Jiří Vaníček

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

vedoucí katedry

Kancelář: J501
Email: vanicek@pf.jcu.cz
Telefon: +420 387 773 079
Mobil: -

Konzultační hodiny

 • Aktuálně probíhají konzultace online i prezenčně, vždy o konzultačních hodinách. Dokumenty k podepsání zanechte u sekretářky katedry v jejích úředních hodinách.
LS 2020/21:
 • pondělí 11:00 h - 12:00 h
 • středa 10:00 - 11:00 h
Konzultace online probíhají o konzultačních hodinách přes videokonferenci. Klikněte na tento odkaz (doporučený prohlížeč Chrome, Firefox).
 • Je možno si v důležitých případech domluvit schůzku na jiný termín než o konzultačních hodinách, a to e-mailem (vanicek@pf.jcu.cz) nebo pomocí webového formuláře (na osobní webové stránce dole).

 • Didaktika informatiky
 • Didaktika informačních technologií pro 1. stupeň ZŠ
 • Didaktika programování
 • Informační technologie pro 1. stupeň ZŠ
 • Úvod do programování
 • Programování I
 • Tvorba kurikula pro předmět informatika

Oblast odborného zájmu:

Didaktika informatiky

 • algoritmizace v útlém věku dítěte
 • moderní metody výuky programování na základní škole
 • vzdělávací obsah informatiky na základní škole

Počítačem podporovaná výuka matematiky

2021

 • VANÍČEK, J., BERKI, J. Modelové školní vzdělávací programy pro novou informatiku v Česku.  In Horváthová, D., Michalíková, A., Škrinárová, J., Voštinár, P. (eds.) Sborník konference DidInfo 2021 [online]. Banská Bystrica, 2021, s. 158 - 161. ISBN: 978-80-557-1823-1, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: http://www.didinfo.net/images/DidInfo/files/DIDINFO_2021_zbornik.pdf
 • VANÍČEK, J. Vzdělávací materiály na podporu nové informatiky. Konference Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: GVM, 1. 4. 2020
 • VANÍČEK, J., BERKI, J. Modelové školní vzdělávací programy pro novou informatiku. Konference Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: GVM, 1. 4. 2020
 • VANÍČEK, J. Informatické úlohy rozvíjející matematickou gramotnost. Minikonference matematické gramotnosti PPUČ. Praha: NPI, 9. 4. 2021

2020

 • VANÍČEK, J., ŠIMANDL, V. Participants’ Perception of Tasks in an Informatics Contest. In Kori, K., Laanpere, M. (eds.): Informatics in Schools. Engaging Learners in Computational Thinking. ISSEP 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12518. Cham: Springer, p. 55 - 65, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63212-0_5
 • VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy. Učebnice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7394-783-5. Dostupné z https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly
 • VANÍČEK, J. Svět se mění, informatika se mění. Plenární přednáška. Konference Nová informatika. České Budějovice: PF JU, 28. 8. 2020
 • VANÍČEK, J. Ohlédnutí za OP VVV PRIM a co bude dál? Plenární přednáška. Konference Prim& informatika. Praha: PedF UK, 19. 9. 2020
 • VANÍČEK, J. Informatika v Česku – stav, vývoj, perspektivy. Konference Informatický deň. Bratislava: FMFI UK, 14. 9. 2020

2019

 • WEIGEND, M., VANÍČEK, J., PLUHÁR, Z., PESEK, I. Computational Thinking Education
  through Creative Unplugged Activities. Olympiad in Informatics, Vol. 13, 2019. Dostupné z https://ioinformatics.org/files/volume13.pdf
 • VANÍČEK, J. Počítačem podporovaná výuka matematiky v kontextu Strategie digitálního vzdělávání. Zvaná přednáška. Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ, Pardubice, 23. - 25. 9. 2019
 • VANÍČEK, J. Early Programming Education Based on Concept Building. Constructivist foundation, Volume 14, Number 3, 2018, pp. 360 - 372. Dostupné z https://constructivist.info/14/3/360.vanicek
 • VANÍČEK, J. Programming as a Playground for Computational Thinking Development. Authors response. Constructivist foundation, Volume 14, Number 3, 2018, pp. 379 - 381.
 • VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Tvorba učebnice programování a vzdělávací cíle. In Horváthová, D., Michalíková, A., Škrinárová, J., Voštinár, P. (eds.) Sborník konference Didinfo 2018 [online]. Banská Bystrica, 2019, s. 186 - 191. ISBN: 978-80-557-1533-9, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: http://didinfo.net/images/DidInfo/files/didinfo_2019.pdf

2018

 • VANÍČEK, J. Concept-building Oriented Programming Education. In Dagienė, V., Jasutė, E. (eds.): Constructionism 2018: Constructionism, Computational Thinking and Educational Innovation, conference proceedings. Vilnius: University of Vilnius, 2018, pp. 477 - 485. ISBN 978-609-95760-1-5.
 • WEIGEND, M., PLUHÁR, Z., JUŠKEVIČIENĖ, A., VANÍČEK, J., ITO, K., PESEK, I. Constructionism in the Classroom: Creative Learning Activities on Computational Thinking. In Dagienė, V., Jasutė, E. (eds.): Constructionism 2018: Constructionism, Computational Thinking and Educational Innovation, conference proceedings. Vilnius: University of Vilnius, 2018, pp. 871 - 887. ISBN 978-609-95760-1-5.
 • VANÍČEK, J., NAGYOVÁ, I., TOMCSÁNYIOVÁ, M. Učebnice programování pro 2. stupeň ZŠ ve Scratchi, její teoretická východiska a charakter. In Drábková, J., Berki, J. (eds.) Sborník konference Didinfo 2018 [online]. Liberec, 2018, s. 25 - 32. ISBN: 978-80-7494-424-6, ISSN: 2454-051X. Dostupné z: didinfo.net/images/DidInfo/files/didinfo_2018.pdf
 • VANÍČEK, J. Programování ve Scratchi s použitím externí senzorové desky PicoBoard. Workshop. Konference Didinfo 2018, Liberec, 5. 4. 2018. Liberec: TUL, 2018.

