Aktuality

MŠSp - Přijímací řízení

Přijímací řízení 2017/18

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,

Garant přijímacího řízení MŠSp: Mgr. Olga Malinovská, tel.: 387 773 230, e-mail: omalinovska@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy je bakalářský, prezenční studijní obor, který poskytuje vysokoškolské vzdělání speciálně pedagogickým pracovníkům pro děti předškolního věku - předškolní pedagog. Studijní obor zahrnuje předměty zaměřené na speciální pedagogiku a její dílčí disciplíny, dále pedagogiku, psychologii a základy lékařských věd. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která je zahrnuta v každém semestru studia. Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium speciální pedagogiky.

 

Profil absolventa

Absolvent oboru bude schopen přiměřeně reflektovat děti předškolního věku se speciálními výchovnými nebo vzdělávacími potřebami a bude připraven se podílet na jejich výchově a vzdělávání. Uplatní se jako pedagog v předškolním zařízení, ve speciálním předškolním zařízení, ve třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami při předškolním zařízení a dále při edukaci jedinců se zdravotním postižením například ve stacionářích a dětských centrech.

 

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu studijního oboru Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy v prezenční formě je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (tuto skutečnost doloží uchazeč odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení během prezence před zkouškou) a dále splnění podmínek přijímacího řízení.

Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo sestává z písemného testu z oboru biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva. Dále v druhém kole uchazeč absolvuje ústní zkoušku k posouzení studijních a profesních předpokladů ke zvolenému oboru.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Při přijímací zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

Podrobné informace k bodovému hodnocení:
1. kolo - maximálně 60 bodů, do druhého kola postupují ti s 60 a více % úspěšností, tedy alespoň 36 bodů.
2. kolo - max. 40 bodů, celkem tedy za obě kola již uvedených 100.

 

Další důležitá sdělení

Uchazeč se dostaví 20 minut před zahájením zkoušky k prezenci, během níž bude provedena kontrola totožnosti podle občanského průkazu či pasu.

Písemná část přijímací zkoušky se uskuteční ve dvou rovnocenných termínech. Uchazeč si z těchto dvou termínů jeden vybere bez povinnosti jej fakultě předem oznámit. Přijímací zkoušky se konají vždy v budově Pedagogické fakulty v Dukelské ulici.

Druhá část přijímací zkoušky se bude konat v jiném termínu než první část. Účast v druhém kole bude umožněna uchazečům, kteří dosáhnou v písemné časti minimálně 60% úspěšnosti.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Dylevský, I. Somatologie. Praha: nakl. Epava, 2000. ISBN 978-80-86297-05-7
Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
Kol. autorů Společenské vědy pro střední školy. 1. díl, Brno: Didaktis, 2010. ISBN: 978-80-7358-144-2.
Novotný I., Hruška M. Biologie člověka pro gymnázia. 4. přepracované vydání, Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 978-80-7373-007-9.
Vítková, M Integrativní speciální pedagogika Brno: Paido, 1. vyd., 2004.ISBN-10: 80-7315-071-9

 

Příklady vzorových otázek k testu:

 

Trojklanný nerv vystupuje z:

 1. míchy páteřní
 2. hypotalamu
 3. Varolova mostu
 4. hypofýzy

 

Člověk má párů žeber:

 1. 11
 2. 15
 3. 12
 4. 10

 

Autogenní trénink je

 1. forma psychologické diagnostiky
 2. trénink paměti
 3. relaxační technika
 4. trénink vizuomotorické koordinace

 

Ebbinghausova křivka je

 1. křivka nastupující únavy
 2. křivka rychlosti čtení
 3. křivka rychlost práce
 4. křivka zapomínání