Symbol PF Grant activities

GAJU - týmové projekty

Řešitel Název projektu Součást Finanční prostředky na rok 2016 v Kč Číslo žádosti Termín ukončení projektu
PhDr. Renata Malátová, Ph.D. Poruchy dechového stereotypu a jejich vliv na muskuloskeletární systém Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU 191 454 034/2015/S 31.12.2017
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a učitelském vzdělávání Katedra pedagogiky a psychologie PF JU 337 675 130/2016/S 31.12.2018
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii Katedra biologie PF JU 450 500 118/2016/S 31.12.2018
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky Katedra matematiky PF JU 489 175 121/2016/S 31.12.2018
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků Katedra pedagogiky a psychologie PF JU 250 750 154/2016/S 31.12.2018
Mgr. Karel Řepa, Ph.D. Krajina jako námět na médium ve výtvarné výchově Katedra výtvarné výchovy PF JU 247 000 146/2016/S 31.12.2018
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů Katedra geografie PF JU 436 446 116/2016/S 31.12.2018

GAJU - individuální projekty

Řešitel Název projektu Součást Finanční prostředky na rok 2016 v Kč Číslo žádosti Termín ukončení projektu
Mgr. Michala Plassová Neurální koreláty aritmetických funkcí Katedra pedagogiky a psychologie PF JU 100 000 112/2015/S 31.12.2016

GAČR

Řešitel Název projektu Součást Číslo žádosti Doba řešení projektu
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky orientované výuky Katedra matematiky PF JU GA ČR 14-01417S 2014 - 2016
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. Komputační psycholingvistická analýza českého textu Katedra pedagogiky a psychologie PF JU GA ČR 16-19087S 2016 - 2018

Rámcové programy EU

Program Název projektu Koordinátor Spoluřešitel Číslo žádosti Doba řešení projektu
FP7 (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development) ASSIST-ME: Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education University of Kobenhaven, Department of Science Education Katedra biologie, Katedra pedagogiky a psychologie, Katedra matematiky PF JU 321428 2013 - 2016
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí   Univerzita Palackého v Olomouci CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 16_011/0000660 2016 - 2019

Mezinárodní projekty

Program Název projektu Koordinátor Spoluřešitel Kód projektu Doba řešení projektu
AKTION ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2017 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (KNJ, PF JU) Universität Wien 78p1 2017
INGO II - VES15 Podpora účasti psychologů České republiky v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky a psychologie JU LG15038 2016-2017
AKTION ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2016 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (KNJ, PF JU) Universität Wien 75p1 2016
Česko-německý fond budoucnosti Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v česko-německém příhraničí doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Universität Passau, Lehrstuhl für Schulpädagogik 4_15_5341 10/2015 - 9/2016
           
COST MŠMT Název akce: Pine pitch canker - strategies for management of Gibberella circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH) Prof. Julio Javier Diez Casero   COST FP1406 8.5.2015 - 7.5.2019
Název lokálního projektu: Plasma treatment on infected seeds of pine trees – a case study with phytopathogenic fungus Gibberella circinata (Infikovaná semena borovic ošetřená plasmatem – studie na fytopatogenní houbě Gibberella circinata)   Katedra biologie 1/2016 - 5/2019
COST MŠMT Název akce: Industrially contaminated sites and health network (ICSHNET) Dr. Ivano Iavarone   COST IS1408 29.12.2015 - 28.4.2019
Název lokálního projektu: Environmental and Health Education in Industrial Contaminated Areas (Přírodovědná výchova a výchova ke zdraví v kontaminovaných oblastech)   Katedra biologie 1/2016 - 5/2019
Interreg V­A Rakousko – Česká republika Matematickou cestou k technice (MatemaTech) JU (prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.) Jihočeská hospodářská komora a Johannes Kepler Universität Linz 35 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019
Interreg V­A Rakousko – Česká republika Edugard JU (Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.) Hochschule für Agrarumwelt Pädagogik (Vídeň), Natur im Garten (Tulln), Chaloupky o.p.s. (Kněžice), Lipka (Brno), Občanské sdružení Přírodní zahrada (Jindřichův Hradec) ATCZ65 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Mathematische Begabung: Modellierung, Diagnose, Förderung / Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. (KMA, PF JU) Universität Bayreuth 113 2017 - 2020


PF JU je partnerem projektu "Modernizace výuky uměleckého zaměření"

RČ CZ.1.14/2.4.00/34.03266