2017

 • ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. Influences on ICT teachers knowledge and routines in a technical e-safety context. Telematics and Informatics,Volume 34, Issue 8, pp. 1488-1502, 2017. https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.012
 • VANÍČEK, J. Počítač jako nesystémový nástroj ve výuce matematiky a jeho úloha ve světle chystaných RVP. 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: PF JU, 9. 11. 2017.
 • VANÍČEK, J. Bobřík učí informatiku, 7. díl - Úlohy na digitální gramotnost. Matematika - fyzika - informatika r. 26, č. 4, s. 305-313, 2017. ISSN 1805-7705. Dostupné z http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/357.
 • KOTLASOVÁ, M., VANÍČEK, J. Applying Discrete Mathematics in Situational Informatics Tasks - IT Students´ Perspective. In D. Szarková, P. Letavaj, D. Richtáriková, M. Prašílová (Eds.): 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 853-868. ISBN 978-80-227-4650-2.
 • LESSNER, D., VANÍČEK, J. Bobřík učí informatiku, 6. díl - Kódování. Matematika - fyzika - informatika r. 26, č. 2, s. 146-156, 2017. ISSN 1805-7705. Dostupné z http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/331.
 • VANÍČEK, J. Práce se senzorovou deskou PicoBoard ve Scratchi. Workshop. Konference Didinfo 2017, Banská Bystrica, 7. 4. 2017. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2017.

2016

 • VANÍČEK, J. What Makes Situational Informatics Tasks Difficult?. In: Brodnik A., Tort F. (eds) Informatics in Schools: Improvement of Informatics Knowledge and Perception. ISSEP 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9973. Springer, Cham, p. 90 - 104, 2016.
 • VANÍČEK, J. Výzkum obtížnosti situačních informatických úloh. Zvaná přednáška. [elektronický zdroj] Konference ISVK FPE Plzeň, 2. - 3. 6. 2016.
 • VANÍČEK, J. Práce se senzorovou deskou PicoBoard. Workshop. Konference ISVK FPE Plzeň, 2. - 3. 6. 2016.
 • LESSNER, D., VANÍČEK, J. Bobřík učí informatiku, 5. díl - Informace a její reprezentace. Matematika - fyzika - informatika r. 25, č. 2, s. 138-146, 2016. ISSN 1805-7705. Dostupné z http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/262.
 • VANÍČEK, J. Změní počítače školskou matematiku? In Rosecký, J. (ed.) Počítač ve škole 2016 - sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: GVM, 2016. ISBN: 9788090576568. Dostupné z http://www.pocitacveskole.cz/sbornik/2016.
 • VANÍČEK, J. Výuka algoritmizace patří především do informatiky. In Rosecký, J. (ed.) Počítač ve škole 2016 - sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: GVM, 2016. ISBN: 9788090576568. Dostupné z http://www.pocitacveskole.cz/sbornik/2016.

2015

 • VANÍČEK, J. Scratch a výuka algoritmizace: želví geometrie pro 21. století. South Bohemia Mathematical Letters, Vol. 23, No. 1, p. 104 - 112. ISSN 1804-1450.
 • VANÍČEK, J., LESSNER, D. Bobřík informatiky, výběr úloh z národních kol soutěže 2010 až 2014. Praha: NÚV, 2015. 64 s. ISBN 978-80-7481-142-5. Dostupné z http://www.nuv.cz/bobrik-informatiky-2015.
 • ČERNOCHOVÁ, M., VANÍČEK, J. Informatics education: current state and perspectives of development within the system of Field didactics in the Czech Republic. ICTE Journal, Vol. 4, No. 3, 2015, p. 14 - 31. ISSN 1805-3726. Dostupné z https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2015-03/ictejournal-2015-3-article-2.pdf.
 • VANÍČEK, J. Želví geometrie pro 21. století aneb Scratch ve výuce algoritmizace. In Hašek, R. (ed.): Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 259-267. ISBN 978-80-7394-549-7. Dostupné z http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2015/sbornik/Sbornik_UPVM_2015.pdf
 • LESSNER, D., VANÍČEK, J. Bobřík učí informatiku, 4. díl - Použití logiky v informatice. Matematika - fyzika - informatika r. 24, č. 5, s. 377-390, 2015. ISSN 1805-7705. Dostupné z http://mfi.upol.cz/files/24/2405/mfi_2405_all.pdf.
 • VANÍČEK, J. Výsledky průzkumu mezi školními koordinátory. Web soutěže Bobřík informatiky [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015. Dostupné z http://www.ibobr.cz/vysledky-pruzkumu-mezi-skolnimi-koordinatory
 • VANÍČEK, J. Programming in Scratch using inquiry-based approach. In Brodnik, A. (ed.) Informatics in schools. Curricula, competencies, and Competitions. 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2015. Heidelberg: Springer Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9378 , 2015, s. 82 - 93.
 • VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Munipress, 2015. 480 s. ISBN 978-80-210-7769-0. Dostupné z https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/549/1713/312-1.
 • VANÍČEK, J. Programování ve Scratch badatelsky orientovaným způsobem. In Didinfo 2015. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2015. Dostupné z http://didinfo.umb.sk/public/filestore/documents/richtext/181/didinfo_2015.pdf.
 • VANÍČEK, J. Bobřík informatiky. Videoprezentace. Edufórum, Praha, 31. 3. 2015.
 • ŠIMANDL, V., VANÍČEK, J. The Use of Inquiry Based Education in a Simulation Software Environment in Pre-Service ICT Teacher Training. ICTE Journal, Vol. 4, No. 1, 2015, p.  5 - 15. ISSN 1805-3726. Dostupné z https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2015-01/ictejournal-2015-1-article-1.pdf.

2014

 • VANÍČEK, J. Bebras Informatics Contest: Criteria for Good Tasks Revised. In Gülbahar, Y., Karataş, E. (eds.) Informatics in Schools. Teaching and Learning Perspectives. 7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2014. Heidelberg: Springer Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8730, 2014, s. 17 - 27. ISBN 978-3-319-09958-3.
 • VANÍČEK, J. Rozvíjení informatického myšlení jako nová oblast pro didaktický výzkum. Zvaná přednáška. [elektronický zdroj] Konference ISVK FPE Plzeň, 21. 10. 2014. ISBN 978-80-261-0427-8.
 • VANÍČEK, J., KŘÍŽOVÁ, M. Kritéria obtížnosti testových otázek v informatické soutěži. In Lovászová, G. (ed.) DidInfo´14. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2014, str. 191-199.
 • LESSNER, D., VANÍČEK, J. Bobřík učí informatiku, 2. díl - Procházení grafů. Matematika - fyzika - informatika r. 23, č. 2, s. 147-158, 2014. ISSN 1805-7705. Dostupné z http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/127.
 • VANÍČEK, J. How do Primary Teachers Respond to Introduction of Basics of Computer Science into School Curricula of ICT. Journal of Technology and Information Education, Vol. 6, No. 1, p. 45 - 56, 2014. ISSN 1803-537X. Dostupné z http://jtie.upol.cz/14_1.htm.
 • LESSNER, D., VANÍČEK, J. Bobřík učí informatiku, 3. díl - Algoritmické úlohy. Matematika - fyzika - informatika r. 23, č. 4, s. 302–313, 2014. ISSN 1805-7705. Dostupné z http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/156.

