Konference UPVM 2021 – Užití počítačů ve výuce matematiky se koná 11. - 13. 11. 2021!

Mgr. Bc. Marek Kobera, Ph. D.

Mgr. Bc. Marek Kobera, Ph. D.

Odborný asistent

Kancelář: J335
Email: mkobera@jcu.cz
Telefon: 389033083

Konzultační hodiny

Individuálně po domluvě

Předměty:

 • KMA/AL2 Algebra II
 • KMA/DIM Diskrétní matematika
 • KMA/EIPM2 Invitation to Combinatorics
 • KMA/IPM2 Invitation to Combinatorics
 • KMA/3MA2 Matematická analýza 2
 • KMA/3MA5 Matematická analýza 5
 • KMA/3MA5 Matematická analýza 6
 • KMA/MA4 Matematická analýza IV
 • KMA/MATA Matematika pro informatiky
 • KMA/NM1 Numerická matematika I
 • KMA/3LTM Logika a teorie množin (LTM)
 • KMA/MA2 Matematická analýza II
 • KMA/MA3 Matematická analýza III
 • KMA/SZM1 Seminář ke státní zkoušce z matematiky I
 • KMA/ZML Základy matematické logiky
 • KMA/KSM Kurz středoškolské matematiky
 • KMA/DIMZŽ Diskrétní matematika
 • KMA/AN5SŽ Matematická analýza V
 • KMA/MA3ZŽ Matematická analýza III
 • KMA/MA4ZŽ Matematická analýza IV
 • KMA/LTMSŽ Logika a teorie množin
 • KMA/NU1ZŽ Numerická matematika I
 • KMA/ZMLZŽ Základy matematické logiky

zaměření

matematická gramotnost, počítačem podporovaná výuka, parciální diferenciální rovnice, matematické modelování, matematická fyzika, fyzikální matematika

 

profesní růst

1994 -- 1999 - studium na MFF UK Praha, obor fyzika, obor matematika
1998 -- 1999 asistent na Matematickém ústavu MFF UK Praha
1999 -- 2003 vědecký spolupracovník na oddělení optimalizace Fakulty matematiky a informatiky Univerzity Lipsko a výzkumník na Max Planckově ústavu pro matematiku v přírodních vědách
2002 asistent na oddělení optimalizace Fakulty matematiky a informatiky Univerzity Lipsko
2004 -- 2007 asistent na katedře statistiky a operačního výzkumu FEK ZČU Plzeň
od 2007 -- doktorské studium na MFF UK Praha, obor Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice
2011 -- 2012 asistent na Matematickém ústavu MFF UK Praha
2013 -- 2017 výzkumný a vývojový pracovník Devro, Jilemnice
2017 -- 2018 autor učebnic pro školy BASIS, Praha, Tucson, Scottsdale
od 2019 -- odborný asistent na katedře matematiky PF JU České Budějovice

Publikační činnost

Ducomet, Bernard; Kobera, Marek; Nečasová, Šárka: Global existence of a Weak solution for a model in radiation magnetohydrodynamics. Acta Appl. Math. 150 (2017), 43–65. 76W05 (35A01 35D30 35Q35)

Donatelli, Donatella; Ducomet, Bernard; Kobera, Marek; Nečasová, Šárka: Low Mach and Péclet number limit for a model of stellar tachocline and upper radiative zones. Electron. J. Differential Equations 2016, Paper No. 245, 31 pp. (Reviewer: Steven David London) 76W05 (35D30 35Q35 76N15 85A30)

Šíma Jan, Kobera Marek, Šeda Martin, Rokos Lukáš, Vondruška Jan, Krejsa Jiří, Svoboda Lubomír: The three-year monitoring of 18 elements in five edible mushroom species
collected from an old orchard. Journal of Environmental Science and Health,
Part B, (2019) DOI: 10.1080/03601234.2019.1696618

Jiří Krejsa, Jan Šíma, Marek Kobera, Martin Šeda,  Lubomír Svoboda: Detrimental and essential elements in fruiting bodies of mushrooms with ecological relationship to birch (Betula sp.) collected in the Bohemian Forest, the Czech Republic
accepted in Environmental Science and Pollution Research (2021)

Kobera, Marek: Existence of a weak solution to the Brinkman model of flow through porous media, South Bohemia Mathematical Letters 28, 1 (2021).

2020 - 2019 koordinátor K3 aktivity projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi (IPUP) z OPVVV

