JSME ONLINE. Videokonzultace vyučujících běží stále. Viz konzultační hodiny.

Václav Dobiáš

Mgr. Václav Dobiáš, Ph.D.

Odborný asistent

Kancelář: J502
Email: dobias@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 080

Konzultační hodiny

V době zápočtového týdne a zkouškového období budou konzultace: úterý od 8:00 do 10:00 středa od 8:00 do 10:00 Konzultace lze domluvit i na jiné časy, nebo virtuální formu na: https://hangouts.google.com/call/jFQnHuL_97FaHYswL63LAEEI Obojí po dohodě mailem.  

Algoritmy a datové struktury
Digitální technologie v předškolním vzdělávání
Diskrétní matematika
Pedagogická praxe
Počítačem podporovaná výuka - 1. st. ZŠ
Technologie ve vzdělávání

Účast na projektech a výzkumných záměrech

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 - Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Oborový garant, Oborový didaktik , 2017-2019.
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960 - IPUP – Inovace přípravy učitelů pro praxi. Koordinátor implementace nových technologií do výuky na katedrách KA 3
 • ATCZ62 - Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka
 • CZ.1.07/1.1.14/01.0021 - Zvýšení matematických a odborných jazykových znalostí prostřednictvím ICT u žáků středních škol s technickým zaměřením

Granty

 • 2016 Interní grant VŠTE číslo 2016: Vybavení laboratoří informatiky VŠTE.
 • 2016 Interní grant VŠTE číslo 2016: Vybavení laboratoří informatiky VŠTE.
 • 2016 Interní grant VŠTE - spoluautor číslo 2016: Kurz programování pro studenty a zaměstnance VŠTE.
 • 2015 Interní grant VŠTE číslo 2/2015, Rozvoj kvalitativního výzkumu v předmětu marketingový výzkum.
 • 2014 Interní grant VŠTE číslo: 4/2014, Výzkum efektivity výukových metod při výuce informatiky na VŠTE.
 • 2013 Interní grant VŠTE číslo: 3/2013, Atlas.ti.
 • 2012 Interní grant VŠTE číslo: 2/2012, Zjištění efektivity různých výukových metod přivýuce informatiky.

 

Mezinárodní stáže

 • 2018 Erasmus+: Gdaňská Univerzita, Polsko, Délka trvání 1 týden
 • 2017 Erasmus+: Saratov Socio-Economic Institute, Plekhanov Russian University of Economics, Rusko, Délka trvání 1 týden
 • 2017 Erasmus+: Univerzita Ruse, Bulharsko, Délka trvání 1 týden
 • 2015 Erasmus+: Univerzita Bingol, Turecko, Délka trvání 1 týden
 • 2014 Erasmus+: Univerzita Rize, Turecko, Délka trvání 1 týden
 • 2013 Erasmus+: Univerzita Rize, Turecko, Délka trvání 1 týden

2019

 • Dobiáš, V. Digitální gramotnost sociálně vyloučených adolescentů. České Budějovice, 2019. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Vaníček.
 • DOBIÁŠ Václav, REMEŠ, Radim a Václav ŠIMANDL (Eds.) 2019. Sborník konference PRIT 2019 [DVD]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-758-3.

2018

 • GUCHENKO, Mykola, Natalia SOKHIN, Oleksandr LUGOVYJ, Václav DOBIÁŠ, Čejka JIŘÍ a Ludvík MIROSLAV. Double QoS Implementation in the Network Bandwidth Adjustment Task. International Journal of Inteligent Engineering & Systems. 2018, 11(1), 20-29. DOI: 10.22266/ijies2018.0228.03.
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Using atlas.ti software for data analysis through the construction of grounded theory. Konference INPROFORUM 2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1.-2. 11. 2018.
 • DOBIÁŠ, V. Řešení problémů v neznámém programu. Konference Didinfo. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 6.-8. 4. 2018

2017

 • ŠIMANDL, Václav, Václav DOBIÁŠ a Michal ŠERÝ. The Influence of Teaching Methods on Learners' Perception of E-safety. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice. 2017, 16, 253 - 275.
 • DOBIÁŠ, Václav. Rozdíly v digitální gramotnosti mezi jednotlivými sociálními vrstvami adolescentů končících základní školu. Mladá veda. 2017, 5(4), 18-27. ISSN 1339-3189.
 • DOBIÁŠ, Václav. Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost. Media4u Magazine. Praha, 2017, 14(3), 11-15. ISSN ISSN 1214-9187.
 • DOBIÁŠ, Václav. Reálná nerovnost v přístupu k počítačům a její vliv na schopnost práce s počítačem. Media4u Magazine. Praha, 2017, 14(2), 11-15. ISSN 1214-9187.
 • ŠIMANDL, V., ŠERÝ, M., DOBIÁŠ, V. Using semantic differential for measuring changes in understanding selected concepts by respondents. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.
 • ČEJKA, J., DOBIÁŠ, V., LUDVÍK, M., Optimisation of the line routing using the multi-criteria evaluation of alternatives. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Proceedings [USB flash disk]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engeneering, 2017, s. 323-333. ISBN 978-80-227-4650-2.
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V. Využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti. In: DidInfo&DidactIG 2017 [USB flash disk]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, 2017, s. 147-152. ISBN 978-80-557-1216-1, ISSN 2454-051X.