2013

 • VANÍČEK, J. Co mají společného informatické soutěžní úlohy s matematikou. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: PF JU, 2013, s. 371-380. ISBN 80-7394-448-3.
 • LESSNER, D., VANÍČEK, J. Bobřík učí informatiku, 1. díl. Matematika - fyzika - informatika r. 22, č. 5, s. 374-382, 2013. ISSN 1805-7705. Dostupné z http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/92.
 • VANÍČEK, J. Computer Science Tasks and Topics as a Part of ICT Curricula in the Eyes of Pupils and Teachers. Journal of Technology and Information Education, Vol. 5 No. 1, p. 67 - 74. ISSN 1803-537X.
 • VANÍČEK, J. Searching for CS Tasks in ICT Curricula at Lower Secondary School Level. In: Reynolds, N., Webb, M., Syslo, M., Dagiene, V. (eds.) Learning while we are connected, proceedings of 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Volume 3. Toruń, PL: Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2013, p. 119 - 120. ISBN 978-83-231-3095-6.
 • VANÍČEK, J. Towards a New IT Primary Curricula: Implementing Basics of Computer Science. In Kapounová, J., Kostolányiová, K. (eds.) Information and Communication Technology in Education, procedings. Ostrava: Ostravská univerzita 2013, p. 303 - 312. ISBN 978-80-7464-324-8.
 • KALAŠ, I., KABÁTOVÁ, M., BRESTENSKÁ, B., GUĽAŠA, R., CHACHALÁNOVÁ, M., PALÚCHOVÁ, K., PEKÁROVÁ, J., SZARKA, K., VANÍČEK, J., WINCZER, M. Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2013, 256 s. ISBN 978-80-10-02409-4.
 • VANÍČEK, J. Nová učebnice informatiky pro 1. stupeň ZŠ. In Sborník 10. ročníku konference Počítač ve škole. Nové Město na Moravě, březen 2013.
 • VANÍČEK, J. Introducing Topics from Informatics into Primary School Curricula: How Do Teachers Take It? In Diethelm, I., Arndt, J., Dünnebier, M., Syrbe, J. (eds.) Informatics in Schools: Local Proceedings of the 6th International Conference ISSEP 2013 - Selected Papers. Universitätsverlag Potsdam (Germany), 2013, p. 41 - 51. ISBN 978-3-86956-222-3.

2012

 • GÜNZEL, M., HAŠEK, R., JAREŠ, J., LOMBART, J., PECH, P., ŠIMANDL, V. ŠTĚPÁNKOVÁ, R., VANÍČEK, J. Integrace elektronických prostředí pro počítačem podporovanou výuku matematiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2012, 187 s. ISBN 978-80-7394-386-8.
 • VANÍČEK, J. Pre-service mathematics teachers pedagogical content knowledge in the area of interdimensional geometry. International Journal for Mathematics in Education, Vol. 4, 2012, p. 381-387. ISSN 1791-6321.
 • VANÍČEK, J., LOMBART, J. Computer as the sole drawing tool and school results in geometry. North America Geogebra Journal, Vol. 1, No. 1, 2012, s. 6 - 10. ISSN 2162-3856.
 • VANÍČEK, J. Informatika pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Computer Press, 2012, 88 s. ISBN 978-80-251-3749-9.
 • VANÍČEK, J. Metodická příručka Informatika pro 1. stupeň ZŠ [online]. Albatros Media, 2012, 82 s. Dostupné na http://knihy.cpress.cz/k1959.
 • VANÍČEK, J. Potenciální a skutečný dopad informatické soutěže do změn kurikula ICT v České republice. In Kalaš, I. (ed.) DidInfo´12. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2012, str. 15-24.  ISBN 978-80-557-0342-8.

2011

 • HOŠPESOVÁ, A., KUŘINA, F.,  CACHOVÁ, J.,  MACHÁČKOVÁ, J., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M., VANÍČEK, J. Matematická gramotnost a vyučování matematice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011, 180 stran. ISBN 978-80-7394-259-5
 • LOMBART, J., VANÍČEK, J. The computer as a drawing tool and school performance in geometry. GeoGebra Conference 2011. Rakousko: Hagenberg, 29. - 31. 8. 2011.
 • VANÍČEK, J. Počítače při vyučování matematice - didaktický příslib a školní realita. Přednáška. Konference Dva
  dny s didaktikou matematiky. Praha: PedF UK, 18. 2. 2011.
 • VANÍČEK, J. Nahradí počítače rýsování na papír ve výuce školní geometrie? 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice, 12. 11. 2011.
 • VANÍČEK, J. Mezinárodně povinné úlohy v národním kole soutěže Bobřík informatiky 2010, 1. část. Matematika - fyzika - informatika r. 21, č. 3, s. 163 - 173. ISSN 1210-1761.
 • VANÍČEK, J. Mezinárodně povinné úlohy v národním kole soutěže Bobřík informatiky 2010, 2. část. Matematika - fyzika - informatika r. 21, č. 4, s. 229 - 233. ISSN 1210-1761.
 • VANÍČEK, J. Using analogy in generalization and conceptual learning in computer assisted learning in geometry. The Electronic Journal of Mathematics and Technology. Vol. 5, No. 2, 2011. ISSN 1933-2823.
 • VANÍČEK, J. ICT as a part of curricula in the Czech educational system. Open conference Informatics Fundamentals and Computer Fluency. Druskininkai, Litva: Vilnius University, 11. 5. 2011.
 • VANÍČEK, J. Analýza současného stavu výuky informatiky na ZŠ a SŠ. Přednáška, 9. konference škol vyučujících informatiku. Blatná, 6. 10. 2011.
 • VANÍČEK, J. Příslib technologií pro zavádění moderních forem výuky matematiky a realita na českých školách. In Andrejková, G.: DidInfo 2011. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 251-256. ISBN 978-80-557-0142-4.
 • VANÍČEK, J. Zvyšování informatických kompetencí žáků pomocí soutěže. Vystoupení na konferenci Tradice a současnost učitelského vzdělávání 2011. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011.
 • VANÍČEK, J. Dimensions – využití videosimulací při tvorbě geometrických pojmů. In: Stehlíková, N., Tejkalová, L. Dva dny s didaktikou matematiky 2010, sborník příspěvků. Praha: PedF UK, 2010, s. 146 - 150. ISBN 978-80-7290-483-9.
 • VANÍČEK, J. Využití informačních technologií ve výuce matematiky. Pracovní sešit (Geogebra) k projektu Kompetentní učitel. Plzeň: Ústav CŽV ZČU, 2011, 70 s.

