JSME ONLINE. Videokonzultace vyučujících běží stále. Viz konzultační hodiny.

Průběh testování

Test probíhá v PC učebně stanovené ve Stagu (obvykle J242, J243 nebo J327 – budova PF v Jeronýmově ul.) s MS Windows 10 a MS Office 2013/2016 dle konfigurace učebny. Jedná se o dovednostní test reálné samostatné práce na počítači, který trvá přesně 60 minut.

 

Buďte na místě nejméně 10 minut předem, pozdní příchod může být sice tolerován, avšak pouze na úkor Vašeho času – testování je pro všechny ukončeno 60 minut po vyhlášeném zahájení.

 

Před zahájením testu se každý student přihlásí do sítě pod svým uživatelským jménem a připraví si doklad totožnosti s fotografií ke kontrole (OP, index, studentský průkaz, ISIC, řidičák, pas). Bez prokázání totožnosti nelze přistoupit k testování. Přihlášení v učebně doporučuji si předem vyzkoušet, protože během testu již nelze nic vyřešit.

 

Každý student obdrží písemné zadání testu se seznamem úkolů, které musí na počítači provést a téma, jehož se bude týkat práce v textovém editoru.

 

K vypracování testu může student využít dostupných elektronických popř. internetových zdrojů informací (systém nápovědy v MS Office, www stránky podpory používaných produktů, FAQ, apod.). Při jakémkoli porušení pravidel (napovídání, komunikace studentů mezi sebou, používání nepovolených prostředků apod.) zkoušející bez dalšího upozorňování odebírá zadání a pro testovaného je termín automaticky vyhodnocen jako neúspěšný (učebna je monitorována kamerovým systémem a je možné v případě omylu zkoušejícího dodatečně situaci posoudit dle videozáznamu). V případě potřeby je dovoleno komunikovat pouze se zkoušejícím (nejasnosti v zadání, nestandardní chování aplikací apod.).

 

Je-li v průběhu testu vyžadována práce s elektronickou poštou (e-mailem) je díky spolehlivosti a rychlosti doporučován fakultní e-mailový účet, jenž má každý student automaticky zřízen a může jej využívat v průběhu celého svého studia (přihlášení je stejné jako do fakultní sítě). Samozřejmě lze k odesílání využít libovolného poštovního účtu, v tomto případě však nelze přihlížet k případným technickým závadám a nefunkčnostem ze strany poskytovatele této služby (nedostupnost, problémy s posíláním příloh, nemožnost přihlášení se apod.).

 

Výsledky testů

Výsledek testu bude zveřejněn do týdne po jeho konání na www stránkách předmětu. Zápočet je do indexu zapisován v termínu libovolného dalšího testování přímo v učebně nebo v konzultačních hodinách garanta/zkoušejícího.

Vytvořené výsledky (soubory) z testování, jenž byly klasifikovány nedostatečně, se uchovávají a mohou sloužit ke konzultaci neúspěšného adepta se zkoušejícím a zdůvodnění hodnocení testu.

Pokud zkoušející musel vyhodnotit test neúspěšně z důvodu neobdržení požadovaného e-mailu či přílohy, je třeba, aby student uplatnil reklamaci a doložil, že z jeho strany byl e-mail odeslán správně – kontrolou odeslané pošty ve svém poštovním účtu (po domluvě s garantem nebo v jeho konzultačních hodinách). Tímto prokázáním technické či komunikační závady bude daná práce neprodleně vyhodnocena a výsledek testování aktualizován (netýká se případu špatně zadané emailové adresy).