Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (Mgr. navazující)

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor připravuje budoucí učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy. Magisterský stupeň studia anglistiky zahrnuje všechny tři základní okruhy studia bakalářského (tzn. praktický jazyk; lingvistiku; literaturu, historii, kulturu a reálie), k nimž přistupují dva okruhy nové, a to didaktika a pedagogická praxe.

Způsob zakončení: úspěšné složení státní zkoušky a obhajoba magisterské diplomové práce.

Získaný titul: Magistr (Mgr.)

 

Profil absolventa

Absolvent je pokročilým uživatelem anglického jazyka, zvládá plynulou a efektivní ústní i písemnou komunikaci s rodilými i nerodilými mluvčími, dokáže správně interpretovat náročné ústní a písemné projevy a také přirozené a stylově přiměřené projevy sám produkovat. Absolvent je poučeným uživatelem jazyka, jehož praktické jazykové dovednosti se opírají o širokou základnu teoretických předmětů z oblasti lingvistiky a literatury. Dobrá znalost historie, kultury a reálií anglicky mluvících zemí mu umožňuje bezproblémovou orientaci v anglickém jazykovém prostředí. Díky osvojení poznatků moderní didaktiky a jejich praktické aplikaci při výuce dokáže své dovednosti a vědomosti efektivně předávat žákům či studentům s přihlédnutím k jejich věkovým zvláštnostem a jejich jazykové pokročilosti. Je schopen pohotově reagovat na vývoj oboru v oblasti jazykové i metodické, dokáže samostatně řešit problémy, s nimiž se dosud nesetkal, a je vybaven předpoklady pro soustavné celoživotní sebevzdělávání.