2010

 • VANÍČEK, J. Projektové vyučovanie. In Brestenská, B. a kol. Premena školy s využitím informačných a komunikačných technológií. Košice: Elfa, 2010, s. 117 - 125. ISBN 97880-8086-143-8.
 • VANÍČEK, J. Příprava učitelů na používání technologií při výuce matematiky a její rizika. Pedagogika, No. 2, 2010, s. 127 - 136. ISSN 0031-3815.
 • VANÍČEK, J. Bobřík informatiky 2009: analýza řešení soutěžních otázek. Matematika - fyzika - informatika r. 20, č. 2, s. 110 - 119. ISSN 1210-1761.
 • VANÍČEK, J. Application of a creative approach by building spatial mechanical models in a microworld of dynamic geometry. In Clayson, J. E., Kalaš I. (eds.) Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: lessons for the 21st century, proceedings Constructionism 2010, Paris 16.-20. 8. 2010. Bratislava: Library and publishing centre Comenius University, 2010. ISBN 978-80-89186-65-5.
 • VANÍČEK, J. Constructionistic approach to teaching informatics by inserting inquiry-based activities in projects of robots creating. In Kapounová, J. (ed.) Information and communication technology in education ´10. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, s. 197 - 201. ISBN 978-80-7368-775-5.
 • VANÍČEK, J. Mathematics and project-based learning employing technologies. South Bohemia Mathematical Letters, Vol. 17, No. 1, p. 77 - 92. ISSN 1804-1450.
 • VANÍČEK, J. Projektové vyučovanie. In Kalaš, I.: Digitálne technológie a zásahy do vyučovania. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, s. 17 - 28. ISBN 978-80-8118-032-3.
 • VANÍČEK, J. Bobřík informatiky, výběr úloh z národních kol soutěže 2008 a 2009. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2009. 32 s. ISBN 80-87000-26-7.
 • VANÍČEK, J. Využití informačních technologií ve výuce matematiky. Výukový text (Cabri) k projektu Educa. Most: Genesia, 2010, 144 s.
 • BERKI, J., BRDIČKA, B., NASKE, P., NEUMAJER, O., PEŠAT, P., PŘICHYSTALOVÁ, I., ROUBAL, P., RŮŽIČKOVÁ, D., SLAWINSKÁ, M., VANÍČEK, J. ICT gramotnost. In FALTÝN, J., NEMČÍKOVÁ, K., ZELENDOVÁ, E. (eds.) Gramotnosti ve vzdělávání. Praha: VÚP, 2010, s. 55 - 63. ISBN 978-80-87000-41-0.

2009

 • VANÍČEK, J.. Počítačová a matematická gramotnost. Workshop. In Sborník konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-15 let. JČMF, Litomyšl, říjen 2009.
 • MAHNELOVÁ, H., BABKOVÁ, P., DRSOVÁ, K., VANÍČEK, J. Výuka osové souměrnosti pouze s podporou počítačového prostředí dynamické geometrie. In Dvorožňák, M. (ed.) Sborník 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, s. 127 - 133. ISBN 978-80-7394-186-4.
 • VANÍČEK, J.. Projekty ve výuce matematiky s použitím technologií. In Dvorožňák, M. (ed.) Sborník 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, s. 252 - 266. ISBN 978-80-7394-186-4.
 • TOMCSÁNYI, P., VANÍČEK, J. Implementation of informatics contest Bebras in Czechia and Slovakia. In Mechlová, E. , Valchař, A. (eds.): Information and communication technology in education ´09. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 214 - 218. ISBN 80-7368-459-4.
 • TOMCSÁNYI, P., VANÍČEK, J. International comparison of problems from an informatics contest. In: Mechlová, E. , Valchař, A. (eds.): Information and communication technology in education ´09. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 219 - 223. ISBN 80-7368-459-4.
 • VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: PedF UK, 2009, 212 s. ISBN 978-80-7290-394-8
 • VANÍČEK, J. How teachers get insight to dynamic geometry. [online] Quaderni di Ricerca in Didattica (Matematica), No. 2, 2009, s. 450 - 455. Dostupné z WWW: http://math.unipa.it/~grim/cieaem/Proceedings_cieaem_QRDM_Montreal_09_orales_sub5.pdf. ISSN 1592-5137
 • VANÍČEK, J. Rozvoj informatických kompetencí žáků pomocí soutěže: kauza Bobřík informatiky [online]. In: Sborník konference Počítač ve škole. Nové Město na Moravě:Gymnázium Vincence Makovského, 7. - 9. 4. 2009. 6 s. [cit. 2009-10-10] Dostupné na www: http://gynome.nmnm.cz/konference/files/2009/sbornik/vanicek.pdf.
 • VANÍČEK, J. Bobřík informatiky - soutěž žáků a studentů v informatice. Matematika - fyzika - informatika r. 18 č. 9, s. 548 - 558. ISSN 1210-1761.
 • VANÍČEK, J. Žákovské projekty ve výuce informačních technologií. Rovan, B. (ed.): Didinfo 2009, sborník 15. ročníku konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, FPV, 2009, s. 41 - 48. ISBN 978-80-8083-720-4.
 • VANÍČEK, J. Students ’ mistakes in the dynamic figures constructions. Poster. CERME6, Lyon, 2009.

2008

 • VANÍČEK, J. Jak učitelé přicházejí k dynamické geometrii. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. č. 16, s. 104-109. ISSN 1214 - 4681
 • VANÍČEK, J. Procedural and paving way of building-up of geometrical object in concepts and strategies of primary school pupils. Maj, B., Pytlak, M., Swoboda, E. (eds.) Supporting Independent Thinking Through Mathematical Education. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, s. 226-232. ISBN 978-83-7338-420-0.
 • VANÍČEK, J. O projektové výuce ve školní informatice. Matematika informatika fyzika, Vol. 17 No. 32, s. 15 – 22. ISSN 1335-7794.
 • VANÍČEK, J. Risks and disadvantages of using technologies as a teaching tools for improving mathematical literacy. Mechlová, E., Valchař, A. (eds.): Information and communication technology in education ´08. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 207 – 211. ISBN 978-80-7368-577-5.
 • VANÍČEK , J. Rozdíly mezi geometrii tradiční a geometrii podporovanou počítačem. Přednáška. Tři dny s matematikou, 5. celostátní seminář učitelů matematiky, Ústí nad Orlicí, 17. 10. 2008.
 • VANÍČEK,J. Nasazení Cabri do výuky - typy úloh a žákovských aktivit. Stehlíková, N. (ed.) Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let. Plzeň: Vydavatelský servis, 2008, s. 151-159. ISBN 978-80-86843-17-9.
 • VANÍČEK, J. Nasazení Cabri do výuky matematiky: formy a metody práce. Dillingerová, M. (ed.) Zborník príspevkov z konferencie Ematik 2007. Bratislava: Knižničné a edičné centrum MFMI UK, 2008, s. 176-187. ISBN 978-80-89186-34-1.