2021 manažer projektu Interreg Horní Rakousko - Jihočeský kraj STEAM Net

# Je suis Stanislav Tomáš.

 1. Počítačové hry ve výuce a didaktice matematiky
 2. Heuristické postupy v rekreační matematice a matematických hádankách (Úkolem je zmapovat a kategorizovat postupy, které žáci či studenti používají, když se setkají s pro ně novými či nerutinními úlohami z této oblasti, týkající se např. dělitelnosti, vztahů mezi ciframi čísel, elementární geometrie úseček, trojúhelníků, případně jednoduchých úloh z teorie pravděpodobnosti.)
 3. Přímé a nepřímé logické usuzování (Úkolem je sepsat sbírku úloh, která by studenty připravila na studium vyšší matematiky tím, že by na příkladech objasnila základní logické pojmy: jakými jsou kvantifikátory, nutné a postačující podmínky, vlastnosti množin, zobecnění, hledání protipříkladů.)
 4. Ukázkové hodiny pro úvod do teorie čísel na ZŠ nebo SŠ (Úkolem je vypracovat portfolio několika hodin, v nichž by žáci byli uvedeni do základů teorie čísel s důrazem na didaktickou stránku).
 5. Matematika v dějinách kultury (Úkolem je postihnout význam matematiky v dějinách s důrazem na vybrané období. Mělo by se pojednat o vlivu a roli matematiky pro každodenní život, přírodní vědy, umění a kulturu obecně.)
 6. Teorie (a praxe) vyhledávání talentů na matematiku (Úkolem je zpracovat z literatury přístupy k vyhledávání talentů v oblasti matematiky ve světě, kriticky je zhodnotit a posoudit, zda a jak jsou aplikovatelné na našich školách.)
 7. Historie pokusů o řešení tří klasických úloh starověku (Úkolem je srozumitelně uvést čtenáře se středoškolskými znalostmi matematiky do pokusů řešit kvadraturu kruhu, délfský problém a trisekci úhlu a nastínit co nejvíce soběstačným způsobem, proč tyto pokusy selhaly.)
 8. Algoritmy pro barvení grafů (Úkolem je představit problém obarvení grafu, algoritmy, které tento problém řešení a prozkoumat a porovnat jejich složitost na vhodně vybraných grafech.)
 9. Očekávání politiků příspěvku matematiky k současné společnosti a důsledky pro její výuku (Úkolem je zpracovat z dostupné literatury očekávání politiků, případně politických stran toho, co by měla matematika pro společnost přinášet, a jak se toto projevuje na její výuce).
 10. Pojmy čísla a nekonečna v Plótínových dílech (Úkolem je zjistit, jak Plótínos zdůvodňoval svou teorii dvojích čísel a kriticky tuto teorii zhodnotit.)
 11. Volné téma z matematické analýzy
 12. Použití teorie grup a těles na rovnice (Galoisova teorie)
 13. Aplikace geometrické algebry ve fyzice
 1. Počítačové hry ve výuce a didaktice matematiky
 2. Heuristické postupy v rekreační matematice a matematických hádankách (Úkolem je zmapovat a kategorizovat postupy, které žáci či studenti používají, když se setkají s pro ně novými či nerutinními úlohami z této oblasti, týkající se např. dělitelnosti, vztahů mezi ciframi čísel, elementární geometrie úseček, trojúhelníků, případně jednoduchých úloh z teorie pravděpodobnosti.)
 3. Přímé a nepřímé logické usuzování (Úkolem je sepsat sbírku úloh, která by studenty připravila na studium vyšší matematiky tím, že by na příkladech objasnila základní logické pojmy: jakými jsou kvantifikátory, nutné a postačující podmínky, vlastnosti množin, zobecnění, hledání protipříkladů.)
 4. Ukázkové hodiny pro úvod do teorie čísel na ZŠ nebo SŠ (Úkolem je vypracovat portfolio několika hodin, v nichž by žáci byli uvedeni do základů teorie čísel s důrazem na didaktickou stránku. Podle těchto materiálů je třeba skutečně hodiny odučit, získat zpětnou vazbu a zhodnotit, co se povedlo a co by bylo třeba pozměnit a jak.)
 5. Matematika v dějinách kultury (Úkolem je postihnout význam matematiky v dějinách s důrazem na vybrané období. Mělo by se pojednat o vlivu a roli matematiky pro každodenní život, přírodní vědy, umění a kulturu obecně.)
 6. Teorie (a praxe) vyhledávání talentů na matematiku (Úkolem je zpracovat z literatury přístupy k vyhledávání talentů v oblasti matematiky ve světě, kriticky je zhodnotit a posoudit, zda a jak jsou aplikovatelné na našich školách.)
 7. Historie pokusů o řešení tří klasických úloh starověku (Úkolem je srozumitelně uvést čtenáře se středoškolskými znalostmi matematiky do pokusů řešit kvadraturu kruhu, délfský problém a trisekci úhlu a nastínit co nejvíce soběstačným způsobem, proč tyto pokusy selhaly.)
 8. Algoritmy pro barvení grafů (Úkolem je představit problém obarvení grafu, algoritmy, které tento problém řešení a prozkoumat a porovnat jejich složitost na vhodně vybraných grafech.)
 9. Očekávání politiků příspěvku matematiky k současné společnosti a důsledky pro její výuku (Úkolem je zpracovat z dostupné literatury očekávání politiků, případně politických stran toho, co by měla matematika pro společnost přinášet, a jak se toto projevuje na její výuce.  Mělo by se vycházet nejen z veřejných vyjádření, programů či strategií, ale také se očekává provedení rozhovorů či dotazníkových šetření s politiky a jejich (rozhovorů, dotazníků) zpracování.)
 10. Pojmy čísla a nekonečna v Plótínových dílech (Úkolem je zjistit, jak Plótínos zdůvodňoval svou teorii dvojích čísel a kriticky tuto teorii zhodnotit.)
 11. Volné téma z matematické analýzy
 12. Použití teorie grup a těles na rovnice (Galoisova teorie)
 13. Aplikace geometrické algebry ve fyzice