Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Průběh testování

Test probíhá v PC učebně stanovené ve Stagu (obvykle J242, J243 nebo J327 – budova PF v Jeronýmově ul.) s MS Windows 10 a MS Office 2013/2016 dle konfigurace učebny. Jedná se o dovednostní test reálné samostatné práce na počítači, který trvá přesně 60 minut.

 

Buďte na místě několik minut předem, pozdní příchod může být sice tolerován, avšak pouze na úkor Vašeho času – testování je pro všechny ukončeno 60 minut po vyhlášeném zahájení.

 

Před zahájením testu se každý student přihlásí do sítě pod svým uživatelským jménem a připraví si doklad totožnosti s fotografií ke kontrole (OP, index, studentský průkaz, ISIC, řidičák, pas). Bez prokázání totožnosti nelze přistoupit k testování. Přihlášení v učebně doporučuji si předem vyzkoušet, protože během testu již nelze nic vyřešit.

 

Každý student obdrží písemné zadání testu se seznamem úkolů, které musí na počítači provést a téma, jehož se bude týkat práce v textovém editoru.

 

K vypracování testu může student využít dostupných elektronických popř. internetových zdrojů informací (systém nápovědy v MS Office, www stránky podpory používaných produktů, FAQ, apod.). Při jakémkoli porušení pravidel (napovídání, komunikace studentů mezi sebou, používání nepovolených prostředků apod.) zkoušející bez dalšího upozorňování odebírá zadání a pro testovaného je termín automaticky vyhodnocen jako neúspěšný (učebna je monitorována kamerovým systémem a je možné v případě omylu zkoušejícího dodatečně situaci posoudit dle videozáznamu). V případě potřeby je dovoleno komunikovat pouze se zkoušejícím (nejasnosti v zadání, nestandardní chování aplikací apod.).

 

Je-li v průběhu testu vyžadována práce s elektronickou poštou (e-mailem) je díky spolehlivosti a rychlosti doporučován fakultní e-mailový účet, jenž má každý student automaticky zřízen a může jej využívat v průběhu celého svého studia (přihlášení je stejné jako do fakultní sítě). Samozřejmě lze k odesílání využít libovolného poštovního účtu, v tomto případě však nelze přihlížet k případným technickým závadám a nefunkčnostem ze strany poskytovatele této služby (nedostupnost, problémy s posíláním příloh, nemožnost přihlášení se apod.).

 

Výsledky testů

Výsledek testu bude zveřejněn do týdne po jeho konání na www stránkách předmětu. Zápočet je do indexu zapisován v termínu libovolného dalšího testování přímo v učebně nebo v konzultačních hodinách garanta/zkoušejícího.

Vytvořené výsledky (soubory) z testování, jenž byly klasifikovány nedostatečně, se uchovávají a mohou sloužit ke konzultaci neúspěšného adepta se zkoušejícím a zdůvodnění hodnocení testu.

Pokud zkoušející musel vyhodnotit test neúspěšně z důvodu neobdržení požadovaného e-mailu či přílohy, je třeba, aby student uplatnil reklamaci a doložil, že z jeho strany byl e-mail odeslán správně – kontrolou odeslané pošty ve svém poštovním účtu (po domluvě s garantem nebo v jeho konzultačních hodinách). Tímto prokázáním technické či komunikační závady bude daná práce neprodleně vyhodnocena a výsledek testování aktualizován (netýká se případu špatně zadané emailové adresy).