2007

 • VANÍČEK , J. Procedurální a dlaždicová výstavba geometrického útvaru v představách a strategiích žáků 1. stupně ZŠ . In: Hašek, R. (ed.): Sborník 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 260-265. ISBN 978-80-7394-048-5.
 • VANÍČEK, J., BARAVALLE, V. Pedagogical and psychological aspects of cognitive technologies in mathematics education. Mechlová, E. (ed.): Information and communication technology in education ´07. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 41-44. ISBN 976-80-7368-388-7.
 • VANÍČEK, J. Formy a metody práce s Cabri ve výuce. Sborník semináře 2 dny s didaktikou matematiky. Praha: Universita Karlova, Pedagogická fakulta. 2007.
 • VANÍČEK, J. Shodná zobrazení pomocí Cabri. Sborník semináře 2 dny s didaktikou matematiky. Praha: Pedagogická fakulta UK. 2007.
 • VANÍČEK, J. Dynamical geometry: analysis of mistakes in student constructions. The International Journal for Technology in Mathematics Education, Vol. 14, No. 4, s. 197-203. Plymouth, 2007. ISSN: 1744-2710.
 • VANÍČEK, J. Programování jako spojovací článek kurikula výuky ICT. Černochová, M., Fialová, I., Mannová, B. (eds.): Sborník Národní konference o počítačích ve škole Poškole 2007. Praha: MOV Poškole. s. 58-63. ISBN 978-80-239-9126-0
 • VANÍČEK, J. Improving geometrical skills by using computers to create simple mechanical models. Constantinou, C., Zacharia, Z., Papaevripidou, M. (eds.): Contemporary perspectives on new technologies in science and education, Proceedings CBLIS 2007. University of Crete: E-media, s. 401-405, ISBN 978-9963-671-06-9.
 • VANÍČEK, J., TRŽILOVÁ, D. Procedural and paved building-up of geometrical object in concepts and strategies of primary school pupils. Kalaš, I. (ed.): 40 years of influence on education. Proceedings of the 11-th European Logo Conference, 2007. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2007. ISBN 978-80-89186-20-4.

2006

 • VANÍČEK, J. Změny ve výuce informatiky na školách ve světle nového školského zákona. Novák, V., Pech, J. (eds.) Kolokvium 2005-2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, s. 47 - 51. ISBN 80-7040-923-1.
 • VANÍČEK, J. Imagine Logo aneb moderní výuka programování do českých škol. [online] Portál Česká škola. Brno: Computer press, 2006. Dostupné na Internetu < http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/AR.asp?ARI=103249&CAI=2129 > ISSN 1213 - 6018.
 • VANÍČEK, J. Modeling simple mechanisms in dynamical geometry environment. Proceedings of the Conference of Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. č. 14. s. 106 - 109. ISSN 1214 - 4681.
 • VANÍČEK, J. Modelování jednoduchých mechanismů v prostředí dynamické geometrie. Lávička (ed.): Sborník 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň: Jednota českých matematiků a fyziků, Vydavatelský servis, 2006. s. 301 - 306. ISBN 80-86843-09-2
 • VANÍČEK, J. Shodnost, osová a středová souměrnost. Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP - studijní materiály k projektu č. CZ.04.3.07/3.1.01.1/0137. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006. 13 s. ISBN 80-7015-085-8
 • VANÍČEK, J. Typy úloh a žákovských aktivit. Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP - studijní materiály k projektu č. CZ.04.3.07/3.1.01.1/0137. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006. 31 s. ISBN 80-7015-085-8
 • VANÍČEK, J., MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3. díl. Učebnice. Brno: Computer Press, 2006. 96 s. ISBN 80-251-1082-6.
 • VANÍČEK, J. Metodická příručka Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3. díl. Brno: Computer Press, 2006. 48 s. ISBN 80-251-1221-7.
 • BINTEROVÁ, H., VANÍČEK, J. Global School Project - communicative activities in CAL of mathematics. Mechlová, E.(ed.): Information and Communication Technology in Education 06, s. 51 - 55. Ostrava: Ostravská univerzita 2006. ISBN 80-7368-199-4.
 • VANÍČEK, J. Cabri 3D - cesta do další dimenze? 2. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. č. 13. s. 213-216. ISSN 1214 - 4681.
 • BINTEROVÁ, H., MILOTA, J., VANÍČEK, J. Global School - virtuální prostředí pro výuku matematiky na ZŠ formou e-learningu. 2. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. 13. s. 17 - 23. ISSN 1214 - 4681
 • překlad: BLAHO, A. KALAŠ, I: Imagine Logo, učebnice programování pro děti. Brno: Computer Press 2006. 48 s. ISBN 80-251-1015-X.

2005

 • VANÍČEK, J. Using e-learning from course managers point of view. Proceedings of the Workshop ICETA 2004 ECHO. České Budějovice: JU 2005. s. 69 - 74. ISBN 80-7040-822-7.
 • VANÍČEK, J. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 2. díl. Učebnice. Computer Press, 2005. 88 s. ISBN 80-251-0630-6.
 • VANÍČEK, J. Metodická příručka Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 2. díl. Computer Press, 2005. 38 s. ISBN 80-251-0631-4.
 • VANÍČEK, J. Poselství nové řady učebnic informatiky pro ZŠ. Sborník Poškole 2005. Liberec: Jednota školských informatiků, 2005. s. 40-45. ISBN 80-239-4633-1.
 • VANÍČEK, J. Imagine, the modern programming environment for creative informatics learning in czech language. Mechlová, E. (ed.): Information and communication technology in education ´05. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 103-106. ISBN 80-7368-081-5.
 • VANÍČEK, J., ICHA, J. Informační technologie na 1. stupni základní školy ve světle nového školského zákona. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. 2005. ISBN 80-7040-789-1.
 • VANÍČEK, J. Počítač jako nositel změn v školském geometrickém kurikulu. Proceedings of the 25-th Conference on Geometry and Computer Graphics. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005 s. 267-274. ISBN 80-7015-013-0.
 • VANÍČEK, J. Imagine.cz, moderní prostředí pro podporu výuky geometrie a algoritmizace v české verzi. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. č. 12, s. 89-94. ISSN 1214 - 4681.

