Symbol PF Cena Miroslava Papáčka

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydala dne 23. 3. 2021 Statut Ceny Miroslava Papáčka za mimořádný společenský přínos jako ocenění děkana/děkanky Pedagogické fakulty udělované jedenkrát ročně.

Hlavním smyslem oceňování vědeckých výkonů Cenou Miroslava Papáčka je zejména snaha o zvýšení prestiže výkonů akademických pracovníků, popřípadě studentů Pedagogické fakulty. Současně je cílem též prezentovat i popularizovat vědecké počiny, výkony vytvářené v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo v oblastech souvisejících se zaměřením jednotlivých pracovišť na Pedagogické fakultě. V neposlední řadě je cílem ocenění motivace začínajících vědců na fakultě k jejich vědecké práci.

Cena Miroslava Papáčka se uděluje za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty a za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty. Může být udělena za mimořádný výkon, vytvořený v souvisejících vědeckých disciplínách, který byl publikován nebo uskutečněn v daném kalendářním roce.

Statut Ceny Miroslava Papáčka

 

Aktuální ročník

Návrhy na nominace za kalendářní rok 2021 je možné podávat do 30. 3. 2022 paní Gabriele Mikešové na oddělení vědy e-mailem na adresu gmikesova@pf.jcu.cz (na nominačním formuláři, odkaz níže). Členové odborné poroty posoudí návrhy nominací a předloží je děkance fakulty do 30. 4. 2022.

Odborná porota bude v roce 2021 pracovat v následujícím složení: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., PhDr. Petr Bahenský, Ph.D., Bc. David Marko.

Návrh nominace na CENU MIROSLAVA PAPÁČKA (formulář ke stažení)

 

ROČNÍK 2020

Dne 4. 5. 2021 se sešla odborná porota a rozhodla, že cenu Miroslava Papáčka za rok 2020 obdrží v kategorii

  1. mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty
    • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. za mimořádný společenský přínos z hlediska dosahu výrazně přesahujícího rámec PF JU – Strategie 2030+
    • PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. za budování excelentního výzkumného týmu
  2. mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty
    • Bc. David Marko za vynikající výsledky v oblasti vědy

Ceny Miroslava Papáčka 2020 – reportáž ze slavnostního ceremoniálu s fotografiemi

 

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

Narodil se 1. října 1953 ve Vimperku, zemřel 29. dubna 2019 v Českých Budějovicích.

V roce 1976 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství biologie a chemie pro střední školy. Záhy po skončení studia získal doktorát v oboru zoologie a poté v roce 1988 obhájil kandidaturu v oboru entomologie. Zpočátku působil jako učitel na gymnáziu v Prachaticích, odkud přešel na místo odborného asistenta na tehdejší samostatné Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Zde se ve své odbornosti dále rozvíjel a postupně získal pověst vynikajícího a mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti biologie, ekologie, morfologie a taxonomie nepomorfních ploštic (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) a biodiverzity vodního hmyzu. V oboru zoologie se habilitoval a nedlouho poté byl v roce 1995 jmenován vysokoškolským profesorem.

celý článek

Další články

Vzpomínka na profesora Miroslava Papáčka (1953–2019)
(Klapalekiana, 56, 2020)

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
(Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 59 / 2019)

In memoriam of Professor Miroslav Papáček (1953–2019): biography, memories, bibliography and list of described taxa
(Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 60, 2020)