Symbol PF Studia Kinanthropologica

Studia Kinanthropologica

 

Vědecký časopis pro kinantropologii. Vydává Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy a sportu od r. 2000. Vychází dvakrát ročně. Příspěvky jsou přijímány průběžně, konečný termín pro první číslo je vždy k 28. 2. a pro druhé číslo k 30. 9.

Časopis je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platném pro rok 2015, který schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Časopis je indexován v databázi Medvik - Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ), Národní lékařské knihovny Praha. 29. 4. 2016 byl časopis Studia Kinanthropologica zařazen do databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Časopis je určen pro zveřejňování původních výzkumných studií, teoretických studií, přehledových studií a sdělení, které souvisí s problematikou sportovní kinantropologie. Cílem je podporovat rozvoj vědeckého poznání v oblasti struktury a funkce cílevědomých pohybových činností člověka, podporovat jejich rozvoj a sledovat účinky u různých věkových skupin populace, a to v podmínkách školní tělesné výchovy, sportu, sportovního tréninku, aplikovaných pohybových aktivit, fyzioterapie, rekreace, zdravotní tělesné výchovy apod.

Studia Kinanthropologica akceptuje příspěvky, které dosud nebyly publikovány a nejsou přijaty k publikování v jiném časopisu. Všechny texty procházejí recenzním řízením a jsou posuzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (redakce si vyhrazuje právo na odstranění údajů identifikujících autora či recenzenta). Autoři jsou vždy vyrozuměni o výsledku recenzního řízení a instruováni k provedení případných změn v předloženém textu. Statě mohou být publikovány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Autor je zodpovědný za odbornou, jazykovou a formální správnost příspěvku. O zveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada se zřetelem na vědecký význam a oponentské posudky.

 

 

Časopisy ke stažení: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/studia_kinantropologica/pages/download.html