2004

 • VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. Informatika pro základní školy, 1. díl. Učebnice. Computer Press, 2004 88 s. ISBN 80-251-0196-7.
 • VANÍČEK, J. Volitelné moduly školení učitelů "Informační gramotnost" v České republice (se zvláštním zřetelem k modulu "ICT ve výuce matematiky"). Sborník konferencie Infovek ´04. Bratislava: Infovek. 2004. s. 21-25. 80-7098-422-8.
 • VANÍČEK, J. Metodická příručka Informatika pro základní školy, 1. díl. Computer Press, 2004. 32 s. ISBN 80-251-0221-1.
 • VANÍČEK, J. The module P-MAT: how to teach math using computer. Mechlová, E. (ed.): Information and communication technology in education ´04. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 246-249. 80-7042-993-3.
 • VANÍČEK, J. Příprava učitelů informatiky jako tvůrců kurikula.. Sborník Poškole 2004. Liberec: Jednota školských informatiků, 2004. s. 174-177. 80-239-2598-9.
 • VANÍČEK, J. Zkušenosti ze školení učitelů v používání počítače ve výuce matematiky. Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň: Jednota českých matematiků a fyziků, Vydavatelský servis, 2004. s. 343-348. ISBN 80-86843-01-7.
 • VANÍČEK, J. Modul P-MAT: jak učit matematiku s počítačem. Sborník Počítač ve škole 2004. Nové Město na Moravě: Gymnázium Nové Město, 2004. s. 19.
 • HAWIGER, D. VANÍČEK, J., ŠEBOR, V. JŠI a Česká škola pro výuku informatiky. Sborník Poškole 2004. Liberec: Jednota školských informatiků, 2004. s. 117-118. ISBN 80-239-2598-9.

2003

 • VANÍČEK, J. Analýza chyb v dynamické geometrické konstrukci. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. č. 11. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 177-180. ISSN 1214-4681.
 • VANÍČEK, J. Připravujeme nové učitele výpočetní techniky. Sborník Poškole 2003, Praha: Mezinárodní organizační výbor Poškole, 2003. s. 138-140. ISBN 80-239-0418-3.
 • VANÍČEK, J. Students´ Information Literacy Research. Mechlová, E. (ed.): Information and communication technology in education ´03. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 147-151. ISBN 80-7042-888-0.
 • VANÍČEK, J. Informační gramotnost učitelů - modul "P-MAT". Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Ser. č. 11. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 181-182. ISSN 1214-4681.

2002

 • VANÍČEK, J., LEIPERT, J. Změna orientace výuky informačních technologií v přípravě budoucích učitelů na Pedagogické fakultě JU. Sborník Pedagogický software ´02. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002. s. 130. ISBN 80-85645-46-7.
 • VANÍČEK, J. Výukové programy ve vyučování matematiky na 1. stupni základní školy. Divíšek, J., Hošpesová, A.: Matematika pro všechny děti, Sborník "Vyučování matematice na 1. stupni ZŠ". České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2002 s. 92-101. ISBN 80-7040-591-0.
 • LEIPERT, J., VANÍČEK, J. Reorganizace výuky informačních technologií pro budoucí učitele všech oborů. Mechlová, E. (ed.): Information and communication technology in education ´02, Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 322-325. ISBN 80-7042-828-7.
 • VANÍČEK, J. Další vzdělávání neaprobovaných učitelů výpočetní techniky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Mechlová, E. (ed.): Information and communication technology in education ´02. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 331-334. ISBN 80-7042-828-7.
 • VANÍČEK, J. Cabri Geometrie. Počítač pro každého 1. Praha: Vogel publishing, 2002. s. 32. ISSN 1212-0723
 • VANÍČEK, J. Některé aspekty užití kognitivních technologií ve vyučování matematiky. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep.. Ser. č. 10. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. s. 129-133. ISBN 80-7040-596-1.

2001

 • VANÍČEK, J. Analýza chyb v žákovské konstrukci. Mechlová, E. (ed.): Information and communication technology in education ´01. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 166-169. ISBN 80-7042-808-2.
 • VANÍČEK, J. Another Way to Teach Non-congruency. Proceedings Computer Based Learning of Science 2001. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. C8. ISBN 80-7042-180-0.
 • VANÍČEK, J. Počítačem podporovaná výuka geometrie. Doktorská disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. s. 160.
 • VANÍČEK, J. Cabri Java - s geometrií na web. Sborník příspěvků Poškole 2001. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. s. 62-65. ISBN 80-01-02364-8.
 • VANÍČEK, J. Geometrie na počítači - mřížové body. Matematika, fyzika, informatika, r. 11, č.1, 2001, s. 46 - 50. ISSN 1210-1761.
 • VANÍČEK, J. Kurikulární aspekty použití technologií ve vyučování matematiky. Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci, sborník 8. pražské konference o kybernetické pedagogice. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. s. 279-284. ISBN 80-7041-280-1.

2000

 • VANÍČEK, J. Internetové prostředí pro tvorbu interaktivních učebnic dynamické geometrie. Mechlová, E. (ed.): Information and communication technology in education 2000. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 177-181. ISBN 80‑7042-795-7.
 • VANÍČEK, J. Geometrie na počítači: množiny bodů. Matematika, fyzika, informatika r. 10 č. 9 ‑ 10, 2000. s. 562-565. ISSN 1210-1761.
 • STUCHLÍKOVÁ, I., VANÍČEK, J. Vliv učitelova vymezení hodnotící situace na podvádění žáka. Sborník Komenského poselství člověku a světu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2000. s. 214-218. ISBN 80-7040-444-2.

1999

 • VANÍČEK, J. Slovní úlohy o obsahu v učebnicích matematiky. Sborník příspěvků z XVII. mezinárodní kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVS PV, 1999. s. 258-262. ISBN 80-7231-035-6.
 • NÝDL, V., VANÍČEK, J. Projekty NGS Kids Network a jejich využití v českých školách. Sborník Poškole 1999. Praha: Czech Miranda 1999. s. 40-43.
 • VANÍČEK, J. NÝDL, V. Středisko pro nové technologie ve vzdělávání na JU. Sborník Poškole 1999. Praha: Czech Miranda 1999. s. 35-39.
 • VANÍČEK, J. Počítač jako nositel nových trendů ve výuce matematiky. Matematika, fyzika, informatika 6/1999. Praha: Prometheus, 1999. s. 363-368. ISSN 1210-1761.
 • VANÍČEK, J. Experience of the preparation of mathematics teacher students with CAL of constructive geometry. Sborník příspěvků Medacta99. Nitra: UKF, 1999. s. 144-149. ISBN 80-967746-2-X.

