nastavení a dlouhodobému udržování vzájemné spolupráce a motivace cílové skupiny při koncepci hodin přírodovědných předmětů formou badatelsky orientovaného vyučování.

 

Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným i všem, kteří nám pomáhali s organizací semináře a přispěli k jeho realizaci. Děkujeme.
Napsali: Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.