2015

 • DOBIÁŠ, V. Vznik digitálního rozdělení. In: Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 38-43. 1. ISSN 1805-8949. Dostupné také z: http://www.kteiv.upol.cz/tvv_web/tvv15/tvv_2015_proceedings.pdf
 • ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠERÝ, M. ICT The influence of teaching methods during technical e-safety instruction. In: The Proceedings of International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. ISSEP 2015 [online]. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2015, s. 65-66. Dostupné z: http://issep15.fri.uni-lj.si/files/issep2015-proceedings.pdf

2014

 • Dobiáš, V. Deeper to the Digital Divide. Conference Cyberspace 2014. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 28.-29. 11. 2014.
 • DOBIÁŠ, V. Digitální gramotnost u sociálně vyloučených. In: Information and Communication Technology in Education – Ph.D. students' section. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, s.15. ISBN 978-807464-667-6
 • DOBIÁŠ, V. Digitální gramotnost u sociálně vyloučených. In: Sborník příspěvků z konference DiTech ’14. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN 978-80-7435-377-2
 • DOBIÁŠ, V. Digitální gramotnost romů končících základní školu. In: InteRRa 24. České Budějovice: PF JČU, 2014, s. 7. ISBN 978-80-7394-471-1.

2013

 • KOPECKÝ, K., HŘIVNOVÁ, M., MALÚŠKOVÁ, A., ŠIMANDL, V., DOBIÁŠ, V., ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., OČENÁŠKOVÁ, V., TOMÁNEK, P., TOMCZYK, L., WASINSKI, A., VÁCLAVÍKOVÁ, Z. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013. 188 s. ISBN 978-80-244-3571-8
 • DOBIÁŠ, V. Digitální gramotnost u sociálně vyloučených. In Dobiáš, V. Sborník konference Pedagogical Research on Information Technology 2013 [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, ISBN 978-80-7394-433-9
 • DOBIÁŠ, V. (ed.) Sborník konference Pedagogical Research on Information Technology 2013 [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, ISBN 978-80-7394-433-9

2006

 • Binterová, H., Dobiáš, V., GlobalSchool, 9. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, 11.-13. listopadu 2006, Srní., s.73-78, Jednota českých matematiků a fyziků,Plzeň 2006, ISBN 80-86843-09-2.

Digitální gramotnost sociálně znevýhodněných

Strategie řešení problémů na počítači

Digitální technologie v preprimárním vzdělávání

Mobilní telefony při výuce očima učitelů - obsazeno

Využití mobilních telefonů žáky při výuce je v současné době velmi polarizující téma. Mnoho učitelů volá po jejich úplném zakázání. Jiní upozorňují, že mobilní telefony jsou dnes již běžnou věcí a jako takové by měli být přirozené integrovány do výuky. Cílem práce je formou dotazníkového šetření zjistit reálné způsoby využívání mobilních telefonů na základních školách. Následně student s učiteli realizuje kvalitativní rozhovory, které především zjistí, jak jsou reálně mobilní telefony využívány jako výukový nástroj a jaké důvody k tomu učitele vedli.

Optimalizace prostředí programu, či webové stránky pomocí eye trackeru

Většinu ovládání programů jsme se naučili sami. Cílem práce je optimalizace grafického uživatelského prostředí a struktury programy, či webové stránky, tak aby pro uživatele bylo jednoduší jeho samostatné učení se ovládání. Optimalizace programu, či webové stránky proběhne na eye trackeru.

Faktory ovlivňující volbu povolání u budoucích učitelů informatiky - obsazeno

Cílem práce je zmapování procesu volby zaměstnání učitele informatiky. Student se zaměří především na pohnutky vedoucí k volbě tohoto povolání. Výzkum bude realizován kvalitativního formou.

Možnosti rozvoje informatického myšlení v mateřských školách pomocí offline (unplugged) aktivit.

V souvislosti s připravovanou reformou výuky informatiky se předpokládá zavedení výuky informatických témat do osnov mateřských škol. Mnoho učitelů mateřských škol ale nechce využívat při přímé práci s dětmi žádné digitální technologie. Cílem této práce je vytvořit a vyzkoušet sadu aktivit nevyužívajících digitální technologie ale rozvíjejících informatické myšlení u dětí v mateřských školách.

Robotická stavebnice Cubelets v mateřské škole

Cubelets je sada dvanácti kostek. Každá kostka vykonává jinou funkci. Sestavením kostek dohromady vytváří dítě program, podle kterého se bude robot chovat.

Student vytvoří a vyzkouší s dětmi sadu úloh s Cubelets, které povedou k rozvíjení přemýšlení a algoritmizace u dětí v mateřské škole

Mobilní telefony a tablety při přímé práci s dětmi v mateřské škole

Mobilní telefony a tablety jsou poměrně levná zařízení. Díky své intuitivitě jsou pro děti velmi jednoduše použitelné. Tato zařízení jsou také vybavena velkou škálou funkcí, jako je: GPS lokace, mikrofon, reproduktor, fotoaparát, videokamera atd.

Cílem práce je vytvoření edukativních aktivit, které budou využívat tato zařízení ke kreativním, či produktivním činnostem. Student následně tyto aktivity vyzkouší přímo s dětmi. Je vhodné, aby tyto aktivity podporovali u dětí různé sociální a pohybové aktivity.

Zvládání kázeňských problémových situací při výuce informatiky

Cílem práce je pomocí rozhovorů s učiteli zjistit jaké učitelé používají strategie zvládání kázeňských problémových situací při výuce informatiky. Před samotnými rozhovory v teoretické části nejdříve student popíše obecné projevy nekázně ve třídě. Následně se v rozhovorech s učiteli bude snažit identifikovat učitelovy strategie zvládání takovýchto situací v kontextu výuky informatiky. Na základě identifikovaných strategiích zvládání kázeňských problémových situací student popíše kontext situací, ve kterém jsou tyto strategie učiteli využívány.