1998

 • VANÍČEK, J. Informační technologie v přípravě učitelů na vysoké škole. Sborník Poškole 1998. Praha: FEL ČVUT. 1998. s. 19-22.
 • VANÍČEK, J. Úlohy o obsahu. Slovní úlohy v učebnicích matematiky. Praha: Oborová rada Didaktika matematiky PedF UK. Praha 1998, s. 29-34.
 • VANÍČEK, J. Slovní úlohy o obsahu v učebnicích matematiky. Sborník 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Mariánské Lázně: Jednota českých matematiků a fyziků, 1998. s. 161-169.
 • VANÍČEK, J., NÝDL, V., KLUFOVÁ, R. Projektové vyučování - příprava českých studentů pro vstup do Evropské Unie. Sborník Evropská dimenze v geografickém vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. s. 43-48. 80-7042-758-2.
 • VANÍČEK, J. Úlohy o obsahu. Kubínová, M., Novotná J. (eds.): Slovní úlohy v učebnicích matematiky. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1998. s. 29-34.
 • KLUFOVÁ, R., KLUFA, F., VANÍČEK, J. Metropolitní geografie v elektronické podobě. Geografické rozhledy roč.7, č.4. Praha: Česká geografická společnost, 1998. s. 124. ISSN 1210-3004.

1997

 • NÝDL, V., VANÍČEK, J., PASTORKOVÁ, J. Zkušenosti z využití internetu pro vyučování zeměpisu Evropy na základní a střední škole . Sborník Evropská dimenze ve vyučování zeměpisu na základní a střední škole, Ostrava: Ostravská univerzita, 1997

1996

 • VANÍČEK, J. Počítače na Dobré Vodě - zkušenosti z použití počítačů při vyučování na ZŠ. Myš (My a škola) č. 7-8. Praha: ACDT,1996. s. 37-38. ISSN 1210-7646.
 • NÝDL, V., LEXOVÁ, R., VANÍČEK , J. In-service teacher education using information technology in geography. Proceedings Pan-european collaborative projects in teacher education. Český Krumlov 1996.

1995

 • VANÍČEK, J., NÝDL, V. NGS Kids Network - historie a současnost. Sborník Informační technika a technologie ve vyučovacím předmětu geografie na základních a středních školách. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995.

1994

 • NÝDL, V., VANÍČEK, J., PASTORKOVÁ, J. Kids Network v jižních Čechách - retrospektiva a perspektiva. Sborník Pedagogický software 1994. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1994.

1993

 • NÝDL , V., VANÍČEK, J. Jihočeské školy v mezinárodních projektech využívajících telekomunikací. Sborník Aplikovaný software ´93. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993. 80-85645-06-8.

1991

 • VANÍČEK, J. Alenka v říši divů a za zrcadlem aneb osová souměrnost trochu jinak. Matematika, fyzika, informatika 2/90. Praha: SPN, 1991. 1210-1761.

1988

 • VANÍČEK, J. Kostka pro Ondru. Příručka pro programování v jazyce Karel. Jindřichův Hradec: ODPM, 1988.

Tvorba kurikula informatického vzdělávání na ZŠ a SŠ

 • Podíl na procesu vzniku RVP pro ZV, pro GV v oblasti ITZ, spolupráce s Jednotou školských informatiků.
 • Výzkum aplikace didaktického programovacího prostředí pro výuku algoritmizace Imagine Logo; lokalizace software, překlady učebnic, vlastní výukové materiály

Tvorba učebnic

 • Tvorba učebnic informatiky pro školy, vydávaných nakladatelstvím Computer Press. Na pracovišti vznikla trojdílná sada školních učebnic Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, doplněná trojdílnou sadou metodických příruček k těmto učebnicím.
 • Tvorba sady vzdělávacích materiálů Programování ve Scratchi pro 2. stupeň ZŠ (žákovské listy, metodika pro učitele, pracovní soubory).

Počítačem podporovaná výuka

 • Podíl na výzkumném záměru MSN 124100006 „Odraz současného vývoje technických disciplín v přípravě učitelů matematiky", 1999 - 2004 (řešitel Pech, P.) - matematický výukový software a jeho nasazení do výuky.
 • Vytvoření a náplň webového portálu pro podporu výuky geometrie pomocí počítače v ČR - metodické materiály a příručky, sady úloh a odborných článků, lokalizace software Cabri. Projekt byl podporován RP 297/ 2000 „Internetová podpora didaktických technologií v přípravě učitelů matematiky" (řešitel)
 • Podíl na realizaci SIPVZ - garant celostátního modulu P - „ICT ve výuce matematiky" programu Informační gramotnost (tvorba obsahu modulu, tvorba výukových materiálů, budování sítě 80 školicích středisek v ČR, lokalizace výukového software, školení lektorů, organizace webu, vedení realizačního týmu). 2003-2006
 • Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK Praha podíl na realizaci projektu ESF č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0237 „Podíl učitele matematiky 2. stupně ZŠ na tvorbě školního vzdělávacího programu" 2005-2007 (řešitelka Stehlíková, N.), který je součástí opatření MŠMT 3.1: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání. Příprava lektorů a vzdělávacího obsahu modulů pro počítačovou podporu výuky geometrie pomocí Cabri.

Členství ve vědeckých radách

Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Členství v oborových radách

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, předseda oborové rady, 2018 - předseda společné oborové rady konsorcia
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická
 • Didaktika informatiky, Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta

Členství v programových výborech konferencí

 • Poškole, mezinárodní konference o počítačích ve škole, pořádá PedF UK a Jednota školských informatiků, 2005, 2007
 • Eurologo, evropská konference o kreativní informatice a použití edukačních aplikací Logo při výuce, pořádá FMFI UK Bratislava a Infovek, 2007
 • ICTE, mezinárodní konference o využití technologií ve vzdělávání, pořádá Ostravská univerzita, 2008
 • Constructionism 2018 (Vilnius)

Grafický editor pro Ozobota

Ozobot je minirobot – jezdítko, používané pro výuku informatiky na ZŠ. Sleduje nakreslenou čáru a podle barevných kódů, zapsaných na papíře nebo na obrazovce monitoru/tabletu, mění své chování.

Pro použití Ozobota při ježdění po obrazovce je užitečný jednoduchý grafický editor, který by uměl kreslit čáry a vkládat na čáry tyto barevné kódy. Student vytvoří aplikaci pro Android – jednoduchý grafický editor s těmito vlastnostmi. K aplikaci vytvoří návod a vyzkouší jej prakticky s Ozobotem se skupinou dětí.

Ozobot – sada úloh na programování minirobota

Minirobot Ozobot kromě základního režimu sledování nakreslené čáry může být programován v blokovém prostředí podobné Scratchi. Může se tak chovat jako postavička z obrazovky počítače, jezdit a svítit mnoha barvami.

Student vytvoří sadu úloh k naprogramování Ozobota, které využijí příkazů sledování čáry. Vyzkouší se skupinou dětí.

Vzdělávací hry pro děti s použitím mobilních zařízení s geolokací

Mobilní telefony obsahují geolokační senzory, které umožňují využívat aktivity v terénu, jako zánam trasy, Geocaching, WhereIGo a další. Tyto aktivit umožňují jednak porozumět tomu, jak se používají geolokační aplikace, tak tomu, jaká data sbírají a jak je vyhodnocují.

Student připraví a se skupinou dětí vhodného věku (např. v rámci výuky, dětského tábora nebo zájmového kroužku) ověří některé z aktivit využívajících mobilní zařízení a geolokaci. Některé z aktivit by měly vést k pochopení, jaká geolokační data zařízení poskytuje a jak je zpracovává.

Základy robotiky pomocí Micro:bit Move

Move (https://rpishop.cz/roboti/893-move-mini-buggy-kit-for-microbit.html) je jednoduché vozítko s konzolí pro vložení Micro:bitu. Ten pak může ovládat pohyb vozítka a true color LED pásek.

Student vyzkouší možnosti vzájemné kombinace těchto dvou výukových pomůcek a sestaví sadu programovacích úloh pro využití Micro:bit Move, které budou využívat možnosti vozítka a možnosti programovacího prostředí. Podle možností vyzkouší při práci s dětmi nebo předvede studentům učitelství informatiky.

Sada úloh pro Micro:bit se sadou Boson

Boson (https://www.dfrobot.com/product-1638.html) je sada senzorů, motorů a LED diod s konzolí pro vložení Micro:bitu. Ten pak může reagovat na okolní podněty

Student vytvoří sadu úloh, které simulují činnost inteligentních systémů, automatických zařízení běžného života ( např. závora na parkovišti, roztočení větráku na tlesknutí). Student nebude vytvářet reálné modely, pouze návrhy zapojení prvků sady Boson k Micro:bitu a programy k jejich ovládání. Tyto úlohy otestuje se skupinou dětí, příp. předvede studentům učitelství.

Informatické programovací úlohy pro dívky

Podpořit zájem dívek o informatiku a programování má za cíl tato práce. V ní student vytvoří a ověří sadu úloh na programování ve Scratch, navržených tak, aby podněcovaly zájem dívek.

Je známo, že dívky mají jiné zájmy a zaměření v informatice než chlapci. Spíše než soutěživost je oslovuje pomoc jiným nebo dělat věci pro jiné lidi, témata ochrany životního prostředí apod. Student zjistí ze zdrojů, které druhy úloh jsou pro dívky přijatelnější nebo které na ně cílí. Vytvoří sadu programovacích úloh a ty ověří ve výuce na škole.

Programování robota Edbot

Edbot (http://ed.bot/) je pokročilejší školní robot/android pro výuku programování a lze jej programovat ve Scratch. Má 14 servomotorů, které mohou simulovat pohyb postavy.

Student vyzkouší možnosti programování tohoto robota a vytvoří několik programů, které využijí jeho pohybové možnosti a způsob ovládání jednotlivých motorů. Dále vyzkouší možnosti použití tohoto robota ve výuce ve třídě, kdy stačí jeden robot pro celou třídu a postupně vykonává programy jednotlivých skupin žáků.

Micro:bit Boson – tvorba úloh se svítivou LED páskou

Boson (https://www.dfrobot.com/product-1638.html) je sada senzorů (dotyk, pohyb, otočení, zvuk) a výstupů snadno připojitelných k Micro:bitu. Student se seznámí s oběma platformami a zaměří se LED pásku. Vytvoří sadu úloh pro žáky, kteří již zvládají základní programování v Micro:bitu, aby se postupně naučili programovat LED pásku. Úlohy budou seřazeny od nejjednodušších (objevovacích) po úlohy, které simulují reálné efekty na LED pásce (, blikání a barevné variace, ovládání senzory). Podle možností sadu úloh vyzkouší se skupinou žáků, příp. předvede studentům učitelství informatiky.

Jak děti algoritmizují se šaškem Tomášem

Vhodné pro studenty učitelství pro 1. st. ZŠ nebo MŠ

Výlety šaša Tomáša je výukový software pro mateřské školy a ZŠ, který rozvíjí algoritmizaci u předškoláků a v prvních ročnících ZŠ. (https://imysleni.cz/ucebnice/algoritmizace). Je spustitelný online.

Student vyzkouší možnosti jeho použití s různými typy hardware (např. interaktivní tabule, tablet, notebook) a sestaví vzdělávací plán včetně výzev (úloh), které budou děti při práci s tímto prostředím dostávat. Hlavní náplní bude realizovat výuku v mateřské škole v řízené i neřízené výuce s tímto software s cílem sledovat, jak děti se softwarem pracují, jejich pokrok, motivaci. Popíše, v jakém věku dítě zvládá jak obtížné úlohy. Součástí práce bude získání zpětné vazby od dětí i učitele MŠ formou rozhovoru. Součástí práce bude realizace ukázkové výuky pro studenty učitelství MŠ.

Algoritmické úlohy pro Bee-bota

Vhodné pro studenty učitelství pro 1. st. ZŠ nebo MŠ

Bee-bot je robotická hračka pro děti z mateřské školy nebo prvních let povinné školní docházky. Programuje se bez počítače a pohybuje se po šachovnicové podložce.

Student vytvoří sadu postupně obtížnějších úloh pro žáka daného věku, které budou kromě algoritmizace rozvíjet další žákovy schopnosti podle tématu, který student vybere (text, počítání, orientace v prostoru, vlastivědné nebo přírodovědné téma). Úlohy by měly propojit oblast algoritmizace s jinou oblastí vzdělávání, aby úlohy obě oblasti integrovaly. Student ideově i technicky připraví podložku pod bee-bota a sadu úloh vyzkouší ve výuce nebo při práci s dětmi.

Jak učitelé učí programování

Vhodné pro studenty učitelství pro 1. i 2. st. ZŠ

Na naší fakultě byly vytvořeny učebnice programování ve Scratch pro 1. i pro 2. stupeň ZŠ. Je žádoucí zjistit, jak učielé tuto pomůcku ve výuce využívají a kde vidí její chyby.

Student by jednak formou návštěv na takové výuce v roli asistenta učitele, přičemž by sledoval styl jejich výuky programování a pokroky či chyby žáků, jednak rozhovory s učiteli, kteří takovou výuku realizovali, zjišťoval jejich postoje, zkušenosti, názory na takovou výuku. Výsledná sonda popíše výuku programování ve fázi, kdy se jako zcela nové téma na školy zavádí, a která může pomoci zkvalitnit vzdělávací materiály nebo kurzy pro učitele.

Kontakt

Napište nám

Vaše jméno

Váš e-mail

Předmět

Obsah zprávy